Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT

Miejsce obrad Senatu Królestwa Teutonii
User avatar
Joanna Izabela
Posts: 1492
Joined: 16 Oct 2016, o 15:20

Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT

Post by Joanna Izabela »

Ze względu na Traktat między KS a KT, pora zmienić Konstytucje KT. Możemy powiedzieć, że jest to zmiana przełomowa, która odmieni losy Teutonii.
Dekret Króla
o zmianie Konstytucji

Konstytucja Królestwa Teutonii

My, Teutończycy, dumni z dokonań naszych przodków, dziedzictwa i historii którą nam pozostawili, zrzucając jarzmo niewoli nałożone przed laty na nasz naród, tworzymy nowy rozdział w historii Panstwa Teutońskiego. Pomni okoliczności, które doprowadziły do wydarzeń Teutońskiego Maja, zobowiązujemy się bronić naszych praw przed zakusami sił wrogich, a każdy akt nienawiści w nas skierowany odpierać z siłą podwójną. Jako Bracia i Siostry budując nasz Dom i Ojczyznę, ustanawiamy niniejszą Konstytucję wyzwolonego Królestwa Teutonii, jako źródło podstaw funkcjonowania Państwa naszego oraz praw i wolności każdego Teutończyka.


Rozdział I: Królestwo Teutonii

Artykuł 1 [Przepis wstępny]

1. Królestwo Teutonii jest wolnym państwem, dbającym o obronę praw i wolności na jego terenie.

Artykuł 2 [Prawo]

1. Prawo Królestwa Teutonii stanowią, w hierarchii ważności:
  1. niniejsza Konstytucja,
  2. umowy pomiędzy Teutonią a zewnętrznymi podmiotami,
  3. dekrety Króla i zwykłe ustawy Senatu,
  4. edykty Króla i rozporządzenia organów władzy wykonawczej,
  5. akty prawa miejscowego,
  6. normy teutońskiego prawa zwyczajowego.
2. Prawo Królestwa, z wyłączeniem aktów prawa miejscowego, obowiązuje na całym jego terytorium.
3. Edykty i rozporządzenia mogą być wydawane wyłącznie w zakresie ustawowych upoważnień.

Artykuł 3 [Stolica oraz symbole]

1. Stolicą Królestwa Teutonii jest Cesarskie Miasto Srebrny Róg.
2. Królewskie Miasto Złoty Gród korzysta z praw i przywilejów miasta stołecznego na zasadach określonych w ustawie.
3. Symbole Królestwa Teutonii określa ustawa.

Artykuł 4 [Obywatelstwo teutońskie]

1. Obywatelstwo Teutońskie nadaje i odbiera Król wedle zasad unormowanych ustawą.
2. Król posiada obywatelstwo teutońskie z mocy prawa.
3. Ustawa normuje warunki sprawowania funkcji publicznych.

Rozdział II: Król Teutonii

Artykuł 5 [Rola Króla]

1. Król jest głową Królestwa i jej najwyższym przedstawicielem w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych.
2. Król czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, dba o spójność działań Królestwa, stoi na straży jego bezpieczeństwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

Artykuł 6 [Dekrety]

1. Król wydaje Dekrety.
2. Ilekroć Konstytucja lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wymagają ustawy, dziedzina ta może być unormowana również Dekretem Króla.
3. Dekret Króla, który zmienia lub uchyla ustawę Senatu, wymaga zatwierdzenia przez Senat zwykłą większością głosów, o ile od jej wejścia w życie nie minęło więcej niż 60 dni.

Artykuł 7 [Regent]

1. Na czas swojej nieobecności Król powołuje Regenta, który przejmuje jego obowiązki.
2. Król odwołuje Regenta w momencie, kiedy może osobiście sprawować swój urząd.
3. Król może ograniczyć zakres kompetencji Regenta.

Artykuł 8 [Tron Królewski]

1. Tron Królewski jest elekcyjny.
2. Opróżnienie tronu królewskiego następuje wskutek:
  1. śmierci Króla,
  2. zrzeczenia się przezeń Tronu,
  3. trwałej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych,
  4. tymczasowej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych, o ile urząd Regenta nie jest obsadzony,
  5. nieprzerwanego opuszczenia Królestwa Teutonii na czas dłuższy niż 60 dni.
3. Opróżnienie Tronu Królewskiego w przypadku określonym w ust. 2 pkt 5 stwierdza Senat w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów spośród wszystkich Senatorów Królestwa.
4. Gdy Tron Królewski jest opróżniony, do czasu objęcia Tronu przez Sukcesora, zastępuje go Regent - o ile został powołany - lub Marszałek Senatu. Gdyby urzędy Regenta i Marszałka Senatu były nieobsadzone, Króla zastępuje obywatel teutoński mogący pełnić funkcje publiczne, który jako ostatni pełnił urząd Marszałka Senatu.

Artykuł 9 [Zgromadzenie Elektorów]

1. Wyboru Króla dokonuje Zgromadzenie Elektorów, w skład którego mogą wchodzić wyłącznie obywatele teutońscy.
2. Szczegóły dotyczące składu oraz zasad obradowania Zgromadzenia Elektorów określa ustawa.
3. Zgromadzenie Elektorów zwołuje się nie później niż w ciągu 5 dni od opróżnienia tronu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 1.
4. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w ust. 3 Zgromadzenie Elektorów może zostać zwołane przez każdego obywatela teutońskiego, który pełnić będzie rolę jego przewodniczącego.
5. Mandaty elektorów wygasają z mocy prawa z dniem objęcia Tronu przez Sukcesora.
6. Każdoczesnemu byłemu królowi Teutonii przysługuje tytuł Króla-Seniora.

Rozdział III: Senat

Artykuł 10 [Senat]

1. Naród sprawuję władzę ustawodawczą i kontrolę nad działalnością władzy wykonawczej poprzez Senat.

Artykuł 11 [Skład Senatu]

1. Mandaty senatorskie mogą sprawować osoby posiadające prawo sprawowania funkcji publicznych.
2. Mandatu senatorskiego nie można łączyć z Tronem Królewskim, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Królowi przysługuje prawo do udziału w obradach Senatu.
4. Mandaty senatorskie sprawują wszystkie osoby uprawnione według ust. 1 i 2.

Artykuł 12 [Kierowanie pracami Senatu]

1. Pracami Senatu kieruje Marszałek powoływany i odwoływany przez Króla.
2. Marszałek może powołać Wicemarszałków, którzy wypełniają wyznaczone przez Marszałka obowiązki oraz zastępują Marszałka podczas jego nieobecności.
3. W przypadku braku Marszałka lub innych szczególnych okoliczności trwających ponad 7 dni Senat na wniosek dowolnego Senatora może powołać pełniącego obowiązki Marszałka na okres nieprzekraczający 30 dni bezwzględną większością głosów. Pracami Senatu w tym zakresie kieruje wnioskodawca.

Artykuł 13 [Proces ustawodawczy w Senacie]

1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Królowi, Senatorom oraz podmiotom wskazanym w ustawach.
2. Senat przyjmuje zwykłe ustawy bezwzględną większością głosów, a uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy Senatorów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Marszałka.
3. Senat przyjmuje zwykłą ustawę, która zmienia lub uchyla dekret Króla, większością głosów nie mniejszą niż 3/5 wszystkich Senatorów.
4. Uchwaloną ustawę Marszałek Senatu niezwłocznie przekazuje Królowi do podpisu.

Artykuł 14 [Zakończenie procesu ustawodawczego]

1. Król podpisuje lub odmawia podpisania ustawy w terminie czternastu dni od momentu przekazania jej przez Marszałka Senatu.
2. Król może odmówić podpisania ustawy, jeżeli:
  1. ustawa jest niezgodna z prawem wyższego rzędu,
  2. groziłoby to poważnym naruszeniem podstawowych interesów Królestwa.
3. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ust. 2, Król podaje do publicznej wiadomości powód niepodpisania ustawy.
4. W przypadku, gdy Król nie podejmie w terminie decyzji, o której mowa w ust. 1, Marszałek Senatu podpisuje ustawę.
5. Marszałek Senatu jest odpowiedzialny za opublikowanie podpisanej ustawy w Dzienniku Praw.

Rozdział IV: Władza wykonawcza

Artykuł 15 [Organy władzy wykonawczej

1. Król jest naczelnym organem władzy wykonawczej i sprawuje władzę wraz z określonymi w Konstytucji i ustawach organami władzy publicznej.
2. O ile ustawa nie stanowi inaczej, Król jest odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów prawa na obszarze Królestwa Teutonii.
3. Do kompetencji Króla należą wszystkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie dla innych organów. W szczególności Król może podejmować działania w zastępstwie innych organów.

Artykuł 16 [Akty wykonawcze]

1. Ustawy mogą upoważnić przedstawicieli władzy wykonawczej do wydawania aktów wykonawczych: edyktów - w przypadku Króla - lub rozporządzeń - w przypadku pozostałych urzędów.
2. Senat może uchylić edykt Króla większością głosów nie mniejszą niż 3/5 wszystkich Senatorów.
3. Senat może uchylić rozporządzenie bezwzględną większością głosów.

Artykuł 17 [Rada Królestwa]

1. Król może powołać ciało opiniodawczo-doradcze – Radę Królestwa, zwaną dalej Radą.
2. Król określa Kształt Rady oraz powołuje jej członków.
3. Król może delegować swoje kompetencje z zakresu administracji na członków Rady.

Artykuł 18 [Odpowiedzialność władzy wykonawczej]

1. Senat sprawuje kontrolę nad innymi niż Król urzędami władzy wykonawczej.
2. Przedstawiciele władzy wykonawczej mają obowiązek udzielania w ciągu siedmiu dni odpowiedzi na interpelacje i zapytania Senatorów.

Rozdział V: Przepisy końcowe

Artykuł 19 [Zmiana Konstytucji]

1. Niniejsza Konstytucja może zostać zmieniona Dekretem Króla, za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy senatorów.

Artykuł 20 [Wejście w życie]

1. Konstytucja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Traci moc Konstytucja Królestwa Teutonii z dnia 25 października 2018 r
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
User avatar
Eugeniusz Maat
Posts: 439
Joined: 22 Jan 2020, o 11:42

Re: Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT

Post by Eugeniusz Maat »

Mając na uwadze traktat ostatnio podpisany, ta zmiana według mnie jest jak najbardziej potrzebna. Aktualna wersja Konstytucji Królestwa Teutonni nie oddaje aktualnego stanu rzeczy. Jestem jak najbardziej za.
Úr Burgmáster ik úrs Auterra
Image
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT

Post by anglov »

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,

rozpoczynam debatę nad projektem dekretu o zmianie Konstytucji. Potrwa ona 5 dni, tj. do 31.05.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT

Post by anglov »

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,

stoimy przed momentem przełomowym. Po blisko 16 latach Teutonia stała uzyskała faktycznie wolność. Choć od lat pojawiały się takie głosy Teutończyków, to dzięki łaskawości JKM Filipa I Gryfa w sposób pokojowy, na bazie współpracy i wzajemnego zaufania, Teutonia została uznana za niezależne państwo.

Z punktu widzenia przeciętnego obserwatora zmieni się naprawdę niewiele, albowiem wraz z uznaniem jako państwo, pozostajemy z Sarmacją w unii, bardzo zresztą korzystnej dla obu stron. Jednakże symbolicznie jest to wielki sukces i potwierdzenie stanu faktycznego, który znany chyba wszystkim jest już od lat. Chciałbym w tym miejscu podziękować Jej Królewskiej Mości oraz wszystkim zaangażowanym w podpisanie tego traktatu.

Pozostaje więc symbolicznie przypieczętować zmiany, poprzez zmianę Konstytucji Królestwa Teutonii i rozpocząć nowy rozdział w naszej historii: wyzwolonego Królestwa Teutonii.

Wyrażam całkowite poparcie dla projektu Konstytucji.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Alexander Rose
Posts: 109
Joined: 20 Feb 2020, o 14:46

Re: Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT

Post by Alexander Rose »

Wasza Królewska Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

mimo, że jestem młodym, niedoświadczonym Teutończykiem, odczuwam swego rodzaju dumę i wzruszenie. W końcu osiągniemy to, o co przez tyle lat walczyli nasi przodkowie - wolną Teutonię. W zupełności popieram niniejszy projekt Konstytucji.
Image
User avatar
AJ Piastowski
Posts: 1568
Joined: 11 Sep 2014, o 21:17
Gadu-Gadu: 0
Location: Ruhnhoff

Re: Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT

Post by AJ Piastowski »

Wasza Królewska Mość
Szanowny Marszałku
Wysoka Izbo


Jako Teutończyk jestem bardzo dumny, że w tym oto momencie stajemy przed historyczną zmianą, podnosząc rangę królestwa. Za panowania JKM Teutonia od równin Eltdorf do sangryjskich skał kwita nam!

Korzystając z okazji po wnikliwej analizie nasuwają mi się pewne kwestie, które należy poruszyć w tym momencie, bo jak nie teraz, przy tak przełomowej chwili, to kiedy?!

Art. 8 ust. 2 pkt. 5 - Co ta absencja 60 dniowa w praktyce oznacza? Logowanie do systemu informatycznego? Jakakolwiek aktywność poza logowaniem się będzie mieć znaczenie? I dlaczego aż 60 dni, czemu nie 30? Pytam, bo tak jakoś mi się skojarzył niedawny "problemik" z opróżnieniem tronu po P3Ł. Historia czasem lubi się powtarzać w najmniej oczekiwanym momencie, więc po co nam tak duży margines w postaci tych 60 dni?

Art. 9 ust. 3 - "(...)o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 1." Jest art. 8 ust. 3. Nie ma pkt 1 dla tego artykułu.

Art. 9 ust. 6 - Tym artykułem jestem zaciekawiony. Czy dzięki niemu "Były Król Teutoni" może zostać przywrócony do roli Króla-Seniora? Przyznam, że to chyba jedyna plama na moim honorze, do której muszę się przyznać iż głosowałem swego czasu za pozbawieniem go tego tytułu. I nie mam w chwili obecnej nic przeciwko, aby tym tytułem mógł się honorować.

Art. 14 ust. 1 "(...)w terminie czternastu dni od(...)" patrząc na całość projektu, powinniśmy użyć cyferki 14, gdyż wszędzie indziej właśnie taki zapis jest stosowany.
Art. 18 ust. 2 "(...)w ciągu siedmiu dni(...)" jw.

Czy mamy jakieś cele, do których będziemy dążyć po wprowadzeniu niniejszej konstytucji, aby usprawnić struktury funkcjonowania prawa i administracji na naszym terytorium? Wszak będziemy wolnym krajem.

No i najważniejsze pytanie zostawiam sobie na koniec. Niniejsza konstytucja jest idealna, aby porozmawiać o przyszłości i zadać słowo klucz: Czy chcemy potencjalnie zmienić ustrój i powrócić do Cesarstwa? Wizja taka osobiście mnie bardzo kusi... widzę jednak potrzebę rozwinięcia dyskusji w szerszym gronie.
Image
User avatar
Joanna Izabela
Posts: 1492
Joined: 16 Oct 2016, o 15:20

Re: Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT

Post by Joanna Izabela »

Co ta absencja 60 dniowa w praktyce oznacza? Logowanie do systemu informatycznego? Jakakolwiek aktywność poza logowaniem się będzie mieć znaczenie? I dlaczego aż 60 dni, czemu nie 30? Pytam, bo tak jakoś mi się skojarzył niedawny "problemik" z opróżnieniem tronu po P3Ł. Historia czasem lubi się powtarzać w najmniej oczekiwanym momencie, więc po co nam tak duży margines w postaci tych 60 dni?

Wynika to z wcześniejszych Konstytucji. Jeżeli chcecie 30 dni albo chcecie żeby coś tam dopisać to jestem otwarta na propozycje. Z mojej perspektywy to niewiele zmienia, jeżeli nie będę wchodziła 30 czy 60 dni do Teutonii i nie abdykuje wcześniej to prawdopodobnie leże właśnie pod respiratorem w szpitalu albo realnie będę nieżywa co pewnie i tak szybciej by zostało ogłoszone.


m artykułem jestem zaciekawiony. Czy dzięki niemu "Były Król Teutoni" może zostać przywrócony do roli Króla-Seniora? Przyznam, że to chyba jedyna plama na moim honorze, do której muszę się przyznać iż głosowałem swego czasu za pozbawieniem go tego tytułu. I nie mam w chwili obecnej nic przeciwko, aby tym tytułem mógł się honorować.

Nigdy nie byłam za tym przepisem o zniesieniu teraz wydaje mi się on bardziej gniotący nasze symbole. Władcą najważniejszym dla Teutonów jest Król. W obecnej sytuacji kiedy mamy wolność podkreślenie naszych symboli i szacunek dla naszych symboli powinien być jeszcze ważniejszy. Monarchie które nie są kadencyjne w mikroświecie honorują swoich byłych władców, dlatego też wróciłam do brzmienia starego.

Reszta rzeczy przyjęta do wiadomości, zostanie naniesiona w autopoprawce.

Czy mamy jakieś cele, do których będziemy dążyć po wprowadzeniu niniejszej konstytucji, aby usprawnić struktury funkcjonowania prawa i administracji na naszym terytorium? Wszak będziemy wolnym krajem.

Na spokojnie pomyśleć o Kodeksie Sprawiedliwości i byłabym za tym żeby po prostu zaadoptować sarmacki ale po zmianach np w obecnym Kodeksie "zamieszczenie stron internetowych lub bazy danych jednostki samorządu terytorialnego albo jej organu lub instytucji na serwerze nie będącym jednym z serwerów Księstwa Sarmacji, bez uprzedniej zgody Księcia," jest jawnie antyteutonśkim przepisem zrobionym w czasach gdy chciało wyciąć Teutonie.
Wymaga to jednak od nas pewnej dyplomacji i pewnej wrażliwości. Nie jesteśmy po to żeby niszczyć Sarmacje, ale nie możemy się godzić na przepisy plujące nam w twarz.
Z mniejszych problemów to tytulatura Króla , na pewno nasze własne tytuły, zmiana regulaminu senatu. Słyszałam też prośbę o uregulowanie działań KSZ na naszych terenach.

Czy chcemy potencjalnie zmienić ustrój i powrócić do Cesarstwa? Wizja taka osobiście mnie bardzo kusi... widzę jednak potrzebę rozwinięcia dyskusji w szerszym gronie.

Osobiście myślałam o tym. Propozycja z mojej strony jednak mogła by zostać przyjęta jako chęć
"napompowania się" tytułami więc cieszy mnie, że nie tylko ja to rozważam. Dla mnie byłby to idealny symbol powrotu do właśnie wolnej Teutonii. Teutonia niezależna była Cesarstwem i wydaje mi się, że jest to zmiana tak mocno historyczna i tak mocno symboliczna, że jestem do niej pozytywnie nastawiona. Nie zamierzam jednak walczyć jeżeli chcemy zostać nadal Królestwem wiec również zachęcam do dyskusji reszty Teutończyków.
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT

Post by anglov »

Jeszcze jako Król Teutonii mówiłem zawsze – moim celem jest dążenie do tego, by Teutonia odzyskała status Cesarstwa. Nie jesteśmy jednak dzieciakami, by robić to na siłę, żeby mieć fajniejszy tytuł niż inni. Powinno się to wiązać z szeregiem innych warunków, które utwierdzą, że Teutonia faktycznie Cesarstwem może się dumnie nazywać.

Jednym z nich jest na pewno niepodległość, którą odzyskaliśmy. Lecz czy nasza siła jest wystarczająca, by zamiast dumy, nasza nazwa nie była śmieszna? Ilu jest w mikroświecie dzieciaków, którym podnosi ego zdobywanie coraz to kolejnych tytułów za którymi nic nie idzie?

Osobiście jestem za tym, by utworzyć II Cesarstwo Teutonii. Czy to powinno stać się już teraz? Myślę że o tym powinni zdecydować już Teutończycy wspólnie.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Eugeniusz Maat
Posts: 439
Joined: 22 Jan 2020, o 11:42

Re: Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT

Post by Eugeniusz Maat »

Wasza Królewska Mość,
Wysoki Marszałku,
Wysoka Izbo!

Chociaż jestem tu od niedawna uważam, że powinniśmy czerpać z naszych tradycji. Teutonia jest mikronacją niezwykłą, niepowtarzalną. Z pewnością wiele rzeczy nasz wyróżnia. Kultura, język, upartość, historia.. Myślę więc, że kwestia zostania Cesarstwem jest jak najbardziej na miejscu. Ale nie bądźmy w gorącej wodzie kąpani. Zastanówmy się, przedyskutujmy i dopiero wtedy zdecydujmy.
Úr Burgmáster ik úrs Auterra
Image
User avatar
Joanna Izabela
Posts: 1492
Joined: 16 Oct 2016, o 15:20

Re: Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT

Post by Joanna Izabela »

Zgłaszam autopoprawkę, zawiera ona techniczne rzeczy które Senator Piastowski wypisał:
Dekret Króla
o zmianie Konstytucji

Konstytucja Królestwa Teutonii

My, Teutończycy, dumni z dokonań naszych przodków, dziedzictwa i historii którą nam pozostawili, zrzucając jarzmo niewoli nałożone przed laty na nasz naród, tworzymy nowy rozdział w historii Panstwa Teutońskiego. Pomni okoliczności, które doprowadziły do wydarzeń Teutońskiego Maja, zobowiązujemy się bronić naszych praw przed zakusami sił wrogich, a każdy akt nienawiści w nas skierowany odpierać z siłą podwójną. Jako Bracia i Siostry budując nasz Dom i Ojczyznę, ustanawiamy niniejszą Konstytucję wyzwolonego Królestwa Teutonii, jako źródło podstaw funkcjonowania Państwa naszego oraz praw i wolności każdego Teutończyka.


Rozdział I: Królestwo Teutonii

Artykuł 1 [Przepis wstępny]

Królestwo Teutonii jest wolnym państwem, dbającym o obronę praw i wolności na jego terenie.

Artykuł 2 [Prawo]

1. Prawo Królestwa Teutonii stanowią, w hierarchii ważności:
  1. niniejsza Konstytucja,
  2. umowy pomiędzy Teutonią a zewnętrznymi podmiotami,
  3. dekrety Króla i zwykłe ustawy Senatu,
  4. edykty Króla i rozporządzenia organów władzy wykonawczej,
  5. akty prawa miejscowego,
  6. normy teutońskiego prawa zwyczajowego.
2. Prawo Królestwa, z wyłączeniem aktów prawa miejscowego, obowiązuje na całym jego terytorium.
3. Edykty i rozporządzenia mogą być wydawane wyłącznie w zakresie ustawowych upoważnień.

Artykuł 3 [Stolica oraz symbole]

1. Stolicą Królestwa Teutonii jest Cesarskie Miasto Srebrny Róg.
2. Królewskie Miasto Złoty Gród korzysta z praw i przywilejów miasta stołecznego na zasadach określonych w ustawie.
3. Symbole Królestwa Teutonii określa ustawa.

Artykuł 4 [Obywatelstwo teutońskie]

1. Obywatelstwo Teutońskie nadaje i odbiera Król wedle zasad unormowanych ustawą.
2. Król posiada obywatelstwo teutońskie z mocy prawa.
3. Ustawa normuje warunki sprawowania funkcji publicznych.

Rozdział II: Król Teutonii

Artykuł 5 [Rola Króla]

1. Król jest głową Królestwa i jej najwyższym przedstawicielem w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych.
2. Król czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, dba o spójność działań Królestwa, stoi na straży jego bezpieczeństwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

Artykuł 6 [Dekrety]

1. Król wydaje Dekrety.
2. Ilekroć Konstytucja lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wymagają ustawy, dziedzina ta może być unormowana również Dekretem Króla.
3. Dekret Króla, który zmienia lub uchyla ustawę Senatu, wymaga zatwierdzenia przez Senat zwykłą większością głosów, o ile od jej wejścia w życie nie minęło więcej niż 60 dni.

Artykuł 7 [Regent]

1. Na czas swojej nieobecności Król powołuje Regenta, który przejmuje jego obowiązki.
2. Król odwołuje Regenta w momencie, kiedy może osobiście sprawować swój urząd.
3. Król może ograniczyć zakres kompetencji Regenta.

Artykuł 8 [Tron Królewski]

1. Tron Królewski jest elekcyjny.
2. Opróżnienie tronu królewskiego następuje wskutek:
  1. śmierci Króla,
  2. zrzeczenia się przezeń Tronu,
  3. trwałej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych,
  4. tymczasowej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych, o ile urząd Regenta nie jest obsadzony,
  5. nieprzerwanego opuszczenia Królestwa Teutonii na czas dłuższy niż 60 dni.
3. Opróżnienie Tronu Królewskiego w przypadku określonym w ust. 2 pkt 5 stwierdza Senat w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów spośród wszystkich Senatorów Królestwa.
4. Gdy Tron Królewski jest opróżniony, do czasu objęcia Tronu przez Sukcesora, zastępuje go Regent - o ile został powołany - lub Marszałek Senatu. Gdyby urzędy Regenta i Marszałka Senatu były nieobsadzone, Króla zastępuje obywatel teutoński mogący pełnić funkcje publiczne, który jako ostatni pełnił urząd Marszałka Senatu.

Artykuł 9 [Zgromadzenie Elektorów]

1. Wyboru Króla dokonuje Zgromadzenie Elektorów, w skład którego mogą wchodzić wyłącznie obywatele teutońscy.
2. Szczegóły dotyczące składu oraz zasad obradowania Zgromadzenia Elektorów określa ustawa.
3. Zgromadzenie Elektorów zwołuje się nie później niż w ciągu 5 dni od opróżnienia tronu, o którym mowa w art. 8 ust. 2.
4. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w ust. 3 Zgromadzenie Elektorów może zostać zwołane przez każdego obywatela teutońskiego, który pełnić będzie rolę jego przewodniczącego.
5. Mandaty elektorów wygasają z mocy prawa z dniem objęcia Tronu przez Sukcesora.
6. Każdoczesnemu byłemu królowi Teutonii przysługuje tytuł Króla-Seniora.

Rozdział III: Senat

Artykuł 10 [Senat]

Naród sprawuję władzę ustawodawczą i kontrolę nad działalnością władzy wykonawczej poprzez Senat.

Artykuł 11 [Skład Senatu]

1. Mandaty senatorskie mogą sprawować osoby posiadające prawo sprawowania funkcji publicznych.
2. Mandatu senatorskiego nie można łączyć z Tronem Królewskim, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Królowi przysługuje prawo do udziału w obradach Senatu.
4. Mandaty senatorskie sprawują wszystkie osoby uprawnione według ust. 1 i 2.

Artykuł 12 [Kierowanie pracami Senatu]

1. Pracami Senatu kieruje Marszałek powoływany i odwoływany przez Króla.
2. Marszałek może powołać Wicemarszałków, którzy wypełniają wyznaczone przez Marszałka obowiązki oraz zastępują Marszałka podczas jego nieobecności.
3. W przypadku braku Marszałka lub innych szczególnych okoliczności trwających ponad 7 dni Senat na wniosek dowolnego Senatora może powołać pełniącego obowiązki Marszałka na okres nieprzekraczający 30 dni bezwzględną większością głosów. Pracami Senatu w tym zakresie kieruje wnioskodawca.

Artykuł 13 [Proces ustawodawczy w Senacie]

1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Królowi, Senatorom oraz podmiotom wskazanym w ustawach.
2. Senat przyjmuje zwykłe ustawy bezwzględną większością głosów, a uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy Senatorów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Marszałka.
3. Senat przyjmuje zwykłą ustawę, która zmienia lub uchyla dekret Króla, większością głosów nie mniejszą niż 3/5 wszystkich Senatorów.
4. Uchwaloną ustawę Marszałek Senatu niezwłocznie przekazuje Królowi do podpisu.

Artykuł 14 [Zakończenie procesu ustawodawczego]

1. Król podpisuje lub odmawia podpisania ustawy w terminie 14 dni od momentu przekazania jej przez Marszałka Senatu.
2. Król może odmówić podpisania ustawy, jeżeli:
  1. ustawa jest niezgodna z prawem wyższego rzędu,
  2. groziłoby to poważnym naruszeniem podstawowych interesów Królestwa.
3. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ust. 2, Król podaje do publicznej wiadomości powód niepodpisania ustawy.
4. W przypadku, gdy Król nie podejmie w terminie decyzji, o której mowa w ust. 1, Marszałek Senatu podpisuje ustawę.
5. Marszałek Senatu jest odpowiedzialny za opublikowanie podpisanej ustawy w Dzienniku Praw.

Rozdział IV: Władza wykonawcza

Artykuł 15 [Organy władzy wykonawczej

1. Król jest naczelnym organem władzy wykonawczej i sprawuje władzę wraz z określonymi w Konstytucji i ustawach organami władzy publicznej.
2. O ile ustawa nie stanowi inaczej, Król jest odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów prawa na obszarze Królestwa Teutonii.
3. Do kompetencji Króla należą wszystkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie dla innych organów. W szczególności Król może podejmować działania w zastępstwie innych organów.

Artykuł 16 [Akty wykonawcze]

1. Ustawy mogą upoważnić przedstawicieli władzy wykonawczej do wydawania aktów wykonawczych: edyktów - w przypadku Króla - lub rozporządzeń - w przypadku pozostałych urzędów.
2. Senat może uchylić edykt Króla większością głosów nie mniejszą niż 3/5 wszystkich Senatorów.
3. Senat może uchylić rozporządzenie bezwzględną większością głosów.

Artykuł 17 [Rada Królestwa]

1. Król może powołać ciało opiniodawczo-doradcze – Radę Królestwa, zwaną dalej Radą.
2. Król określa Kształt Rady oraz powołuje jej członków.
3. Król może delegować swoje kompetencje z zakresu administracji na członków Rady.

Artykuł 18 [Odpowiedzialność władzy wykonawczej]

1. Senat sprawuje kontrolę nad innymi niż Król urzędami władzy wykonawczej.
2. Przedstawiciele władzy wykonawczej mają obowiązek udzielania w ciągu 7 dni odpowiedzi na interpelacje i zapytania Senatorów.

Rozdział V: Przepisy końcowe

Artykuł 19 [Zmiana Konstytucji]

Niniejsza Konstytucja może zostać zmieniona Dekretem Króla, za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy senatorów.

Artykuł 20 [Wejście w życie]

1. Konstytucja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Traci moc Konstytucja Królestwa Teutonii z dnia 25 października 2018 r
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Locked

Return to “Senat [Úr Thing]”