Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT

Miejsce obrad Senatu Królestwa Teutonii
User avatar
Hetman_Gotfryd
Posts: 6736
Joined: 13 Dec 2009, o 15:16
Gadu-Gadu: 0
Location: Ruhnhoff

Re: Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT

Post by Hetman_Gotfryd »

Wasza Królewska Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

W zasadzie nie mam zastrzeżeń co do tak potrzebniej zmiany Konstytucji. Jednak brakuje mi tu zapisu o Kodeksie Sprawiedliwości. Z doświadczenia wiem, że takiego potrzeba do sprawnego funkcjonowania Kraju. W toku różnych dyskusji przez szkło, przebiło mi się że "wszystko zostaje po staremu". Tylko zmienia się status nasz w KS, zatem pytam co z Kodeksem Sprawiedliwości- czy akceptujemy ten z KS czy tworzymy swój własny ?
Gotfryd Slavik de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Naturegráfa ik Brandiš Mooa
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii

Image
User avatar
Joanna Izabela
Posts: 1492
Joined: 16 Oct 2016, o 15:20

Re: Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT

Post by Joanna Izabela »

Szanowny Senatorze,

Do czasu opracowania pewnych zasad zastosujemy metodę mojego dekretu - jeżeli coś nie jest zapisane w prawie teutońskim stosuje się prawo sarmackie z małymi poprawkami. Kodeks Sprawiedliwości będzie wymagał od nas jak mówiłam pewnego zrozumienia wspólnoty do której należymy. Nie możemy wywrócić do góry nogami prawa, natomiast jest to kwestia do ustalenia na później. Natomiast zapewniam, że przez ten czas anarchii nie będzie.
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT

Post by anglov »

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo!

W związku z upływem terminu debaty, rozpoczynam głosowanie nad Dekretem Królowej – Konstytucji Królestwa Teutonii.

Wyznaczam trzydniowy termin glosowania, tj. do 4.06 do godziny 20:25.

Treść nowej Konstytucji z autopoprawkami JKM:

Konstytucja Królestwa Teutonii

My, Teutończycy, dumni z dokonań naszych przodków, dziedzictwa i historii którą nam pozostawili, zrzucając jarzmo niewoli nałożone przed laty na nasz naród, tworzymy nowy rozdział w historii Panstwa Teutońskiego. Pomni okoliczności, które doprowadziły do wydarzeń Teutońskiego Maja, zobowiązujemy się bronić naszych praw przed zakusami sił wrogich, a każdy akt nienawiści w nas skierowany odpierać z siłą podwójną. Jako Bracia i Siostry budując nasz Dom i Ojczyznę, ustanawiamy niniejszą Konstytucję wyzwolonego Królestwa Teutonii, jako źródło podstaw funkcjonowania Państwa naszego oraz praw i wolności każdego Teutończyka.


Rozdział I: Królestwo Teutonii

Artykuł 1 [Przepis wstępny]

Królestwo Teutonii jest wolnym państwem, dbającym o obronę praw i wolności na jego terenie.

Artykuł 2 [Prawo]

1. Prawo Królestwa Teutonii stanowią, w hierarchii ważności:
  1. niniejsza Konstytucja,
  2. umowy pomiędzy Teutonią a zewnętrznymi podmiotami,
  3. dekrety Króla i zwykłe ustawy Senatu,
  4. edykty Króla i rozporządzenia organów władzy wykonawczej,
  5. akty prawa miejscowego,
  6. normy teutońskiego prawa zwyczajowego.
2. Prawo Królestwa, z wyłączeniem aktów prawa miejscowego, obowiązuje na całym jego terytorium.
3. Edykty i rozporządzenia mogą być wydawane wyłącznie w zakresie ustawowych upoważnień.

Artykuł 3 [Stolica oraz symbole]

1. Stolicą Królestwa Teutonii jest Cesarskie Miasto Srebrny Róg.
2. Królewskie Miasto Złoty Gród korzysta z praw i przywilejów miasta stołecznego na zasadach określonych w ustawie.
3. Symbole Królestwa Teutonii określa ustawa.

Artykuł 4 [Obywatelstwo teutońskie]

1. Obywatelstwo Teutońskie nadaje i odbiera Król wedle zasad unormowanych ustawą.
2. Król posiada obywatelstwo teutońskie z mocy prawa.
3. Ustawa normuje warunki sprawowania funkcji publicznych.

Rozdział II: Król Teutonii

Artykuł 5 [Rola Króla]

1. Król jest głową Królestwa i jej najwyższym przedstawicielem w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych.
2. Król czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, dba o spójność działań Królestwa, stoi na straży jego bezpieczeństwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

Artykuł 6 [Dekrety]

1. Król wydaje Dekrety.
2. Ilekroć Konstytucja lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wymagają ustawy, dziedzina ta może być unormowana również Dekretem Króla.
3. Dekret Króla, który zmienia lub uchyla ustawę Senatu, wymaga zatwierdzenia przez Senat zwykłą większością głosów, o ile od jej wejścia w życie nie minęło więcej niż 60 dni.

Artykuł 7 [Regent]

1. Na czas swojej nieobecności Król powołuje Regenta, który przejmuje jego obowiązki.
2. Król odwołuje Regenta w momencie, kiedy może osobiście sprawować swój urząd.
3. Król może ograniczyć zakres kompetencji Regenta.

Artykuł 8 [Tron Królewski]

1. Tron Królewski jest elekcyjny.
2. Opróżnienie tronu królewskiego następuje wskutek:
  1. śmierci Króla,
  2. zrzeczenia się przezeń Tronu,
  3. trwałej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych,
  4. tymczasowej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych, o ile urząd Regenta nie jest obsadzony,
  5. nieprzerwanego opuszczenia Królestwa Teutonii na czas dłuższy niż 60 dni.
3. Opróżnienie Tronu Królewskiego w przypadku określonym w ust. 2 pkt 5 stwierdza Senat w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów spośród wszystkich Senatorów Królestwa.
4. Gdy Tron Królewski jest opróżniony, do czasu objęcia Tronu przez Sukcesora, zastępuje go Regent - o ile został powołany - lub Marszałek Senatu. Gdyby urzędy Regenta i Marszałka Senatu były nieobsadzone, Króla zastępuje obywatel teutoński mogący pełnić funkcje publiczne, który jako ostatni pełnił urząd Marszałka Senatu.

Artykuł 9 [Zgromadzenie Elektorów]

1. Wyboru Króla dokonuje Zgromadzenie Elektorów, w skład którego mogą wchodzić wyłącznie obywatele teutońscy.
2. Szczegóły dotyczące składu oraz zasad obradowania Zgromadzenia Elektorów określa ustawa.
3. Zgromadzenie Elektorów zwołuje się nie później niż w ciągu 5 dni od opróżnienia tronu, o którym mowa w art. 8 ust. 2.
4. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w ust. 3 Zgromadzenie Elektorów może zostać zwołane przez każdego obywatela teutońskiego, który pełnić będzie rolę jego przewodniczącego.
5. Mandaty elektorów wygasają z mocy prawa z dniem objęcia Tronu przez Sukcesora.
6. Każdoczesnemu byłemu królowi Teutonii przysługuje tytuł Króla-Seniora.

Rozdział III: Senat

Artykuł 10 [Senat]

Naród sprawuję władzę ustawodawczą i kontrolę nad działalnością władzy wykonawczej poprzez Senat.

Artykuł 11 [Skład Senatu]

1. Mandaty senatorskie mogą sprawować osoby posiadające prawo sprawowania funkcji publicznych.
2. Mandatu senatorskiego nie można łączyć z Tronem Królewskim, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Królowi przysługuje prawo do udziału w obradach Senatu.
4. Mandaty senatorskie sprawują wszystkie osoby uprawnione według ust. 1 i 2.

Artykuł 12 [Kierowanie pracami Senatu]

1. Pracami Senatu kieruje Marszałek powoływany i odwoływany przez Króla.
2. Marszałek może powołać Wicemarszałków, którzy wypełniają wyznaczone przez Marszałka obowiązki oraz zastępują Marszałka podczas jego nieobecności.
3. W przypadku braku Marszałka lub innych szczególnych okoliczności trwających ponad 7 dni Senat na wniosek dowolnego Senatora może powołać pełniącego obowiązki Marszałka na okres nieprzekraczający 30 dni bezwzględną większością głosów. Pracami Senatu w tym zakresie kieruje wnioskodawca.

Artykuł 13 [Proces ustawodawczy w Senacie]

1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Królowi, Senatorom oraz podmiotom wskazanym w ustawach.
2. Senat przyjmuje zwykłe ustawy bezwzględną większością głosów, a uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy Senatorów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Marszałka.
3. Senat przyjmuje zwykłą ustawę, która zmienia lub uchyla dekret Króla, większością głosów nie mniejszą niż 3/5 wszystkich Senatorów.
4. Uchwaloną ustawę Marszałek Senatu niezwłocznie przekazuje Królowi do podpisu.

Artykuł 14 [Zakończenie procesu ustawodawczego]

1. Król podpisuje lub odmawia podpisania ustawy w terminie 14 dni od momentu przekazania jej przez Marszałka Senatu.
2. Król może odmówić podpisania ustawy, jeżeli:
  1. ustawa jest niezgodna z prawem wyższego rzędu,
  2. groziłoby to poważnym naruszeniem podstawowych interesów Królestwa.
3. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ust. 2, Król podaje do publicznej wiadomości powód niepodpisania ustawy.
4. W przypadku, gdy Król nie podejmie w terminie decyzji, o której mowa w ust. 1, Marszałek Senatu podpisuje ustawę.
5. Marszałek Senatu jest odpowiedzialny za opublikowanie podpisanej ustawy w Dzienniku Praw.

Rozdział IV: Władza wykonawcza

Artykuł 15 [Organy władzy wykonawczej

1. Król jest naczelnym organem władzy wykonawczej i sprawuje władzę wraz z określonymi w Konstytucji i ustawach organami władzy publicznej.
2. O ile ustawa nie stanowi inaczej, Król jest odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów prawa na obszarze Królestwa Teutonii.
3. Do kompetencji Króla należą wszystkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie dla innych organów. W szczególności Król może podejmować działania w zastępstwie innych organów.

Artykuł 16 [Akty wykonawcze]

1. Ustawy mogą upoważnić przedstawicieli władzy wykonawczej do wydawania aktów wykonawczych: edyktów - w przypadku Króla - lub rozporządzeń - w przypadku pozostałych urzędów.
2. Senat może uchylić edykt Króla większością głosów nie mniejszą niż 3/5 wszystkich Senatorów.
3. Senat może uchylić rozporządzenie bezwzględną większością głosów.

Artykuł 17 [Rada Królestwa]

1. Król może powołać ciało opiniodawczo-doradcze – Radę Królestwa, zwaną dalej Radą.
2. Król określa Kształt Rady oraz powołuje jej członków.
3. Król może delegować swoje kompetencje z zakresu administracji na członków Rady.

Artykuł 18 [Odpowiedzialność władzy wykonawczej]

1. Senat sprawuje kontrolę nad innymi niż Król urzędami władzy wykonawczej.
2. Przedstawiciele władzy wykonawczej mają obowiązek udzielania w ciągu 7 dni odpowiedzi na interpelacje i zapytania Senatorów.

Rozdział V: Przepisy końcowe

Artykuł 19 [Zmiana Konstytucji]

Niniejsza Konstytucja może zostać zmieniona Dekretem Króla, za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy senatorów.

Artykuł 20 [Wejście w życie]

1. Konstytucja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Traci moc Konstytucja Królestwa Teutonii z dnia 25 października 2018 r
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Alexander Rose
Posts: 109
Joined: 20 Feb 2020, o 14:46

Re: Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT

Post by Alexander Rose »

Wasza Królewska Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

oddaję głos ZA.
Image
User avatar
Eugeniusz Maat
Posts: 439
Joined: 22 Jan 2020, o 11:42

Re: Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT

Post by Eugeniusz Maat »

Wasza Królewska Mość,
Wysoki Marszałku,
Wysoka Izbo,

Głosuję ZA.
Úr Burgmáster ik úrs Auterra
Image
User avatar
KHS
Posts: 639
Joined: 24 Nov 2012, o 09:57
Location: Auterra

Re: Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT

Post by KHS »

Sratytaty,
Elemele,

Jestem PRZECIW.
Trener reprezentacji Loardii
Trener SKSV Loardia Auterra
Mat
The Earth without "eh" is just "art"
User avatar
AJ Piastowski
Posts: 1568
Joined: 11 Sep 2014, o 21:17
Gadu-Gadu: 0
Location: Ruhnhoff

Re: Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT

Post by AJ Piastowski »

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo!


Głosuję ZA.
Image
User avatar
barthan
Posts: 283
Joined: 27 Oct 2019, o 19:25
Gadu-Gadu: 0

Re: Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT

Post by barthan »

Wasza Królewska Mość,
Wysoki Marszałku ,
Wysoka Izbo,


Oddaję głos ZA.
Ktokolwiek robiący cokolwiek.
Minister Spraw Zagranicznych KS


Image
User avatar
Ramael
Posts: 162
Joined: 11 Jun 2019, o 20:10

Re: Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT

Post by Ramael »

Wasza Królewska Mość,
Wysoki Marszałku,
Wysoka Izbo,


Głos ZA.
...
Image
...
User avatar
AJMaat
Posts: 598
Joined: 10 Nov 2017, o 23:22

Re: Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT

Post by AJMaat »

Wasza Królewska Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


Głosuję za.
(-) Albert Jan Maat von Hippogriff
Locked

Return to “Senat [Úr Thing]”