Etykieta Dworska

Locked
User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

Etykieta Dworska

Post by Laurẽt »

Wątek w budowie.
Proszę nie wpisywać żadnych danych.
Zamieszczone wypowiedzi w trakcie prac zostaną skasowane


Fare Ayron!

Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewska Wysokość,


Zakres pojęciowy etykiety dworskiej zawiera:

I. Ceremoniał państwowy Królestwa Baridasu obejmujący zasady organizacji oficjalnych uroczystości.

II. Protokół Dworu Królestwa Baridasu obejmujący zasady dyplomacji i organizacji życia dworskiego orazregulujący stosunki między państwami i ich przedstawicielami (wyjazdy, przyjęcia, przyjmowanie gości, pierwszeństwo, stroje itp.) - prezentowany w osobnym wątku.

III. Wymianę korespondencji urzędowej - prezentowaną w osobnym wątku.


I. Ceremoniał państwowy Królestwa Baridasu


1. Ceremoniał państwowy obowiązuje w czasie obchodów świąt państwowych, w czasie prywatnej i służbowej wizyty oraz audiencji w sali tronowej Głowy Państwa, a także innych nadzwyczajnych okolicznościach.

2. Uroczystości państwowe Królestwa Baridasu organizuje Marszałek Dworu, który osobiście czuwa nad ich przebiegiem lub zleca ich realizację poprzez wyznaczone osoby. Marszałek Dworu w porozumieniu z Królem, Wicekrólem lub Regentem może wyznaczyć Mistrza Ceremonii lub Dowódcę Uroczystości, który będzie odpowiedzialny za przebieg uroczystości oraz wykonanie szczegółowego planu ich przebiegu.

3. Plan uroczystości musi zawierać:

1) Porządek uroczystości z rozplanowaną kolejnością realizowanych przedsięwzięć w ramach prowadzonej uroczystości (powitanie, przemówienia i życzenia, defilada, konkursy itp.).
2) Dekorację miejsca uroczystości:

a) wywieszenie flag zgodnie z ich gradacją ,
b) wystawienie baldachimu (jeśli w uroczystości ma uczestniczyć władca),
c) wystawienie mównicy i zabezpieczenie nagłośnienia (jeśli jest możliwość uzgodnienie audycji radiowej
w Radiu Sarmacja).

3) Zapewnienie środków transportu i ochrony przez funkcjonariuszy Królewskiej Gwardii Baridasu dla zaproszonych władców, korpusu dyplomatycznego i innych ważnych uroczystości ( władcy i ambasadorzy oraz pierwsze damy obowiązkowo dowożone są śmigłowcem lub przy dobrej pogodzie latem wiezione są powozem zaprzężonym w sześć koni, a przy gorszej pogodzie mogą zostać dowiezione limuzyną).
4) Zabezpieczenie orkiestry do odegrania hymnu oraz innych zaplanowanych utworów ( przy braku orkiestry dopuszczalne jest wykorzystanie werblistów i sygnalistów z fanfarami).

Image
Marszałek Dworu
Jego Królewskiej Wysokości Markusa Arped
User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

Etykieta Dworska - II. Protokól dyplomatyczny KB

Post by Laurẽt »

Wątek w budowie.
Proszę nie wpisywać żadnych danych.
Zamieszczone wypowiedzi w trakcie prac zostaną skasowane


Fare Ayron!

Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewska Wysokość,


Zakres pojęciowy etykiety dworskiej zawiera:

I. Ceremoniał państwowy Królestwa Baridasu obejmujący zasady organizacji oficjalnych uroczystości- prezentowany w osobnym wątku.

II. Protokół Dworu Królestwa Baridasu obejmujący zasady dyplomacji i organizacji życia dworskiego orazregulujący stosunki między państwami i ich przedstawicielami (wyjazdy, przyjęcia, przyjmowanie gości, pierwszeństwo, stroje itp.)

III. Wymianę korespondencji urzędowej - prezentowaną w osobnym wątku.


II. Protokół Dworu Królestwa Baridasu


1. Regulacje podstawowe.

1) Marszałek Dworu pełni funkcję ambasadora Króla Baridasu i jest odpowiedzialny za prowadzenie polityki zagranicznej Królestwa Baridasu w uzgodnieniu z Królem lub wyznaczoną przez niego osobą. W przypadku realizacji zadań wykraczających poza Samorządy Księstwa Sarmacji Marszałek Dworu dodatkowo uzgadnia swoje działania z Ministrem Spraw Zagranicznych lub upoważnioną przez niego osobą.
2) Marszałek pełni funkcje porządkowe w stosunku do wszystkich mieszkańców Królestwa Baridasu z wyłączeniem Króla, Wicekróla lub Regenta i jest uprawniony do nakładania kar porządkowych.
3) Wszyscy dworzanie zgodnie z wpisem do Rejestru Władz Baridasu są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w niniejszym protokole.
4) W czasie realizacji zadań politycznych, a także w czasie wizyt i uroczystości państwowych zabrania się używania słów powszechnie używanych za obraźliwe, nawet gdy wypowiadane są w ojczystym baridajskim języku.

2. Zasada pierwszeństwa.

1) Podstawowymi zasadami protokołu dyplomatycznego są zasady pierwszeństwa i starszeństwa, określane jako zasady procedencji.

Pierwszeństwo po Jego Książęcej Mości czyli panującemu Królowi Baridasu przysługuje Wicekrólowi i Regentowi przed pozostałymi Królami, Królami i Książętami Seniorami. Dalej kolejno pierwszeństwo przysługuje zgodnie z posiadanymi tytułami arystokratycznymi i szlacheckimi. Urzędnikom Dworu Królestwa Baridasu przysługuje pierwszeństwo w następującej kolejności:

a) Marszałek Dworu,
b) Marszałek,
c) Podskarbi,
d) Przewodniczący Rady Królestwa,
e) Herold,
f) Komendant Królewskiej Gwardii Baridasu,
g) Kasztelan Almery,
h) Podkasztelan Almery,
i) Pisarz,
j) Lingwista,
k) Architekt,
l) Kancelista,
m) Kustosz,
n) Geograf,
o) Wójt Slipyjowa,
p) Dyrektor Akademii Almerskiej,
r) Prezes Królewskich Kolei Baridajskich,
s) Prezes BZPN,
t) Prezes Baridajsko-Sclavińskiej Ligi Szachowej,
u) Naczelnik Związku Harcerstwa Baridajskiego.
w) Inni wyznaczeni dworzanie zgodnie z decyzją Króla, Wicekróla lub Regenta.

2) Pierwszeństwo związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych uzależnione jest od przyznanych im tytułów. Zasada ta nie dotyczy ambasadora reprezentującego władcę i gościa głównego przyjmowanego na audiencji lub uroczystości przez Króla, Wicekróla, Regenta lub Marszałka Dworu.
3) Ambasador reprezentuje osobę i godność władcy, należą mu się monarsze formy etykietalne, takie jak:

a) prawo do tytułu ekscelencji (ale nie w rozmowie z panującym, przy którym jest uwierzytelniony),
b) prawo do baldachimu w sali tronowej (audiencjalnej),
c) prawo nakrycia głowy w obecności monarchy (ale tylko wtedy, gdy ten uprzednio nakryje głowę),
d) prawo do jazdy powozem zaprzężonym w sześć koni,
e) prawo do odbierania honorów wojskowych, gwardyjskich itp.
f) prawo pierwszeństwa w przyjmowaniu wizyt posłów i ministrów,
g) żonie ambasadora prawo taboretu, czyli zajęcia miejsca siedzącego obok królowej, gdy ta usiądzie.

3. Oddawanie honorów.

Władzom królestwa honory oddaje się zgodnie z zasadą pierwszeństwa w sposób określony w ceremoniałach formacji mundurowych.

4. Zasady Tytułowania.

Na terenie Królestwa Baridasu określa tytulatura baridajska. Za nieprzestrzeganie tytulatury w czasie wykonywania czynności urzędowych oraz realizacji zadań dyplomatycznych grozi kara grzywny lub więzienia. Do Następców Tronu oraz Regentów należy zwracać się jak do panując władców. Delegacje zagraniczne przed przybyciem do Krółestwa Baridasu winny uprzednio przysłać notę dyplomatyczną uwzględniającą wszystkie tytuły osób, które przybędą w ramach audiencji, uroczystości lub innego oficjalnego spotkania. W przypadku braku uprzedniej noty do monarchów zwracamy się „Wasza Wysokość”, a do Ambasadorów i „Wasza Ekscelencjo”.

W stosunkach międzypaństwowych oraz w czasie uroczystości pisownia tytulatury dopuszcza stosowanie dwóch form przytoczonych poniżej i nie używa się tytułu w formie skrótu. Zabronione jest stosowanie wyłącznie tytułu baridajskiego, który nie zawiera określenia stanu szlachty czy arystokracji
(np. nie używanie tytułu „Kawaler").


1) Tytuł baridajski,tytuł sarmacki, a dalej imię i nazwisko np. „Poważany Kawaler Jan Nowak".
2) Tytuł baridajski, a dalej pierwsze imię, później tytuł sarmacki i nazwisko np. „Poważany Jan Kawaler Nowak".

Na terenie Królestwa Baridasu oraz w sytuacjach nieoficjalnych dopuszczalne jest stosowanie pełnej tytulatury baridajskiej oraz jej skróconej formy tj. zgodnie z przytoczonym przykładem Kawaler Nowak tytułowany był by jako:

„Poważny Pan Jan Nowak" lub „Pow. P. Jan Nowak”.

5. Strój.

1) Strój dworski i insygnia.
Męskim strojem noszonym na Dworze Królewskim jest garnitur (latem w jasnym, a wiosną, jesienią i zimą w ciemnym odcieniu), a damskim strojem jest kostium noszony w tych samych odcieniach co męski. Wyjątkiem od tej reguły może być mundur.
2) Strój galowy formalny.
Męskim strojem galowym jest frak, mundur lub smoking, a damskim żakiet z obowiązkowym kapeluszem.
3) Strój galowy nieformalny.
Męskim strojem galowym jest garnitur ( krawat nieobowiązkowy), a damskim strój koktailowy.
4) W czasie uroczystości państwowych lub wizyt dyplomatycznych urzędnik posiadający tytuł szlachecki lub arystokratyczny może stosować insygnia dworskie i tytularne zgodnie z wytycznymi Herolda.
5) W przypadku wystąpienia sporu odnośnie spełnienia wymogów przez dany strój Marszałek Dworu jest organem rozstrzygającym w tej sprawie.

6. Przyjęcia.

1) Na Dworze Królestwa Baridasu wyróżniamy następujące rodzaje przyjęć:

a) śniadanie (12.30 – 15.00),
b) popołudniowa herbatka (14.30 – 16.30),
c) koktail (17.00 – 19.30),
d) obiad (20.00 – 22.30).

7. Podróże.

1) Orszak królewski.
Król, Wicekról lub Regent podróżuje zawsze w asyście Marszałka Dworu lub innego wyznaczonego urzędnika dworskiego pod eskortą funkcjonariuszy Królewskiej Gwardii Baridasu.
2) Pożegnanie i witanie władz.
Król, Wicekról lub Regent żegnani są przed podróżą i witani po jej zakończeniu przez kompanię honorową lub pluton honorowy oraz orkiestrę zed skadu KGB.
3) Przejazdy.
Podróże realizowane są przy użyciu:

a) samochodu, który chroniony jest przez minimum 3 pojazdy KGB oraz obowiązkowo oznaczony jest chorągiewkami królewskimi umieszczonymi na przednich błotnikach oraz herbem Królestwa Baridasu umieszczonym ma drzwiach kierowcy oraz ochrony zajmującej miejsce obok kierowcy.
b) pociągiem specjalnym wydzielanym ze składu Królewskich Kolei Baridajskich S.K, którego lokomotywa z przodu i wszystkie wagony po bokach oznaczone są herbem Królestwa Baridasu, a jeden wagon służy ochronie wydzielanej z KGB,
c) statkiem lub jachtem oznaczonym na obu burtach herbem Królestwa Baridasu, który chroniony jest przez jednostki powietrzne i pływające KGB lub KSZ, a po wejściu na pokład Monarchy podnoszona jest bandera Królestwa Baridasu ( obowiązuje ceremoniał morski z zachowaniem zasad pierwszeństwa)
d) samolotem lub śmigłowcem oznaczonym po oby stronach herbem Królestwa Baridasu w asyście eskadry KSZ, gdy podróż realizowana jest poza granicami Księstwa Sarmacji lub przy klucza składającego się z minimum 3 helikopterów KGB lub KSZ gdy podróż jest realizowana w granicach KS.

Image
Marszałek Dworu
Jego Królewskiej Wysokości Markusa Arped
User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

Etykieta Dworska - III. Korespondencja

Post by Laurẽt »

Wątek w budowie.
Proszę nie wpisywać żadnych danych.
Zamieszczone wypowiedzi w trakcie prac zostaną skasowane


Fare Ayron!

Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewska Wysokość,


Zakres pojęciowy etykiety dworskiej zawiera:

I. Ceremoniał państwowy Królestwa Baridasu obejmujący zasady organizacji oficjalnych uroczystości - prezentowany w osobnym wątku.

II. Protokół Dworu Królestwa Baridasu obejmujący zasady dyplomacji i organizacji życia dworskiego orazregulujący stosunki między państwami i ich przedstawicielami (wyjazdy, przyjęcia, przyjmowanie gości, pierwszeństwo, stroje itp.) - prezentowany w osobnym wątku.

III. Wymianę korespondencji urzędowej.III. Wymiana korespondencji urzędowej.


1. Korespondencja dyplomatyczna wymaga stosowania szczególnych wymogów formalnych, które stwierdzają niezbicie autentyczność pisma między innymi poprzez opatrzenie ich pieczęcią Monarchy lub jego pełnomocnika. Uroczysty, a nawet ceremonialny charakter korespondencji dyplomatycznej ma wartość potwierdzenia dokumentu, ale jednocześnie powagą stylu symbolizuje suwerenność ogłaszanej decyzji, a wyszukaną formą graficzną i literacką wyraża szacunek do obcego państwa, które jest jej adresatem.

2. Rozróżniamy następujące rodzaje korespondencji:

1) Pełnomocnictwa oraz umowy.
2) Dokumenty o charakterze politycznym, takie jak:

a) Agrément - (wstępna zgoda państwa na przyjęcie określonej osoby w charakterze szefa misji dyplomatycznej obcego państwa. Przed wysłaniem szefa misji państwo wysyłające musi się upewnić, czy zostanie on zaakceptowany przez państwo przyjmujące. W drodze poufnej stosowna prośba o udzielenie agrément (demande d'agréation) jest przekazywana wraz z krótkim życiorysem kandydata do ministerstwa spraw zagranicznych państwa, w którym ta osoba ma być akredytowana),

Image


b) Aide-memoire - (nota dyplomatyczna, która służy do przedstawienia lub uzupełnienia na piśmie spraw poruszonych w uprzedniej rozmowie, pisana w osobie trzeciej, bez zwrotów grzecznościowych, adresu, pieczęci, a czasem nawet daty),
c) Pro memoria - (nota stanowiąca streszczenie odbytej rozmowy, odmiana aide memoire),
d) Non-paper - (opinie i propozycje do dyskusji w czasie negocjacji.

3) Pisma ceremonialne, posłania i depesze okolicznościowe oraz noty werbalne wysyłane przez Marszałka Dworu lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych należą do kompetencji Marszałka Dworu.

Image
Marszałek Dworu
Jego Królewskiej Wysokości Markusa Arped
Locked

Return to “Plac Centralny imienia Forum Polskich Mikronacji”