Korona vs Frollo

Sąd Koronny rozpoznawał pozostałe sprawy
Awatar użytkownika
Mikołaj Jan
Posty: 2288
Rejestracja: 30 kwie 2010, o 14:48
Lokalizacja: Redutowo

Korona vs Frollo

Post autor: Mikołaj Jan » 29 gru 2011, o 12:03

Książęce Miasto Grodzisk, 29 grudnia 2011r.

Wnioskodawca: W imieniu Korony, Kanclerz Mikołaj hr. Wiśnicki (AD408)
Pozwany: Klaudiusz Frollo (AE548)

Wysoki Sądzie,

dnia 27 listopada 2011r. Rada Ministrów przyznała Pozwanemu, p. Klaudiuszowi Frollo, dotację na kwotę 10 000lt na wniosek Pozwanego, w celu realizacji inicjatywy utworzenia Muzeum Historii Narodowej.
Pozwany, ostatni raz zawitał do Księstwa Sarmacji dnia 28 listopada 2011r. (w systemie Złota Wolność) oraz 2 grudnia 2011r. (na Forum Centralnym). W tym czasie nie przeprowadził żadnej czynności mającej na celu realizację dotowanej inicjatywy.
Jako, że dotacje wypłacane są z pieniędzy podatników w gestii Rady Ministrów jest kontrola wykorzystania dotacji, w związku z tym Pozwany został wezwany w dniu dzisiejszym do zwrotu, na podstawie art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Kanclerza o finansach publicznych, kwoty dotacji na konto Skarbu Koronnego. Jednakże w związku z nieobecnością Pozwanego w Księstwie Sarmacji- odpowiedź na owo wezwanie jest wysoce wątpliwa.

W związku z powyższym, w imieniu Korony, wnioskuję o dokonanie egzekucji sądowej celem przekazania na konto Skarbu Koronnego kwoty 10 000lt otrzymanej rządowej dotacji z konta Pozwanego.

Materiał dowodowy:
Wniosek o przyznanie dotacji;
Uchwała w sprawie przyznania dotacji;
Ostatnia aktywność systemowa Pozwanego;
Ostatnia aktywność forumowa Pozwanego;
Wezwanie do zwrotu dotacji.
(—) Mikołaj Jan
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Piotr_II_Grzegorz
Posty: 4608
Rejestracja: 22 gru 2009, o 12:04

Re: Korona vs Frollo

Post autor: Piotr_II_Grzegorz » 30 gru 2011, o 00:28

Wyznaczam skład:
1) diuk Troy (przewodniczący)
2) diuk Lichtenstein (członek składu)
Piotr II Grzegorz
Strażnik kluczy, wicekról i sekretarz króla w Baridasie, książę senior Sarmacji
http://zlotawolnosc.pl
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Troy
Posty: 593
Rejestracja: 21 sty 2010, o 23:09

Re: Korona vs Frollo

Post autor: Troy » 31 gru 2011, o 10:44

Postanawiam o nieprzeprowadzaniu rozprawy. Wyrok zostanie ogłoszony w ciągu 7 dni.
diuk de Miria
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Troy
Posty: 593
Rejestracja: 21 sty 2010, o 23:09

Re: Korona vs Frollo

Post autor: Troy » 5 sty 2012, o 12:32

Proszę Księcia o wyznaczenie trzeciego sędziego do składu.
diuk de Miria
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Piotr_II_Grzegorz
Posty: 4608
Rejestracja: 22 gru 2009, o 12:04

Re: Korona vs Frollo

Post autor: Piotr_II_Grzegorz » 5 sty 2012, o 14:23

Wyznaczam siebie.
Piotr II Grzegorz
Strażnik kluczy, wicekról i sekretarz króla w Baridasie, książę senior Sarmacji
http://zlotawolnosc.pl
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Troy
Posty: 593
Rejestracja: 21 sty 2010, o 23:09

Re: Korona vs Frollo

Post autor: Troy » 7 sty 2012, o 12:03

Korona v. Frollo


(2012)


5209 Cyw


Korona przeciwko Frollo o zwrot niewykorzystanej dotacji.


Fakty sprawy dostępne są pod adresem viewtopic.php?f=62&t=5209#p51919

M diuk Lichtenstein: "Zgodnie z rozporządzeniem kanclerza o f. publ. dotacja ma wyraźnie celowy charakter. Przyjęcie dotacji niesie za sobą szereg obowiązków po stronie beneficjenta, min. obowiązek wykorzystania środków z dotacji na konkretny cel, który wraz z uzasadnieniem wnioskodawca ( w tym przypadku pozwany) umieszcza we wniosku. Zgodnie ze stanem faktycznym (na dzień dzisiejszy) dotacja rządowa nie została w najmniejszym stopniu wykorzystana przez beneficjenta w celu realizacji zamierzonej inicjatywy.Istnieją także podstawy do domniemania, że pozwany opuścił terytorium Księstwa na czas nieokreślony, nie poinformował nikogo bowiem o planowanym urlopie, a w szczególności Ministra właściwego ds. rozliczania dotacji - czego w świetle zasad współżycia społecznego należało oczekiwać. Prolongowanie pozwanemu czasu na ustosunkowanie się do wezwania ws. zwrotu dotacji jest niezasadnie z punktu widzenia interesu społecznego, zamraża bowiem środki finansowe, które mogą posłużyć na wsparcie realizacji pozostałych inicjatyw."

KJ diuk Kowalczykowski: "W sprawie przed Sądem Koronnym Korona, reprezentowana przez hrabiego Wiśnickiego, wnioskuje o wydanie postanowienia o egzekucji sądowej z majątku Klaudiusza Frollo (AE548). Przedmiotem sprawy jest kwota 10000 libertów, którą pozwany otrzymał w ramach dotacji 27 listopada 2011. Korona utrzymuje, że pozwany nie przeprowadził żadnej czynności mającej na celu realizację dotowanego celu. Korona, 29 grudnia 2011, wezwała pozwanego do zwrotu dotacji na podstawie art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Kanclerza o finansach publicznych. Tego samego dnia Korona złożyła w Sądzie Koronnym wniosek o przeprowadzenie egzekucji argumentując go nieobecnością Klaudiusza Frollo w Księstwie.

Jest to pierwsza sprawa z tego gatunku rozpatrywana przez Sąd Koronny i z tego powodu należy jej się szczególnie pieczołowite rozpoznanie, które stanowić będzie drogowskaz na aktualnie przecieranym szlaku.

Należy zauważyć, że art. 45 obowiązującego Kodeksu Sprawiedliwości składa ciężar dowodu na osobie powoda, a więc Koronie, która musi udowodnić fakty, z których wywodzi swoje roszczenie. Rola sądu ogranicza się do oceny stopnia prawdopodobieństwa przedstawionych dowodów i ustalenia czy roszczenie zostało udowodnione.

Korona musiała udowodnić przed sądem następujące fakty:
1. Istnienie umowy pomiędzy Koroną a Klaudiuszem Frollo dotyczącej przedmiotu sprawy.
2. Istnienie podstawy prawnej do dochodzenia roszczenia.
3. Wywiązanie się Korony z podjętego zobowiązania.
4. Spełnienie warunków z punktu 2.

Ad. 1.
Korona przedstawiła dowód w postaci uchwały Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2011 roku w sprawie przyznania dotacji, co wskazuje na fakt zawarcia umowy pomiędzy Koroną i beneficjentem. Niestety, w uchwale nie znalazły się żadne informacje na temat warunków umowy poza kwotą dotacji i ogólnym jej celem, które zostały ustalone jako 10000 libertów na realizację inicjatywy Muzeum Historii Narodowej. Sąd zauważa odwołanie do tematu na forum, ale rozmowa o zawarciu umowy odbyta przed zawarciem umowy nie może być przez sąd traktowana jako dowód na istnienie warunków umowy, jako że negocjacje równie dobrze mogły się toczyć na kanałach prywatnych. Na przyszłość warto oprócz samej informacji o przyznaniu dotacji zawrzeć w uchwale treść umowy, jej warunki, postanowienia i terminy.
Jako że dotacja została przyznana na podstawie rozporządzenia Kanclerza o finansach publicznych to postanowienia powyższego postanowienia w naturalny sposób zostały inkorporowane do warunków umowy. Sąd nie ma wątpliwości co do istnienia umowy w temacie dotacji pomiędzy Koroną a Klaudiuszem Frollo.

Ad. 2.
Należy więc ustalić czy Korona może dochodzić roszczenia od Klaudiusza Frollo. Beż wątpienia mogłaby to czynić bez szczególnej podstawy prawnej gdyby umowa była zawarta jako wynik oszustwa bądź - w niektórych przypadkach - pomyłki, ale taka sytuacja nie zachodzi, a więc musimy odwołać się do rozporządzenia Kanclerza o finansach publicznych, które reguluje przedmiotową umowę. Wspomniane rozporządzenie w treści z dnia 30 sierpnia 2011 roku w art. 5 ust. 2 głosiło: "Dotacja wykorzystana niezgodnie ze złożonym wnioskiem podlega zwrotowi w odpowiedniej części. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do niewykorzystania dotacji." Istnienie podstawy prawnej do dochodzenia roszczenia uznaje się więc za udowodnione.

Ad. 3.
Zobowiązanie Korony wynikłe ze wspomnianej umowy można określić jako przelanie 10000 libertów. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że sąd nie dysponuje dostępem administracyjnym do systemów Księstwa, oraz przypomnieć, że to na Koronie ciąży ciężar dowodu. Korona nie przedstawiła dowodu na wywiązanie się ze zobowiązania. Sąd nie ma dostępu do historii konta Klaudiusza Frollo i z całą pewnością nie ma też ochoty na przekopywanie się przez setki stron operacji finansowych rządu. Na marginesie warto zaznaczyć, że przelewanie dotacji z publicznych środków na prywatne konto jest praktyką co najmniej budzącą wątpliwość. Warto w przyszłości rozważyć, czy bardziej właściwym miejscem przelewu nie będzie przypadkiem konto inicjatywy, na której działalność dotacja jest przeznaczona. Sąd uznaje, że Korona nie udowodniła wywiązania się ze zobowiązania.

Ad. 4.
Ostatnią rzeczą, którą Korona musiała udowodnić przed sądem jest spełnienie warunków umownych, których spełnienie umożliwiło Koronie wystąpienie o zwrot dotacji. W praktyce Korona musiała dowieść, że dotacja została niewykorzystana. Sąd nie ma zamiaru przekładać ciężaru dowodowego na mieszkańca, tym bardziej że ten jest nieobecny. Jedynym sposobem na dowiedzenie niewykorzystania jest przedstawienie historii konta, na które została przelana dotacja. Historia konta nie została przedstawiona, a co za tym idzie sąd nie może uznać faktu niewykorzystania dotacji za udowodniony.
Nawet gdyby Korona udowodniła niewykorzystanie dotacji, to należałoby wtedy zadać pytanie ile Klaudiusz Frollo miał czasu na wykorzystanie dotacji? Limit czasowy nie został w umowie ustalony, a co za tym idzie prawomocność wezwania Klaudiusza Frollo do zwrócenia niewykorzystanej dotacji jest co najmniej dyskusyjna.

W związku z powyższym nie sposób uznać roszczenia za udowodnione, a więc uważam, że należy je oddalić w całości."

JKM Piotr Grzegorz: "Jego Książęca Mość Piotr II Grzegorz dokonał analizy zgromadzonego materiału dowodowego, po tym jak wobec braku jednomyślności przez skład orzekający został powołany w skład orzekający.

W jego przekonaniu powództwo zasługuje na uwzględnienie.

Po pierwsze, charakter prawny dotacji "w celu stworzenia instytucji" jest jednoznaczy. Obdarowany korzysta z dóbr według możliwie szerokiego swojego uznania, nie mniej w granicach celu na który pieniądze zostały przyznane. Sprzeniewierzenie pieniędzy na inny cel lub niewykorzystanie środków (a zatem dodatni stan majątkowy samego beneficjenta dotacji) rodzi po stronie rządu roszczenie o zwrot dotacji.

Sporną w niniejszej sprawie była kwestia udowodnienia faktu. W przekonaniu Księcia - rząd należycie udowodnił swoje roszczenie. W istocie nie przedstawił dowodów na nieistnienie zrealizowanego projektu oraz na brak wydatków na cele dotacji, nie mniej z uwagi na specyfikę świata wirtualnego należy zwrócić uwagę na dwie okoliczności, które wystarczą do uznania zgromadzonego materiału dowodowego za wystarczający

Po pierwsze społeczeństwo nie dysponuje fachowymi, opłaconymi dobrami realnymi kadrami, tym samym stosowanie prekluzji dowodowej wydaje się być niewłaściwe. Niewłaściwy jest również czysty tryb kontradyktoryjny. W prawie państwa wirtualnego chodzi przede wszystkim o materialną sprawiedliwość a nie o wymogi formalne. Gdyby trzymać się li tylko kwestii formalnych, przy braku odpowiednich kadr (kwalifikowanych obrońców, obrońców z urzędu, działu prawnego rządu etc) nie zrealizowałoby się postulatu słuszności prawa. Dlatego Sąd winien jest aktywnego uczestnictwa w postępowaniu dowodowym. W niniejszej sprawie, w razie wątpliwości mógł wezwać do przedstawianie dowodów lub samemu taki dowód zarządzić.

Po drugie należy rozumieć szeroko fakty notoryjne. W małym społeczeństwie większość rzeczy jest wiadomym z urządu sędziom - członkom składu. Instytucja dotowana się nie rozwinęła. Tej okoliczności, wobec notoryjności faktu, nie należy kwestionować.

Ponadto - odnosząc się do stanowiska Pierwszego Asesora, gdy brak jest terminu zobowiązania, w przekonaniu Księcia, zobowiązanie takie należy spełnić niezwłocznie, to jest bez nieuzasadnionej zwłoki. To jest w ciągu kilku dni podjąć pierwsze kroki ku powstaniu instytucji. Dawać "znaki życia". Realizować. W końcu skończyć projekt.

Tu, odejście i brak stosownych działań, wobec uprzedniego wezwania jednoznacznie wskazuje, iż beneficjent popadł w zwłokę.

Z tych powodów powództwo należy uznać za zasadne."


Wyrok Sądu Koronnego w imieniu Księstwa Sarmacji


Sąd Koronny Księstwa Sarmacji w składzie:
Krzysztof Janusz diuk Kowalczykowski - Przewodniczący składu,
JKM Piotr Grzegorz,
Michael diuk Lichtenstein

po rozpoznaniu sprawy z powództwa Korony przeciwko Klaudiuszowi Frollo o zwrot dotacji w wysokości 10000 libertów postanawia uwzględnić powództwo.
diuk de Miria
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Zablokowany

Wróć do „Sąd Koronny”