Zmiana Regulaminu Senatu

Miejsce obrad Senatu Królestwa Teutonii
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Zmiana Regulaminu Senatu

Post by anglov »

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,

ze względu na zmianę pozycji ustrojowej Króla i Rady Królestwa Teutonii, a także ze względu na inne konstytucyjne zmiany dotyczące Senatu Królestwa Teutonii, które odbyły się w okresie interregnum JAW Wojciecha Hergemona, jako Marszałek uznałem za konieczne dokonanie zmian w Regulaminie Senatu. Jako iż zmiany są stosunkowo duże postanowiłem dokonać tego w postaci propozycji nowego Regulaminu, zamiast poprawy obecnego.

Projekt, w porównaniu z obecnym regulaminem usuwa procedurę wyboru Marszałka Senatu, którego powołanie i odwołanie jest obecnie wyłączną kompetencją Krola.

Ponadto we wszystkich sytuacjach, gdzie prawa w Senacie miała Rada Królestwa Teutonii, zastąpiono ją Królem, a jeżeli Król miał już takowe uprawnienia – usunięto Radę. Wynika to ze zmiany konstytucyjnej relacji Król-RKT. Rada jest obecnie ciałem doradczo-pomocniczym Króla, której Król może delegować kompetencje.

Usunąłem przepis o tym, że jeżeli uzasadnienie jest niewystarczające, Marszałek może poprosić o jego uzupełnienie. Wynika to z miękkości przepisu – prośba owa nie miała żadnego formalnego znaczenia, bo tak czy siak Marszałek musiał rozpocząć debatę, niezależnie od prośby i nie mógł na podstawie tego przepisu projektu lub wniosku odrzucić, w przypadku braku zastosowania się do prośby. Wobec tego, po przemyśleniu konsekwencji wprowadzenia możliwości odrzucenia, stwierdziłem, że lepiej przepis usunąć całkowicie, a ewentualne prośby tego rodzaju kierować nieformalnie.

Zmieniłem też twarde 48 godzin na rozpoczęcie debaty, miękkim terminem „niezwłocznie”. Uważam, że umieszczanie twardego terminu jedynie może prowokować niezgodności prawne, a Król ma możliwość swobodnego odwoływania i powoływania Marszałka, gdy obecny nie wypełnia swoich obowiązków.

Skróciłem minimalny czas debaty nad projektem z 10 do 7 dni, jako iż uznałem to za termin w zupełni wystarczający. Zmieniłem proporcjonalną liczbę senatorów potrzebną do złożenie wniosku o przedłużenie debaty z 1/3 do 3 senatorów, zaś skrócenie z 1./3 do 5 senatorów. Uważam, że przy Senacie złożonym ze wszystkich obywateli, którzy mają prawo do sprawowania funkcji publicznych, jest to rozwiązanie lepsze, bezpieczniejsze ustrojowo.W przypadku, gdy nie będzie nas tylu, żeby te liczby miały sens, jest duża szansa, że należałoby zmienić ponownie ustrój.

Ponadto jako inwencja własna, dodałem reguły wycofywania i przejmowania projektów jako własnych. Jest to niepisana zasada, która obowiązuje w Sejmie Księstwa Sarmacji, którą pomyślałem, że warto będzie zamieścić w naszym prawie.

Projekt ustawy, zamieszczam poniżej:
Ustawa Senatu x/2020
Regulamin Senatu


Art. 1. [Przepisy ogólne]

Ustawa reguluje postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze w Senacie.

Art. 2. [Złożenie projektu lub wniosku]

 1. Projekty ustaw i uchwał, zwane dalej projektami, oraz wnioski o zatwierdzenie dekretów i wnioski o uchylenie edyktów i rozporządzeń, zwane dalej wnioskami, składa się na ręce Marszałka Senatu.
 2. Do projektów i wniosków załącza się uzasadnienie zawierające opis skutków wejścia w życie projektu bądź aktu, którego dotyczy wniosek.
 3. Marszałek niezwłocznie zarządza debatę nad złożonym projektem lub wnioskiem.

Art. 3. [Debata na sali obrad]

 1. Debata nad projektem ustawy obejmuje:
  1. przedstawienie projektu przez wnioskodawcę,
  2. debatę senatorów nad projektem, zgłaszanie poprawek i wniosków do projektu przez osoby uprawnione,
  3. wprowadzanie autopoprawek do projektu ustawy przez wnioskodawcę.
 2. Debata nad projektem uchwały obejmuje:
  1. przedstawienie projektu przez wnioskodawcę,
  2. debatę senatorów nad projektem, zgłaszanie poprawek i wniosków do projektu przez osoby uprawnione,
  3. wprowadzanie autopoprawek do projektu uchwały przez wnioskodawcę.
 3. Debata nad wnioskiem o zatwierdzenie Dekretu obejmuje:
  1. przedstawienie projektu dekretu przez Króla,
  2. debatę senatorów nad wnioskiem,
  3. wprowadzanie autopoprawek do projektu dekretu przez Króla.
 4. Debata nad wnioskiem o uchylenie edyktu lub rozporządzenia obejmuje:
  1. przedstawienie wniosku przez wnioskodawcę,
  2. zajęcie przez Króla (w przypadku edyktu) lub organ wydający rozporządzenie stanowiska w sprawie wniosku,
  3. debatę senatorów nad wnioskiem.
Art. 4. [Termin debaty]

 1. Marszałek Senatu, zarządzając debatę nad projektem lub wnioskiem, podaje jej termin.
 2. Debata nad projektem trwa 7 dni, a nad wnioskiem - 5 dni, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 3. Marszałek Senatu może skrócić debatę na wniosek Króla lub co najmniej 5 senatorów, albo w przypadku, gdy żaden senator nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 48 godzin.
 4. Marszałek Senatu przedłuża debatę z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  1. osoby, która złożyła dany projekt lub wniosek w Lasce Marszałkowskiej,
  2. Króla
  3. co najmniej 3 senatorów.
 5. Debata nie może być przedłużona łącznie o więcej niż dziesięć dni, o ile osoba, o której mowa w ust. 4. pkt 1., nie wyrazi na to zgody.

Art. 5. [Głosowanie]

 1. Blok głosowań nad projektem lub wnioskiem odbywa się niezwłocznie po zakończeniu debaty i obejmuje głosowania w następującym porządku:
  1. głosowanie o odrzucenie wniosku w całości, jeżeli taki wniosek został przedstawiony przez senatora lub Króla,
  2. głosowanie poprawek do poszczególnych przepisów, przy czym najpierw głosuje się poprawki, których przyjęcie lub
  3. odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
  4. głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
 2. Marszałek Senatu, zarządzając głosowanie podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 7 dni. O zarządzonym głosowaniu Marszałek Senatu informuje Senatorów za pomocą Poczty Konnej.
 3. Przyjęcie projektu, wniosku lub poprawki następuje zwykłą większością głosów, chyba że konstytucja mówi inaczej.
 4. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu głosowania Marszałek Senatu może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej niż 3 dni.
 5. Przyjętą ustawę Marszałek Senatu przekazuje Królowi Teutonii do podpisu.

Art. 6. [Wycofanie projektu lub wniosku]

 1. Osoba, która złożyła projekt lub wniosek może go wycofać przed rozpoczęciem głosowania.
 2. Marszałek zamyka debatę lub pozostawia projekt lub wniosek bez rozpoznania nie wcześniej niż po 24 godzinach od jego wycofania.
 3. Osoba która ma prawo do złożenia tożsamego projektu lub wniosku z wycofanym, może wycofany projekt lub wniosek przyjąć jako własny.
 4. Osoba, która przyjęła wycofany projekt lub wniosek jako własny, nabywa prawa wnioskodawcy projektu lub wniosku.

Art. 7. [Postępowanie nadzwyczajne]

Na wniosek Króla, Marszałek Senatu może postanowić o pominięciu debaty i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Art. 8. [Przepisy końcowe]

 1. Uchyla się Ustawę Senatu Królestwa Teutonii nr 6/2015 — Regulamin Senatu.
 2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Liczę na owocną debatę i uwagi od kolegów Senatorów.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Zmiana Regulaminu Senatu

Post by anglov »

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,

rozpoczynam debatę nad projektem Ustawy Senatu – Regulamin Senatu. Potrwa ona 10 dni, tj. do 23.06.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Alexander Rose
Posts: 109
Joined: 20 Feb 2020, o 14:46

Re: Zmiana Regulaminu Senatu

Post by Alexander Rose »

Wasza Królewska Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

wydaje mi się, że art. 5. ust. 4.
Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu głosowania Marszałek Senatu może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej 3 dni.

powiniem brzmieć:
Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu głosowania Marszałek Senatu może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej niż 3 dni.
Image
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Zmiana Regulaminu Senatu

Post by anglov »

Dziękuje za uwagę kolegi senatora – owszem, wkradł się błąd redakcyjny, występujący już w obecnej wersji Ustawy. Oczywiście uwzględnię to w autopoprawce. Zedytowałem projekt, aby nie wprowadzać niepotrzebnego zamieszania.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Zmiana Regulaminu Senatu

Post by anglov »

Wysoka Izbo,

w związku z brakiem wypowiedzi w debacie przez ponad 48 godzin, na podstawie art. 5 ust. 3 Regulaminu Senatu, skracam debatę.

Przechodzimy do głosowania.

W bloku głosowań jest wyłącznie jeden punkt – głosowanie projektu w całości.

Projekt nad którym głosujemy:

Ustawa Senatu x/2020
Regulamin Senatu


Art. 1. [Przepisy ogólne]

Ustawa reguluje postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze w Senacie.

Art. 2. [Złożenie projektu lub wniosku]

 1. Projekty ustaw i uchwał, zwane dalej projektami, oraz wnioski o zatwierdzenie dekretów i wnioski o uchylenie edyktów i rozporządzeń, zwane dalej wnioskami, składa się na ręce Marszałka Senatu.
 2. Do projektów i wniosków załącza się uzasadnienie zawierające opis skutków wejścia w życie projektu bądź aktu, którego dotyczy wniosek.
 3. Marszałek niezwłocznie zarządza debatę nad złożonym projektem lub wnioskiem.

Art. 3. [Debata na sali obrad]

 1. Debata nad projektem ustawy obejmuje:
  1. przedstawienie projektu przez wnioskodawcę,
  2. debatę senatorów nad projektem, zgłaszanie poprawek i wniosków do projektu przez osoby uprawnione,
  3. wprowadzanie autopoprawek do projektu ustawy przez wnioskodawcę.
 2. Debata nad projektem uchwały obejmuje:
  1. przedstawienie projektu przez wnioskodawcę,
  2. debatę senatorów nad projektem, zgłaszanie poprawek i wniosków do projektu przez osoby uprawnione,
  3. wprowadzanie autopoprawek do projektu uchwały przez wnioskodawcę.
 3. Debata nad wnioskiem o zatwierdzenie Dekretu obejmuje:
  1. przedstawienie projektu dekretu przez Króla,
  2. debatę senatorów nad wnioskiem,
  3. wprowadzanie autopoprawek do projektu dekretu przez Króla.
 4. Debata nad wnioskiem o uchylenie edyktu lub rozporządzenia obejmuje:
  1. przedstawienie wniosku przez wnioskodawcę,
  2. zajęcie przez Króla (w przypadku edyktu) lub organ wydający rozporządzenie stanowiska w sprawie wniosku,
  3. debatę senatorów nad wnioskiem.
Art. 4. [Termin debaty]

 1. Marszałek Senatu, zarządzając debatę nad projektem lub wnioskiem, podaje jej termin.
 2. Debata nad projektem trwa 7 dni, a nad wnioskiem - 5 dni, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 3. Marszałek Senatu może skrócić debatę na wniosek Króla lub co najmniej 5 senatorów, albo w przypadku, gdy żaden senator nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 48 godzin.
 4. Marszałek Senatu przedłuża debatę z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  1. osoby, która złożyła dany projekt lub wniosek w Lasce Marszałkowskiej,
  2. Króla
  3. co najmniej 3 senatorów.
 5. Debata nie może być przedłużona łącznie o więcej niż dziesięć dni, o ile osoba, o której mowa w ust. 4. pkt 1., nie wyrazi na to zgody.

Art. 5. [Głosowanie]

 1. Blok głosowań nad projektem lub wnioskiem odbywa się niezwłocznie po zakończeniu debaty i obejmuje głosowania w następującym porządku:
  1. głosowanie o odrzucenie wniosku w całości, jeżeli taki wniosek został przedstawiony przez senatora lub Króla,
  2. głosowanie poprawek do poszczególnych przepisów, przy czym najpierw głosuje się poprawki, których przyjęcie lub
  3. odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
  4. głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
 2. Marszałek Senatu, zarządzając głosowanie podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 7 dni. O zarządzonym głosowaniu Marszałek Senatu informuje Senatorów za pomocą Poczty Konnej.
 3. Przyjęcie projektu, wniosku lub poprawki następuje zwykłą większością głosów, chyba że konstytucja mówi inaczej.
 4. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu głosowania Marszałek Senatu może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej niż 3 dni.
 5. Przyjętą ustawę Marszałek Senatu przekazuje Królowi Teutonii do podpisu.

Art. 6. [Wycofanie projektu lub wniosku]

 1. Osoba, która złożyła projekt lub wniosek może go wycofać przed rozpoczęciem głosowania.
 2. Marszałek zamyka debatę lub pozostawia projekt lub wniosek bez rozpoznania nie wcześniej niż po 24 godzinach od jego wycofania.
 3. Osoba która ma prawo do złożenia tożsamego projektu lub wniosku z wycofanym, może wycofany projekt lub wniosek przyjąć jako własny.
 4. Osoba, która przyjęła wycofany projekt lub wniosek jako własny, nabywa prawa wnioskodawcy projektu lub wniosku.

Art. 7. [Postępowanie nadzwyczajne]

Na wniosek Króla, Marszałek Senatu może postanowić o pominięciu debaty i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Art. 8. [Przepisy końcowe]

 1. Uchyla się Ustawę Senatu Królestwa Teutonii nr 6/2015 — Regulamin Senatu.
 2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Można oddawać głosy za, przeciw oraz wstrzymujące się.
Termin głosowania ustalam 3-dniowy, tj. do 23 czerwca br. do godziny 2:35.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Eugeniusz Maat
Posts: 439
Joined: 22 Jan 2020, o 11:42

Re: Zmiana Regulaminu Senatu

Post by Eugeniusz Maat »

Jestem ZA.
Úr Burgmáster ik úrs Auterra
Image
User avatar
Alexander Rose
Posts: 109
Joined: 20 Feb 2020, o 14:46

Re: Zmiana Regulaminu Senatu

Post by Alexander Rose »

Wasza Królewska Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

oddaję głos ZA.
Image
User avatar
Taddeo
Posts: 584
Joined: 15 Nov 2018, o 21:32
Gadu-Gadu: 68034442

Re: Zmiana Regulaminu Senatu

Post by Taddeo »

WKM
Wysoka Izbo

Oddaję swój głos za.
(~) chor abp Taddeo van Hälsing-Marcjan-Chojnacki
von Hippogriff-Piccolomini SJ

Szef Sztabu Generalnego KSZ
Lord Wysoki Admiralicji LMiK
Image
User avatar
barthan
Posts: 283
Joined: 27 Oct 2019, o 19:25
Gadu-Gadu: 0

Re: Zmiana Regulaminu Senatu

Post by barthan »

WKM,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo.

Oddaję swój głos ZA zmianą regulaminu Senatu
Ktokolwiek robiący cokolwiek.
Minister Spraw Zagranicznych KS


Image
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Zmiana Regulaminu Senatu

Post by anglov »

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,

głosuję za.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Locked

Return to “Senat [Úr Thing]”