Projekt ustawy o finansach Królestwa Teutonii

Miejsce obrad Senatu Królestwa Teutonii
User avatar
Brunon Krasnodębski
Posts: 304
Joined: 10 Jul 2020, o 11:51

Projekt ustawy o finansach Królestwa Teutonii

Post by Brunon Krasnodębski »

Wasza Królewska Wysokość,
Wielce Szanowny Marszałku,
Wysoki Senacie,

Działając jako Lord Legislator, na podstawie art. 2 ust. 1 Regulaminu Senatu, w załączniku przedkładam Wysokiemu Senatowi projekt ustawy o finansach Królestwa Teutonii. Ustawa łączy w jeden akt dwa dotychczas obowiązujące: dekret Królowej Teutonii nr 3/2018 o finansach publicznych Królestwa Teutonii oraz ustawę Senatu Królestwa Teutonii nr 8/2015 o pomocy socjalnej dla mieszkańców (do której nawiasem mówiąc i tak dekret odsyłał, więc czynienie z niej odrębnego aktu prawnego nie jest w mojej opinii potrzebne i jedynie generuje nadmiar tychże).

Proponowany projekt to przede wszystkim kalka z dotychczas obowiązujących ustaw. Poprawiłem gdzieniegdzie punktację, wiele kwestii precyzyjnie przekazałem do uregulowania w edyktach. Art. 9. zakłada możliwość przekazania królewskich kompetencji innej osobie, natomiast nie jest to obowiązek - w razie niepowołania takiej osoby wszystkie uprawnienia pozostają w rękach monarchy. Pewną nowością jest art. 4 ust. 3 i 4.

Wnoszę o przyjęcie projektu i poddanie go pod debatę.
/-/ B. Krasnodębski
Lord Legislator
Załącznik - projekt ustawy

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr ...
o finansach Królestwa Teutonii


Art. 1. [Dochody Królestwa]
Dochody Królestwa Teutonii stanowią:
1) podatek od zakupu posiłku w kantynie miejscowości leżącej na terenie Królestwa Teutonii,
2) podatek od tantiemy należnej z tytułu polubienia lub skomentowania artykułu opublikowanego w instytucji ulokowanej na terenie Królestwa Teutonii,
3) podatki i opłaty ustalone odrębnymi ustawami,
4) środki z industrializacji miejscowości,
5) subwencje państwowe oraz darowizny prywatne.
Art. 2. [Wysokość podatków i opłat systemowych]
Wysokość podatków, a w szczególności podatków, o jakich mowa w art. 1 pkt 1-3, oraz innych opłat systemowych określa Król w drodze edyktu.
Art. 3. [Wynagrodzenia funkcjonariuszy publicznych]
1. Z budżetu Królestwa Teutonii wypłaca się:
1) wynagrodzenia za pełnienie funkcji publicznych,
2) wynagrodzenia za wykonywanie zleceń niebędących wykonywanymi w ramach pełnionej funkcji publicznej.

2. Wysokość wynagrodzeń określa Król w drodze edyktu.
Art. 4. [Tryb i zasady wypłaty wynagrodzeń]
1. Wynagrodzenia wypłacane są nie później niż do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu stanowiącym okres wyliczenia wynagrodzenia, chyba że Król w drodze edyktu postanowi inaczej.

2. Okresem wyliczenia wynagrodzenia jest miesiąc kalendarzowy.

3. W przypadku przekroczenia terminu wypłaty wynagrodzenia do naliczonego wynagrodzenia dodaje się za każdy dzień zwłoki rekompensatę za zwłokę w wysokości dziesiątej części naliczonego wynagrodzenia.

4. Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się, jeśli zwłoka jest uzasadniona i trwa nie dłużej niż siedem dni.
Art. 5. [Dotacje inicjatyw]
1. Każdy obywatel Królestwa Teutonii może ubiegać się o dotację na prowadzoną przez siebie inicjatywę.

2. Minimalną i maksymalną kwotę dotacji określa Król w drodze edyktu.
Art. 6. [Tryb i zasady wypłaty dotacji inicjatyw]
1. Dotacje przyznaje i wypłaca Król.

2. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać w szczególności dane wnioskodawcy, przedmiot dotacji, wysokość dotacji, sposób wydatkowania pozyskanych środków oraz uzasadnienie.

3. Wniosek o przyznanie dotacji rozpatrywany jest nie później niż na dziesiąty dzień od dnia jego złożenia.

4. Król dokonuje kontroli wykonania dotacji, a w przypadku niespełnienia przez wnioskodawcę przesłanek stanowiących o przyznaniu dotacji dokonuje windykacji całej kwoty przyznanej dotacji.
Art. 7. [Pomoc socjalna dla nowych mieszkańców]
1. O pomoc socjalną mogą ubiegać się obywatele, którzy posiadają obywatelstwo teutońskie i zamieszkali w Księstwie Sarmacji nie później niż pół roku przed złożeniem wniosku.

2. Pomoc socjalna w wysokości 15 000 Ⱡ wypłacana jest na wniosek osoby uprawnionej do jej uzyskania. Zasiłek nie podlega zwrotowi, jeśli mieszkaniec w okresie trzech miesięcy od dnia wypłaty pomocy uzyska status aktywnego obywatela.

3. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić pomoc, o której mowa w ust. 1, jeżeli w przeciągu trzech miesięcy od jej otrzymania:
1) utracił obywatelstwo Królestwa Teutonii,
2) opuścił Królestwo Teutonii,
3) utracił możliwość sprawowania funkcji publicznych lub status aktywnego obywatela.

4. Wypłaty oraz windykacji pomocy socjalnej dokonuje Król.
Art. 8. [Pobór podatków]

Do poboru podatków określonych w art. 1 uprawniony jest Król.

Art. 9. [Przekazanie kompetencji]
1. Król może przekazać swoje kompetencje wynikające z niniejszej ustawy lub innych aktów prawnych z zakresu prawa finansowego, w tym kompetencji do wydawania edyktów, osobie uprawnionej do pełnienia funkcji publicznych.

2. Osoba, o jakiej mowa w ustępie poprzedzającym, z urzędu staje się członkiem Rady Królewskiej i ponosi odpowiedzialność za stan finansów Królestwa Teutonii.
Art. 10. [Przepisy końcowe]
1. Traci moc dekret Królowej Teutonii nr 3/2018 o finansach publicznych Królestwa Teutonii z dn. 15 grudnia 2018 roku.

2. Traci moc ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 8/2015 o pomocy socjalnej dla mieszkańców z dn. 1 grudnia 2015 roku.

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Wicemarszałek Sejmu
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Projekt ustawy o finansach Królestwa Teutonii

Post by anglov »

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,

rozpoczynam debatę nad projektem Ustawy Senatu Królestwa Teutonii o finansach Królestwa Teutonii. Potrwa ona 7 dni, tj. do 05.08.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Brunon Krasnodębski
Posts: 304
Joined: 10 Jul 2020, o 11:51

Re: Projekt ustawy o finansach Królestwa Teutonii

Post by Brunon Krasnodębski »

Wielce Szanowny Panie Marszałku,
Wobec braku zainteresowania udziałem w debacie, wnoszę o jej skrócenie w trybie art. 4 ust. 3 in fine Regulaminu Senatu.

Do wiadomości: @anglov
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Wicemarszałek Sejmu
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Projekt ustawy o finansach Królestwa Teutonii

Post by anglov »

Odmawiam skrócenia debaty. Myślę że większość Senatorów była skupiona w ostatnim czasie na uroczystościach rocznicowych, zjeżdżali się z całej Teutonii do Złotego Grodu. Sam również nie zdążyłem się z nią zapoznać dokładnie – jedynie pobieżnie spojrzałem.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Brunon Krasnodębski
Posts: 304
Joined: 10 Jul 2020, o 11:51

Re: Projekt ustawy o finansach Królestwa Teutonii

Post by Brunon Krasnodębski »

Wielce Szanowny Panie Marszałku,
Wysoki Senacie,

W związku z tym przedkładam propozycję poprawki, której nie chciałbym nanosić na projekt jako autopoprawkę, ale poddać debacie i głosowaniu, jako że sam nie jestem do niej w pełni przekonany.

Proponuję zmienić dotychczasowe proponowane brzmienie art. 7 ust. 2 ustawy:
Pomoc socjalna w wysokości 15 000 Ⱡ wypłacana jest na wniosek osoby uprawnionej do jej uzyskania. Zasiłek nie podlega zwrotowi, jeśli mieszkaniec w okresie trzech miesięcy od dnia wypłaty pomocy uzyska status aktywnego obywatela.
na następujące:
Pomoc socjalna w wysokości ustalonej przez Króla w drodze edyktu wypłacana jest na wniosek osoby uprawnionej do jej uzyskania. Zasiłek nie podlega zwrotowi, jeśli mieszkaniec w okresie trzech miesięcy od dnia wypłaty pomocy uzyska status aktywnego obywatela.
W projekcie pozostawiłem Królowi do ustalenia w drodze aktu wykonawczego wysokość wszystkich kwot - za wyjątkiem tej jednej. Po czasie nie widzę uzasadnienia dla takiej regulacji. Nie wydaje mi się, aby wysokość wsparcia dla nowych mieszkańców była na tyle istotna, żeby nie można było określić jej w edykcie - tym bardziej, że w edykcie regulowane mają być znacznie ważniejsze kwestie, jak wysokość podatków (por. art. 2).
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Wicemarszałek Sejmu
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Projekt ustawy o finansach Królestwa Teutonii

Post by anglov »

Po przeanalizowaniu projektu ustawy – zastanawiam się czy to dobrze, że nie uwzględnia on w żaden sposób nowych podatków systemowych, dostępnych do ustawienia przez Teutonię – dzienny procentowy, dzienny stały od osoby, dzienny stały od instytucji, gdzie połowa trafia do samorządu, a druga do RM. Oczywiście obecnie wszystkie są ustawione na 0%, głośno się zastanawiam, czy nie powinno być możliwości ich uwzględnienia bez dodatkowych ustaw.

Z punktu technicznego nie podoba mi się art. 9. Mamy konstrukcję, która powoduje włączenie urzędnika z mocy prawa do Rady Królewskiej, zamiast po prostu umożliwić przekazanie takich kompetencji Radzie Królewskiej.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Brunon Krasnodębski
Posts: 304
Joined: 10 Jul 2020, o 11:51

Re: Projekt ustawy o finansach Królestwa Teutonii

Post by Brunon Krasnodębski »

anglov wrote:Po przeanalizowaniu projektu ustawy – zastanawiam się czy to dobrze, że nie uwzględnia on w żaden sposób nowych podatków systemowych, dostępnych do ustawienia przez Teutonię – dzienny procentowy, dzienny stały od osoby, dzienny stały od instytucji, gdzie połowa trafia do samorządu, a druga do RM. Oczywiście obecnie wszystkie są ustawione na 0%, głośno się zastanawiam, czy nie powinno być możliwości ich uwzględnienia bez dodatkowych ustaw.
Czy nie będą one mieściły się w pojęciu "innych opłat systemowych" z art. 2? Jeśli nie, faktycznie można dopisać. Czy Marszałek mógłby zaproponować zgrabne brzmienie przepisu?
anglov wrote:Z punktu technicznego nie podoba mi się art. 9. Mamy konstrukcję, która powoduje włączenie urzędnika z mocy prawa do Rady Królewskiej, zamiast po prostu umożliwić przekazanie takich kompetencji Radzie Królewskiej.
Wydaje mi się, że nie do końca rozumiem, co Marszałek ma na myśli. Jakich kompetencji?
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Wicemarszałek Sejmu
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Projekt ustawy o finansach Królestwa Teutonii

Post by anglov »

Brunon Krasnodębski wrote:Wydaje mi się, że nie do końca rozumiem, co Marszałek ma na myśli. Jakich kompetencji?
Brunon Krasnodębski wrote:Art. 9. [Przekazanie kompetencji]

1. Król może przekazać swoje kompetencje wynikające z niniejszej ustawy lub innych aktów prawnych z zakresu prawa finansowego, w tym kompetencji do wydawania edyktów, osobie uprawnionej do pełnienia funkcji publicznych.

2. Osoba, o jakiej mowa w ustępie poprzedzającym, z urzędu staje się członkiem Rady Królewskiej i ponosi odpowiedzialność za stan finansów Królestwa Teutonii.
Czyli mamy akt przekazania kompetencji do wydawania edyktów dowolnej osobie i w wyniku tego aktu człowiek staje się członkiem Rady Królewskiej z mocy prawa.

Więc uważam, że niepotrzebnie. Szczególnie że nawet Konstytucja mówi, że Król może przekazywać swoje kompetencje radzie.
Brunon Krasnodębski wrote:Czy nie będą one mieściły się w pojęciu "innych opłat systemowych" z art. 2? Jeśli nie, faktycznie można dopisać. Czy Marszałek mógłby zaproponować zgrabne brzmienie przepisu?
Nie wiem. Może zatem powinniśmy skrócić art. 1. do „opłaty i podatki systemowe”, zamiast je wyszczególniać wprost? Będzie bardziej uniwersalnie?
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Brunon Krasnodębski
Posts: 304
Joined: 10 Jul 2020, o 11:51

Re: Projekt ustawy o finansach Królestwa Teutonii

Post by Brunon Krasnodębski »

anglov wrote:Czyli mamy akt przekazania kompetencji do wydawania edyktów dowolnej osobie i w wyniku tego aktu człowiek staje się członkiem Rady Królewskiej z mocy prawa.

Więc uważam, że niepotrzebnie. Szczególnie że nawet Konstytucja mówi, że Król może przekazywać swoje kompetencje radzie.
Czyli art. 9 do wykreślenia? ;)
anglov wrote:Nie wiem. Może zatem powinniśmy skrócić art. 1. do „opłaty i podatki systemowe”, zamiast je wyszczególniać wprost? Będzie bardziej uniwersalnie?
Chodziło mi o zachowanie pewnego ograniczenia dla władzy, która nie będzie mogła w akcie wykonawczym nakładać nowych podatków - takie świadczenia powinny być regulowane na gruncie ustawowym.

...choć przy obecnym absolutyzmie nie ma to większego znaczenia, bo Król i tak może robić, co chce. :roll:
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Wicemarszałek Sejmu
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Projekt ustawy o finansach Królestwa Teutonii

Post by anglov »

W takim razie czym miałyby być te inne opłaty systemowe z art. 2?
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Locked

Return to “Senat [Úr Thing]”