Ustawa o obywatelstwie sclavińskim

Miejsce urzędowania Rady (parlamentu)

Moderator: Konsulat Sclavinii: władze

Regulamin forum
Obrazek
Konsulat Sclavinii: Serwis internetowySystem Ewidencji GruntówWsparcie finansowe dla nowych mieszkańcówWniosek o grunt w EldoraciePobierz pensję obywatelską
N I E C H T R W A O S T A T E C Z N A K R U C J A T A
Awatar użytkownika
Roland
Posty: 4295
Rejestracja: 1 lut 2013, o 23:19
Lokalizacja: Złoty Gród

Ustawa o obywatelstwie sclavińskim

Post autor: Roland » 9 mar 2017, o 20:57

Czcigodna Rado!

Mam przyjemność przedłożyć Wysokiej Radzie projekt ustawy o obywatelstwie sclavińskim. Projekt ten nie rewolucjonizuje procedur już obowiązujących. Jego podstawowym celem jest dostosowanie przepisów o obywatelstwie do warunków wprowadzania w stan użyteczności systemu informatycznego Konsulatu - systemu Odolanis.

W projekcie stawia się tylko dwa kryteria konieczne do zdobycia obywatelstwa sclavińskiego:

1) posiadanie przez wnioskodawcę obywatelstwa sarmackiego - co jest naturalne i nikogo dziwić nie powinno.

2) zamieszkiwanie w DSG na terytorium Sclavinii (tu: w Eldoracie) - obecnie w spisie obywateli mamy wiele osób, które mieszkają sobie gdzieś daleko w świecie i sprawami Sclavinii i tak się zbytnio nie interesują. Moim zdaniem to stan niekorzystny. Wolę mieć 5 wpisów, a nie 15, ale informujących że te 5 osób faktycznie chce w Sclavinii działać, niż żyć złudzeniem iluzji statystycznej. Wyjątkiem od tego kryterium jest posiadanie obywatelstwa Baridasu przez wnioskodawcę, wówczas nie jest potrzebne zamieszkiwanie w Eldoracie. Jest to gest przyjaźni między Sclavinią i Baridasem i pokłosie mojej roboczej wizyty w Almerze. Strona baridajska wprowadza obecnie tożsame rozwiązanie.

W projekcie reguluje się też trzy procedury dotyczące obywatelstwa: nadawania, zbywania i utraty. Tam gdzie skutek nie powstaje na wniosek wnioskodawcy wprowadza się dwuinstancyjną procedurę decyzyjną z jasno określoną ścieżką odwoławczą.

Znika natomiast reintegracja, bo moim zdaniem jest śmieszna.

Wprowadza się także obowiązkową ewidencję obywateli i byłych obywateli. Ma to na celu realizację założeń statystycznych Odolanisa oraz w szczególności zapewni należyte wykonywanie przepisów o hierarchicznym nabywaniu statusu Prefekta Sclavinii.

Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 1/2017
o obywatelstwie sclavińskim

Art. 1.
[Przepisy ogólne]

Ustawa normuje tryb i zasady nadawania, zbywania, utraty i pozbawiania obywatelstwa sclavińskiego, zwanego dalej obywatelstwem.

Art. 2.
[Organ właściwy i organ apelacyjny]

1. Organem właściwym w sprawach dotyczących obywatelstwa jest Konsul Sclavinii lub Prokonsul właściwy do spraw polityki wewnętrznej, zwany dalej organem własciwym.
2. Organem apelacyjnym w sprawach dotyczących obywatelstwa jest Rada Konsulatu Sclavinii, zwana dalej organem apelacyjnym.

Art. 3.
[Procedura nadawania obywatelstwa]

1. Nadać obywatelstwo można każdemu obywatelowi sarmackiemu, który w ramach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji zamieszkuje na terytorium Konsulatu Sclavinii lub posiada obywatelstwo Królestwa Baridasu.
2. Nadanie obywatelstwa następuje na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1.
3. Wniosek o nadanie obywatelstwa składa się na ręce organu właściwego w miejscu przez organ ten ustalonym.
4. Wniosek o nadanie obywatelstwa zawiera:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) numer kancelaryjny wniosku,
3) oświadczenie o zamieszkiwaniu w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji na terytorium Konsulatu Sclavinii lub posiadaniu obywatelstwa Królestwa Baridasu.
4. Na wniosek o nadanie obywatelstwa organ właściwy w ciągu 3 dni od dnia jego złożenia wydaje postanowienie o nadaniu obywatelstwa lub o odmowie nadania obywatelstwa.
5. Organ właściwy może postanowić o odmowie nadania obywatelstwa tylko i wyłącznie w przypadku nie spełnienia przez wnioskodawcę kryteriów, o których mowa w ust. 1 lub w przypadku ustania spełniania tych kryteriów, jeśli od dnia złożenia wniosku do dnia wydania postanowienia stan faktyczny uległ zmianie.
6. Na postanowienie o odmowie nadania obywatelstwa służy zażalenie do organu apelacyjnego. Organ apelacyjny w jawnym głosowaniu, trwającym co najmniej 3 dni, zwykłą większością głosów uchwala podtrzymanie lub uchylenie postanowienia o odmowie nadania obywatelstwa.
7. Jeżeli organ apelacyjny uchylił postanowienie o domowie nadania obywatelstwa, organ właściwy nadaje obywatelstwo skarżącemu niezwłocznie.
8. Nadanie obywatelstwa jest skuteczne z chwilą ogłoszenia postanowienia o nadaniu obywatelstwa.

Art. 4.
[Procedura zbywania obywatelstwa]

1. Obywatel sclaviński zbywa obywatelstwo po przez oświadczenie. Oświadczenie o zbyciu obywatelstwa składa się na ręce organu właściwego w miejscu przez organ ten ustalonym.
2. Na oświadczenie o zbyciu obywatelstwa organ właściwy w terminie 3 dni od dnia jego złożenia wydaje postanowienie o zbyciu obywatelstwa.
3. Zbycie obywatelstwa jest skuteczne z chwilą ogłoszenia postanowienia o zbyciu obywatelstwa.

Art. 5.
[Procedura utraty obywatelstwa]

1. Organ właściwy odbiera obywatelstwo, w sytuacji gdy:
1) obywatel sclaviński zaprzestanie zamieszkiwać w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji na terytorium Konsulatu Sclavinii lub utraci obywatelstwo Królestwa Baridasu,
2) obywatel sclaviński utraci obywatelstwo sarmackie,
3) Rada Konsulatu Sclavinii w jawnym głosowaniu trwającym co najmniej 3 dni, zwykłą większości głosów uchwli decyzję o odebrniu obywtelstwa obywatelowi sclavińskiemu działającemu na szkodę Sclavinii.
2. Odebranie obywatelstwa następuje w drodze postanowienia o odebraniu obywatelstwa. Na postanownienie o odebraniu obywatelstwa, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3 służy zażalenia do organu apelacyjnego.
3. Organ apelacyjny w jawnym głosowaniu, trwającym co najmniej 3 dni, zwykłą większością głosów uchwala podtrzymanie lub uchylenie postanowienia o odebraniu obywatelstwa.
4. Jeżeli organ apelacyjny uchylił postanowienie o odebraniu obywatelstwa, organ właściwy nadaje obywatelstwo skarżącemu niezwłocznie
3. Odebranie obywatelstwa jest skuteczne z chwilą ogłoszenia postanowienia o odebraniu obywatelstwa.

Art. 6.
[Konsularna Ewidencja Obywateli]

1. Organ właściwy prowadzi spis obecnych i byłych obywateli sclavińskich, zwany Konsularną Ewidencją Obywateli oraz utrzymuje jej stan w aktualności.
2. Organ właściwy wykonuje zadanie określone w ust. 1 w trybie i na zasadach przez siebie ustalonych.
3. Konsularna Ewidencja Obywateli obligatoryjnie zawiera:
1) numer paszportu obywatela lub byłego obywatela,
2) imię i nazwisko obywatela lub byłego obywatela,
3) miejsce zamieszkania lub informację o posiadaniu obywatelstwa Królestwa Baridasu obywatela lub byłego obywatela,
4) datę nadania obywatelstwa obywatelowi,
5) datę zbycia lub odebrania obywatelstwa obywatelowi.

Art. 7.
[Przepisy końcowe]

1. Z chwilą wejścia ustawy w życie uchyla się Ustawę o obywatelstwie sclavińskim z dnia 23 listopada 2016 roku.
2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą obwieszczenia przez Konsula Sclavinii dostosowania infrastruktury technicznej systemu informatycznego Konsulatu Sclavinii do jej przepisów.
[dwa](—) Roland hr. Heach-Romański,
Główny Architekt Konsulatu, były funkcjonariusz,
płodny artysta, a także oddany systemowiec|ObrazekObrazekObrazekObrazek[/dwa]
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Roland
Posty: 4295
Rejestracja: 1 lut 2013, o 23:19
Lokalizacja: Złoty Gród

Re: Ustawa o obywatelstwie sclavińskim

Post autor: Roland » 9 mar 2017, o 21:03

ZARZĄDZENIE


Na podstawie art. 6 ust. 6 Konstytucji Konsulatu Sclavinii zarządzam pierwsze czytanie projektu, które potrwa do 16 marca 2017 roku włącznie.

POUCZENIE


Pierwsze czytanie projektu obejmuje: przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem członkom Rady przez projektodawcę, debatę nad projektem oraz zgłaszanie poprawek do projektu.

Konsul Sclavinii może skrócić lub przedłużyć pierwsze czytanie projektu na wniosek co najmniej jednej czwartej członków Rady.
[dwa](—) Roland hr. Heach-Romański,
Główny Architekt Konsulatu, były funkcjonariusz,
płodny artysta, a także oddany systemowiec|ObrazekObrazekObrazekObrazek[/dwa]
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Guedes de Lima
Posty: 2582
Rejestracja: 1 lis 2008, o 23:59
Gadu-Gadu: 6400192
Lokalizacja: Eldorat

Re: Ustawa o obywatelstwie sclavińskim

Post autor: Guedes de Lima » 11 mar 2017, o 11:24

Trudno polemizować. W tym projekcie jest wszystko co potrzebne, łącznie z procedurą zbywania. Projekt rozbudowany, ale niewątpliwie w 100% regulujący kwestię obywatelstwa sclavińskiego. Popieram!
GUEDES v–hr. DE LIMA h. SZACHOWNICA
Dyrektor Sclavińskiego Instytutu Historycznego
Właściciel Unicorn Media Corporation
Akademik Kolegium Nauk Przyrodniczych Konsulatu Sclavinii


"Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to był najbardziej nieodpowiedzialny projekt w historii mikroświata". - Piotr von Thorn-Cetnarovich, Prezydent Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Roland
Posty: 4295
Rejestracja: 1 lut 2013, o 23:19
Lokalizacja: Złoty Gród

Re: Ustawa o obywatelstwie sclavińskim

Post autor: Roland » 11 mar 2017, o 18:31

Zastanawiam się na złożeniem poprawki polegającej na tym, że po wejściu ustawy w życie obecne obywatelstwa zostaną zachowane jeśli w ciągu np.: siedmiu dni złoży się wniosek w systemie "by je potwierdzić systemowo". Dlaczego tak? Primo, zweryfikuje to obecną listę pod kątem chęci faktycznego posiadania. Secundo, będzie dobrym testem działania systemu, a i ja nie będę musiał dodawać nic z tzw. palca.

A, jako że poczuwam się do roli ojca Narodu, to postraszę troszkę, że warto się interesować pracami Rady, chyba że zależy nam na konstytucyjnym stanie wyjątkowym i twardej dyktaturze Heacha-Romańskiego, to wówczas nie warto :roll:
[dwa](—) Roland hr. Heach-Romański,
Główny Architekt Konsulatu, były funkcjonariusz,
płodny artysta, a także oddany systemowiec|ObrazekObrazekObrazekObrazek[/dwa]
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Guedes de Lima
Posty: 2582
Rejestracja: 1 lis 2008, o 23:59
Gadu-Gadu: 6400192
Lokalizacja: Eldorat

Re: Ustawa o obywatelstwie sclavińskim

Post autor: Guedes de Lima » 12 mar 2017, o 11:53

Pełna zgoda z pomysłem potwierdzenia dotychczas posiadanego obywatelstwa w systemie. Trudno, musimy na bieżąco aktualizować i weryfikować. Władze muszą wiedzieć na czym stoją. Taka autopoprawka byłaby niewątpliwie słuszna.
GUEDES v–hr. DE LIMA h. SZACHOWNICA
Dyrektor Sclavińskiego Instytutu Historycznego
Właściciel Unicorn Media Corporation
Akademik Kolegium Nauk Przyrodniczych Konsulatu Sclavinii


"Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to był najbardziej nieodpowiedzialny projekt w historii mikroświata". - Piotr von Thorn-Cetnarovich, Prezydent Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Mustafa Owski
Posty: 620
Rejestracja: 23 lis 2008, o 18:04

Re: Ustawa o obywatelstwie sclavińskim

Post autor: Mustafa Owski » 17 mar 2017, o 10:19

Ustawę popieram. Dodanie zapisu o potwierdzenia obywatelstwa ułatwi okreslenie kto jest, a kogo nie ma tak naprawdę w Konsulacie.Ja jestem za.
bar. Mustafa Owski h.Roch
- Podporucznik Książęcej Marynarki Wojennej
- Ambasador księstwa Sarmacji w Trizondalu
- Trener Betonu Eldorat (1 Klasa SLP)
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Guedes de Lima
Posty: 2582
Rejestracja: 1 lis 2008, o 23:59
Gadu-Gadu: 6400192
Lokalizacja: Eldorat

Re: Ustawa o obywatelstwie sclavińskim

Post autor: Guedes de Lima » 17 mar 2017, o 19:53

Zgadzam się z powyższym.
GUEDES v–hr. DE LIMA h. SZACHOWNICA
Dyrektor Sclavińskiego Instytutu Historycznego
Właściciel Unicorn Media Corporation
Akademik Kolegium Nauk Przyrodniczych Konsulatu Sclavinii


"Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to był najbardziej nieodpowiedzialny projekt w historii mikroświata". - Piotr von Thorn-Cetnarovich, Prezydent Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Roland
Posty: 4295
Rejestracja: 1 lut 2013, o 23:19
Lokalizacja: Złoty Gród

Re: Ustawa o obywatelstwie sclavińskim

Post autor: Roland » 19 mar 2017, o 17:55

Wysoka Rado!

 1. ZARZĄDZENIE: Zamykam debatę w sprawie. Zarządzam głosowanie nad Ustawą o obywatelstwie sclavińskim, które potrwa do 22 marca 2017 roku do godziny 23:59. Termin końca głosowania czynię terminem zawitym.
 2. PRZEDMIOT:
  Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 1/2017
  o obywatelstwie sclavińskim

  Art. 1.
  [Przepisy ogólne]

  Ustawa normuje tryb i zasady nadawania, zbywania, utraty i pozbawiania obywatelstwa sclavińskiego, zwanego dalej obywatelstwem.

  Art. 2.
  [Organ właściwy i organ apelacyjny]

  1. Organem właściwym w sprawach dotyczących obywatelstwa jest Konsul Sclavinii lub Prokonsul właściwy do spraw polityki wewnętrznej, zwany dalej organem własciwym.
  2. Organem apelacyjnym w sprawach dotyczących obywatelstwa jest Rada Konsulatu Sclavinii, zwana dalej organem apelacyjnym.

  Art. 3.
  [Procedura nadawania obywatelstwa]

  1. Nadać obywatelstwo można każdemu obywatelowi sarmackiemu, który w ramach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji zamieszkuje na terytorium Konsulatu Sclavinii lub posiada obywatelstwo Królestwa Baridasu.
  2. Nadanie obywatelstwa następuje na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1.
  3. Wniosek o nadanie obywatelstwa składa się na ręce organu właściwego w miejscu przez organ ten ustalonym.
  4. Wniosek o nadanie obywatelstwa zawiera:
  1) oznaczenie wnioskodawcy,
  2) numer kancelaryjny wniosku,
  3) oświadczenie o zamieszkiwaniu w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji na terytorium Konsulatu Sclavinii lub posiadaniu obywatelstwa Królestwa Baridasu.
  4. Na wniosek o nadanie obywatelstwa organ właściwy w ciągu 3 dni od dnia jego złożenia wydaje postanowienie o nadaniu obywatelstwa lub o odmowie nadania obywatelstwa.
  5. Organ właściwy może postanowić o odmowie nadania obywatelstwa tylko i wyłącznie w przypadku nie spełnienia przez wnioskodawcę kryteriów, o których mowa w ust. 1 lub w przypadku ustania spełniania tych kryteriów, jeśli od dnia złożenia wniosku do dnia wydania postanowienia stan faktyczny uległ zmianie.
  6. Na postanowienie o odmowie nadania obywatelstwa służy zażalenie do organu apelacyjnego. Organ apelacyjny w jawnym głosowaniu, trwającym co najmniej 3 dni, zwykłą większością głosów uchwala podtrzymanie lub uchylenie postanowienia o odmowie nadania obywatelstwa.
  7. Jeżeli organ apelacyjny uchylił postanowienie o domowie nadania obywatelstwa, organ właściwy nadaje obywatelstwo skarżącemu niezwłocznie.
  8. Nadanie obywatelstwa jest skuteczne z chwilą ogłoszenia postanowienia o nadaniu obywatelstwa.

  Art. 4.
  [Procedura zbywania obywatelstwa]

  1. Obywatel sclaviński zbywa obywatelstwo po przez oświadczenie. Oświadczenie o zbyciu obywatelstwa składa się na ręce organu właściwego w miejscu przez organ ten ustalonym.
  2. Na oświadczenie o zbyciu obywatelstwa organ właściwy w terminie 3 dni od dnia jego złożenia wydaje postanowienie o zbyciu obywatelstwa.
  3. Zbycie obywatelstwa jest skuteczne z chwilą ogłoszenia postanowienia o zbyciu obywatelstwa.

  Art. 5.
  [Procedura utraty obywatelstwa]

  1. Organ właściwy odbiera obywatelstwo, w sytuacji gdy:
  1) obywatel sclaviński zaprzestanie zamieszkiwać w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji na terytorium Konsulatu Sclavinii lub utraci obywatelstwo Królestwa Baridasu,
  2) obywatel sclaviński utraci obywatelstwo sarmackie,
  3) Rada Konsulatu Sclavinii w jawnym głosowaniu trwającym co najmniej 3 dni, zwykłą większości głosów uchwli decyzję o odebrniu obywtelstwa obywatelowi sclavińskiemu działającemu na szkodę Sclavinii.
  2. Odebranie obywatelstwa następuje w drodze postanowienia o odebraniu obywatelstwa. Na postanownienie o odebraniu obywatelstwa, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3 służy zażalenia do organu apelacyjnego.
  3. Organ apelacyjny w jawnym głosowaniu, trwającym co najmniej 3 dni, zwykłą większością głosów uchwala podtrzymanie lub uchylenie postanowienia o odebraniu obywatelstwa.
  4. Jeżeli organ apelacyjny uchylił postanowienie o odebraniu obywatelstwa, organ właściwy nadaje obywatelstwo skarżącemu niezwłocznie
  3. Odebranie obywatelstwa jest skuteczne z chwilą ogłoszenia postanowienia o odebraniu obywatelstwa.

  Art. 6.
  [Konsularna Ewidencja Obywateli]

  1. Organ właściwy prowadzi spis obecnych i byłych obywateli sclavińskich, zwany Konsularną Ewidencją Obywateli oraz utrzymuje jej stan w aktualności.
  2. Organ właściwy wykonuje zadanie określone w ust. 1 w trybie i na zasadach przez siebie ustalonych.
  3. Konsularna Ewidencja Obywateli obligatoryjnie zawiera:
  1) numer paszportu obywatela lub byłego obywatela,
  2) imię i nazwisko obywatela lub byłego obywatela,
  3) miejsce zamieszkania lub informację o posiadaniu obywatelstwa Królestwa Baridasu obywatela lub byłego obywatela,
  4) datę nadania obywatelstwa obywatelowi,
  5) datę zbycia lub odebrania obywatelstwa obywatelowi.

  Art. 7.
  [Przepisy końcowe]

  1. Z chwilą wejścia ustawy w życie uchyla się Ustawę o obywatelstwie sclavińskim z dnia 23 listopada 2016 roku.
  2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą obwieszczenia przez Konsula Sclavinii dostosowania infrastruktury technicznej systemu informatycznego Konsulatu Sclavinii do jej przepisów.
 3. UPRAWNIENI:
  · AHABEJŻ, Serieus
  · HEACH-ROMAŃSKI, Roland
  · DE LIMA, Guedes
  · OWSKI, Mustafa
  · POPOW, Heweliusz
  · POPOW-CHOJNACKI, Ignacy
  · DE RUTH Y THORN, Irmina
  · VON SPEE-ASKETIL, Otto
  · WAŁACHOWSKI, Wincenty
  · WANDER, Defloriusz Dyman
  · DOMINGUEZ, Juan
  · SWARZEWSKI, Jurand
 4. POUCZENIE: Głosujemy po przez oddawanie głosu ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĄC SIĘ.


OSTATECZNA KRUCJATA NADAL TRWA!

Obrazek
Konsul Sclavinii
[dwa](—) Roland hr. Heach-Romański,
Główny Architekt Konsulatu, były funkcjonariusz,
płodny artysta, a także oddany systemowiec|ObrazekObrazekObrazekObrazek[/dwa]
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Roland
Posty: 4295
Rejestracja: 1 lut 2013, o 23:19
Lokalizacja: Złoty Gród

Re: Ustawa o obywatelstwie sclavińskim

Post autor: Roland » 19 mar 2017, o 17:56

Głosuję ZA.
[dwa](—) Roland hr. Heach-Romański,
Główny Architekt Konsulatu, były funkcjonariusz,
płodny artysta, a także oddany systemowiec|ObrazekObrazekObrazekObrazek[/dwa]
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Mustafa Owski
Posty: 620
Rejestracja: 23 lis 2008, o 18:04

Re: Ustawa o obywatelstwie sclavińskim

Post autor: Mustafa Owski » 19 mar 2017, o 18:03

ZA.
bar. Mustafa Owski h.Roch
- Podporucznik Książęcej Marynarki Wojennej
- Ambasador księstwa Sarmacji w Trizondalu
- Trener Betonu Eldorat (1 Klasa SLP)
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Zablokowany

Wróć do „Pałac Aarona Rozmana”