Wniosek o utworzenie LOA — Palatynat Lichtensteinu

Miejsce na składanie wniosków o dotacje oraz zapytania do Jej Królewskiej Mości
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Wniosek o utworzenie LOA — Palatynat Lichtensteinu

Post by anglov »

Przede wszystkim – cieszę się, że powstają kolejne Lokalne Okręgi Administracyjne. Do wniosku się ustosunkuje po dokładnym zapoznaniem się ze statutem. Proszę więc o chwilę cierpliwości.

Zaś co do wątpliwości JKM – LOA jest podstawą teutońskiego prawa miejscowego, pozwalająca na wprowadzenie szczególnych praw na danym skrawku ziemi Teutonii (a także poza nią). Choć istniejące i wnioskowane LOA, jest związane z lennem na terenie Teutonii, nie musi zawsze tak być. Nie jest i nie ma to być rzecz konkurencyjna wobec lenn, czy też jego zastępstwo – lenna i okręgi to dwie zupełnie rożne rzeczy.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Vladimir
Posts: 4393
Joined: 5 Dec 2010, o 11:10
Location: Teutonia

Re: Wniosek o utworzenie LOA — Palatynat Lichtensteinu

Post by Vladimir »

Wasza Królewska Mość!

Dokonałem niewielkich poprawek w propozycji statutu. Usunąłem określenia Hrabstwo i Baronia w kontekście ziem wchodzących w skład Palatynatu. Zastąpiłem je bardziej ogólnym ziemie lenne, lenno.


Ja, Vladimir ik Lihtenštán, sarmacki diuk Abvienolheimu i wicehrabia Tselebormu, baronet Królestwa Nowej Teutonii w trosce o powierzone mi prawem lennym ziemie kreuję na mocy praw Królestwa Teutonii jedną, niepodzielną dziedzinę — Palatynat Lichtensteinu.

Art. 1. [Definicje]
 1. Palatynat Lichtensteinu (dalej: Palatynat) to Lokalny Okręg Administracyjny.
 2. Palatyn Lichtensteinu (dalej: Palatyn) to zarządca Lokalnego Okręgu Administracyjnego.


Art. 2. [Granice Palatynatu]
 1. W skład Palatynatu wchodzą ziemie lenne Abvienolheimu i Tselebormu.
 2. Lenno Abvienolheim obejmuje terytoria położone na północ od Zielnyboru i Jeziora Lokan: miasteczko Abvienolheim, oraz okręg o średnicy 40 km wokół miasteczka.
 3. Lenno Tseleborm obejmuje cytadelę i osadę Tseleborm na środkowym odcinku granicy baridajsko-teutońskiej.
 4. Terytorium Palatynatu może ulec powiększeniu o ziemie lenne członków Rodu von Lichtenstein znajdujące się na terytorium Królestwa Teutonii.

Art. 3. [Palatyn]
 1. Palatyn jest zarządcą Palatynatu.
 2. Pierwszym Palatynem zostaje Vladimir ik Lihtenštán.
 3. Palatynowi przynależą godności: Wielkiego Przeora Slavii i Arcybiskupa Królestwa, Miecza Jakobowego na Wschodzie, Arcykanclerza Loardii i Teutonii.

Art. 4. [Sejm Lichtensteinu — Lihtenštánthing]
 1. W skład Sejmu Lichtensteinu (teu. Lihtenštánthingu) wchodzą członkowie Rodu von Lichtenstein, którzy przyłączyli swoje lenna do Palatynatu.
 2. Lihtenštánthingu udziela Palatynowi wiążących opinii we wszystkich kwestiach administracyjnych.

Art. 5. [Opróżnienie Stolca Palatyńskiego i sukcesja]
 1. Palatyn wyznacza swojego następcę spośród członków Rodu von Lichtenstein.
 2. Palatyn pełni swój urząd do chwili: (1) ustąpienia ze Stolca Palatyńskiego przez jawną publikację aktu ustąpienia, (2) śmierci.
 3. Opróżnienie Stolca Palatyńskiego stwierdza Lihtenštánthing lub w przypadku jego braku — Król Teutonii.
 4. Jeśli Palatyn nie wyznaczy następcy, zarząd nad Palatynatem przechodzi na najstarszego członka Rodu von Lichtenstein zamieszkującego Królestwo Teutonii.
 5. Jeśli Królestwo Teutonii nie zamieszkuje żaden członek Rodu von Lichtenstein, Palatyna wyznacza Król Teutonii lub rozwiązuje Palatynat.

Art. 6. [Zastępca Palatyna]
 1. Palatyn powołuje i odwołuje w jawnym obwieszczeniu swojego zastępcę wypełniającego w całości lub częściowo obowiązki zarządcy.
 2. Obwieszczenie musi zawierać określenie zakresu scedowanych obowiązków.
 3. Zastępcy Palatyna wypełniającego częściowo obowiązki zarządy przynależy tytuł Kanclerza Palatynatu.
 4. Zastępcy Palatyna wypełniającego w całości obowiązki zarządcy przynależy tytuł Regenta Palatynatu.

Art. 7. [Przepisy końcowe]
 1. Statut nadaje Palatyn za zgodą Króla Teutonii.
 2. Zmian w Statucie dokonać może tylko Lihtenštánthing.
 3. Zmiana Statutu jest prawomocna po jej akceptacji przez Króla Teutonii.
Last edited by Vladimir on 11 Feb 2018, o 16:47, edited 1 time in total.
[right][img]http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/X0U1o9Wb.png[/img][/right](—) Vladimir ik Lihtenštán [size=85]rex sepulcrorum, palatyn Lichtensteinu, baronet Królestwa Nowej Teutonii, arcysenator Złotego Grodu i Teutonii, diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,[/size]
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Wniosek o utworzenie LOA — Palatynat Lichtensteinu

Post by Cudzoziemiec 1 »

Jaśnie Oświecony.

Mam pytanie, i uwagę.

Zacznę od uwagi — posługujecie się w preambule przedłożonego projektu tytułem honorowym, na którego używanie nie macie zgody. A zgody takowej wymaga od Was art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Księcia o tytułach, lennach i herbach z dnia 17 czerwca 2011 roku.

Pytanie moje natomiast jest takowe — czy nie lepiej tak skonstruować art. 2 ust. 1 projektu by ten nie odnosił się do pojęcia lenno, a z kolei ust. 2 i 3 nie określały terytorium w odniesieniu do lenn? Pytanie swe kieruję troską o to by nie musiał Jaśnie Oświecony o zmiany w statucie prosić gdyby takowe zmiany miały zajść — choćby a) nadanie 3 lenna, b) utrata któregokolwiek z obecnych, c) zmiana granic obecnych/przyszłych lenn. Kwestia lenn nadanych JO to domena wyłącznie Księcia Sarmacji i trudno dziś przewidzieć jak Wasze ziemie będą się zmieniać. Wykluczyć wszak tego nie można. Czy nie lepiej po prostu określić, iż LOA Palatynat Lichtensteinu "obejmuje terytori położone na północ od Zielnyboru i Jeziora Lokan: miasteczko Abvienolheim, oraz okręg o średnicy 40 km wokół miasteczka oraz cytadelę i osadę Tseleborm na środkowym odcinku granicy baridajsko-teutońskiej" i uczynić zeń jeden tylko ustęp artykułu? Przyjąłby on wówczas takie brzmienie:
Art. 2. [Granice Palatynatu]
 1. W skład Palatynatu wchodzą terytoria położone na północ od Zielnyboru i Jeziora Lokan: miasteczko Abvienolheim, oraz okręg o średnicy 40 km wokół miasteczka, a także cytadela i osada Tseleborm na środkowym odcinku granicy baridajsko-teutońskiej.
 2. Terytorium Palatynatu może ulec powiększeniu o inne terytoria przynależne członkom Rodu von Lichtenstein znajdujące się na terytorium Królestwa Teutonii.

Jednocześnie w art. 4 słowo lenna ponownie zamieniłbym na bardziej neutralne określenie "przynależne ziemie", lub po prostu "ziemie". Podobnie zresztą w preambule.

I od razu zaznaczę — mam świadomość, że LOA jest tworem całkowicie od lenn niezależnym, moje sugestie, jako rzekłem, mają na celu ochronę Waszych interesów gdyby doszło do jakichkolwiek zmian w zakresie lenn, które dziś do Was przynależą. Warto podobne kwestie dookreślać na wstępie by później nie budziły niezdrowej konfuzji.

Moje propozycje wynikają z troski.
User avatar
Vladimir
Posts: 4393
Joined: 5 Dec 2010, o 11:10
Location: Teutonia

Re: Wniosek o utworzenie LOA — Palatynat Lichtensteinu

Post by Vladimir »

Wasza Książęca Mość!

Jestem niezmiernie zaszczycony, że Wasza Książęca Mość pochyla się nad problemami maluczkich. Sugestie te są mądre i słuszne. Nigdy nie wiadomo, kiedy sarmackie tytułu, niezależnie od włożonej pracy i wysiłku w ich zdobycie, straci się. Niczym liście na wietrze są. Niczym płatki śniegu we wiosennym słońcu. Dlatego też przedstawiam kolejny projekt.

Ja, Vladimir ik Lihtenštán, sarmacki diuk Abvienolheimu i wicehrabia Tselebormu, baronet Królestwa Nowej Teutonii w trosce o powierzone mi prawem lennym ziemie kreuję na mocy praw Królestwa Teutonii jedną, niepodzielną dziedzinę — Palatynat Lichtensteinu.

Art. 1. [Definicje]
 1. Palatynat Lichtensteinu (dalej: Palatynat) to Lokalny Okręg Administracyjny.
 2. Palatyn Lichtensteinu (dalej: Palatyn) to zarządca Lokalnego Okręgu Administracyjnego.


Art. 2. [Granice Palatynatu]
 1. W skład Palatynatu wchodzą terytoria położone na północ od Zielnyboru i Jeziora Lokan: miasteczko Abvienolheim, oraz okręg o średnicy 40 km wokół miasteczka, a także cytadela i osada Tseleborm na środkowym odcinku granicy baridajsko-teutońskiej.
 2. Terytorium Palatynatu może ulec powiększeniu o inne terytoria przynależne członkom Rodu von Lichtenstein znajdujące się na terytorium Królestwa Teutonii.

Art. 3. [Palatyn]
 1. Palatyn jest zarządcą Palatynatu.
 2. Pierwszym Palatynem zostaje Vladimir ik Lihtenštán.
 3. Palatynowi przynależą godności: Wielkiego Przeora Slavii i Arcybiskupa Królestwa, Miecza Jakobowego na Wschodzie, Arcykanclerza Loardii i Teutonii.

Art. 4. [Sejm Lichtensteinu — Lihtenštánthing]
 1. W skład Sejmu Lichtensteinu (teu. Lihtenštánthingu) wchodzą członkowie Rodu von Lichtenstein, którzy przyłączyli swoje ziemie do Palatynatu.
 2. Lihtenštánthingu udziela Palatynowi wiążących opinii we wszystkich kwestiach administracyjnych.

Art. 5. [Opróżnienie Stolca Palatyńskiego i sukcesja]
 1. Palatyn wyznacza swojego następcę spośród członków Rodu von Lichtenstein.
 2. Palatyn pełni swój urząd do chwili: (1) ustąpienia ze Stolca Palatyńskiego przez jawną publikację aktu ustąpienia, (2) śmierci.
 3. Opróżnienie Stolca Palatyńskiego stwierdza Lihtenštánthing lub w przypadku jego braku — Król Teutonii.
 4. Jeśli Palatyn nie wyznaczy następcy, zarząd nad Palatynatem przechodzi na najstarszego członka Rodu von Lichtenstein zamieszkującego Królestwo Teutonii.
 5. Jeśli Królestwo Teutonii nie zamieszkuje żaden członek Rodu von Lichtenstein, Palatyna wyznacza Król Teutonii lub rozwiązuje Palatynat.

Art. 6. [Zastępca Palatyna]
 1. Palatyn powołuje i odwołuje w jawnym obwieszczeniu swojego zastępcę wypełniającego w całości lub częściowo obowiązki zarządcy.
 2. Obwieszczenie musi zawierać określenie zakresu scedowanych obowiązków.
 3. Zastępcy Palatyna wypełniającego częściowo obowiązki zarządy przynależy tytuł Kanclerza Palatynatu.
 4. Zastępcy Palatyna wypełniającego w całości obowiązki zarządcy przynależy tytuł Regenta Palatynatu.

Art. 7. [Przepisy końcowe]
 1. Statut nadaje Palatyn za zgodą Króla Teutonii.
 2. Zmian w Statucie dokonać może tylko Lihtenštánthing.
 3. Zmiana Statutu jest prawomocna po jej akceptacji przez Króla Teutonii.


Co do tytułu baroneta Królestwa Nowej Teutonii, nadał mi go swojego czasu, wraz z herbem, którym się posługuję, JKW Łukasz August (jako król niezależnej Nowej Teutonii). Nie mam niestety żadnych dokumentów, ani dostępu do archiwów, by móc potwierdzić posiadanie tego tytułu. Używam więc go, powiedzmy, nieformalnie. Na pamiątkę dawnych czasów.
[right][img]http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/X0U1o9Wb.png[/img][/right](—) Vladimir ik Lihtenštán [size=85]rex sepulcrorum, palatyn Lichtensteinu, baronet Królestwa Nowej Teutonii, arcysenator Złotego Grodu i Teutonii, diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,[/size]
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Wniosek o utworzenie LOA — Palatynat Lichtensteinu

Post by Cudzoziemiec 1 »

Jaśnie Oświecony,

Dziękuję i cieszę się, że moje sugestie spotkały się z Waszym zrozumieniem.

Co do nieformalnego tytułu to wypadałoby o zgodę się zwrócić. Tytuły państw trzecich muszą być przez Księcia potwierdzone i będę apelował, żebyście do czasu uzyskania zgody na posługiwanie się tytułem szlacheckim państwa trzeciego go nie używali. Na wszelki wypadek zacytuję:
Książę udziela i odmawia zezwolenia na posługiwanie się innymi tytułami honorowymi, w szczególności tytułami szlacheckimi i arystokratycznymi państw trzecich, tytułami prowincji oraz tytułami przynależnymi małżonkom szlachciców lub arystokratów.

Z poważaniem.
User avatar
Hetman_Gotfryd
Posts: 6736
Joined: 13 Dec 2009, o 15:16
Gadu-Gadu: 0
Location: Ruhnhoff

Re: Wniosek o utworzenie LOA — Palatynat Lichtensteinu

Post by Hetman_Gotfryd »

Ja mam tylko jedno pytanie; Czemu to musi być - Palatynat Lichtensteinu. A nie na przykład ORDYNAT Lichtensteinu. Do reszty nie mam zastrzeżeń; tylko ten tytuł mnie mierzi- morze zazdrośnie :D Nie mniej niech Diuk pomyśli nad moim pytaniem ? Wiadomo wtedy byłby to tyłu Ordynat; takiej formy u nas w KT nie było. Było by i oryginalnie i nie powtarzalnie.
Gotfryd Slavik de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Naturegráfa ik Brandiš Mooa
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii

Image
User avatar
Vladimir
Posts: 4393
Joined: 5 Dec 2010, o 11:10
Location: Teutonia

Re: Wniosek o utworzenie LOA — Palatynat Lichtensteinu

Post by Vladimir »

Wybrałem tytuł palatyna z jednego, prostego powodu — ładnie brzmi i raczej nie chciałbym go zmieniać. ;)
[right][img]http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/X0U1o9Wb.png[/img][/right](—) Vladimir ik Lihtenštán [size=85]rex sepulcrorum, palatyn Lichtensteinu, baronet Królestwa Nowej Teutonii, arcysenator Złotego Grodu i Teutonii, diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,[/size]
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Wniosek o utworzenie LOA — Palatynat Lichtensteinu

Post by anglov »

Vladimirze,

przede wszystkim – raz jeszcze dziękuję i przychylam się do wniosku. Niestety, z powodów natury technicznej, nim wydam stosowny akt utworzenia okręgu, muszę zadać może dość… Specyficzne pytanie.

Albowiem – czy byłbyś w stanie określić bardziej szczegółowo pozycję lenna Abvienolheim? W akcie utworzenia, ze względu na chęć przypominania podziału na krainy historyczne, chciałem zachować przyporządkowanie Slavii i Enderasji. I choć z opisu w Statucie wynika, iż raczej jest to Enderasja, tak jako iż jest to na granicy – chciałbym się upewnić. Ponadto dokładniejsza lokalizacja lenna przyda się w przyszłości, a niestety, z wniosku wynika że lokacja ostateczna prawdopodobnie jest inna niż proponowana. A że mapa sarmacka już nie istnieje – nie da się określić, gdzie dokładnie.

Tak więc – w miarę możliwości poprosiłbym informację o dokładnym umiejscowieniu lenna na mapie. W przyszłości to może też pomóc w moim małym projekcie. Spodziewam się, że kiedyś mogłeś nawet to zamieścić w jakimś artykule, lub na jakiejś podstronie.

Zaś co do pytań technicznych – w jaki sposób będzie się odbywać przyłączenie ziem do Palatynatu? Czy każde takie przyłączenie będzie potwierdzone zmianą statutu, czy też będzie to na podstawie oficjalnego obwieszczenia?

Skąd wynikają proponowane godności dla Palatyna? Jakie mają uzasadnienie narracyjne?

Jakie byłyby kompetencje Sejmu Lichtensteinu? Jakiego rodzaju opinie miałby wydawać?

Nadto słuszne uwagi wystosował JKM Robert Fryderyk i dziękuję za ustosunkowanie się do nich. Jeżeli faktycznie nadany został Ci tytuł baroneta Królestwa Nowej Teutonii – zachęcam do złożenia wniosku o jego uznanie u Jego Książęcej Mości, co by w pełni oficjalnie można się nim było posługiwać.

Na koniec uwaga już czysto techniczna. Jako iż statutu raczej powinny zawierać paragrafy, nie artykuły, sugeruję w ostatecznej wersji właśnie paragrafami je zastąpić.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Vladimir
Posts: 4393
Joined: 5 Dec 2010, o 11:10
Location: Teutonia

Re: Wniosek o utworzenie LOA — Palatynat Lichtensteinu

Post by Vladimir »

anglov wrote:Albowiem – czy byłbyś w stanie określić bardziej szczegółowo pozycję lenna Abvienolheim? W akcie utworzenia, ze względu na chęć przypominania podziału na krainy historyczne, chciałem zachować przyporządkowanie Slavii i Enderasji. I choć z opisu w Statucie wynika, iż raczej jest to Enderasja, tak jako iż jest to na granicy – chciałbym się upewnić. Ponadto dokładniejsza lokalizacja lenna przyda się w przyszłości, a niestety, z wniosku wynika że lokacja ostateczna prawdopodobnie jest inna niż proponowana. A że mapa sarmacka już nie istnieje – nie da się określić, gdzie dokładnie.


Wasza Królewska Mość posiada bardzo dokładne kartoteki. Niemniej już w drugim wniosku Abvienolheim znajduje się na północ od jeziora Lokan, w Enderasji. Niedopatrzenia i przeoczenia sprawiają, że ziemie, budynki i ludność je zamieszkująca przemieszcza się w okamgnieniu, w nadprzyrodzony, cudowny sposób.

anglov wrote:Zaś co do pytań technicznych – w jaki sposób będzie się odbywać przyłączenie ziem do Palatynatu? Czy każde takie przyłączenie będzie potwierdzone zmianą statutu, czy też będzie to na podstawie oficjalnego obwieszczenia?


Rozumiem, że Wasza Królewska Mość wymaga ode mnie dookreślenia.

anglov wrote:Skąd wynikają proponowane godności dla Palatyna? Jakie mają uzasadnienie narracyjne?


Znikąd i żadne. Po prostu ładnie brzmią i zaspokajają moją próżność. Jeśli Waszej Królewskiej Mości się nie podobają, będę musiał cieszyć się tylko jednym, marnym tytułem palatyna.

anglov wrote:Jakie byłyby kompetencje Sejmu Lichtensteinu? Jakiego rodzaju opinie miałby wydawać?


Opinie w sprawach administracji Palatynatem i jego oficjalnej działalności.

anglov wrote:Nadto słuszne uwagi wystosował JKM Robert Fryderyk i dziękuję za ustosunkowanie się do nich. Jeżeli faktycznie nadany został Ci tytuł baroneta Królestwa Nowej Teutonii – zachęcam do złożenia wniosku o jego uznanie u Jego Książęcej Mości, co by w pełni oficjalnie można się nim było posługiwać.


Postąpię zgodnie z radą Waszej Królewskiej Mości, ale dopiero po oficjalnym zatwierdzeniu lub odrzuceniu wniosku o LOA, żeby, w przypadku zatwierdzenia, dwa razy nie biegać do Grodziska i nie giąć karku.

A oto kolejna zmiana Statutu.

Ja, Vladimir ik Lihtenštán, sarmacki diuk Abvienolheimu i wicehrabia Tselebormu, baronet Królestwa Nowej Teutonii w trosce o powierzone mi prawem lennym ziemie kreuję na mocy praw Królestwa Teutonii jedną, niepodzielną dziedzinę — Palatynat Lichtensteinu.

§ 1. [Definicje]
 1. Palatynat Lichtensteinu (dalej: Palatynat) to Lokalny Okręg Administracyjny.
 2. Palatyn Lichtensteinu (dalej: Palatyn) to zarządca Lokalnego Okręgu Administracyjnego.


§ 2. [Inicjalne granice Palatynatu]
 1. W skład Palatynatu wchodzą terytoria:
  1. położone na północ od Zielnyboru i Jeziora Lokan w Hrabstwie Enderasji: miasteczko Abvienolheim, oraz okręg o średnicy 40 km wokół miasteczka;
  2. cytadela i osada Tseleborm na środkowym odcinku granicy baridajsko-teutońskiej w Hrabstwie Loardii.

§ 3. [Zmiana granic Palatynatu]
 1. Do Palatynatu mogą zostać przyłączone inne ziemie przynależne członkom Rodu von Lichtenstein, które znajdują się na terytorium Królestwa Teutonii.
 2. Członek Rodu von Lichtenstein, który decyduje się na przyłączenie swoich ziem do Palatynatu, wydaje w tej sprawie jawne obwieszczenie.

§ 4. [Palatyn]
 1. Pierwszym Palatynem zostaje Vladimir ik Lihtenštán.
 2. Palatynowi przynależą godności: Wielkiego Przeora Slavii i Arcybiskupa Królestwa, Miecza Jakobowego na Wschodzie, Arcykanclerza Loardii i Teutonii.

§ 5. [Sejm Lichtensteinu — Lihtenštánthing]
 1. W skład Sejmu Lichtensteinu (teu. Lihtenštánthingu) wchodzą członkowie Rodu von Lichtenstein, którzy przyłączyli swoje ziemie do Palatynatu.
 2. Lihtenštánthingu udziela Palatynowi wiążących opinii we wszystkich kwestiach administracyjnych.
 3. Lihtenštánthing wyraża w jawnym obwieszczeniu zgodę na przyłączenie nowych ziem do Palatynatu, po wypełnieniu procedury opisanej w § 3., ptk. 2. niniejszego Statutu.

§ 6. [Opróżnienie Stolca Palatyńskiego i sukcesja]
 1. Palatyn wyznacza swojego następcę spośród członków Rodu von Lichtenstein.
 2. Palatyn pełni swój urząd do chwili: (1) ustąpienia ze Stolca Palatyńskiego przez jawną publikację aktu ustąpienia, (2) śmierci.
 3. Opróżnienie Stolca Palatyńskiego stwierdza Lihtenštánthing lub w przypadku jego braku — Król Teutonii.
 4. Jeśli Palatyn nie wyznaczy następcy, zarząd nad Palatynatem przechodzi na najstarszego członka Rodu von Lichtenstein zamieszkującego Królestwo Teutonii.
 5. Jeśli Królestwo Teutonii nie zamieszkuje żaden członek Rodu von Lichtenstein, Palatyna wyznacza Król Teutonii lub rozwiązuje Palatynat.

§ 7. [Zastępca Palatyna]
 1. Palatyn powołuje i odwołuje w jawnym obwieszczeniu swojego zastępcę wypełniającego w całości lub częściowo obowiązki zarządcy.
 2. Obwieszczenie musi zawierać określenie zakresu scedowanych obowiązków.
 3. Zastępcy Palatyna wypełniającego częściowo obowiązki zarządy przynależy tytuł Kanclerza Palatynatu.
 4. Zastępcy Palatyna wypełniającego w całości obowiązki zarządcy przynależy tytuł Regenta Palatynatu.

§ 8. [Przepisy końcowe]
 1. Statut nadaje Palatyn za zgodą Króla Teutonii.
 2. Zmian w Statucie dokonać może tylko Lihtenštánthing.
 3. Zmiana Statutu jest prawomocna po jej akceptacji przez Króla Teutonii.
[right][img]http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/X0U1o9Wb.png[/img][/right](—) Vladimir ik Lihtenštán [size=85]rex sepulcrorum, palatyn Lichtensteinu, baronet Królestwa Nowej Teutonii, arcysenator Złotego Grodu i Teutonii, diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,[/size]
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Wniosek o utworzenie LOA — Palatynat Lichtensteinu

Post by anglov »

Vladimir wrote:Wasza Królewska Mość posiada bardzo dokładne kartoteki. Niemniej już w drugim wniosku Abvienolheim znajduje się na północ od jeziora Lokan, w Enderasji. Niedopatrzenia i przeoczenia sprawiają, że ziemie, budynki i ludność je zamieszkująca przemieszcza się w okamgnieniu, w nadprzyrodzony, cudowny sposób.


Dziękuję. Według obecnie przyjętego podziału (wzdłuż rzeki), Abvienolheim znajduje się więc na terenie Enderasji.

Akt fundacyjny został wydany.

Vladimir wrote:Rozumiem, że Wasza Królewska Mość wymaga ode mnie dookreślenia.


Dziękuję za dookreślenie.

Vladimir wrote:Znikąd i żadne. Po prostu ładnie brzmią i zaspokajają moją próżność. Jeśli Waszej Królewskiej Mości się nie podobają, będę musiał cieszyć się tylko jednym, marnym tytułem palatyna.


Zgodnie ze Statutem, liczba godności, jakimi będzie mógł się cieszyć Palatyn jest dość spora. Nie odmawiam zasług ani Wam, ani żadnemu z Lichtensteinów. Jednakże moją sugestią jest choćby częściowe ich uszczuplenie i powiązanie w jakiś sposób narracyjne.

Wiem, że w tym momencie mogę uchodzić za „tego złego”, który utrudnia w czerpaniu większej przyjemności z zabawy, proszę jednakże mieć na uwadze, iż jeśli przyjmę wszelkie prośby, tak też i winienem uczynić w przypadku innych próśb, a wtedy też i mnogość godności mniej satysfakcjonująca będzie.

Vladimir wrote:Opinie w sprawach administracji Palatynatem i jego oficjalnej działalności.


Ok.

Vladimir wrote:Postąpię zgodnie z radą Waszej Królewskiej Mości, ale dopiero po oficjalnym zatwierdzeniu lub odrzuceniu wniosku o LOA, żeby, w przypadku zatwierdzenia, dwa razy nie biegać do Grodziska i nie giąć karku.


Jest to wyłącznie sugestia, do której zastosować się nie musicie.

Vladimir wrote:A oto kolejna zmiana Statutu. (…)


Dziękuję. Proszę jeszcze rozważyć podniesioną kwestię i myślę że sprawę statutu będzie można sfinalizować.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Locked

Return to “Sala Petentów [Úre Inafratenzaale]”