Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Archiwum Senatu i Rady, zakończone debaty i głosowania.
Forum rules
Image
Konsulat Sclavinii
N  I  E  C  H      T  R  W  A      O  S  T  A  T  E  C  Z  N  A      K  R  U  C  J  A  T  A
Wincenty Wałachowski
Posts: 1071
Joined: 2 Jul 2012, o 13:14
Gadu-Gadu: 0

Re: Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Post by Wincenty Wałachowski »

Wysoka Rado,

pragnę oczywiście zauważyć dwie rzeczy - Akademia nie będzie oczywiście prowadziła żadnej dydaktyki, jak Przedmówca zauważył, oraz to, że kształt pracy Akademii ukształtowany będzie tak naprawdę dopiero wraz z uchwaleniem statutów i regulaminów (zwłaszcza r. awansu, w którym właściwie będzie znajdował się te najważniejsze detale).

Zdaję sobie również sprawę, że zaproponowany projekt nie jest idealny, zatem próby jego dostosowania do norm i przekształcenia w stronę dokumentu godnego mocy ustawy będą mile widziane.
(-) Wincenty Wałachowski
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Post by Roland »

Wysoka Rado!

Zgodnie z zapowiedzią przedstawiam moją propozycję brzmienia projektu.

Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017
o Akademii Sclavińskiej

Art. 1.
[Przepisy ogólne]


Ustawa normuje cele, organizację oraz tryb i zasady działania Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda, dalej zwanej Akademią.

Art. 2.
[Status podmiotowy]


Akademia jest naukowo-badawczą jednostką organizacyjną Konsulatu Sclavinii.

Art. 3.
[Cele]


Celem Akademii jest prowadzenie multidyscyplinarnych badań naukowych oraz popularyzacja nauki w społeczeństwie sclavińskim.

Art. 4.
[Organizacja]


1. W skład Akademii wchodzą:
1) Rektor Akademii,
2) Naukowcy.
2. W szczególnych przypadkach Naukowcem może być osoba nie posiadająca obywatelstwa sclavińskiego.
3. Rektor Akademii i Naukowcy tworzą Konwent Akademii.
4. Rektor Akademii jest organem wykonawczym Akademii, powoływanym i odwoływanym na wniosek Konwentu Akademii przez Konsula Sclavinii w drodze postanowienia.
5. Konwent Akademii jest organem stanowiącym Akademii, podejmującym decyzje zwykłą większością głosów.
6. Naukowców powołuje i odwołuje Konwent Akademii w drodze uchwały.
7. Akademia nadaje i odbiera tytuły naukowe.

Art. 5.
[Tryb i zasady działania]


1. Tryb i zasady działania Akademii określa Statut Akademii uchwalany przez Konwent Akademii w drodze uchwały.
2. Rektor Akademii dla wykonywania swoich obowiązków wydaje zarządzenia.
3. Konwent Akademii dla wykonywania swoich obowiązków podejmuje uchwały.
4. Rada Konsulatu Sclavinii sprawuje nadzór nad Akademią.
5. Zarządzenia Rektora Akademii i uchwały Konwentu Akademii do obowiązywania nie wymagają publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji, ale muszą być ogłaszane publicznie.

Art. 6.
[Przepisy końcowe]


1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. W ciągu trzech dni od dnia wejścia w życie ustawy Konsul Sclavinii powoła pełniącego obowiązki Rektora Akademii. Przepis ten jest zgodny z art. 4 ust. 3.
3. Pełniący obowiązki Rektora Akademii w terminie 30 dni dokona wstępnego urządzenia Akademii, o którym mowa w art. 5 ust 1. oraz przeprowadzi wybór Rektora Akademii. W przypadku niewywiązania się pełniącego obowiązków Rektora Akademii z przepisu zdania poprzedzającego zadania te niezwłocznie wykona Konsul Sclavinii.


Podstawowe różnice z projektem pierwotnym są następujące:

Formalnie ustanawia się Akademię jako instytucję publiczną Konsulatu Sclavinii. Umożliwi to między innymi możliwość nieodpłatnego założenia stosownej instytucji w systemie DSG, pozwoli na nadzór władz oraz ewentualne finansowanie działań.

Zaproponowano zamiast Prezydenta nazwę Rektor. Moim zdaniem po prostu lepiej pasuje do instytucji naukowej taki tytuł. Zachowano podział na Rektora i Konwent. Nie określono sztywno zadań tych organów. Podano, że zachodzi rozdział kompetencyjny, nadano uprawnienia do formalnego wykonywania zadań i narzucono demokratyczne kryterium stanowienia regulacji wewnętrznych Akademii. Nadano Akademii ogólną kompetencję nadawania i odbierania tytułów naukowych.

Precyzyjniej dookreślono zadania Pełniącego Obowiązki Rektora, określono 30-dniowy termin urządzenia oraz zabezpieczono procedurę na wypadek losowej niemożności p. o. Rektora.

Pominięto szereg precyzyjnych przepisów oddelegowując je intencyjnie do Statutu Akademii. Zdaniem urzędu konsularnego nie ma potrzeby na szczeblu ustawowym dokonywać wewnętrznej organizacji Akademii. W przypadku chęci zaprowadzania reform zmiany wymagałyby bowiem postępowania w Radzie. Dodatkowo stoimy na stanowisku, że ustawa winna jedynie powoływać i ogólnie dookreślać kształt Akademii, natomiast swoboda jej kreowania i urządzania winna odbywać się na kanwie wewnętrznej i winna być dokonywana przez osoby bezpośrednio związane z Akademią.

Szanownego projektodawcę chcę zapewnić, że moja propozycja nie bije w Akademię, a i sam projekt nie jest zły, z tym że jak już wspominałem, jest to raczej projekt statutu i po kilku korektach jako taki statut może zostać przyjęty w Akademii.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
User avatar
Guedes de Lima
Posts: 4887
Joined: 1 Nov 2008, o 22:59
Gadu-Gadu: 6400192
Location: Eldorat

Re: Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Post by Guedes de Lima »

Wielmożny Konsulu,
Wysoka Rado!


Właśnie na taki komentarz czekałem. Nie ukrywam, że legislatura nie jest moją najmocniejszą stroną i choć projekt Hrabiego Wincentego Wałachowskiego w samym zamyśle mi się podobał to nie byłem pewien czy sprosta on wysoko zawieszonej poprzeczce legislacyjnej w Konsulacie Sclavinii. Teraz mam pewność. Z pewnością poprę projekt i będę cierpliwie wyczekiwał inauguracji funkcjonowania Akademii! Niech Trwa Ostateczna Krucjata!
GUEDES DE LIMA h. SZACHOWNICA
Ojciec Założyciel - Dumny Sclavińczyk
Właściciel Unicorn Media Corporation

Image

"Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to był najbardziej nieodpowiedzialny projekt w historii mikroświata". - Piotr von Thorn-Cetnarovich, Prezydent Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
Wincenty Wałachowski
Posts: 1071
Joined: 2 Jul 2012, o 13:14
Gadu-Gadu: 0

Re: Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Post by Wincenty Wałachowski »

Wysoka Rado,

Roland wrote:
Szanownego projektodawcę chcę zapewnić, że moja propozycja nie bije w Akademię, a i sam projekt nie jest zły, z tym że jak już wspominałem, jest to raczej projekt statutu i po kilku korektach jako taki statut może zostać przyjęty w Akademii.


Po przeczytaniu projektu zgadzam się, że ten projekt jest zbiorem bardzo luźnych form, a taki był również mój cel - wyszło jednak, jak wyszło. Przedstawiony przez Konsula tekst przyszłej ustawy jest w pelni zadowalający.

Wycofuję zatem mój projekt w celu rewizji i przygotowania statutu oraz składam wniosek o skrócenie pierwszego czytania nowego projektu.
(-) Wincenty Wałachowski
Tadhg
Posts: 723
Joined: 28 Jan 2017, o 20:00
Gadu-Gadu: 0
Location: Aczocietoobchodzi;-;

Re: Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Post by Tadhg »

Wysoka Rado

Właśnie na coś takiego czekałem. Popieram całym Zielonym serduszkiem,

Popieram też wniosek o skrócenie pierwszego czytania

NTOK!
Image
User avatar
Guedes de Lima
Posts: 4887
Joined: 1 Nov 2008, o 22:59
Gadu-Gadu: 6400192
Location: Eldorat

Re: Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Post by Guedes de Lima »

Wysoka Rado,

W zaistniałej sytuacji również wnoszę o skrócenie terminu pierwszego czytania.
GUEDES DE LIMA h. SZACHOWNICA
Ojciec Założyciel - Dumny Sclavińczyk
Właściciel Unicorn Media Corporation

Image

"Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to był najbardziej nieodpowiedzialny projekt w historii mikroświata". - Piotr von Thorn-Cetnarovich, Prezydent Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
зхао
Posts: 2636
Joined: 26 Nov 2011, o 21:40
Gadu-Gadu: 0

Re: Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Post by зхао »

Wysoka Rado,

Nie mam zastrzeżeń do projektu. Miałem parę pomysłów, ale zdecydowałem że właściwszym miejscem na ich omówienie, będą debaty nad regulacjami wewnętrznymi Akademii Sclavińskiej. Przychylam się także do wniosku o skrócenie pierwszego czytania.
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Post by Roland »

Wysoka Rado!

 1. ZARZĄDZENIE: Na wniosek ustawowej liczby Rajców skracam pierwsze czytanie projektu. Zarządzam głosowanie nad Ustawą o Symbolach Konsulatu Sclavinii, które potrwa do 8 czerwca 2017 roku do godziny 23:59. Termin końca głosowania czynię terminem zawitym.
 2. PRZEDMIOT:
  Ustawa Rady Konsulatu Sclavinii nr 4/2017
  o Akademii Sclavińskiej

  Art. 1.
  [Przepisy ogólne]


  Ustawa normuje cele, organizację oraz tryb i zasady działania Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda, dalej zwanej Akademią.

  Art. 2.
  [Status podmiotowy]


  Akademia jest naukowo-badawczą jednostką organizacyjną Konsulatu Sclavinii.

  Art. 3.
  [Cele]


  Celem Akademii jest prowadzenie multidyscyplinarnych badań naukowych oraz popularyzacja nauki w społeczeństwie sclavińskim.

  Art. 4.
  [Organizacja]


  1. W skład Akademii wchodzą:
  1) Rektor Akademii,
  2) Naukowcy.
  2. W szczególnych przypadkach Naukowcem może być osoba nie posiadająca obywatelstwa sclavińskiego.
  3. Rektor Akademii i Naukowcy tworzą Konwent Akademii.
  4. Rektor Akademii jest organem wykonawczym Akademii, powoływanym i odwoływanym na wniosek Konwentu Akademii przez Konsula Sclavinii w drodze postanowienia.
  5. Konwent Akademii jest organem stanowiącym Akademii, podejmującym decyzje zwykłą większością głosów.
  6. Naukowców powołuje i odwołuje Konwent Akademii w drodze uchwały.
  7. Akademia nadaje i odbiera tytuły naukowe.

  Art. 5.
  [Tryb i zasady działania]


  1. Tryb i zasady działania Akademii określa Statut Akademii uchwalany przez Konwent Akademii w drodze uchwały.
  2. Rektor Akademii dla wykonywania swoich obowiązków wydaje zarządzenia.
  3. Konwent Akademii dla wykonywania swoich obowiązków podejmuje uchwały.
  4. Rada Konsulatu Sclavinii sprawuje nadzór nad Akademią.
  5. Zarządzenia Rektora Akademii i uchwały Konwentu Akademii do obowiązywania nie wymagają publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji, ale muszą być ogłaszane publicznie.

  Art. 6.
  [Przepisy końcowe]


  1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
  2. W ciągu trzech dni od dnia wejścia w życie ustawy Konsul Sclavinii powoła pełniącego obowiązki Rektora Akademii. Przepis ten jest zgodny z art. 4 ust. 3.
  3. Pełniący obowiązki Rektora Akademii w terminie 30 dni dokona wstępnego urządzenia Akademii, o którym mowa w art. 5 ust 1. oraz przeprowadzi wybór Rektora Akademii. W przypadku niewywiązania się pełniącego obowiązków Rektora Akademii z przepisu zdania poprzedzającego zadania te niezwłocznie wykona Konsul Sclavinii.
 3. UPRAWNIENI:
  http://sclavinia.sarmacja.org/Odolanis/index.php?page=rejestr&type=obywatele
 4. POUCZENIE: Głosujemy po przez oddawanie głosu ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĄC SIĘ.


OSTATECZNA KRUCJATA NADAL TRWA!

Image
Konsul Sclavinii
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Post by Roland »

Głosuję ZA.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
User avatar
Guedes de Lima
Posts: 4887
Joined: 1 Nov 2008, o 22:59
Gadu-Gadu: 6400192
Location: Eldorat

Re: Ustawa o Akademii Sclavińskiej

Post by Guedes de Lima »

Wysoka Rado,

Głosuję ZA!
GUEDES DE LIMA h. SZACHOWNICA
Ojciec Założyciel - Dumny Sclavińczyk
Właściciel Unicorn Media Corporation

Image

"Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to był najbardziej nieodpowiedzialny projekt w historii mikroświata". - Piotr von Thorn-Cetnarovich, Prezydent Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
Locked

Return to “Archiwum”