Pozew ws. Miasto Santa Ana vs Minister Spraw Wewnętrznych

Locked
Aluś
Posts: 1645
Joined: 29 Sep 2008, o 16:07
Gadu-Gadu: 0
Location: Prokto-Hemolan

Pozew ws. Miasto Santa Ana vs Minister Spraw Wewnętrznych

Post by Aluś »

===============
AKT OSKARŻENIA
===============

Na podstawie art. 93 ust. 1 KK ("Kto, pełniąc funkcję publiczną, przekroczył swoje uprawnienia lub nie dopełnił obowiązków służbowych, wyrządzając szkodę interesowi publicznemu lub prywatnemu, podlega karze aresztu albo karze więzienia."):

I. OSKARŻAM podporucznika Jakuba hrabiego Bakonyiego herbu Czarny Las, posługującego się w Sarmacji identyfikatorem A5157 (adres e-mail: yoghurtossos@gmail.com) o sporządzenie Rankingu Miejscowości, niezgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

II. WNOSZĘ o wymierzenie mu kary dwóch tygodni więzienia.

III. STAN FAKTYCZNY: Oskarżony, publikując raport, nie tylko, w sposób rażący i karygodny, dopuścił się zaniedbania, ale także przyczynił się, do nieujęcia Miasta Santa Ana, wśród miejscowości kwalifikowanych. W przedstawionym przeze mnie materiale dowodowym, jasno widać, iż Miasto Santa Ana, utraciło aż 75 punktów, co stanowi więcej niż połowę liczby punktów, która zostałaby naliczona, w przypadku sporządzenia rankingu w sposób prawidłowy. Uzyskana suma 149 punktów, uprawniałaby do ujęcia Miasta Santa Ana wśród miejscowości kwalifikowanych, co przyczyniłoby się do napływu nowych mieszkańców.

IV. DOWÓD: http://prawo.sarmacja.org/akt,3079.html

V. UZASADNIENIE:

Wysoki Sądzie!

Oskarżony zaniedbał swoje obowiązki, jako Ministra Spraw Wewnętrznych, w konsekwencji czego, ucierpiało Miasto Santa Ana, jego mieszkańcy, a także, pośrednio, Hrabstwo Gellonii oraz jego mieszkańcy. Sytuacja ta, budzi niesmak i podważa zaufanie do instytucji publicznych, a w szczególności do Rządu Jego Książęcej Mości.
Rooshoffy Byczeq,

Image
ariston z chios

Re: Pozew ws. Miasto Santa Ana vs. Minister Spraw Wewnętrznych

Post by ariston z chios »

Proszę wnioskodawcę o skonkretyzowanie wniosku poprzez wskazanie dowodów zaniedbania. Sąd chciałby wiedzieć na czym polega wina Oskarżonego, czego jak i dlaczego się dopuścił. W tej chwili wniosek zawiera jedynie oceny Oskarżającego, nie są one podparte jakimikolwiek dowodami, wniosek nie jest uprawdopodobniony a zawarte w nim twierdzenie jest jedynie domniemaniem, którym jednak Sąd nie może się kierować w swoim postępowaniu.
W przypadku nieuzupełnienia wniosku zostanie on zwrócony jako niekompletny, zawierający braki formalne.
Aluś
Posts: 1645
Joined: 29 Sep 2008, o 16:07
Gadu-Gadu: 0
Location: Prokto-Hemolan

Re: Pozew ws. Miasto Santa Ana vs. Minister Spraw Wewnętrznych

Post by Aluś »

Wysoki Sądzie!

Po zapoznaniu się ze stroną Miasta Santa Ana (http://www.santa-ana.sarmacja.org/), wyraźnie można na niej odnaleźć:
- mapę przedstawiającą lokalizację Miasta Santa Ana na terytorium Księstwa Sarmacji (+5pkt)
- wykaz władz miasta (-25 pkt)
- wykaz mieszkańców (-15 pkt)
- wykaz gruntów (-15 pkt)
- panel zakupu gruntu (-15 pkt)

Co, sumując daje aż 75 punktów, które miastu zostały odjęte, bądź też nienaliczone.

Na prośbę Wysokiego Sądu, mogę do materiałów dowodowych dołączyć ilustracje wskazujące, gdzie rzeczone strony można znaleźć.

Odnośnik do szczegółowego przedstawienia punktacji: http://bip.sarmacja.org/pobierz.php?id=28
Rooshoffy Byczeq,

Image
ariston z chios

Re: Pozew ws. Miasto Santa Ana vs. Minister Spraw Wewnętrznych

Post by ariston z chios »

Sąd zmuszony jest zapytać Czy Wnioskodawca posiada wiedzę, i czy może podać (dokładnie lub w przybliżeniu), kiedy wymienione elementy strony WWW Miasta Santa Ana zostały na tej stronie umieszczone?
Dla sprawności dalszego postępowania Sąd jest zmuszony również zażądać wskazania odsyłaczy do wymienionych elementów strony WWW.
Aluś
Posts: 1645
Joined: 29 Sep 2008, o 16:07
Gadu-Gadu: 0
Location: Prokto-Hemolan

Re: Pozew ws. Miasto Santa Ana vs. Minister Spraw Wewnętrznych

Post by Aluś »

Wysoki Sądzie!

Wyżej wymienione elementy znalazły się na stronie w niedługim okresie po odwołaniu mnie z funkcji Namiestnika Pro Tempore Hrabstwa Gellonii (tj. 29 września b.r.) zaś proces zakończył się koło dnia 10 października b.r.

Lista elementów strony www, o wskazanie których wnioskował Wysoki Sąd:
- lokalizacja Miasta Santa Ana na terytorium Księstwa Sarmacji: http://www.santa-ana.sarmacja.org/geografia.php
- wykaz władz miasta: http://www.santa-ana.sarmacja.org/wladze.php
- wykaz mieszkańców: http://www.santa-ana.sarmacja.org/habitantes.php
- wykaz gruntów: http://www.santa-ana.sarmacja.org/suelo.php
- formularz zakupu gruntu: http://www.santa-ana.sarmacja.org/tierra.php
Rooshoffy Byczeq,

Image
User avatar
Jakub Bakonyi
Posts: 244
Joined: 4 Sep 2008, o 06:56

Re: Pozew ws. Miasto Santa Ana vs. Minister Spraw Wewnętrznych

Post by Jakub Bakonyi »

Wysoki Sądzie!

Wnoszę niniejszym o ODRZUCENIE pozwu z powodów proceduralnych - Oskarżyciel nie posiada uprawnień oskarżyciela publicznego, by móc składać w tej sprawie pozew do Sądu.

Z poważaniem,
Jakub mar. Bakonyi
Kasztelan Czarnoleski
ariston z chios

Re: Pozew ws. Miasto Santa Ana vs. Minister Spraw Wewnętrznych

Post by ariston z chios »

Sprawa została przedstawiona przez wnioskodawcę jako sprawa karna. W rzeczywistości jest sprawą administracyjną, w wyniku której rozstrzygnięcia możliwe lub nie będzie podjęcie kroków na polu prawa karnego.
Ze względu na specyficzny charakter spraw w ramach postępowania administracyjnego przed Sądem uznaję na tym etapie legitymację wnioskodawcy za uzasadnioną ważnym interesem publicznym. Jednocześnie zawieszam postępowanie w sprawie wniosku Oskarżonego o odrzucenie oskarżenia ze względu na brak legitymacji do czasu rozstrzygnięcia sprawy na polu administracyjnym.
User avatar
Jakub Bakonyi
Posts: 244
Joined: 4 Sep 2008, o 06:56

Re: Pozew ws. Miasto Santa Ana vs. Minister Spraw Wewnętrznych

Post by Jakub Bakonyi »

Wysoki Sądzie!

Jako że zaskarżony Ranking Miejscowości przestał z dniem dzisiejszym obowiązywać, wnioskuję o umorzenie postępowania.
Jakub mar. Bakonyi
Kasztelan Czarnoleski
Aluś
Posts: 1645
Joined: 29 Sep 2008, o 16:07
Gadu-Gadu: 0
Location: Prokto-Hemolan

Re: Pozew ws. Miasto Santa Ana vs. Minister Spraw Wewnętrznych

Post by Aluś »

Wysoki Sądzie!

Z uwagi na przytoczone przez hrabiego Bakonyego okoliczności, chciałbym wycofać swój wniosek.
Rooshoffy Byczeq,

Image
ariston z chios

Re: Pozew ws. Miasto Santa Ana vs. Minister Spraw Wewnętrznych

Post by ariston z chios »

Ze względu na powyższy wniosek stwierdzam zakończenie postępowanie i postanawiam o zwrocie wniosku.

--
Ariston z Chios
Przewodniczący SK
Locked

Return to “Archiwum Biura Podawczego”