Wniosek o utworzenie LOA - Faruhn

Miejsce na składanie wniosków o dotacje oraz zapytania do Jej Królewskiej Mości
Locked
User avatar
Juarez
Posts: 436
Joined: 28 Dec 2014, o 16:07
Location: Goldene Štata (Nóteutonie)
Contact:

Wniosek o utworzenie LOA - Faruhn

Post by Juarez »

Wasza Królewska Mość!

Niniejszym składam na ręce Waszego Majestatu ten oto statut w nadziei, iż uzyska on królewską aprobatę. Dokument ten określa struktury organizacyjne nowego Lokalnego Okręgu Administracyjnego - Uksiążęconego Protektoratu Faruhnu, który stanowić będzie podmiot podrzędny w unii personalnej z Palatynatem Lichtensteinu.

Statut niniejszy stanowi ziarno ekspansji cywilizacji teutońskiej, której osiągnięcia winny nie tylko być pielęgnowane w macierzy, ale także rozsiewane na inne ludy i narody tego świata. Ideały, zwyczaje i tradycje wykute przez naszych przodków, a przez nas utrwalane, wręcz domagają się tego aby rozpowszechniać je poza granicami Królestwa. Działania takowe zostały już podjęte, jednak aby nadać naszej misji należytej powagi postanowiłem zwrócić się do Waszej Królewskiej Mości z prośbą o prawne usankcjonowanie naszych poczynań. Szczerzę wierzę, że promowanie i wdrażanie szlachetnych ideałów teutonizmu jak i krzewienie naszej kultury na obcych lądach przyniesie Teutonii znaczne profity i wyniesie nasz kraj na zupełnie nowy poziom bytności.

W związku z tym, jako uniżony sługa Waszego Majestatu, wnioskuję o utworzenie Uksiążęconego Protektoratu Faruhnu, abyśmy wspólnie z Palatynem Lichtensteinu mogli kontynuować nasze dzieło na chwałę Królestwa i Narodu.


Z wyrazami estymy,
Image


Wierząc w słuszną i jakże szlachetną misję krzewienia dobrodziejstw cywilizacji teutońskiej, której owoc stanowi Obwieszczenie Palatyna Lichtensteinu o objęciu protekcją ziem Al Farun, kreuje się Uksiążęcony Protektorat Faruhnu w zgodzie z prawami Królestwa Teutonii.

§ 1. [Uksiążęcony Protektorat Faruhnu]
 1. Uksiążęcony Protektorat Faruhnu (dalej: Protektorat) to Lokalny Okręg Administracyjny.
 2. Protektorat połączony jest wieczną i nierozerwalną unią personalną z Palatynatem Lichtensteinu, na której czele stoi Palatyn Lichtensteinu (dalej: Palatyn).
 3. Palatyn jest zarządcą Protektoratu w związku z czym przysługuje mu godność Uksiążęconego Protektora Faruhnu.
 4. Władzę ustawodawczą i wykonawczą w imieniu Palatyna sprawuje Lord Namiestnik Faruhnu (dalej: Lord Namiestnik) powoływany i odwoływany przez Palatyna.
 5. Pierwszym Lordem Namiestnikiem zostaje Jahn Dagobard ik Thórn-Mákovski.

§ 2. [Granice Protektoratu]
 1. W skład Protektoratu wchodzą następujące terytoria:
  a. Obszar położony w południowo-wschodniej części Loardii, na pograniczu loardyjsko-faruńsko-wandejskim.
  b. Ziemie Al Farun wraz z miastem Al Ri, położone na południowy-zachód od granic Loardii, przy pograniczu loardyjsko-wandejskim.
 2. Dokładne położenie terytoriów wymienionych w ustępie 2. prezentuje załączona mapa.

§ 3. [Mowa obowiązująca]
  Językiem obowiązującym na terenie Protektoratu jest język teutoński.

§ 4. [Nazewnictwo]
 1. W odniesieniu do Protektoratu stosuje się następujące nazwy:
  a. Uksiążęcony Protektorat Faruhnu.
  b. Faruhn.
 2. W odniesieniu do miasta Al Ri stosuje się nazwę Riburg.
 3. W odniesieniu do wszelkich nazw tyczących się Protektoratu można stosować ich teutońskie odpowiedniki.

§ 5. [Przepisy końcowe]
 1. Statut nadaje Lord Namiestnik za zgodą Króla Teutonii.
 2. Zmian w Statucie dokonać może tylko Lord Namiestnik w porozumieniu z Palatynem.
 3. Zmiana Statutu jest prawomocna po jej akceptacji przez Króla Teutonii.

ZAŁĄCZNIKI:

Image
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Wniosek o utworzenie LOA - Faruhn

Post by anglov »

W. Cz. Wnioskodawco,

na wstępie chciałbym przeprosić za długie procedowanie wniosku. Zarówno waga, jak i znaczenie wniosku nie pozwoliły mi odnieść się do sprawy wcześniej, w sposób mniej dokładny, niżbym to uczynił teraz.

Wykorzystując moje prerogatywy, wynikające z przepisów prawa odmawiam utworzenia Lokalnego Okręgu Administracyjnego, Protektoratu Faruhnu.

Zgodnie z duchem Dekretu mojego autorstwa o Lokalnych Okręgach Administracyjnych, ma on służyć celu rozwijania lokalnej narracji miejskiej na terenach Królestwa Teutonii. Tymczasem, we wniosku założono, iż obejmie ono w większości tereny poza granicami Królestwa Teutonii, wykorzystując tym samym art. 1 ust. 3 dekretu. Byłoby to w porządku, gdyby nie fakt, że tereny loardyjskie dodane są do Okręgu „sztucznie”, wyłącznie w celu wypełnienia wymogów ustawowych, gdy cała narracja Okręgu miałaby się skupić na terenach niczyich.

Nadto, mam wątpliwość, czy utworzenie Okręgu na terenie niczyim, mimo braku zarządu nad terenem, nie wypełnia przesłanek do tego, by podlegać Konstytucyjnemu obowiązkowi porozumienia z Księciem Sarmacji, w związku z działalnością międzynarodową. Zważywszy na to, iż Książę Sarmacji nie jest nastawiony przychylnie do tego działania, jest to kolejny argument do negatywnego rozpatrzenia wniosku.

Brak zgody na utworzenie Lokalnego Okręgu Administracyjnego nie oznacza jednak całkowitego sprzeciwu wobec Waszych działań. Jest to ciekawa inicjatywa narracyjna, która z pewnością znalazłaby swoich popleczników. Jednakże dla dobra Królestwa Teutonii i Księstwa Sarmacji sugeruję działalność prowadzić z ostrożnością, z zachowaniem konwenansów międzynarodowych, a także w porozumieniu z Księciem Sarmacji.


Andrzej Fryderyk
Król Teutonii
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Vladimir
Posts: 4393
Joined: 5 Dec 2010, o 11:10
Location: Teutonia

Re: Wniosek o utworzenie LOA - Faruhn

Post by Vladimir »

Mam pytanie czysto teoretyczne — kiedy LOA może być poza granicami Teutonii? Jakie warunki muszą zostać spełnione? I co w ogóle znaczy "poza granicami Teutonii"? Czy Wasza Królewska Mość miał na myśli obszar poza Królestwem, ale na obszarze Rzeszy Sarmackiej, czy może (również) obszar poza granicami Rzeszy?
[right][img]http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/X0U1o9Wb.png[/img][/right](—) Vladimir ik Lihtenštán [size=85]rex sepulcrorum, palatyn Lichtensteinu, baronet Królestwa Nowej Teutonii, arcysenator Złotego Grodu i Teutonii, diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,[/size]
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Wniosek o utworzenie LOA - Faruhn

Post by anglov »

Nim odpowiem na pytanie pragnę przytoczyć fragment aktu fundacyjnego Ordynacji Ahabejż.

Niechaj ta część teutońskiej ziemi ledwie zaczątkiem będzie Ordynacji, która niegdyś swym wpływem obejmie dalsze części Sarmacji i Mikroświata.


Owy wpis w akcie fundacyjnym nie jest skonstruowany bez przyczyny. Plany Ordynata Ahabejż co do przyszłego rozwoju Ordynacji są dalekosiężne i mi znane, spójne z owym wpisem. Jak można się więc domyślać – zakładam iż LOA może objąć dowolny teren.

Nie jest i nie może być to jednak robione w sposób dowolny. Utworzenie LOA na terenie innego kraju jest wypełnieniem art. 35 ust. 8 Konstytucji Księstwa Sarmacji:

Prowincja ma prawo do: (…) podejmowania, w porozumieniu z Księciem Sarmacji, współpracy z innymi mikronacjami lub ich samorządami terytorialnymi,


wobec czego – w moim rozumieniu – wymaga porozumienia z Księciem Sarmacji.

Nadto warto zauważyć, że prawo teutońskie nie obejmuje terenów poza jego terytorium. Wobec czego obowiązywanie statutu, LOA musi wyegzekwować na terenie innego kraju we własnym zakresie, bo ewentualna przynależność ziem do LOA będzie martwym prawem, a z pewnością nie może stanowić roszczenia do danych ziem.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Vladimir
Posts: 4393
Joined: 5 Dec 2010, o 11:10
Location: Teutonia

Re: Wniosek o utworzenie LOA - Faruhn

Post by Vladimir »

Wnioskodawca jest również protektorem Al Farun, więc myślę, że nie ma problemu z tym, żeby zgodził się na utworzenie LOA na ziemiach Protektoratu. ;)
[right][img]http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/X0U1o9Wb.png[/img][/right](—) Vladimir ik Lihtenštán [size=85]rex sepulcrorum, palatyn Lichtensteinu, baronet Królestwa Nowej Teutonii, arcysenator Złotego Grodu i Teutonii, diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,[/size]
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Wniosek o utworzenie LOA - Faruhn

Post by anglov »

Zgodnie z moją wiedzą Al Farun jest ziemia niczyją.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Vladimir
Posts: 4393
Joined: 5 Dec 2010, o 11:10
Location: Teutonia

Re: Wniosek o utworzenie LOA - Faruhn

Post by Vladimir »

Wasza Królewska Mość dysponuje fałszywymi informacjami. Na ziemiach Al Farun powstało niepodległe państwo. Wszystko to tylko kwestia uznania. Trzeba dodać, że istnienie Protektoratu zostało uznane przez Grodzisk i Genosse-Wanda-Stadt. Wystarczy przeczytać oficjalne komunikaty i przyjrzeć się wandejskiej mobilizacji. Gdyby Sarmacja i Wandystan nie uznały Protektoratu za dokonany już fakt, nie wydawałyby w jego sprawie komunikatów. Prawda?
[right][img]http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/X0U1o9Wb.png[/img][/right](—) Vladimir ik Lihtenštán [size=85]rex sepulcrorum, palatyn Lichtensteinu, baronet Królestwa Nowej Teutonii, arcysenator Złotego Grodu i Teutonii, diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,[/size]
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Wniosek o utworzenie LOA - Faruhn

Post by Cudzoziemiec 1 »

Przepraszam, że się wtrącę... ale nie, Księstwo Sarmacji nie uznało powstania jakiegokolwiek państwa na terenach Al Farun.
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Wniosek o utworzenie LOA - Faruhn

Post by anglov »

RCA wrote:Przepraszam, że się wtrącę... ale nie, Księstwo Sarmacji nie uznało powstania jakiegokolwiek państwa na terenach Al Farun.


Wasza Książęca Mość,

dziękuję za zamieszczenie opinii, jednakże prosiłbym o powściągliwość. Mimo wszystko jesteśmy w wątku urzędowym, gdzie osobie zainteresowanej wobec wniosku wyjaśniane są szczegóły podjętej decyzji. Mimo iż rozmowa nie jest sformalizowana, prosiłbym jednak, by osoby z zewnątrz zachowały w tym miejscu szczyptę formalizmu. Nie miałbym nic przeciwko, gdyby Wasza Książęca Mość wyjaśnił stanowisko Księstwa Sarmacji wobec wspomnianych terenów w sposób oficjalny – byłaby to cenna wartość dodana. Gdy jednak przychodzi WKM z jednym zdaniem, bez żadnego uzasadnienia, może powodować to niesmak, a wręcz negatywną reakcję zainteresowanych. Wolałbym uniknąć tego rodzaju kofliktow w Złotogrodzkim Zamku.

Vladimirze,

jak wytłumaczyłem wcześniej – niezależnie od tego czy państwo istnieje, czy też nie, wciąż jest to działanie wymagające porozumienia z Księciem Sarmacji. Niezależnie też od tego, wniosek w tej formie znacząco odbiega od sensu i celu dekretu o Lokalnych Okręgach Administracyjnych. Niemniej, jak już wspomniałem, jestem zdania iż w przypadku unormowania sytuacji dyplomatycznej i przy uzgodnieniu z Księciem Sarmacji, taki wniosek będzie mógł mieć rację bytu w przyszłości. Istotnym jest tu to, by sytuacja regionu była jasna.

Ku być może zdziwieniu, wycofuję się z rozmowy o uznaniu i uznawaniu. Mimo dość jasnego rozporządzenia Księcia, spawa jest istotnie złożona, a toczące się sprawy w Trybunale Koronnym być może dopiero rozjaśnią interpretacje przepisów. Jak jednak już mówiłem – w tym konkretnym przypadku nie ma to raczej znaczenia.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Locked

Return to “Sala Petentów [Úre Inafratenzaale]”