Page 1 of 1

Ustawa o zmianie Konstytucji

Posted: 1 Aug 2017, o 04:03
by Michal_Feliks
Art. 1
Art. 32b pkt. 3 Konstytucji "kontroluje działalność innych organów władzy publicznej, z wyjątkiem Sejmu;" przyjmuje brzmienie "kontroluje działalność innych organów władzy publicznej;".

Art. 2
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


UZASADNIENIE:
Obecna regulacja uniemożliwia prowadzenie efektywnego postępowania administracyjnego w Księstwie. Brak jest racjonalnego uzasadnienia dla wyjęcia działalności Sejmu i jego organów spod kognicji Trybunału Koronnego. Aktualne przepisy umożliwiają niezgodne z prawem działanie Sejmu i jego organów; wydaje się to nielogiczne i całkowicie nieuzasadnione. Znane są przypadki nieprawidłowości w działaniu Izby, które nie mogły być rozpatrzone przez Sejm. W szczególności dotyczyło to działań podejmowanych przez Marszałków Sejmu - przypominam sobie co najmniej trzy takie sytuacje. Sąd konstytucyjny winien mieć możliwość kontroli nad działalnością wszystkich organów państwa.

SKUTKI REGULACJI:
Usunięcie luki prawnej skutkującej wyjęciem spod kontroli trybunalskiej działalności Sejmu.

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji

Posted: 2 Aug 2017, o 17:36
by t.demollari
Podpisuję pod projektem.

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji

Posted: 2 Aug 2017, o 18:37
by Tadhg
Wasza Książęca Mość
Wysoka Izbo

Na podstawie art. 5. ust. 2 Ustawy Sejmu nr 314 Regulamin Sejmu z dnia 20 stycznia 2017 r. rozpoczynam pierwsze czytanie projektu, które zakończy się dnia 5 sierpnia 2017 roku o godzinie 19:35.

Pozdrawiam
Tymoteusz von Hohenzollern
Marszałek Sejmu

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji

Posted: 2 Aug 2017, o 20:39
by Sławomir Wikidajło
Jestem ZA

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji

Posted: 4 Aug 2017, o 11:44
by KJAF
WKiKM,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Rada Ministrów wyraża poparcie dla przedłożonego projektu ustawy. Sens pozostawiania parlamentu bez kontroli podważaliśmy już jakiś czas temu, dyskusja jednak nie wiedzieć czemu, nie doczekała się jakiegokolwiek finału.

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji

Posted: 5 Aug 2017, o 21:31
by John Rasmusen
Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

W związku z upłynięciem terminu pierwszego czytania, zarządzam przejście do drugiego czytania, tj. do głosowania. Głosowanie potrwa do 8 sierpnia 2017 r. do godziny 22:28.

Przypominam, że jako iż jest to głosowanie nad zmianą konstytucji, wymagana większość wynosi 2/3, tj. 12 głosów.
(-)John v-hr. Rasmusen
Wicemarszałek Sejmu

Re: Ustawa o zmianie Konstytucji

Posted: 11 Aug 2017, o 13:29
by John Rasmusen
Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

W związku z upłynięciem terminu głosowania, informuję, iż projekt nie zdobył zarówno wystarczającej liczby głosów, jak i wymaganej frekwencji wśród posłów.


  • Uprawnionych do głosowania było: 19 osób, w związku z czym wymagana większość wyniosła 13 osób. Minimalna frekwencja wynosiła 11 osób.
  • Głosowało: 9 osób
  • Za oddało głos: 7 osób
  • Po jednym głosie wstrzymującym i przeciw

Kwestią wyjaśnienia:
W związku z przypadkowym skróceniem głosowania i ponownym jego uruchomieniem, przyjąłem za ważne oba głosowania. W wypadku ponownego oddania głosu, liczył się głos z drugiego głosowania.
(-)John v-hr. Rasmusen
Wicemarszałek Sejmu