Wniosek o utworzenie LOA — Palatynat Lichtensteinu

Miejsce na składanie wniosków o dotacje oraz zapytania do Jej Królewskiej Mości
User avatar
Vladimir
Posts: 4393
Joined: 5 Dec 2010, o 11:10
Location: Teutonia

Re: Wniosek o utworzenie LOA — Palatynat Lichtensteinu

Post by Vladimir »

Wasz Królewska Mość!

Dziękuję niezmiernie za wydanie Aktu Fundacyjnego. A co do rozbudowanej tytulatury palatynów — Wasza Królewska Mość wie, że jestem człowiekiem ugodowym, który nigdy nie idzie w zaparte i w naturze którego nie leży utrudnianie życia bliźnich. Choć moja próżność nie zostanie zaspokojona, uczynię według woli Waszej Królewskiej Mości, bo i argumenty dostarczone przez Waszą Łaskawość przemawiają do mnie, dlatego przedstawiam Waszej Wspaniałości kolejny statut.

Ja, Vladimir ik Lihtenštán, sarmacki diuk Abvienolheimu i wicehrabia Tselebormu, baronet Królestwa Nowej Teutonii w trosce o powierzone mi prawem lennym ziemie kreuję na mocy praw Królestwa Teutonii jedną, niepodzielną dziedzinę — Palatynat Lichtensteinu.

§ 1. [Definicje]
 1. Palatynat Lichtensteinu (dalej: Palatynat) to Lokalny Okręg Administracyjny.
 2. Palatyn Lichtensteinu (dalej: Palatyn) to zarządca Lokalnego Okręgu Administracyjnego.


§ 2. [Inicjalne granice Palatynatu]
W skład Palatynatu wchodzą terytoria:
 1. położone na północ od Zielnyboru i Jeziora Lokan w Hrabstwie Enderasji: miasteczko Abvienolheim, oraz okręg o średnicy 40 km wokół miasteczka;
 2. cytadela i osada Tseleborm na środkowym odcinku granicy baridajsko-teutońskiej w Hrabstwie Loardii.

§ 3. [Zmiana granic Palatynatu]
 1. Do Palatynatu mogą zostać przyłączone inne ziemie przynależne członkom Rodu von Lichtenstein, które znajdują się na terytorium Królestwa Teutonii.
 2. Członek Rodu von Lichtenstein, który decyduje się na przyłączenie swoich ziem do Palatynatu, wydaje w tej sprawie jawne obwieszczenie.

§ 4. [Palatyn]
 1. Pierwszym Palatynem zostaje Vladimir ik Lihtenštán.
 2. Palatyn jest głową Palatynatu i reprezentuje go w stosunkach zewnętrznych.

§ 5. [Sejm Lichtensteinu — Lihtenštánthing]
 1. W skład Sejmu Lichtensteinu (teu. Lihtenštánthing) wchodzą członkowie Rodu von Lichtenstein, którzy przyłączyli swoje ziemie do Palatynatu.
 2. Obradom LiLihtenštánthingu przewodniczy Palatyn z prawem głosu.
 3. Lihtenštánthing udziela Palatynowi wiążących opinii we wszystkich kwestiach administracyjnych.
 4. Lihtenštánthing wyraża w jawnym obwieszczeniu zgodę na przyłączenie nowych ziem do Palatynatu, po wypełnieniu procedury opisanej w § 3., ptk. 2. niniejszego Statutu.

§ 6. [Opróżnienie Stolca Palatyńskiego i sukcesja]
 1. Palatyn wyznacza swojego następcę spośród członków Rodu von Lichtenstein.
 2. Palatyn pełni swój urząd do chwili: (1) ustąpienia ze Stolca Palatyńskiego przez jawną publikację aktu ustąpienia, (2) śmierci.
 3. Opróżnienie Stolca Palatyńskiego stwierdza Lihtenštánthing lub w przypadku jego braku — Król Teutonii.
 4. Jeśli Palatyn nie wyznaczy następcy, zarząd nad Palatynatem przechodzi na najstarszego członka Rodu von Lichtenstein zamieszkującego Królestwo Teutonii.
 5. Jeśli Królestwo Teutonii nie zamieszkuje żaden członek Rodu von Lichtenstein, Palatyna wyznacza Król Teutonii lub rozwiązuje Palatynat.

§ 7. [Zastępca Palatyna]
 1. Palatyn powołuje i odwołuje w jawnym obwieszczeniu swojego zastępcę wypełniającego w całości lub częściowo obowiązki zarządcy.
 2. Obwieszczenie musi zawierać określenie zakresu scedowanych obowiązków.
 3. Zastępcy Palatyna wypełniającego częściowo obowiązki zarządy przynależy tytuł Kanclerza Palatynatu.
 4. Zastępcy Palatyna wypełniającego w całości obowiązki zarządcy przynależy tytuł Regenta Palatynatu.

§ 8. [Przepisy końcowe]
 1. Statut nadaje Palatyn za zgodą Króla Teutonii.
 2. Zmian w Statucie dokonać może tylko Lihtenštánthing.
 3. Zmiana Statutu jest prawomocna po jej akceptacji przez Króla Teutonii.
[right][img]http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/X0U1o9Wb.png[/img][/right](—) Vladimir ik Lihtenštán [size=85]rex sepulcrorum, palatyn Lichtensteinu, baronet Królestwa Nowej Teutonii, arcysenator Złotego Grodu i Teutonii, diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,[/size]
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Wniosek o utworzenie LOA — Palatynat Lichtensteinu

Post by anglov »

Statut został zaakceptowany i opublikowany w Dzienniku Praw.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Wniosek o utworzenie LOA — Palatynat Lichtensteinu

Post by Cudzoziemiec 1 »

Gratuluję.

Pragnę jednak zwrócić uwagę na potencjalne łamanie przez diuka art. 41 ust. 7 Kodeksu Sprawiedliwości w związku z brakiem uzyskania zgody na posługiwanie się na terenie Sarmacji honorowym tytułem baroneta Królestwa Nowej Teutonii.

Raz jeszcze gratuluję i serdecznie życzę powodzenia w rozwijaniu tej ciekawej inicjatywy.
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Wniosek o utworzenie LOA — Palatynat Lichtensteinu

Post by anglov »

Wasza Książęca Mość,

żadnemu z podmiotów wymienionych w art. 41. ust. 7 Kodeksu Sprawiedliwości nie przysługuje tytuł baroneta Królestwa Nowej Teutonii.

Jak rozumiem jest to pomyłka ze strony WKM, jednak jeśli WKM mogę o to prosić, w celu zapobieżenia niepotrzebnych konfliktów, proszę o dokładne upewnienia się, przed stawieniem zarzutów. Nie chcę, słowa WKM były przez Teutończyków odebrane jako próba zastraszania naszych obywateli, a jak wszyscy się przekonaliśmy, nawet kilka nierozważnych słów może doprowadzić do eskalacji w drogę prawną.

Nie chcę bynajmniej, aby słowa me brzmiały jak sprzeniewierzające się WKM, a prośba moja wynika jedynie z obaw nad kolejnymi gwałtownymi reakcjami, zupełnie nikomu niepotrzebnymi.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Wniosek o utworzenie LOA — Palatynat Lichtensteinu

Post by Cudzoziemiec 1 »

Przepis wzmiankowanego artykułu i ustępu wyraźnie mówi o przywłaszczaniu sobie tytułu arystokratycznego czy szlacheckiego. Wskazywany tytuł jest tytułem szlacheckim, na którego używanie, zgodnie z prawem wyższego rzędu (wobec prawa Teutonii), wymagana jest zgoda Księcia. Tej zgody nie ma. Jest to zatem przywłaszczenie. Podkreślam jedno — z troski poinformowałem o pewnym zagrożeniu, które dostrzegłem. Nie straszę, i proszę mi nie imputować takich działań. Rozmawiamy, ja uprzejmie informuję. Nie przybyłem tu także by polemizować nad wykładnią przepisu — od tego jest TK, więc jeśli ktoś ma wątpliwości zawsze o wykładnię można się zwrócić — a jedynie uprzejmie poinformować jak ja to interpretuję, i na bazie jakich przepisów w sprawie zamierzam się poruszać.

Rozwiązanie, najprostsze i uświęcone tradycją, to uzyskanie zgody na używanie stosownego tytułu honorowego. Wystarczy, jak to zwykle bywa, potwierdzić do tytułu takowego prawo. I gwarantuję pozytywne sprawy załatwienie. Inne rozwiązanie to darowanie sobie niepotrzebnych prowokacji.

I tak, to #Dzień39.
Locked

Return to “Sala Petentów [Úre Inafratenzaale]”