Page 1 of 1

Zawiadamiam o bezskutecznym wyborze asesora TK

Posted: 6 Aug 2017, o 20:54
by Roland
Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo!


Zawiadamiam Marszałka Sejmu o bezskutecznym wyborze asesora Trybunału Koronnego przez Sejm. W związku z czym Marszałek Sejmu obowiązany jest do wszczęcia procedury zapełnienia wakatu w Trybunale Koronnym.

Bezskuteczny wybór asesora Trybunału Koronnego dotyczy JKW Defloriusza Dymana Wandera. Zgodnie z art. 32ha ust. 1 pkt 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji asesorem może być kto nie jest posłem na Sejm Księstwa Sarmacji. JKW Wander uzyskał status posła dnia 31 lipca 2017 roku. Sejm wybrał JKW na asesora dnia 4 sierpnia 2017 roku. JKW Wander do dziś (tj. 6 sierpnia 2017 roku) posiada status posła na Sejm Księstwa Sarmacji (skuteczna utrata możliwa jest tylko po przez zrzeczenie się statusu posła lub skreślenie z listy posłów).

W chwili wyboru i cały czas po wyborze JKW nie spełniał ustawowego kryterium bycia asesorem, w związku z czym, z mocy prawa, Sejm nie mógł de iure wybrać JKW na tę funkcję. O fakcie niezbycia funkcji posła świadczy też fakt, że JKW proceduje jako poseł-wnioskodawca w pracach nad nowelą KppTK (zapowiedź autopoprawki z dnia 4 sierpnia 2017 roku).

W związku z powyższym zawiadamiam o nieskutecznym wyborze asesora.

Re: Zawiadamiam o bezskutecznym wyborze asesora TK

Posted: 7 Aug 2017, o 02:24
by Michal_Feliks
Zawiadamiam Marszałka Trybunału Koronnego o fakcie automatycznego wygaśnięcia mojego mandatu poselskiego z chwilą wyboru na urząd Asesora Trybunału Koronnego, a to z racji niepołączalności mandatów poselskiego i asesorskiego.

Automatyczne wygaśnięcie mandatu następuje - w braku odmiennego uregulowania ustawowego - przez analogię do art. 32ha pkt. 3 Konstytucji (automatyczne wygaśnięcie kadencji Asesora po wyborze do Sejmu).

Warto też zwrócić uwagę na uregulowania obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, nadające kontekst naszemu systemowi prawnemu; niepołączalność mandatu poselskiego i godności trybunalskiej również tam realizowana jest poprzez wygaszenie mandatu osoby wybranej na sędziego TK.

Wybór był więc skuteczny, za brak publikacji postanowienia w sprawie wygaśnięcia mandatu poselskiego nie odpowiadam, zakładam że takie nastąpi, oświadczam zaś że nie jestem posłem od chwili publikacji postanowienia o wyborze do Trybunału Koronnego, projekt ustaw został przeze mnie złożony jeszcze przed chwilą wyboru, a prawa do zabierania głosu w debatach sejmowych status Asesora mi nie odbiera.