Korab vs. Korona(cyw.)

Sąd Koronny rozpoznawał pozostałe sprawy
A0014
Posty: 4313
Rejestracja: 2 wrz 2008, o 13:54
Gadu-Gadu: 1829224

Korab vs. Korona(cyw.)

Post autor: A0014 » 8 lis 2011, o 16:18

Oznaczenie Wnioskodawcy: Jack diuk Korab(A0014)
Oznaczenie Pozwanego: Korona
Wnioskowane rozstrzygnięcie sprawy:
1 500 000 libertów tytułem rekompensaty i zadośćuczynienia.

OPIS SPRAWY

Dnia 31.08 złożyłem wniosek do Korony o następującym brzmieniu:
"Proklamacją Jego Książęcej Mości Piotra Mikołaja z dnia 1 października 2008 r. otrzymałem w uznaniu zasług prawo do wyznaczenia w Księstwie Sarmacji sektora na którym usypana zostałaby nowa wyspa wraz z możliwością jej nazwania, a wyspa miała być przekazana mi na własność. Było to w tym czasie olbrzymie wyróżnienie i zaszczyt, nagradzający za wieloletnią pracę na rzecz Księstwa Sarmacji. (http://prawo.sarmacja.org/akt,3012.html)

Sektor stanowić mógł około 1000 parceli czego wartość pojedynczej parceli po niskim kursie 50 starych libertów mogłaby wynieść w chwili obecnej nawet 5 000 000 obecnych libertów, do tego dochodzą koszty poboczne realne przerobienia map w systemach informatycznych, ręczne dodanie parceli i inne koszty związane z operacją usypania wyspy.

Wobec powyższego, znając stanowisko Waszej Książęcej Mości do własności prywatnej i dotrzymywania zobowiązań, wnoszę o przyznanie mi, w związku ze zmianą systemu informatycznego i rezygnacją z terenów w systemie równowartości 1 500 000 libertów w ramach realizacji przywileju z którego dotychczas nie skorzystałem.

Nadmienię, że dla porównania hrabia Bakonyi pomimo nagannej postawy moralnej w trakcie tak zwanego "przepadu", zgodnie z tymi samymi zasadami otrzymał ponad 4 000 000 libertów."


W odpowiedzi otrzymałem niesatysfakcjonujące dla mnie odpowiedź, iż nie jest możliwe to na chwilę obecną wraz z obietnicą, że będzie to jakoś załatwione w bliżej nieokreślonej przyszłości wraz z osobami, które utraciły nieruchomości w wyniku przepadu. Wobec tego jeszcze raz pragnę przedstawić dokładną sytuację prawną:

W dniu 1 października 2008 r. otrzymałem prawo do wyznaczenia obszaru, który przyznany zostanie mi na własność wraz z możliwością nadania mu nazwy etc. Nie został określony termin, w którym z tego prawa mogę skorzystać. Z prawa tego wobec zmian systemowych skorzystać nie mogę, wobec tego zaproponowałem Koronie przyznanie mi odszkodowania.

Dekret Księcia Sarmacji nr 584 o wprowadzeniu stanu wyjątkowego z dn. 20 grudnia 2009 r. (http://prawo.sarmacja.org/akt,3924.html) stanowił m.in.:
"Parcele i sektory położone na terenie domen, za wyjątkiem parceli i sektorów należących do Korony lub Książęcych Sił Zbrojnych, przechodzą na ich własność." oraz "Likwiduje się parcele położone na sektorach, które nie spełniają warunku ust.", co stanowiło w przeciwieństwie do mojej sprawy "nacjonalizacje" majątku już posiadanego.

Cytowane części art. 9. zostały dnia 2 lutego 2010 r. uznane przez Sąd Najwyższy za niezgodne z Konstytucją (http://prawo.sarmacja.org/akt,4042.html) oraz realizując wyrok wydane zostało rozporządzenie o zwrocie majątków utraconych w następstwie tzw. przepadu(http://prawo.sarmacja.org/akt,4204.html), który obligował osoby, które ten majątek utraciły do złożenia wniosku o jego zwrot do 20 czerwca 2010r.

Jeszcze raz pragnę podkreślić, że wszelki cytowane do tej pory akty prawne, w żaden sposób nie tyczyły się do praw wejścia w posiadanie majątku.

Dnia 25 lipca 2011 r. opublikowana została Ustawa Konstytucyjna o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji (http://prawo.sarmacja.org/akt,4578.html) co w praktyce oznaczało odejście od systemu gospodarczego SYRIUSZ i likwidacji parcel jako takich. Zmianę systemu.

Wobec tego posunięcia przekalibrowany został cały system gospodarczy i ciężko jest doszukiwać się innych tożsamości w wartościach majątkowych nieruchomości.

W moim przekonaniu mam pełne prawo do wskazania w jakiej formie ową rekompensatę powinienem otrzymać.

Wobec tego wnoszę i proszę by w drodze postępowania Sądowego przyznano mi rekompensatę wraz z zadośćuczynieniem za niezrealizowanie owego prawa wraz z datą wniesienia zapytania - w wysokości 1 500 000 libertów.
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Piotr_II_Grzegorz
Posty: 4608
Rejestracja: 22 gru 2009, o 12:04

Re: Korab vs. Korona(cyw.)

Post autor: Piotr_II_Grzegorz » 10 gru 2011, o 16:01

Na podstawie art. 6 ust. 1. nadaję sprawie bieg oraz wyznaczam skład:
1) Krzysztof diuk Kowalczykowski (przewodniczący)
1) Piotr II Grzegorz (członek składu)
2) Mikołaj Wiśnicki (członek składu)
Piotr II Grzegorz
Strażnik kluczy, wicekról i sekretarz króla w Baridasie, książę senior Sarmacji
http://zlotawolnosc.pl
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

A0014
Posty: 4313
Rejestracja: 2 wrz 2008, o 13:54
Gadu-Gadu: 1829224

Re: Korab vs. Korona(cyw.)

Post autor: A0014 » 10 gru 2011, o 17:20

Zażalenie do Pierwszego Asesora w sprawie składu orzekającego.

Na podstawie art.6. ust.1. Ustawa Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym zwracam się z wnioskiem o zmianę składu orzekającego, gdyż wyznaczony skład w 100% jest stroną postępowania:
tj. Książę jak przedstawicielem organu nadającego uprawnienie
oraz Kanclerz jest przedstawiciel Rządu KS, dysponujący majątkiem KS.

*korekta* dokonany została w międzyczasie zmiana składu orzekającego poprzez dodanie osoby Jaśnie Oświeconego Diuka, nie zmienia to faktu, że wymienione przeze mnie osoby są stroną postępowania. Wobec tego wnoszę o zmianę składu orzekającego w przypadku Księcia i Kanclerza.

Przepraszam Pana Pierwszego Asesora za swoją oczywistą pomyłkę.
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Troy
Posty: 593
Rejestracja: 21 sty 2010, o 23:09

Re: Korab vs. Korona(cyw.)

Post autor: Troy » 10 gru 2011, o 17:40

Odpowiedź na zażalenie

W odpowiedzi na powyższe zażalenie zauważam, iż fakt istnienia wspomnianego przez powoda dokumentu nie jest i nie będzie kwestionowany, a co za tym idzie nie ma przesłanek do odsunięcia JKM Piotra Grzegorza od prowadzenia sprawy.

Jednocześnie zauważam, że hrabia Wiśnicki stoi na straży Skarbu, a więc bez wątpienia konflikt interesu istnieje, w związku z czym postanawiam o wykluczeniu hrabiego Wiśnickiego ze składu orzekającego.
diuk de Miria
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Troy
Posty: 593
Rejestracja: 21 sty 2010, o 23:09

Re: Korab vs. Korona(cyw.)

Post autor: Troy » 10 gru 2011, o 20:48

Postanawiam o nieprzeprowadzeniu rozprawy.
Korab v. Korona

(2011)

4454 Cyw

Jack diuk Korab(A0014) przeciwko Koronie o 1500000 libertów tytułem rekompensaty i zadośćuczynienia.Fakty sprawy dostępne są pod adresem viewtopic.php?f=62&t=4454#p44764

JKM Piotr Grzegorz: "W ocenie Księcia Piotra II Grzegorza, występującego w sprawie jako asesor - członek składu orzekającego roszczenie o odszkodowanie jest niezasadne, z uwagi na to, iż przysługuje powodowi prawo do nieruchomości a nie prawo do pieniędzy. Inwestowanie w dany segement rynku obarczone jest ryzykiem rentowności inwestycji, które obciąża inwestora. W tym wypadku każda inwestycja w nieruchomość okazała się nietrafiona albowiem w nowym systemie nie istnieje pojęcie nieruchomości. Przypomina to sytuację, gdy ktoś zaiwestowałby w systemie w rower, tymczasem pojawiłyby się nowe, lepsze środki transportu. Niezależnie od tego asesor stoi na stanowisko, że w razie nadania nieruchomościom znaczenia gospodarczego, chociazby poprzez przeliczenie współczynników systemowych Syriusza na właściwości nowego systemu, powodowi przysługiwać będzie prawo do równoważnego odszkodowania, na zasadach przewidzianych przez zarządzającego system. Póki takich zasad nie ma - zgodnie z wyłączną kompetencją monarchy do zarządzania systemem, nieruchomości syriuszowe nie przedstawiają żadnej wartości, tym samym odszodowanie w tym momencie, w gotówce jest niezasadne."

K J diuk Kowalczykowski: "Powód wnosi o rekompensatę i zadośćuczynienie za niezrealizowane prawa. Kluczową kwestią do ustalenia jest zatem istota tychże praw. Proklamacją z dnia 1 października 2008 r. powodowi zostaje przyznane "prawo do wskazania sektora, na którym usypana zostanie nowa wyspa", którą po usypaniu otrzyma "na własność wraz z prawem do jej nazwania".

Mimo, że legalność w/w proklamacji nie stanowi przedmiotu aktualnego postępowania przed Sądem Koronnym to warto zadać pytanie czy JKM Piotr Mikołaj mógł w w/w sposób przekazać prawo do wskazania sektora, na którym usypana zostanie wyspa. W świetle art. 10 ust. 1 pkt. 6 Dekretu Księcia Sarmacji nr 490 o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 11 sierpnia 2008 r. osobą właściwą do normowania przebiegu granicy państwowej był Kanclerz, a więc ewentualny wniosek aktualnego Rządu o zbadanie legalności wspomnianej części wzmiankowanej Proklamacji musiałby poważnie zainteresować Sąd Najwyższy.

Przechodząc do kwestii prawa otrzymanego przez powoda należy scharakteryzować je w jak najbardziej dokładny sposób byśmy mogli ustalić czym ono w istocie jest. Powód imiennie otrzymał prawo do wskazania sektora, na którym usypana miała zostać wyspa. Innymi słowy Książę Piotr Mikołaj zobowiązał się do użycia władzy wykonawczej we wskazany przez powoda sposób. Czy Powód mógł to prawo odstąpić osobie trzeciej? Z całą stanowczością należy stwierdzić, że taka opcja była nie do pomyślenia. Prawo to więc nie może zostać zakwalifikowane jako prawo majątkowe, a ewentualnie jako zobowiązanie pozaekonomiczne.

Kolejnym istotnym elementem w układance jest pytanie w czyim imieniu Książę Piotr Mikołaj zawierał wspomniane zobowiązanie. W przypadku gdy zawierał je w swoim imieniu - a sama Proklamacja zdaje się na to wskazywać - to jego możliwości wywiązania się z jego postulatów wygasła wraz z końcem pełnienia urzędu Księcia. W przypadku gdy zawierał je w imieniu Korony to możliwość wywiązania się ze zobowiązania wygasła wraz z zakończeniem istnienia systemowych sektorów w systemie SYRIUSZ.

Gdyby Powód w czasie pomiędzy publikacją Proklamacji a momentem wygaśnięcia możliwości wywiązania się ze zobowiązania Księcia Piotra Mikołaja bądź Korony wskazał sektor, na którym wyspa miała zostać usypana, to Sąd mógłby uznać istnienie zobowiązania po stronie dłużnika i zarządzić wypłacenie odszkodowania tak jakby wyspa przeszła na własność Powoda. Niestety, Powód nie wykorzystał tej możliwości, a Sąd nie jest władny by zarządzić majątkowy substytut pozaekonomicznego zobowiązania.

W związku z powyższym uważam, że powództwo należy oddalić w całości."Wyrok Sądu Koronnego w imieniu Księstwa Sarmacji

Sąd Koronny Księstwa Sarmacji w składzie:

    Krzysztof Janusz diuk Kowalczykowski - Przewodniczący składu,
    JKM Piotr Grzegorz

po rozpoznaniu sprawy z powództwa Jacka diuka Koraba(A0014) przeciwko Koronie o 1500000 libertów tytułem rekompensaty i zadośćuczynienia postanawia oddalić powództwo w całości.
diuk de Miria
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Zablokowany

Wróć do „Sąd Koronny”