Ustawa Senatu Królestwa Teutonii o tytułach ziemskich

Miejsce obrad Senatu Królestwa Teutonii
User avatar
Joanna Izabela
Posts: 1492
Joined: 16 Oct 2016, o 15:20

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii o tytułach ziemskich

Post by Joanna Izabela »

WKW Marszałku,
Szanowni Senatorowie,


Zgodnie z zapowiedziami, dzięki nieocenionej pomocy JKW Andrzeja Fryderyka przedstawiam wam ustawę na temat tytułów teutońskich.
Ustawa Senatu Królestwa Teutonii o tytułach ziemskich

Art. 1. [Przepisy ogólne]
 1. Tytuły ziemskie nadaje i odbiera Król.
 2. Tytuły ziemskie są dziedziczne.
 3. Wyłącznie obywatel Teutonii może posiadać tytuł ziemski.
 4. Jedna osoba może posiadać nie więcej niż 3 tytułów ziemskich jednocześnie, w tym nie więcej niż:
  1. 3 tytuły Freihera,
  2. 2 tytuły Grafa,
  3. 1 tytuł Herzoga.
 5. Nie nadaje się tego samego tytułu więcej niż jednej osobie.
 6. Lista tytułów ziemskich, które można uzyskać, wraz z ich precedencją przedstawione są w załączniku 1. do ustawy.
Art. 2. [Tytuły szlacheckie Księstwa Sarmacji]
 1. Tytułom ziemskim nadaje się następujące obostrzenia:
  1. Tytuł Freihera nadaje się osobie, która posiada przynajmniej tytuł kawalera lub damy Księstwa Sarmacji;
  2. Tytuł Grafa nadaje się osobie, która posiada przynajmniej tytuł wicehrabiego Księstwa Sarmacji;
  3. Tytuł Herzoga nadaje się osobie, która posiada przynajmniej tytuł markiza Księstwa Sarmacji.
 2. Na wniosek Króla za zgodą Senatu wyrażoną w drodze uchwały, można nadać tytuł, pomimo niespełnienia warunków o których mowa w ust. 1.
Art. 3. [Utrata tytułu]
 1. Tytuł ziemski odbiera się w przypadku:
  1. Utraty obywatelstwa Królestwa Teutonii;
  2. Braku wypowiedzi w miejscach publicznych Królestwa Teutonii w przeciągu ostatnich 6 miesięcy;
  3. Zrzeczenia się tytułu.
 2. Król odbiera tytuł, a w przypadku określonym w ust. 1 p. 2. publicznie ogłasza zamiar odebrania tytułu.
 3. Na wniosek 1/3 osób posiadających tytuł ziemski, złożony w przeciągu 7 dni od ogłoszenia zamiaru odebrania tytułu, Król może odstąpić od odebrania tytułu z powodu wymienionego w ust. 1. p. 2.
 4. W przypadku zastosowania prawa odstąpienia od odebrania tytułu, tytuł się odbiera, gdy osoba nie zamieściła żadnej wypowiedzi w miejscach publicznych Królestwa Teutonii w przeciągu ostatnich 12 miesięcy.
 5. W przypadku braku wniosku o którym mowa w ust. 3., Król odbiera tytuł po 7 dniach od ogłoszenia takiego zamiaru.
Art. 4. [Dziedziczenie]
 1. Odebrane tytuły są dziedziczone przez zstępnych posiadających prawo do posiadania tytułu, o najwyższym stopniu pokrewieństwa wobec osoby, której tytuł odebrano.
 2. Gdy kilku zstępnych ma prawo do tytułu, tytuł otrzymują zstępni w kolejności starszeństwa.
 3. Gdy dziedziczonych jest kilka tytułów, zstępni otrzymują je w kolejności precedencji, z tym że zstępny, który otrzymał już tytuł otrzymuje kolejny, gdy pozostali uprawnieni zstępni odziedziczyli już przynajmniej tyle tytułów ile on sam.
 4. Jeżeli osoba, która odziedziczyła tytuł nie spełnia obostrzeń o których mowa w art. 2. ust. 1., tytuł będzie miał precedencję obniżoną do najwyższego poziomu, który może przyslugiwać dla osoby, która tytuł odziedziczyła.
 5. W przypadku gdy żadna osoba nie jest uprawniona do odziedziczenia tytułu, uznaje się, iż nikt nie nosi danego tytułu.
Art. 5. [Wydziedziczenie]
 1. Osoba posiadająca tytuł może wydziedziczyć zstępnego, poprzez zamieszczenie aktu woli w miejscu publicznym Królestwa Teutonii.
 2. O ile nie powiedziano inaczej, wydziedziczenie nie dotyczy zstępnych wydziedziczonego
 3. Wydziedziczonym nie przysługuje prawo do dziedziczenia tytułów wstępnego, który ich wydziedziczył.
Art. 6. [Sprzeciw]
 1. Na wniosek 1/3 osób posiadających tytuł ziemski, złożony w przeciągu 7 dni od przekazania tytułu, rozpatruje się sprzeciw wobec przekazania tytułu.
 2. Nad sprzeciwem Król zarządza jawne, równe głosowanie wśród osób posiadających tytuł ziemski.
 3. Sprzeciw jest rozpatrywany zwykłą większością głosów, z tym że jeżeli oddano równą ilość głosów za i przeciw sprzeciwowi, decydujący jest niewstrzymujący się głos osoby z najwyższym tytułem ziemskim.
 4. W przypadku zaakceptowania sprzeciwu, tytuł uznaje się za odebrany. Przepisy o dziedziczeniu stosuje się odpowiednio.
Art. 7. [Przywileje]
Z nadanymi tytułami ziemskimi mogą się wiązać dodatkowe przywileje nadane przez Króla.

Art. 8. [Sytuacje sporne]
W przypadkach nieuregulowanych lub spornych decyduje Król.

Art. 9. [Przepisy końcowe]
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Załącznik 1: Lista precedencji tytułów
 1. Hebenhertsog Hergolien
 2. Wilmišhertsog ik Agniš Irthe
 3. Guthertsog ik Turentt
 4. Anfašhertsog ik Viktoria
 5. Štatagráf ik Silber Horn
 6. Štatagráf ik Goldene Štata
 7. Oltgráf ik Ásklatiš Dóle
 8. Naturegráf ik Baerišen Wallten
 9. Oltgráf ik Gishllers
 10. Naturegráf ik Advolfiš Wallt
 11. Štatagráf ik Argon Cux
 12. Oltgraf ik Glenomen
 13. Oltgráf ik Velland
 14. Naturegráf ik Brandiš Mooa
 15. Fráher ik Bytov
 16. Fráher ik Arahlem
 17. Fráher ik Rabo
 18. Fráher ik Custo
 19. Fráher ik Tello
 20. Fráher ik Votopal
 21. Fráher ik Bren
 22. Fráher ik Sello
 23. Fráher ik Lolandburg
 24. Fráher ik Abdno
 25. Fráher ik Ruuik Geberges
 26. Fráher ik Bildo
 27. Fráher ik Santiago
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Ustawa Senatu Królestwa Teutonii o tytułach ziemskich

Post by anglov »

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,

rozpoczynam debatę nad projektem Ustawy Senatu Królestwa Teutonii o tytułach ziemskich. Potrwa ona 7 dni, tj. do 10.07.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Cillian
Posts: 99
Joined: 19 May 2020, o 10:03

Re: Ustawa Senatu Królestwa Teutonii o tytułach ziemskich

Post by Cillian »

Wasza Królewska Mość
WKW Marszałku
Wysoka Izbo,

Ustawa wydaje mi się fantastycznym pomysłem. Jednak, czy jeśli byłbym Fráherem Bytowa, czy mogę wziąść sobie Bytów w Lenno? Czy jeśli posiadam lenno Bytów, i nie ma mnie przez 6 miesięcy, czy tracę sam tytuł, czy też tytuł i lenno? Albo lepiej, czy jeśli ktoś inny jest Fráherem Bytowa, czy mogę poprosić by nadać mi Bytów jako lenno?

Interesuje mnie też, czy Fráherowie są podlegli Graf'ą, i czy Grafowie są podlegli Herzogą.
Image
User avatar
Joanna Izabela
Posts: 1492
Joined: 16 Oct 2016, o 15:20

Re: Ustawa Senatu Królestwa Teutonii o tytułach ziemskich

Post by Joanna Izabela »

Ustawa wydaje mi się fantastycznym pomysłem. Jednak, czy jeśli byłbym Fráherem Bytowa, czy mogę wziąść sobie Bytów w Lenno? Czy jeśli posiadam lenno Bytów, i nie ma mnie przez 6 miesięcy, czy tracę sam tytuł, czy też tytuł i lenno? Albo lepiej, czy jeśli ktoś inny jest Fráherem Bytowa, czy mogę poprosić by nadać mi Bytów jako lenno?

Interesuje mnie też, czy Fráherowie są podlegli Graf'ą, i czy Grafowie są podlegli Herzogą.
Czysto teoretycznie tak, lenna też mogą leżeć w obrębie danej tytulatury ale nie nadają one żadnego narracyjnego miejsca czy symboli które będą należały do Fráhera. Lenna są niezbywalne i nadawane przez Księcia wiec nikt ich nie ruszy, nawet po 6 miesiącach. To tyle w teorii, w praktyce - skoro już się napracowałam żeby wybrać miejsca, które raczej lennami nie są to będę potrzebowała bardzo dobrego powodu żeby pozwolić na lenno o takiej samej nazwie i pokrywające się z tytułami tymczasowymi.

Nie ma podległości, mamy równość drabinki - nie chce powodować zbędnej waśni miedzy osobami. Czyli to nie jest tak że Herzog może coś rozkazać Fráherowi. Wszyscy jesteśmy pod tym względem równi. Jednak im wyższy rangą, tym większy szacunek w sytuacjach oficjalnych i narracyjnych trzeba okazać danej osobie - w jaki sposób, chce to opracować z wami już w oddzielnym temacie.
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
User avatar
Joanna Izabela
Posts: 1492
Joined: 16 Oct 2016, o 15:20

Re: Ustawa Senatu Królestwa Teutonii o tytułach ziemskich

Post by Joanna Izabela »

WKW Marszałku,
Szanowni Senatorowie,

Ze względu że przy rozmowie z Arcyksięciem, zauważył on pewna nieścisłość. Pragnę zgłosić w ramach autopoprawki jego rozwiązanie. Mianowicie zamieniłam "kolejność starszeństwa" która byłaby trudna do doprecyzowania na konkretny mechanizm.
Ustawa po autopoprawce:
Ustawa Senatu Królestwa Teutonii o tytułach ziemskich

Art. 1. [Przepisy ogólne]
 1. Tytuły ziemskie nadaje i odbiera Król.
 2. Tytuły ziemskie są dziedziczne.
 3. Wyłącznie obywatel Teutonii może posiadać tytuł ziemski.
 4. Jedna osoba może posiadać nie więcej niż 3 tytułów ziemskich jednocześnie, w tym nie więcej niż:
  1. 3 tytuły Freihera,
  2. 2 tytuły Grafa,
  3. 1 tytuł Herzoga.
 5. Nie nadaje się tego samego tytułu więcej niż jednej osobie.
 6. Lista tytułów ziemskich, które można uzyskać, wraz z ich precedencją przedstawione są w załączniku 1. do ustawy.
Art. 2. [Tytuły szlacheckie Księstwa Sarmacji]
 1. Tytułom ziemskim nadaje się następujące obostrzenia:
  1. Tytuł Freihera nadaje się osobie, która posiada przynajmniej tytuł kawalera lub damy Księstwa Sarmacji;
  2. Tytuł Grafa nadaje się osobie, która posiada przynajmniej tytuł wicehrabiego Księstwa Sarmacji;
  3. Tytuł Herzoga nadaje się osobie, która posiada przynajmniej tytuł markiza Księstwa Sarmacji.
 2. Na wniosek Króla za zgodą Senatu wyrażoną w drodze uchwały, można nadać tytuł, pomimo niespełnienia warunków o których mowa w ust. 1.
Art. 3. [Utrata tytułu]
 1. Tytuł ziemski odbiera się w przypadku:
  1. Utraty obywatelstwa Królestwa Teutonii;
  2. Braku wypowiedzi w miejscach publicznych Królestwa Teutonii w przeciągu ostatnich 6 miesięcy;
  3. Zrzeczenia się tytułu.
 2. Król odbiera tytuł, a w przypadku określonym w ust. 1 p. 2. publicznie ogłasza zamiar odebrania tytułu.
 3. Na wniosek 1/3 osób posiadających tytuł ziemski, złożony w przeciągu 7 dni od ogłoszenia zamiaru odebrania tytułu, Król może odstąpić od odebrania tytułu z powodu wymienionego w ust. 1. p. 2.
 4. W przypadku zastosowania prawa odstąpienia od odebrania tytułu, tytuł się odbiera, gdy osoba nie zamieściła żadnej wypowiedzi w miejscach publicznych Królestwa Teutonii w przeciągu ostatnich 12 miesięcy.
 5. W przypadku braku wniosku o którym mowa w ust. 3., Król odbiera tytuł po 7 dniach od ogłoszenia takiego zamiaru.
Art. 4. [Dziedziczenie]
 1. Odebrane tytuły są dziedziczone przez zstępnych posiadających prawo do posiadania tytułu, o najwyższym stopniu pokrewieństwa wobec osoby, której tytuł odebrano.
 2. Gdy kilku zstępnych ma prawo do tytułu, tytuł otrzymują zstępni wedle kolejności starszeństwa swoich wstępnych w rodzinie, a następnie wedle własnego starszeństwa w rodzinie.
 3. Gdy dziedziczonych jest kilka tytułów, zstępni otrzymują je w kolejności precedencji, z tym że zstępny, który otrzymał już tytuł otrzymuje kolejny, gdy pozostali uprawnieni zstępni odziedziczyli już przynajmniej tyle tytułów ile on sam.
 4. Jeżeli osoba, która odziedziczyła tytuł nie spełnia obostrzeń o których mowa w art. 2. ust. 1., tytuł będzie miał precedencję obniżoną do najwyższego poziomu, który może przyslugiwać dla osoby, która tytuł odziedziczyła.
 5. W przypadku gdy żadna osoba nie jest uprawniona do odziedziczenia tytułu, uznaje się, iż nikt nie nosi danego tytułu.
Art. 5. [Wydziedziczenie]
 1. Osoba posiadająca tytuł może wydziedziczyć zstępnego, poprzez zamieszczenie aktu woli w miejscu publicznym Królestwa Teutonii.
 2. O ile nie powiedziano inaczej, wydziedziczenie nie dotyczy zstępnych wydziedziczonego
 3. Wydziedziczonym nie przysługuje prawo do dziedziczenia tytułów wstępnego, który ich wydziedziczył.
Art. 6. [Sprzeciw]
 1. Na wniosek 1/3 osób posiadających tytuł ziemski, złożony w przeciągu 7 dni od przekazania tytułu, rozpatruje się sprzeciw wobec przekazania tytułu.
 2. Nad sprzeciwem Król zarządza jawne, równe głosowanie wśród osób posiadających tytuł ziemski.
 3. Sprzeciw jest rozpatrywany zwykłą większością głosów, z tym że jeżeli oddano równą ilość głosów za i przeciw sprzeciwowi, decydujący jest niewstrzymujący się głos osoby z najwyższym tytułem ziemskim.
 4. W przypadku zaakceptowania sprzeciwu, tytuł uznaje się za odebrany. Przepisy o dziedziczeniu stosuje się odpowiednio.
Art. 7. [Przywileje]
Z nadanymi tytułami ziemskimi mogą się wiązać dodatkowe przywileje nadane przez Króla.

Art. 8. [Sytuacje sporne]
W przypadkach nieuregulowanych lub spornych decyduje Król.

Art. 9. [Przepisy końcowe]
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Załącznik 1: Lista precedencji tytułów
 1. Hebenhertsog Hergolien
 2. Wilmišhertsog ik Agniš Irthe
 3. Guthertsog ik Turentt
 4. Anfašhertsog ik Viktoria
 5. Štatagráf ik Silber Horn
 6. Štatagráf ik Goldene Štata
 7. Oltgráf ik Ásklatiš Dóle
 8. Naturegráf ik Baerišen Wallten
 9. Oltgráf ik Gishllers
 10. Naturegráf ik Advolfiš Wallt
 11. Štatagráf ik Argon Cux
 12. Oltgraf ik Glenomen
 13. Oltgráf ik Velland
 14. Naturegráf ik Brandiš Mooa
 15. Fráher ik Bytov
 16. Fráher ik Arahlem
 17. Fráher ik Rabo
 18. Fráher ik Custo
 19. Fráher ik Tello
 20. Fráher ik Votopal
 21. Fráher ik Bren
 22. Fráher ik Sello
 23. Fráher ik Lolandburg
 24. Fráher ik Abdno
 25. Fráher ik Ruuik Geberges
 26. Fráher ik Bildo
 27. Fráher ik Santiago
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
User avatar
Hetman_Gotfryd
Posts: 6736
Joined: 13 Dec 2009, o 15:16
Gadu-Gadu: 0
Location: Ruhnhoff

Re: Ustawa Senatu Królestwa Teutonii o tytułach ziemskich

Post by Hetman_Gotfryd »

Co Marszałek zamierza zrobić z nikłym zainteresowaniem debatą o tytułach ziemskich. A opierając się na Regulaminie, zamierza przedłużyć czy też zamknąć i ponownie ją otworzyć za kilka dni ?
Gotfryd Slavik de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Naturegráfa ik Brandiš Mooa
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii

Image
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Ustawa Senatu Królestwa Teutonii o tytułach ziemskich

Post by anglov »

Wysoka Izbo,

w związku z upływem terminu debaty, przechodzimy do głosowania.

W bloku głosowań jest wyłącznie jeden punkt – głosowanie projektu w całości.

Projekt nad którym głosujemy wraz z załącznikiem:
Ustawa Senatu Królestwa Teutonii o tytułach ziemskich

Art. 1. [Przepisy ogólne]
 1. Tytuły ziemskie nadaje i odbiera Król.
 2. Tytuły ziemskie są dziedziczne.
 3. Wyłącznie obywatel Teutonii może posiadać tytuł ziemski.
 4. Jedna osoba może posiadać nie więcej niż 3 tytułów ziemskich jednocześnie, w tym nie więcej niż:
  1. 3 tytuły Freihera,
  2. 2 tytuły Grafa,
  3. 1 tytuł Herzoga.
 5. Nie nadaje się tego samego tytułu więcej niż jednej osobie.
 6. Lista tytułów ziemskich, które można uzyskać, wraz z ich precedencją przedstawione są w załączniku 1. do ustawy.
Art. 2. [Tytuły szlacheckie Księstwa Sarmacji]
 1. Tytułom ziemskim nadaje się następujące obostrzenia:
  1. Tytuł Freihera nadaje się osobie, która posiada przynajmniej tytuł kawalera lub damy Księstwa Sarmacji;
  2. Tytuł Grafa nadaje się osobie, która posiada przynajmniej tytuł wicehrabiego Księstwa Sarmacji;
  3. Tytuł Herzoga nadaje się osobie, która posiada przynajmniej tytuł markiza Księstwa Sarmacji.
 2. Na wniosek Króla za zgodą Senatu wyrażoną w drodze uchwały, można nadać tytuł, pomimo niespełnienia warunków o których mowa w ust. 1.
Art. 3. [Utrata tytułu]
 1. Tytuł ziemski odbiera się w przypadku:
  1. Utraty obywatelstwa Królestwa Teutonii;
  2. Braku wypowiedzi w miejscach publicznych Królestwa Teutonii w przeciągu ostatnich 6 miesięcy;
  3. Zrzeczenia się tytułu.
 2. Król odbiera tytuł, a w przypadku określonym w ust. 1 p. 2. publicznie ogłasza zamiar odebrania tytułu.
 3. Na wniosek 1/3 osób posiadających tytuł ziemski, złożony w przeciągu 7 dni od ogłoszenia zamiaru odebrania tytułu, Król może odstąpić od odebrania tytułu z powodu wymienionego w ust. 1. p. 2.
 4. W przypadku zastosowania prawa odstąpienia od odebrania tytułu, tytuł się odbiera, gdy osoba nie zamieściła żadnej wypowiedzi w miejscach publicznych Królestwa Teutonii w przeciągu ostatnich 12 miesięcy.
 5. W przypadku braku wniosku o którym mowa w ust. 3., Król odbiera tytuł po 7 dniach od ogłoszenia takiego zamiaru.
Art. 4. [Dziedziczenie]
 1. Odebrane tytuły są dziedziczone przez zstępnych posiadających prawo do posiadania tytułu, o najwyższym stopniu pokrewieństwa wobec osoby, której tytuł odebrano.
 2. Gdy kilku zstępnych ma prawo do tytułu, tytuł otrzymują zstępni wedle kolejności starszeństwa swoich wstępnych w rodzinie, a następnie wedle własnego starszeństwa w rodzinie.
 3. Gdy dziedziczonych jest kilka tytułów, zstępni otrzymują je w kolejności precedencji, z tym że zstępny, który otrzymał już tytuł otrzymuje kolejny, gdy pozostali uprawnieni zstępni odziedziczyli już przynajmniej tyle tytułów ile on sam.
 4. Jeżeli osoba, która odziedziczyła tytuł nie spełnia obostrzeń o których mowa w art. 2. ust. 1., tytuł będzie miał precedencję obniżoną do najwyższego poziomu, który może przyslugiwać dla osoby, która tytuł odziedziczyła.
 5. W przypadku gdy żadna osoba nie jest uprawniona do odziedziczenia tytułu, uznaje się, iż nikt nie nosi danego tytułu.
Art. 5. [Wydziedziczenie]
 1. Osoba posiadająca tytuł może wydziedziczyć zstępnego, poprzez zamieszczenie aktu woli w miejscu publicznym Królestwa Teutonii.
 2. O ile nie powiedziano inaczej, wydziedziczenie nie dotyczy zstępnych wydziedziczonego
 3. Wydziedziczonym nie przysługuje prawo do dziedziczenia tytułów wstępnego, który ich wydziedziczył.
Art. 6. [Sprzeciw]
 1. Na wniosek 1/3 osób posiadających tytuł ziemski, złożony w przeciągu 7 dni od przekazania tytułu, rozpatruje się sprzeciw wobec przekazania tytułu.
 2. Nad sprzeciwem Król zarządza jawne, równe głosowanie wśród osób posiadających tytuł ziemski.
 3. Sprzeciw jest rozpatrywany zwykłą większością głosów, z tym że jeżeli oddano równą ilość głosów za i przeciw sprzeciwowi, decydujący jest niewstrzymujący się głos osoby z najwyższym tytułem ziemskim.
 4. W przypadku zaakceptowania sprzeciwu, tytuł uznaje się za odebrany. Przepisy o dziedziczeniu stosuje się odpowiednio.
Art. 7. [Przywileje]
Z nadanymi tytułami ziemskimi mogą się wiązać dodatkowe przywileje nadane przez Króla.

Art. 8. [Sytuacje sporne]
W przypadkach nieuregulowanych lub spornych decyduje Król.

Art. 9. [Przepisy końcowe]
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Załącznik 1: Lista precedencji tytułów
 1. Hebenhertsog Hergolien
 2. Wilmišhertsog ik Agniš Irthe
 3. Guthertsog ik Turentt
 4. Anfašhertsog ik Viktoria
 5. Štatagráf ik Silber Horn
 6. Štatagráf ik Goldene Štata
 7. Oltgráf ik Ásklatiš Dóle
 8. Naturegráf ik Baerišen Wallten
 9. Oltgráf ik Gishllers
 10. Naturegráf ik Advolfiš Wallt
 11. Štatagráf ik Argon Cux
 12. Oltgraf ik Glenomen
 13. Oltgráf ik Velland
 14. Naturegráf ik Brandiš Mooa
 15. Fráher ik Bytov
 16. Fráher ik Arahlem
 17. Fráher ik Rabo
 18. Fráher ik Custo
 19. Fráher ik Tello
 20. Fráher ik Votopal
 21. Fráher ik Bren
 22. Fráher ik Sello
 23. Fráher ik Lolandburg
 24. Fráher ik Abdno
 25. Fráher ik Ruuik Geberges
 26. Fráher ik Bildo
 27. Fráher ik Santiago
Można oddawać głosy za, przeciw oraz wstrzymujące się.
Termin głosowania ustalam 3-dniowy, tj. do 17 lipca br. do godziny 0:10.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Cillian
Posts: 99
Joined: 19 May 2020, o 10:03

Re: Ustawa Senatu Królestwa Teutonii o tytułach ziemskich

Post by Cillian »

Oddaje głos Za
Image
User avatar
Taddeo
Posts: 584
Joined: 15 Nov 2018, o 21:32
Gadu-Gadu: 68034442

Re: Ustawa Senatu Królestwa Teutonii o tytułach ziemskich

Post by Taddeo »

Za.
(~) chor abp Taddeo van Hälsing-Marcjan-Chojnacki
von Hippogriff-Piccolomini SJ

Szef Sztabu Generalnego KSZ
Lord Wysoki Admiralicji LMiK
Image
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Ustawa Senatu Królestwa Teutonii o tytułach ziemskich

Post by anglov »

WKM,
Wysoka Izbo,

głosuję za.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Locked

Return to “Senat [Úr Thing]”