Ustawa o uniezależnieniu Prefektury Generalnej

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał
Locked
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Ustawa o uniezależnieniu Prefektury Generalnej

Post by Cudzoziemiec 1 »

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

niedawno dyskutowaliśmy o propozycji przedłożonej przez Ministra Sprawiedliwości, która zakładała silniejsze związanie Prefektury Generalnej z Sejmem i dominującą w nim większością. Wówczas zdecydowanie sprzeciwiłem się zmianie, zapowiadając przy tym przedłożenie własnej, w myśl której, zgodnie z moimi przekonaniami, Prefektura Generalna stanie się prawdziwie niezależna od politycznych władz Kraju niezależnie od ich szczebla. Taki projekt niniejszym przedkładam Wysokiej Izbie mając wielką nadzieję, iż znajdzie on Wasze uznanie i poparcie.

Przedkładany przeze mnie projekt ustawy, wprowadza wybór Prefekta Generalnego w sposób całkowicie niezależny od polityków na jakimkolwiek szczeblu. Podobnie jak w ogóle funkcjonowanie Prefekta Generalnego, i prefektury, jako niezależne od polityków. Nie ukrywam, że inspiracją jest dla mnie sposób funkcjonowania "district attorney" czyli prokuratorów stanowych w USA, którzy są na swe stanowiska wybierani w wyborach powszechnych, i tym samym ich niezależność jest niewyobrażalna w takich krajach jak Polska. Chciałbym podobne rozwiązania, na miarę naszych możliwości, przenieść na grunt Sarmacji. Prefekt Generalny i kierowana przez niego instytucja powołane są do dbania o porządek prawny Księstwa, ale i są publicznymi oskarżycielami kiedy do naruszeń prawa (zgodnie z przepisami kodeksu sprawiedliwości) dochodzi. Dlatego też winni oni (prefekci) w pierwszej kolejności w 100% zależeć od woli właśnie tych, których reprezentują, nie zaś od woli polityków, którzy w wyborze Prefekta Generalnego kierować się mogą własnymi celami - niekoniecznie zbieżnymi z wolą społeczeństwa.

W toku konsultowania tego projektu podniesiona została jedna bardzo ważna uwaga — Prefekt nie jest osobą, która ma za zadanie być wyrazistą i politycznie ciągnąć za sobą ludzi. Powinien być wybierany ze względu na kompetencje, umiejętność bycia neutralnym, nie zaś ze względu na umiejętność przeprowadzenia kampanii wyborczej. Komentujący obawia się, że zamiast wyboru ze względu na umiejętności, będziemy mieli kampanie skupioną wokół jednostki. Co raczej, oczywiście!, pożądane nie jest.

Nie jestem ślepy. Jest takie ryzyko, ale ono jest w zasadzie przy każdym wyborze. Proszę również pamiętać o mechanizmie odwoławczym (tu referendum) gdyby ktoś mijał się ze swoją rolą. Nadto w przykładzie mnie inspirującym, mianowicie USA i district attorney, wciąż są to osoby, które doskonale wiedzą po jaką funkcję sięgają. Z drugiej zaś strony publiczny urzędnik, publiczny oskarżyciel, nie może się bać publicznych wystąpień, nie może się publicznie wahać czy coś zrobić czy nie, rozważać i okazywać swą słabość, a tak bywało. Obecny model uzależnia nas od układów politycznych skali mikro. Kto ma większość w Sejmie ten obsadza Prefekturę - to jest z mojego punktu widzenia niepożądane. W przypadku wyboru bezpośredniego wyborcami jest nie 5, a 70 osób. W ten sposób ryzyko wybrania osoby nieodpowiedniej jest minimalizowane (a wykluczyć się go nie da nigdy). Osoby, które nadają ton publicznej debacie mogą i powinny wówczas głośno wyrażać zastrzeżenia, uwagi, oczekiwania — celebryta dwa razy się zastanowi nim sięgnie po władzę Prefekta. Moim zdaniem winniśmy dążyć do ustroju rozsądnego, nawet gdy ten nie likwiduje wszystkich zagrożeń wynikających z czynnika społecznego - nie jest nieomylnym Sejm, nie jest Książę, dlaczego miałoby nie być więc społeczeństwo? A jednak decyzja masy, szczególnie wydana w drodze ordynacji STV, będzie miała walor mniejszej przypadkowości niż decyzja grupki sejmowej większości.

Wysoka Izbo, proszę o poparcie dla projektu. Chętnie też uwzględnię wszystkie merytoryczne poprawki i uwagi, które nie będą stały w sprzeczności z duchem projektu.

Ustawa Sejmu o uniezależnieniu Prefektury Generalnej

Art. 1
W art. 22 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji, z dnia 24 stycznia 2011 r., dodaje się punkt 6 w brzmieniu: lub skrócenia kadencji Prefekta Generalnego przed upływem kadencji.

Art. 2.
W Ustawie Sejmu nr 146 o prefektach, z dnia 11 grudnia 2011 r., dokonuje się następujących zmian:
 1. art. 3 ust. 1 ["Prefekta Generalnego wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością ⅔ głosów ustawowej liczby posłów. W przypadku nieobsadzenia funkcji Prefekta Generalnego przez okres dłuższy niż 14 dni, Prefekta Generalnego, na trzymiesięczną kadencję, powołuje Książę."] otrzymuje brzmienie: Prefekt Generalny jest wybierany w wyborach powszechnych, bezpośrednich, większościowych i tajnych na czteromiesięczną kadencję. Szczegóły określa ustawa.
 2. art. 3 ust. 1 ["Prefekt traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, skazania za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu albo w przypadku utraty aktywności. Utratę funkcji stwierdza Książę, w drodze postanowienia."] otrzymuje brzmienie: Prefekt traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, skazania za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu, w przypadku utraty aktywności albo w wyniku referendum w sprawie odwołania Prefekta Generalnego przeprowadzonego na wniosek obywateli. Utratę funkcji stwierdza Książę, w drodze postanowienia.

Art. 3.
W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza, z dnia 12 kwietnia 2012 r., dokonuje się następujących zmian:
 1. w art. 2 ust. 3 po słowie "Księcia" dodaje się słowa "oraz wyborów Prefekta Generalnego".
 2. art. 4 ust. 4 ["(skreślony)"] otrzymuje brzmienie: Wybory Prefekta Generalnego zarządza Książę, w drodze postanowienia, nie później niż: 1) dwa tygodnie przed upływem kadencji Prefekta Generalnego, 2) tydzień po złożeniu przez Prefekta Generalnego rezygnacji, 3) tydzień po stwierdzeniu utraty funkcji Prefekta Generalnego, 4) tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów.
 3. w art. 5 ust. 2 po słowie "Księcia" dodaje się słowa: "lub wyborów Prefekta Generalnego".
 4. w art. 5 ust. 5 po słowie "Sejmu" dodaje się przecinek oraz słowa: "wyborów Prefekta Generalnego".
 5. po art. 7b dodaje się art. 7c o tytule [Zgłaszanie kandydatur w wyborach Prefekta Generalnego] i brzmieniu: 1. Kandydaturę na urząd Prefekta Generalnego może zgłosić osobiście każdy obywatel. 2. Komisarz wyborczy odrzuca kandydaturę w przypadku: 1) wycofania przez kandydata zgody na kandydowanie, 2) nieposiadania lub utraty przez kandydata prawa wybieralności. 3. Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatur komisarz wyborczy ogłasza listę wyborczą — zgłoszone i nieodrzucone kandydatury oraz listę wyborców. 4. Ważności zgłoszenia kandydatury nie uchybia dokonanie go po upływie terminu zgłaszania kandydatur, a przed faktycznym ogłoszeniem listy wyborczej. 5. Na karcie do głosowania umieszcza się kandydatury uszeregowane w porządku alfabetycznym według nazwisk, a następnie imion.
 6. art. 9 ust. 4 ["(skreślony"] otrzymuje brzmienie: W wyborach Prefekta Generalnego obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury oraz odpowiedź „przeciw wszystkim” w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty.
 7. po art. 10b dodaje się art. 10c o tytule [Ustalenie wyniku wyborów Prefekta Generalnego] i brzmieniu: 1. Do wyborów Prefekta Generalnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 10a ust. 1–3. 2. Wybrany kandydat obejmuje urząd Prefekta Generalnego po złożeniu ślubowania na wierność Konstytucji, według następującej roty: „Ślubuję uroczyście jako Prefekt Generalny Księstwa Sarmacji rzetelnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, strzec interesów Księstwa Sarmacji i wszystkich jego mieszkańców, czynić wszystko dla jego pomyślności, przestrzegać Konstytucji i innych praw Księstwa Sarmacji”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem formuły religijnej.
 8. po art. 11a dodaje się art. 11b o tytule [Referendum w sprawie skrócenia kadencji Prefekta Generalnego] i brzmieniu: 1. W referendum w sprawie skrócenia kadencji Prefekta Generalnego obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując odpowiedzi „za skróceniem kadencji Prefekta Generalnego oraz powierzeniem przez Księcia innemu z prefektów wykonywania obowiązków Prefekta Generalnego do chwili wyboru następcy”, „za skróceniem kadencji Prefekta Generalnego oraz wykonywaniem przez niego obowiązków do chwili wyboru następcy” oraz „przeciw skróceniu kadencji Prefekta Generalnego” w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty. 2. Przepisy art. 10a ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
 9. w art. 12 zmienia się tytuł na [Kadencja Sejmu i Prefekta Generalnego] oraz ust. 2 ["(skreślony)"] otrzymuje brzmienie: Kadencja Prefekta Generalnego trwa od chwili złożenia przez Prefekta Generalnego ślubowania do chwili złożenia ślubowania przez kolejnego Prefekta Generalnego.
 10. art. 17 ust. 4 ["(skreślony)"] otrzymuje brzmienie: Ustęp 2 i 3 stosuje się odpowiednio do wyborów Prefekta Generalnego.

Art. 4.
1. Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
2. Przepisy art. 2 i 3 mają moc ustawy zwykłej.
3. Procedurę wyboru Prefekta Generalnego zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej ustawie przeprowadza się po upływie kadencji obecnego Prefekta Generalnego, nie później jednak niż od dnia 24 grudnia 2018 roku.
4. Prefekt Generalny wybrany zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej ustawie obejmuje urząd w dniu upływu kadencji obecnego Prefekta Generalnego, nie później jednak niż 11 stycznia 2019 r.
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Ustawa o uniezależnieniu Prefektury Generalnej

Post by Cudzoziemiec 1 »

Wysoka Izbo,

zarządzam pierwsze czytanie. Ze względu na materię poruszaną w projekcie i stopień złożoności od razu zarządzam debatę na siedem dni, tj. do końca dnia 16 grudnia 2018 roku. Zastrzegam sobie jednak prawo do skrócenia debaty, gdyby debata de facto się nie odbywała, lub wytraciła impet.

Z wyrazami szacunku,
User avatar
AFvTD
Posts: 2635
Joined: 28 Jan 2017, o 18:37
Gadu-Gadu: 0

Re: Ustawa o uniezależnieniu Prefektury Generalnej

Post by AFvTD »

Wysoka Izbo

Pozwolę sobie odnieść się do projektu.

Projekt jest jak najbardziej prawidłowy, nie ma się do czego przyczepić, każda zmiana w prawie jest wspaniale opisana, a także nie ma braków, dlatego do samego przygotowania aktu prawnego przyczepić się nie można. Za to inną sprawą jest sens takiej ustawy.

Dla mnie osobiście, wybór Prefekta Generalnego w drodze powszechnego głosowania nie jest najlepszym pomysłem, jednocześnie wydaje mi się być jedynie słodką wisienką dla tych, którzy sprzeciwiali się zmianom w wyborze Kanclerza przez Sejm. Prefektura jest organem, który ma na głównym celu dbanie o bezpieczeństwo obywateli oraz reprezentowanie ich przed Trybunałem Koronnym, pełniąc funkcję oskarżyciela publicznego, więc logicznym wydaje się powoływanie ich w drodze powszechnego głosowania. Zaprzeczę jednak tej logice. Wybory powszechne kojarzą się z rywalizacją, przedstawianiem programu wyborczego i ściganiem się o głosy. Prefektura powinna być niezależna od obietnic, tym bardziej, że dynamiczna sytuacja w Księstwie Sarmacji, która zmieniać się może z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, nie pozwoli ustosunkować się jednokładnie Prefektowi. Powinien być on osobą elastyczną, której nic zmącić wzroku nie powinno. Ustawa nie zakłada przedstawiania programu przez prefektów, nie zakłada również tego, że nie mają takiego prawa czy obowiązku. Jednak niewątpliwe jest to, że jeżeli pojawi się więcej niż jeden kandydat, któremu na funkcji zależeć będzie to takowe plany i artykuły zachęcające na głosowanie na kandydata "X" się pojawią. Tutaj żądać dodania punktu zobowiązującego kandydatów do przedstawiania planów wyborczych byłby strzałem w kolano dla niezależności Prefektury Generalnej. Jednak, o ile wybór Prefekta Generalnego przez Sejm jest już delikatnie "polityczne" tak wybór go przez gremium obywateli Sarmackich będzie polityczne aż nadto.

Tak samo jednak byłoby, gdyby oddać wybór Prefekta Kanclerzowi, bądź JKM. Dlaczego więc nie powierzyć zadania wyboru tego jednego, jedynego prefekta jednej, jedynej instytucji, jaka nie została tutaj wymieniona - czyli Trybunałowi Koronnemu? To zwykle z TK współpracuje Prefektura najczęściej. Jednak sam TK również wybierany jest przez Sejm - czyli teoretycznie również jest uzależniony od niego (tylko teoretycznie - przecież wiemy, że tak wcale nie jest!). Dlaczego zatem mamy uniezależniać Prefekturę, która jest wybierana przez Sejm i w myśl projektu jest od niego zależna, kiedy organ wyższy jakim jest Trybunał Koronny przez zgromadzenie ludowe wybierany nie jest, a przez Sejm właśnie.

W dyskusji na temat ustawy dotyczącej wyboru Kanclerza przez Sejm (o ile nazwać to można dyskusją) padło stwierdzenie, że Sejm jest wybierany przez obywateli i reprezentuje ich wolę. Dlaczego zatem ustawa ta zaprzecza temu stwierdzeniu, oddając wybór prefekta obywatelom? Przecież po to mamy Sejm, żeby urząd Prefekta skutecznie obsadził. Dodatkowo w ciągu ostatnich kilku miesięcy widoczna była tendencja do trudności w znajdowaniu prefekta, a jeżeli już zostawał obsadzony to nie był aż nadto aktywny (wyjątkiem jest obecny Prefekt, który faktycznie działa i działa dobrze).

Mam nadzieję, że moje obawy zostaną rozwiane, aczkolwiek jeżeli to nie nastąpi to liczę na rozsądek posłów i głosowanie przeciw ustawie.

Z wyrazami szacunku
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
User avatar
Jego Nieaktywność
Posts: 1386
Joined: 6 May 2018, o 20:06

Re: Ustawa o uniezależnieniu Prefektury Generalnej

Post by Jego Nieaktywność »

Wasza Książęca Wysokość,
Wysoka Izbo,

chciałbym zaproponować małą, gramatyczną poprawkę przepisu, który jest moim zdaniem niezbyt czytelnie skonstruowany.

Oryginał (art.3 ust.6 projektu) :

art. 9 ust. 4 ["(skreślony"] otrzymuje brzmienie: W wyborach Prefekta Generalnego obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury oraz odpowiedź „przeciw wszystkim” w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty.


Moja wersja przepisu:

art. 9 ust. 4 ["(skreślony"] otrzymuje brzmienie: W wyborach Prefekta Generalnego obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, lub głosuje przeciw wszystkim albo oddaje głos pusty.


Z wyrazami szacunku
Jego Nieaktywna Mość, Emeryt Koronny
(—) Wicehrabia Severin von Verwaltung-Rentner
Były biurokrata, naczelny eskapista, ocean chimeryczności, ostoja niezdecydowania, fundament nihilizmu
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Ustawa o uniezależnieniu Prefektury Generalnej

Post by Cudzoziemiec 1 »

Wysoka Izbo,
Szanowni Państwo,

na wstępie odniosę się do uwagi gramatycznej zgłoszonej przez Pana Siepacza-Rębajłę. Bardzo za nią dziękuję, faktycznie brzmi lepiej! Dlatego w drodze autopoprawki wprowadzam ją do projektu. A projekt poprawiony przedstawiam:

Ustawa Sejmu o uniezależnieniu Prefektury Generalnej

Art. 1
W art. 22 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji, z dnia 24 stycznia 2011 r., dodaje się punkt 6 w brzmieniu: lub skrócenia kadencji Prefekta Generalnego przed upływem kadencji.

Art. 2.
W Ustawie Sejmu nr 146 o prefektach, z dnia 11 grudnia 2011 r., dokonuje się następujących zmian:
 1. art. 3 ust. 1 ["Prefekta Generalnego wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością ⅔ głosów ustawowej liczby posłów. W przypadku nieobsadzenia funkcji Prefekta Generalnego przez okres dłuższy niż 14 dni, Prefekta Generalnego, na trzymiesięczną kadencję, powołuje Książę."] otrzymuje brzmienie: Prefekt Generalny jest wybierany w wyborach powszechnych, bezpośrednich, większościowych i tajnych na czteromiesięczną kadencję. Szczegóły określa ustawa.
 2. art. 3 ust. 1 ["Prefekt traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, skazania za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu albo w przypadku utraty aktywności. Utratę funkcji stwierdza Książę, w drodze postanowienia."] otrzymuje brzmienie: Prefekt traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, skazania za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu, w przypadku utraty aktywności albo w wyniku referendum w sprawie odwołania Prefekta Generalnego przeprowadzonego na wniosek obywateli. Utratę funkcji stwierdza Książę, w drodze postanowienia.

Art. 3.
W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza, z dnia 12 kwietnia 2012 r., dokonuje się następujących zmian:
 1. w art. 2 ust. 3 po słowie "Księcia" dodaje się słowa "oraz wyborów Prefekta Generalnego".
 2. art. 4 ust. 4 ["(skreślony)"] otrzymuje brzmienie: Wybory Prefekta Generalnego zarządza Książę, w drodze postanowienia, nie później niż: 1) dwa tygodnie przed upływem kadencji Prefekta Generalnego, 2) tydzień po złożeniu przez Prefekta Generalnego rezygnacji, 3) tydzień po stwierdzeniu utraty funkcji Prefekta Generalnego, 4) tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów.
 3. w art. 5 ust. 2 po słowie "Księcia" dodaje się słowa: "lub wyborów Prefekta Generalnego".
 4. w art. 5 ust. 5 po słowie "Sejmu" dodaje się przecinek oraz słowa: "wyborów Prefekta Generalnego".
 5. po art. 7b dodaje się art. 7c o tytule [Zgłaszanie kandydatur w wyborach Prefekta Generalnego] i brzmieniu: 1. Kandydaturę na urząd Prefekta Generalnego może zgłosić osobiście każdy obywatel. 2. Komisarz wyborczy odrzuca kandydaturę w przypadku: 1) wycofania przez kandydata zgody na kandydowanie, 2) nieposiadania lub utraty przez kandydata prawa wybieralności. 3. Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatur komisarz wyborczy ogłasza listę wyborczą — zgłoszone i nieodrzucone kandydatury oraz listę wyborców. 4. Ważności zgłoszenia kandydatury nie uchybia dokonanie go po upływie terminu zgłaszania kandydatur, a przed faktycznym ogłoszeniem listy wyborczej. 5. Na karcie do głosowania umieszcza się kandydatury uszeregowane w porządku alfabetycznym według nazwisk, a następnie imion.
 6. art. 9 ust. 4 ["(skreślony"] otrzymuje brzmienie: W wyborach Prefekta Generalnego obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, lub głosuje przeciw wszystkim albo oddaje głos pusty.
 7. po art. 10b dodaje się art. 10c o tytule [Ustalenie wyniku wyborów Prefekta Generalnego] i brzmieniu: 1. Do wyborów Prefekta Generalnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 10a ust. 1–3. 2. Wybrany kandydat obejmuje urząd Prefekta Generalnego po złożeniu ślubowania na wierność Konstytucji, według następującej roty: „Ślubuję uroczyście jako Prefekt Generalny Księstwa Sarmacji rzetelnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, strzec interesów Księstwa Sarmacji i wszystkich jego mieszkańców, czynić wszystko dla jego pomyślności, przestrzegać Konstytucji i innych praw Księstwa Sarmacji”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem formuły religijnej.
 8. po art. 11a dodaje się art. 11b o tytule [Referendum w sprawie skrócenia kadencji Prefekta Generalnego] i brzmieniu: 1. W referendum w sprawie skrócenia kadencji Prefekta Generalnego obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując odpowiedzi „za skróceniem kadencji Prefekta Generalnego oraz powierzeniem przez Księcia innemu z prefektów wykonywania obowiązków Prefekta Generalnego do chwili wyboru następcy”, „za skróceniem kadencji Prefekta Generalnego oraz wykonywaniem przez niego obowiązków do chwili wyboru następcy” oraz „przeciw skróceniu kadencji Prefekta Generalnego” w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty. 2. Przepisy art. 10a ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
 9. w art. 12 zmienia się tytuł na [Kadencja Sejmu i Prefekta Generalnego] oraz ust. 2 ["(skreślony)"] otrzymuje brzmienie: Kadencja Prefekta Generalnego trwa od chwili złożenia przez Prefekta Generalnego ślubowania do chwili złożenia ślubowania przez kolejnego Prefekta Generalnego.
 10. art. 17 ust. 4 ["(skreślony)"] otrzymuje brzmienie: Ustęp 2 i 3 stosuje się odpowiednio do wyborów Prefekta Generalnego.

Art. 4.
1. Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
2. Przepisy art. 2 i 3 mają moc ustawy zwykłej.
3. Procedurę wyboru Prefekta Generalnego zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej ustawie przeprowadza się po upływie kadencji obecnego Prefekta Generalnego, nie później jednak niż od dnia 24 grudnia 2018 roku.
4. Prefekt Generalny wybrany zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej ustawie obejmuje urząd w dniu upływu kadencji obecnego Prefekta Generalnego, nie później jednak niż 11 stycznia 2019 r.

Natomiast odnosząc się do głosu Pana von Tehen-Dżeka przyznam, że mam z Pana wypowiedzią trochę problem. Wynika on głównie z faktu, iż odnoszę wrażenie, iż kompletnie inaczej postrzegamy zarówno politykę, jak i polityczne procesy, rolę Sejmu i rolę Społeczeństwa. Proszę nie mieć mi więc za złe jeśli pańską wypowiedź głównie skrytykuję.

AFvTD wrote:Dla mnie osobiście, wybór Prefekta Generalnego w drodze powszechnego głosowania nie jest najlepszym pomysłem, jednocześnie wydaje mi się być jedynie słodką wisienką dla tych, którzy sprzeciwiali się zmianom w wyborze Kanclerza przez Sejm.

To są dwie kompletnie różne sprawy. Nie jest to rekompensata za cokolwiek, wobec kogokolwiek. To porządkowanie ustroju i kształtowanie go w taki sposób by był maksymalnie efektywny i spójny ideologicznie. Tak zaś dziś obecnie nie jest.

AFvTD wrote:Prefektura jest organem, który ma na głównym celu dbanie o bezpieczeństwo obywateli oraz reprezentowanie ich przed Trybunałem Koronnym, pełniąc funkcję oskarżyciela publicznego, więc logicznym wydaje się powoływanie ich w drodze powszechnego głosowania. Zaprzeczę jednak tej logice.

I w sumie na tym zdaniu mógłbym skończyć. Bo jeśli z góry Pan wie, iż zaprzecza Pan logice, to o czym mamy rozmawiać? Reszta Pana wypowiedzi jest więc niezwykle mijającym się ze stanem faktycznym chciejstwem, byle tylko zaakcentować sprzeciw. Osobiście tego nie rozumiem, bo mimo całej mojej długiej historii różnorakich sporów i kłótni zawsze umiałem wznieść się ponad nie i przyznać rację oponentom tam gdzie racja im się należała. Pan zaś dostrzega logiczną całość i mówi... "ta logika jest, tak, ale pomyślałem, że ją wywrócę do góry nogami". Proszę mi wybaczyć, ale to jest kompletnie bez sensu. Niemniej jednak postanowiłem, iż odniosę się do pańskich słów.

AFvTD wrote:Wybory powszechne kojarzą się z rywalizacją, przedstawianiem programu wyborczego i ściganiem się o głosy. Prefektura powinna być niezależna od obietnic, tym bardziej, że dynamiczna sytuacja w Księstwie Sarmacji, która zmieniać się może z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, nie pozwoli ustosunkować się jednokładnie Prefektowi. Powinien być on osobą elastyczną, której nic zmącić wzroku nie powinno. Ustawa nie zakłada przedstawiania programu przez prefektów, nie zakłada również tego, że nie mają takiego prawa czy obowiązku. Jednak niewątpliwe jest to, że jeżeli pojawi się więcej niż jeden kandydat, któremu na funkcji zależeć będzie to takowe plany i artykuły zachęcające na głosowanie na kandydata "X" się pojawią. Tutaj żądać dodania punktu zobowiązującego kandydatów do przedstawiania planów wyborczych byłby strzałem w kolano dla niezależności Prefektury Generalnej.

Odeślę Pana do uzasadnienia projektu, w którym napisałem o podobnym zastrzeżeniu, i obawach, i odniosłem się do nich. Zacytuję zatem: "Nie jestem ślepy. Jest takie ryzyko, ale ono jest w zasadzie przy każdym wyborze. Proszę również pamiętać o mechanizmie odwoławczym (tu referendum) gdyby ktoś mijał się ze swoją rolą. Nadto w przykładzie mnie inspirującym, mianowicie USA i district attorney, wciąż są to osoby, które doskonale wiedzą po jaką funkcję sięgają. Z drugiej zaś strony publiczny urzędnik, publiczny oskarżyciel, nie może się bać publicznych wystąpień, nie może się publicznie wahać czy coś zrobić czy nie, rozważać i okazywać swą słabość, a tak bywało. Obecny model uzależnia nas od układów politycznych skali mikro. Kto ma większość w Sejmie ten obsadza Prefekturę - to jest z mojego punktu widzenia niepożądane. W przypadku wyboru bezpośredniego wyborcami jest nie 5, a 70 osób. W ten sposób ryzyko wybrania osoby nieodpowiedniej jest minimalizowane (a wykluczyć się go nie da nigdy). Osoby, które nadają ton publicznej debacie mogą i powinny wówczas głośno wyrażać zastrzeżenia, uwagi, oczekiwania — celebryta dwa razy się zastanowi nim sięgnie po władzę Prefekta. Moim zdaniem winniśmy dążyć do ustroju rozsądnego, nawet gdy ten nie likwiduje wszystkich zagrożeń wynikających z czynnika społecznego - nie jest nieomylnym Sejm, nie jest Książę, dlaczego miałoby nie być więc społeczeństwo? A jednak decyzja masy, szczególnie wydana w drodze ordynacji STV, będzie miała walor mniejszej przypadkowości niż decyzja grupki sejmowej większości.". Reasumując zaś: tak ryzyko jest, zawsze jakieś jest, ale po pierwsze nie oczekuję jako wyborca przedkładania mi innych obietnic niż obietnica aktywnego działania w oparciu o przepisy prawa, działania, którego nie mąci wahanie i niezdecydowanie. Po drugie zaś wybór dokonywany jest przez 70 osób, nie przez 5. Co samo w sobie zmienia postać rzeczy.

AFvTD wrote:Jednak, o ile wybór Prefekta Generalnego przez Sejm jest już delikatnie "polityczne" tak wybór go przez gremium obywateli Sarmackich będzie polityczne aż nadto.

A to zdanie spowodowało, że odłożyłem odpowiedzenie Panu na drugi dzień. Długo przecierałem oczy ze zdumienia. Szczerze mówiąc czas jaki sobie dałem na odpowiedź nadal nie przyniósł mi słów, którymi mógłbym odnieść się rzeczowo do tej kuriozalnej tezy. Kompletna bzdura.

AFvTD wrote:Tak samo jednak byłoby, gdyby oddać wybór Prefekta Kanclerzowi, bądź JKM. Dlaczego więc nie powierzyć zadania wyboru tego jednego, jedynego prefekta jednej, jedynej instytucji, jaka nie została tutaj wymieniona - czyli Trybunałowi Koronnemu?

Prefekt Generalny był już wybierany przez Księcia, był przez Sejm, był nawet przez Kanclerza. Nigdy, NIGDY, nie był to wybór niepolityczny. Co się zaś tyczy TK — TK nie został powołany do roli policjanta, a do roli bezstronnych sędziów. TK nie może wybierać oskarżyciela, który następnie przed owym TK będzie dowodził dlaczego ktoś jego zdaniem zasługuje na karę. To kolejny Pański nader zdumiewający pomysł.

AFvTD wrote:To zwykle z TK współpracuje Prefektura najczęściej.

Nie, nie współpracuje z TK.

AFvTD wrote:Jednak sam TK również wybierany jest przez Sejm - czyli teoretycznie również jest uzależniony od niego (tylko teoretycznie - przecież wiemy, że tak wcale nie jest!). Dlaczego zatem mamy uniezależniać Prefekturę, która jest wybierana przez Sejm i w myśl projektu jest od niego zależna, kiedy organ wyższy jakim jest Trybunał Koronny przez zgromadzenie ludowe wybierany nie jest, a przez Sejm właśnie.

Po pierwsze TK nie jest organem nadrzędnym wobec PG. Po drugie zaś TK nie dysponuje uprawnieniami porządkowymi/ergo siłowymi wobec mieszkańców i obywateli Księstwa Sarmacji. TK to zwyczajnie inny organ. Można mieć uwagi do sposobu jego wyłaniania, rozmowy o tym wracają co jakiś czas.

AFvTD wrote:W dyskusji na temat ustawy dotyczącej wyboru Kanclerza przez Sejm (o ile nazwać to można dyskusją) padło stwierdzenie, że Sejm jest wybierany przez obywateli i reprezentuje ich wolę. Dlaczego zatem ustawa ta zaprzecza temu stwierdzeniu, oddając wybór prefekta obywatelom? Przecież po to mamy Sejm, żeby urząd Prefekta skutecznie obsadził.

I to chyba jedyny sensowny argument, który w pańskiej wypowiedzi znalazłem. Uprawnienia porządkowe i siłowe wobec mieszkańców i obywateli Księstwa Sarmacji nie powinny być uzależnione od woli politycznej sejmowej większości. Prefekt Generalny bowiem nie jest, nie może być, i mam nadzieję, że dzięki zaproponowanym zmianom nigdy nie będzie, funkcjonariuszem politycznym. Kanclerz jest, i zawsze będzie, i taka jest kolej rzeczy. To całkowicie normalne. W przypadku Prefekta Generalnego zaś nie. PG winien być kompletnie niezależnym i apolitycznym (tzn. nie związanym politycznie z jakimkolwiek stronnictwem), tak by niezależnie od tego kto ma władzę polityczną w Sejmie czy Rządzie, skutecznie wypełniać swe zadania. Nie zaś by przychodzić w teczce nowego ministra i robić co ten mu karze wiedząc, że może być odwołanym za nieposłuszeństwo.

AFvTD wrote:Dodatkowo w ciągu ostatnich kilku miesięcy widoczna była tendencja do trudności w znajdowaniu prefekta, a jeżeli już zostawał obsadzony to nie był aż nadto aktywny (wyjątkiem jest obecny Prefekt, który faktycznie działa i działa dobrze).

Proszę mi wskazać kiedy mieliśmy trudności z wyborem Prefekta. Bo ja ich nie pamiętam, a nazwanie działań obecnego Prefekta Generalnego dobrymi... pominę milczeniem.
User avatar
AFvTD
Posts: 2635
Joined: 28 Jan 2017, o 18:37
Gadu-Gadu: 0

Re: Ustawa o uniezależnieniu Prefektury Generalnej

Post by AFvTD »

Wysoka Izbo
Szanowny Wnioskodawco, Marszałku i WKW

I w sumie na tym zdaniu mógłbym skończyć. Bo jeśli z góry Pan wie, iż zaprzecza Pan logice, to o czym mamy rozmawiać? Reszta Pana wypowiedzi jest więc niezwykle mijającym się ze stanem faktycznym chciejstwem, byle tylko zaakcentować sprzeciw. Osobiście tego nie rozumiem, bo mimo całej mojej długiej historii różnorakich sporów i kłótni zawsze umiałem wznieść się ponad nie i przyznać rację oponentom tam gdzie racja im się należała. Pan zaś dostrzega logiczną całość i mówi... "ta logika jest, tak, ale pomyślałem, że ją wywrócę do góry nogami". Proszę mi wybaczyć, ale to jest kompletnie bez sensu. Niemniej jednak postanowiłem, iż odniosę się do pańskich słów.Nie stwierdziłem, że logice zaprzeczam, bo jedno zdanie jest logiczne, a ja mówię inaczej. Z matematycznego punktu widzenia, gdzie 2+2=4 zawsze tak. Jednak wystarczy spojrzeć, że nie zawsze jest jedynie jedna poprawna odpowiedź. Dla przykładu - (x do potęgi 2)=4 dla x=2, ale również dla x=(-2). Dlatego też to, że stwierdziłem, że punkt widzenia WKW jest poprawny, nie oznacza, że przedstawiając swój nie jest on poprawny logicznie - chociaż jest przeciwny i zaprzecza zdaniu WKW, które mimo wszystko za logiczne uznać można i należy.

Rezygnując z cytatu. Może źle się wyraziłem, mówiąc o współpracy Prefektury z Trybunałem. Chodziło mi bardziej o to, że w takich i takich okolicznościach, miejscem pracy Prefekta jest reprezentowanie obywateli przed TK w roli oskarżyciela publicznego. Więc może nie jest to współpraca, ale obustronna zależność - taka, że Prefektura bez TK miałaby problem. Taki, którego rozwiązać by nie mogła w sposób satysfakcjonujący. Wezmę za przykład ostatni pozew Prefektury po anonimowym donosie przeciwko Krzysztofowi Chuguł-Chanowi? Dlaczego Prefektura złożyła wniosek do TK, a nie sama rozwiązała problem - ano dlatego, że sama rozwiązać go nie mogła/nie była w stanie. Jeżeli się mylę, z błędu mnie proszę wyprowadzić.

Po pierwsze TK nie jest organem nadrzędnym wobec PG. Po drugie zaś TK nie dysponuje uprawnieniami porządkowymi/ergo siłowymi wobec mieszkańców i obywateli Księstwa Sarmacji. TK to zwyczajnie inny organ. Można mieć uwagi do sposobu jego wyłaniania, rozmowy o tym wracają co jakiś czas.


Oficjalnie może TK nie jest organem nadrzędnym wobec PG. Ale warto zauważyć, że TK bez PG dałaby sobie radę, natomiast PG nie mógłby działać samoistnie, sama z siebie, tak jak to powiedziałem wcześniej - w sposób satysfakcjonujący. Po prostu prefekt nie ma aż takich uprawnień, żeby wyegzekwować całość prawa - w odróżnieniu do TK. Dlatego też względnie uznałem wyższość TK nad PG, chociaż prawnie taka hierarchia udokumentowana nie jest i prawdopodobnie w wyniku oficjalnej interpretacji prawa również taka hierarchia nie zostałaby uznana - jednakowoż wolałbym uciąć ten temat w tym momencie.


Proszę mi wskazać kiedy mieliśmy trudności z wyborem Prefekta. Bo ja ich nie pamiętam, a nazwanie działań obecnego Prefekta Generalnego dobrymi... pominę milczeniem
.

Nie tyle może były to problemy, co kandydat na prefekta zjawiał się w ostatniej chwili, przy okazji stwierdzając, że obejmie tę funkcję jeżeli nikt więcej się nie zgłosi - jakoby miał łaskę zrobić zgłaszając się. Tak było chociażby podczas wybierania obecnego prefekta. Poza tym, jeżeli twierdzi WKW, że obecny Prefekt Generalny nie działa dobrze, to proszę spojrzeć na jego poprzedników. Czy obecna aktywność Prefekta Generalnego to zmiana związana z osobą Prefekta? - Tak właśnie sądzę. Wcześniej ludzie zachowywali się tak samo, jednak Prefektura nie podejmowała żadnych działań - wówczas pytano się gdzie jest Prefekt. Teraz, kiedy go widać, widać, że działa, i widać, że działa dobrze, to mówi się tutaj, na Sali Sejmowej, gdzie obecny prefekt był wybierany - że jego działania nie są dobre. Dlaczego?
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Ustawa o uniezależnieniu Prefektury Generalnej

Post by anglov »

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,

na początku chcę zaznaczyć, że poniższa wypowiedź nie jest oficjalnym stanowiskiem Prefektury. Jest to li tylko moja opinia, jako osoby, która w Prefekturze kilka razy była i jest w niej ponownie. Nie uważam również, że oficjalne stanowisko Prefektury jest w tej sprawie konieczne, bowiem ustawa nie zmienia kompetencji Prefektów, lecz jedynie sposób ich wyboru, co ostatecznie w minimalnym stopniu wpływa na pracę Prefektury.

Na początku chcę zaznaczyć, że do projektu mam stosunek neutralny. Nie będę ukrywać że JKW Maszałek Sejmu, Robert Fryderyk kontaktował się ze mną przed zamieszczeniem ustawy w Sejmie, a wynik tej rozmowy został też poruszony w uzasadnieniu do projektu. Nie rozwodząc się zbyt długo – jestem zdania, że zarówno obecny sposób wyboru Prefekta, jak i zaproponowany niosą za sobą zarówno wady i zalety, potencjalne korzyści jak i możliwe niebezpieczeństwa. Ciężko jest ocenić, który model sprawdzać się będzie lepiej, dlatego też powstrzymuję się od poparcia dla projektu, jednakże nie jestem jego przeciwnikiem.

Podczas debaty pojawiło się kilka uwag i stwierdzeń, do których z chęcią się odniosę, jako osoba z pewnym doświadczeniem.

AFvTD wrote:Prefektura jest organem, który ma na głównym celu dbanie o bezpieczeństwo obywateli oraz reprezentowanie ich przed Trybunałem Koronnym, pełniąc funkcję oskarżyciela publicznego, więc logicznym wydaje się powoływanie ich w drodze powszechnego głosowania.


Zupełne nie. Prefektura nie reprezentuje obywateli przed Trybunałem, lecz interes Korony, państwa sarmackiego. Rolę prefekta należy w zupełności łączyć państwem, nie zaś z pojedynczymi obywatelami. Pod tym względem, nie jest wcale takie pozbawione sensu, gdy Prefekt jest wybierany przez Księcia lub Kanclerza. Pojawia się problem w przypadku, gdy oskarżenie należy wznieść przeciw nim.

AFvTD wrote:Prefektura powinna być niezależna od obietnic, tym bardziej, że dynamiczna sytuacja w Księstwie Sarmacji, która zmieniać się może z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, nie pozwoli ustosunkować się jednokładnie Prefektowi. Powinien być on osobą elastyczną, której nic zmącić wzroku nie powinno. Ustawa nie zakłada przedstawiania programu przez prefektów, nie zakłada również tego, że nie mają takiego prawa czy obowiązku. Jednak niewątpliwe jest to, że jeżeli pojawi się więcej niż jeden kandydat, któremu na funkcji zależeć będzie to takowe plany i artykuły zachęcające na głosowanie na kandydata "X" się pojawią. Tutaj żądać dodania punktu zobowiązującego kandydatów do przedstawiania planów wyborczych byłby strzałem w kolano dla niezależności Prefektury Generalnej. Jednak, o ile wybór Prefekta Generalnego przez Sejm jest już delikatnie "polityczne" tak wybór go przez gremium obywateli Sarmackich będzie polityczne aż nadto.


Zgadzam się. To też jest moja podstawowa obawa w związku z tym projektem, którą zauważyłem w rozmowie z JKW. Nie da się jednak ukryć, że obecny system propaguje zależność polityczną w skali mikro, co zauważył kilkukrotnie projektodawca. Dlatego też wstrzymuję się z oceną, który system jest lepszy.

AFvTD wrote:Dlaczego więc nie powierzyć zadania wyboru tego jednego, jedynego prefekta jednej, jedynej instytucji, jaka nie została tutaj wymieniona - czyli Trybunałowi Koronnemu? To zwykle z TK współpracuje Prefektura najczęściej.


Przede wszystkim – Prefektura nie współpracuje z Trybunałem Koronnym. Żartobliwie można powiedzieć, że powinna być jego głównym klientem. Uważam, że wybór Prefekta przez Trybunał, choćby i z tego powodu byłby niedorzeczny. Ale też i ze znaczącej rozbieżności ról Prefektury i Trybunału.

RCA wrote:Proszę mi wskazać kiedy mieliśmy trudności z wyborem Prefekta. Bo ja ich nie pamiętam, a nazwanie działań obecnego Prefekta Generalnego dobrymi... pominę milczeniem.

AFvTD wrote:Nie tyle może były to problemy, co kandydat na prefekta zjawiał się w ostatniej chwili, przy okazji stwierdzając, że obejmie tę funkcję jeżeli nikt więcej się nie zgłosi - jakoby miał łaskę zrobić zgłaszając się. Tak było chociażby podczas wybierania obecnego prefekta. Poza tym, jeżeli twierdzi WKW, że obecny Prefekt Generalny nie działa dobrze, to proszę spojrzeć na jego poprzedników. Czy obecna aktywność Prefekta Generalnego to zmiana związana z osobą Prefekta? - Tak właśnie sądzę. Wcześniej ludzie zachowywali się tak samo, jednak Prefektura nie podejmowała żadnych działań - wówczas pytano się gdzie jest Prefekt. Teraz, kiedy go widać, widać, że działa, i widać, że działa dobrze, to mówi się tutaj, na Sali Sejmowej, gdzie obecny prefekt był wybierany - że jego działania nie są dobre. Dlaczego?


Nie będę wypowiadać się w sprawie oceny pracy poszczególnych prefektów, w szczególności mojego przełożonego… Jednakże mam wrażenie że zmiana sposobu wyboru Prefekta Generalnego… Nie będzie miała wpływu na zdolności poszczególnych prefektów. Nie widzę więc powodu do rozważania na ten temat.

AFvTD wrote:Rezygnując z cytatu. Może źle się wyraziłem, mówiąc o współpracy Prefektury z Trybunałem. Chodziło mi bardziej o to, że w takich i takich okolicznościach, miejscem pracy Prefekta jest reprezentowanie obywateli przed TK w roli oskarżyciela publicznego. Więc może nie jest to współpraca, ale obustronna zależność - taka, że Prefektura bez TK miałaby problem. Taki, którego rozwiązać by nie mogła w sposób satysfakcjonujący. Wezmę za przykład ostatni pozew Prefektury po anonimowym donosie przeciwko Krzysztofowi Chuguł-Chanowi? Dlaczego Prefektura złożyła wniosek do TK, a nie sama rozwiązała problem - ano dlatego, że sama rozwiązać go nie mogła/nie była w stanie. Jeżeli się mylę, z błędu mnie proszę wyprowadzić.


Po raz kolejny mówię – nie. Prefektura nie reprezentuje obywateli a Państwo. Jakiego obywatela reprezentowała Prefektura, gdy wystawiła akt oskarżenia przeciw obrazie urzędu Księcia?
Błędem jest też uznanie, że Prefektura jest zależna od Trybunału. Trybunał jest po prostu miejscem, gdzie wydaje się orzeczenia karne. Prefektura dokonała stosownej analizy sytuacji, stwierdziła, iż Diuk Czuguł-Chan przestępstwo wobec Korony popełnił, więc wniosła akt oskarżenia. Trybunał, dokonując analizy prawnej zdarzenia, po wysłuchaniu argumentów stron, Diuka uniewinniła. Jest to naturalny proces, nie zaś jakakolwiek zależność nadrzędno-podrzędna. Tak jak wspomniałem – Prefektura jest stałym klientem Trybunału.

AFvTD wrote:Po prostu prefekt nie ma aż takich uprawnień, żeby wyegzekwować całość prawa - w odróżnieniu do TK.


A to jest z kolei inna kwestia, która cieszę się że została poruszona, aczkolwiek odbiegająca od tematu debaty. Mam nadzieję jednak, że JKW Marszałek wybaczy mi krótkie jej rozwinięcie. Otóż problemem uprawnień Prefektury jest to… Że nie są one nigdzie określone. Jest to raczej kwestia bardzo umowna i prawnie niedookreślona. Być może legislatorzy powinni pochylić się nad tą sytuacją. Tutaj podam też przykład prowadzonego przeze mnie śledztwa. Jako iż uważałem, że podstawą sprawy jest korespondencja Prefekta Generalnego z innymi osobami, zawnioskowałem o wydanie korespondencji urzędowej do akt sprawy. Czy jednak jest jakikolwiek przepis, na który mógłbym się powołać w przypadku odmowy jej wydania? Mógłbym również zwrócić się z tym do NIA – lecz znów, jaka podstawa prawna? Mógłbym też zawnioskować do Trybunału o zobligowanie do wydania takowej… Lecz znów – Trybunał nie ma takiej procedury. Zaś nie mógłbym wnieść ewentualnego aktu oskarżenia, dowodów nie mając. Oczywiście – korespondencja została wydana do wglądu Prefektury, jednakże jakie kroki miałbym podjąć, gdyby tak się nie stało?

Takie właśnie rozważenie chciałbym przy okazji tej debaty pozostawić Wysokiej Izbie.

Oczywiście debatę będę wciąż śledził. Raz jeszcze zaznaczam, że powyższe stanowisko jest moim prywatnym, nie zaś stanowiskiem Prefektury.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Ustawa o uniezależnieniu Prefektury Generalnej

Post by Cudzoziemiec 1 »

Wysoka Izbo,
Szanowni Państwo,

w związku z faktem, iż debata zamarła postanawiam o skróceniu pierwszego czytania. Zarządzam drugie czytanie, przechodzimy zatem do głosowania. Potrwa ono 3 dni. Maszynka do głosowania została już uruchomiona, wicemarszałek dosypał węgla, można głosować w tym miejscu. Proszę o sprawne oddawanie głosów.

Tylko pozwolę sobie na ad vocem do JKW Andrzeja Fryderyka - zgadzam się, że warto uporządkować sprawy związane z procedurami prefektury, chętnie we współpracy z prefektami stosowny projekt ustawy przygotuję i przedłożę. Dlaczego zaś osobno? W Sarmacji tradycją stało się wdrażanie zmian... scrumowo ;) Toteż nie chcę przeładowywać projektu obecnego. Liczę tu na zrozumienie Waszej Królewskiej Wysokości.

Z wyrazami szacunku.
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Ustawa o uniezależnieniu Prefektury Generalnej

Post by Cudzoziemiec 1 »

Wysoka Izbo,

w związku z oddaniem głosu przez wszystkich uprawnionych postanawiam o skróceniu głosowania. Stwierdzam, iż Sejm przyjął ustawę jednogłośnie.

Dziękuję. Ustawę przekazuję na ręce Jego Książęcej Mości.
Locked

Return to “Sala obrad”