Ustawa o podziale administracyjnym

Archiwum Senatu i Rady, zakończone debaty i głosowania.
Forum rules
Image
Konsulat Sclavinii
N  I  E  C  H      T  R  W  A      O  S  T  A  T  E  C  Z  N  A      K  R  U  C  J  A  T  A
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: Ustawa o podziale administracyjnym

Post by Roland »

Więc tak, proponuję następujące brzmienie projektu.

Art. 1.
[Przepisy ogólne]

 1. Ustawa normuje:
  1. podział terytorialny Konsulatu Sclavinii;
  2. powołuje jednostki administracyjne Konsulatu Sclavinii, określa ich organizację, tryb i zasady działania, oraz przebieg granic;
  3. tryb i zasady opiniowania lokowania miast i lenn na terytorium Konsulatu Sclavinii.
 2. Ilekroć w ustawie mowa o:
  1. elektoracie, należy przez to rozumieć podstawową jednostkę administracyjną Konsulatu Sclavinii, stanowiącą integralną część terytorium Konsulatu Sclavinii, zależną od organów konstytucyjnych Konsulatu Sclavinii;
  2. mieście narracyjnym, należy przez to rozumieć miasto funkcjonujące i zlokalizowane na terytorium Konsulatu Sclavinii, stanowiące własność prywatną lub publiczną, które nie funkcjonuje w ramach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji jako instytucja miasta;
  3. mieście systemowym, należy przez to rozumieć miasto funkcjonujące i zlokalizowane na terytorium Konsulatu Sclavinii, stanowiące własność publiczną, które funkcjonuje w ramach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji jako instytucja miasta;
  4. mieście elektorskim, należy przez to rozumieć miasto narracyjne, stanowiące siedzibę Generalnego Gubernatora i centrum administracyjne elektoratu;
  5. mieście stołecznym, należy przez to rozumieć miasto systemowe, stanowiące siedzibę konstytucyjnych organów Konsulatu Sclavinii;
  6. Generalnym Gubernatorze, należy przez to rozumieć funkcjonariusza publicznego, wchodzącego w skład administracji publicznej Konsulatu Sclavinii zdolnego do sprawowania funkcji publicznych w Konsulacie Sclavinii, który sprawuje zarząd wykonawczy nad elektoratem w imieniu Konsula Sclavinii;
  7. Najwyższym Urządzeniu Elektoratu, należy przez to rozmieć akt prawa miejscowego, będący aktem zasadniczym elektoratu, określający organizację, strukturę, symbole oraz tryb i zasady działania elektoratu i stanowiący przepisy nadrzędne wobec pozostałych aktów prawa miejscowego elektoratu;
  8. lennach, należy przez to rozumieć ziemie honorowe nadawane przez Księcia Sarmacji na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Art. 2.
[Podział administracyjny]

 1. Konsulat Sclavinii dzieli się na elektoraty:
  1. Mirii ze stolicą w mieście elektorskim Nowym Kotwiczu,
  2. Nowicji ze stolicą w mieście elektorskim Jastrzębcu,
  3. Sangii ze stolicą w mieście stołecznym Eldoracie,
  4. Valhalli ze stolicą w mieście elektorskim Carnuntum.
 2. Przebieg granic elektoratów określa załącznik nr 1.
 3. Elektoratem zarządza Generalny Gubernator powoływany i odwoływany przez Konsula Sclavinii na wniosek Rady Konsulatu Sclavinii wyrażony uchwałą.
 4. Elektoraty mogą stanowić akty prawa miejscowego. Ustrój elektoratów określa Najwyższe Urządzenie Elektoratu przyjmowane, zmieniane i uchylane przez ogół mieszkańców elektoratu za zgodą Rady Konsulatu Sclavinii wyrażoną uchwałą.
 5. Elektoraty funkcjonują w ramach:
  1. dedykowanych działów na forum Konsulatu Sclavinii,
  2. instytucji publicznych z możliwością publikacji w ramach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, stanowiących własność Konsulatu Sclavinii,
  3. systemu informatycznego Konsulatu Sclavinii.

Art. 3.
[Lokowanie miast i lenn]

 1. Na terytorium Konsulatu Sclavinii obywatele sclavińscy mają prawo lokowania miast narracyjnych lub lenn.
 2. Konsul Sclavinii wyraża zgodę na lokację miasta narracyjnego lub lenna, w drodze postanowienia, na wniosek obywatela sclavińskiego za zgodą Rady Konsulatu Sclavinii, wyrażoną uchwałą.
 3. Obywatel sclaviński może ulokować na terytorium Konsulatu Sclavinii nie więcej niż jedno miasto narracyjne i dwa lenna.
 4. W przypadku, gdy właściciel miasta narracyjnego nie loguje się do systemu informatycznego Księstwa Sarmacji przez co najmniej 30 dni, jego miasto narracyjne z mocy prawa staje się lokacją historyczną. Przywrócenie lokacji historycznej statusu miasta narracyjnego odbywa się w drodze postanowienia Konsula na wniosek właściciela miasta narracyjnego.
 5. W przypadku, gdy właściciel miasta narracyjnego nie loguje się do systemu informatycznego Księstwa Sarmacji przez co najmniej 60 dni, jego miasto narracyjne z mocy prawa ulega likwidacji.

Art. 4.
[Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Różnice:
- wszystkie elektoraty zarządzane będą przez Generalnego Gubernatora, który zależny będzie od Konsula Sclavinii w zakresie nadzorczo-kontrolnym, a który powoływany i odwoływany będzie na wniosek Rady. Nie widzę sensu tworzyć katalogu przesłanek do odwołania. Gdy ktoś będzie nadawał się do odwołania, na pewno pojawi się umotywowany wniosek, a jeśli będzie zasadny to rada zadecyduje. Swoista elastyczność.
- wszystkie elektoraty działać będą w oparciu o Najwyższe Urządzenie, które do obowiązywania będzie wymagało zgody Rady. To daje z jednej strony swobodę w budowie elektoratu, a z drugiej zabezpiecza przed niespójnością i jakimiś tam hucpami.
- dano zakres "miejsc działania" tak by zagwarantować miejsce do istnienia oraz zwolnić z opłat za zakładanie instytucji, gdyby ktoś chciał (wiem, wiem dżiniołs).
- dodano zasady lokowania miast i lenn. Tu język jest na tyle prosty, że motywować nie trzeba. Po prostu fajnie by to uregulować za jednym razem.

FAQ:
1. Dlaczego nie ma w ustawie zabezpieczeń przed odrywaniem elektoratów?
-> O integralności stanowi konstytucja. Nie trzeba tego powtarzać do bólu, choć robię to w definicjach (bo wiem, że do Konsty mało kto zagląda). Wystarczającym zabezpieczeniem przed odrywaniem elektoratów jest art. 40 ks i ukochana przeze mnie kara banicji :D

2. Dlaczego narzuca się w ustawie jednolite nazewnictwo zarządców elektoratów?
-> Bo zgodnie z Konstytucją jesteśmy krajem unitarnym, więc spójność jest pożądana.

3. Dlaczego wyrzuciłeś chamsko możliwość przekształcania miast w miasta systemowe?
-> Odolanowi miłe jest tylko jedno miasto systemowe, Eldorat. Herezji jastrzębskiej nie poprę i nie będę propagował.

4. Dlaczego w ustawie brak zasad odbierania lenn?
-> To prerogatywa Księcia, który jest Królem. Regulują to odrębne, nadrzędne przepisy.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Ustawa o podziale administracyjnym

Post by Cudzoziemiec 1 »

Wysoka Rado!
O Wspaniały Rolandzie!

Przyjmuję projekt jako autopoprawkę. Dziękuję za niego!

Jednocześnie jednak pytanie:
Odolanowi miłe jest tylko jedno miasto systemowe, Eldorat. Herezji jastrzębskiej nie poprę i nie będę propagował.

A dlaczego nie dać tu jednak pewnej elastyczności? Tu odwołujesz się akurat tylko do Jastrzębca, ale może w przyszłości wrócić chcieć Kotwicz czy systemowym stać się Carnuntum. Bo czemu nie?

Możemy to jakoś uelastycznić i przewidzieć mechanizm? Za zgodą Rady i Konsula? Czy jakoś tak?
User avatar
Guedes de Lima
Posts: 4887
Joined: 1 Nov 2008, o 22:59
Gadu-Gadu: 6400192
Location: Eldorat

Re: Ustawa o podziale administracyjnym

Post by Guedes de Lima »

Pewnego rodzaju furtkę dla miast systemowych bym zostawił. Oczywiście popieram tutaj Rolanda, że na dzień dzisiejszy reaktywację Jastrzębca należy nazwać herezją, ale przyszłości nie znamy. Być może okaże się, że przyjdzie dzień, kiedy w Konsulacie zamieszkają kolejni aktywni i okaże się nagle, że potrzeba jest stworzenia miasta systemowego. Tutaj moglibyśmy być elastyczni jako Konsulat. Oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej kontroli nad heretykami. :)
GUEDES DE LIMA h. SZACHOWNICA
Ojciec Założyciel - Dumny Sclavińczyk
Właściciel Unicorn Media Corporation

Image

"Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to był najbardziej nieodpowiedzialny projekt w historii mikroświata". - Piotr von Thorn-Cetnarovich, Prezydent Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: Ustawa o podziale administracyjnym

Post by Roland »

Herezja jastrzębska nie dotyczy jedynie Krzysztofa i jego fiksacji na punkcie Jastrzębca - to tylko okoliczność do nadania nazwy zjawisku. Herezja jastrzębska to, ogólnie rzecz biorąc, szerzej niezrozumiała potrzeba zakładania instytucji miasta systemowego, która nic nie daje. Miasta systemowe nie mogą publikować, więc w części funkcjonalnej są tak samo przydatne do prowadzenia narracji, jak instytucje bez możliwości publikacji. Miasta systemowe wymagają nieustannego zasilania kantyn (inaczej są w systemie ukrywane). Sens posiadania miasta systemowego, dla żywienia jest żaden, bo mamy Karczmę, która działa efektywniej niż kantyny. Przy 11, a nawet i 30 aktywnych osobach nie widzę sensu tworzenia dodatkowych miast systemowych. W Starosarmacji kilka miast wygasło, w Baridasie CdB stanowi własność JKW PII2, a w Teutonii jak bumerang wraca temat redukcji ilości miast, które rodzą tylko straty.

Koszt łączny założenia miasta to 250 000 libertów. Do tego należy doliczyć industrializację do sensownego poziomu (8-10) by zapewnić zapasy żywności. To koszt nawet 90 000 lt. Poziom industrializacji okresowo opada i trzeba go odnawiać (około 8000 lt). Przy zamieszkiwaniu ok 5-6 aktywnych osób, stołujących się tylko w kantynach potrzeba zarezerwować też około 8000 lt na doładowania kantyn. Zyski ze sprzedaży posiłków są niższe.

Podsumowując, w pierwszym miesiącu funkcjonowania miasta, o ile zamieszka w nim ktoś więcej niż tylko właściciel/zarządca należy wyłożyć około 360 000 lt. W obecnym kształcie systemu miasto nigdy na siebie nie zarobi. Nieustannie trzeba do niego dokładać. Jakim trzeba być szaleńcem by chcieć zakładać miasto systemowe? Odolan gardzi marnotrawstwem, dlatego wyznawców polipolismu zwie heretykami. I dlatego nie powinniśmy nawet rozważać możliwości "usystemizacji" miast narracyjnych.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Ustawa o podziale administracyjnym

Post by Cudzoziemiec 1 »

Debata miała trwać do 3 września. Mamy 7 września.

Wzywam Konsul do rozpoczęcia głosowań. Nie może być tak, że Rada jest sparaliżowana przez nieobecność Konsul. Jeśli Konsul nie daje rady to niech powoła osobę do kierowania pracami Rady - jest to wiecej niż kilka kompetentnych do tego osób.
User avatar
Yennefer
Posts: 1226
Joined: 23 Jan 2015, o 15:52
Gadu-Gadu: 0

Re: Ustawa o podziale administracyjnym

Post by Yennefer »

Wysoka Rado!

 1. ZARZĄDZENIE:Zarządzam głosowanie nad Ustawą o zmianie ustawy o Kolegium Nauk Przyrodniczych, które potrwa do 14 września 2017 roku do godziny 23:59. Termin końca głosowania czynię terminem zawitym.
 2. PRZEDMIOT:
  Art. 1.
  [Przepisy ogólne]

  1. Ustawa normuje:
   1. podział terytorialny Konsulatu Sclavinii;
   2. powołuje jednostki administracyjne Konsulatu Sclavinii, określa ich organizację, tryb i zasady działania, oraz przebieg granic;
   3. tryb i zasady opiniowania lokowania miast i lenn na terytorium Konsulatu Sclavinii.
  2. Ilekroć w ustawie mowa o:
   1. elektoracie, należy przez to rozumieć podstawową jednostkę administracyjną Konsulatu Sclavinii, stanowiącą integralną część terytorium Konsulatu Sclavinii, zależną od organów konstytucyjnych Konsulatu Sclavinii;
   2. mieście narracyjnym, należy przez to rozumieć miasto funkcjonujące i zlokalizowane na terytorium Konsulatu Sclavinii, stanowiące własność prywatną lub publiczną, które nie funkcjonuje w ramach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji jako instytucja miasta;
   3. mieście systemowym, należy przez to rozumieć miasto funkcjonujące i zlokalizowane na terytorium Konsulatu Sclavinii, stanowiące własność publiczną, które funkcjonuje w ramach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji jako instytucja miasta;
   4. mieście elektorskim, należy przez to rozumieć miasto narracyjne, stanowiące siedzibę Generalnego Gubernatora i centrum administracyjne elektoratu;
   5. mieście stołecznym, należy przez to rozumieć miasto systemowe, stanowiące siedzibę konstytucyjnych organów Konsulatu Sclavinii;
   6. Generalnym Gubernatorze, należy przez to rozumieć funkcjonariusza publicznego, wchodzącego w skład administracji publicznej Konsulatu Sclavinii zdolnego do sprawowania funkcji publicznych w Konsulacie Sclavinii, który sprawuje zarząd wykonawczy nad elektoratem w imieniu Konsula Sclavinii;
   7. Najwyższym Urządzeniu Elektoratu, należy przez to rozmieć akt prawa miejscowego, będący aktem zasadniczym elektoratu, określający organizację, strukturę, symbole oraz tryb i zasady działania elektoratu i stanowiący przepisy nadrzędne wobec pozostałych aktów prawa miejscowego elektoratu;
   8. lennach, należy przez to rozumieć ziemie honorowe nadawane przez Księcia Sarmacji na podstawie odrębnych przepisów prawa.

  Art. 2.
  [Podział administracyjny]

  1. Konsulat Sclavinii dzieli się na elektoraty:
   1. Mirii ze stolicą w mieście elektorskim Nowym Kotwiczu,
   2. Nowicji ze stolicą w mieście elektorskim Jastrzębcu,
   3. Sangii ze stolicą w mieście stołecznym Eldoracie,
   4. Valhalli ze stolicą w mieście elektorskim Carnuntum.
  2. Przebieg granic elektoratów określa załącznik nr 1.
  3. Elektoratem zarządza Generalny Gubernator powoływany i odwoływany przez Konsula Sclavinii na wniosek Rady Konsulatu Sclavinii wyrażony uchwałą.
  4. Elektoraty mogą stanowić akty prawa miejscowego. Ustrój elektoratów określa Najwyższe Urządzenie Elektoratu przyjmowane, zmieniane i uchylane przez ogół mieszkańców elektoratu za zgodą Rady Konsulatu Sclavinii wyrażoną uchwałą.
  5. Elektoraty funkcjonują w ramach:
   1. dedykowanych działów na forum Konsulatu Sclavinii,
   2. instytucji publicznych z możliwością publikacji w ramach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, stanowiących własność Konsulatu Sclavinii,
   3. systemu informatycznego Konsulatu Sclavinii.

  Art. 3.
  [Lokowanie miast i lenn]

  1. Na terytorium Konsulatu Sclavinii obywatele sclavińscy mają prawo lokowania miast narracyjnych lub lenn.
  2. Konsul Sclavinii wyraża zgodę na lokację miasta narracyjnego lub lenna, w drodze postanowienia, na wniosek obywatela sclavińskiego za zgodą Rady Konsulatu Sclavinii, wyrażoną uchwałą.
  3. Obywatel sclaviński może ulokować na terytorium Konsulatu Sclavinii nie więcej niż jedno miasto narracyjne i dwa lenna.
  4. W przypadku, gdy właściciel miasta narracyjnego nie loguje się do systemu informatycznego Księstwa Sarmacji przez co najmniej 30 dni, jego miasto narracyjne z mocy prawa staje się lokacją historyczną. Przywrócenie lokacji historycznej statusu miasta narracyjnego odbywa się w drodze postanowienia Konsula na wniosek właściciela miasta narracyjnego.
  5. W przypadku, gdy właściciel miasta narracyjnego nie loguje się do systemu informatycznego Księstwa Sarmacji przez co najmniej 60 dni, jego miasto narracyjne z mocy prawa ulega likwidacji.

  Art. 4.
  [Przepisy końcowe]

  Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 3. UPRAWNIENI:
  http://sclavinia.sarmacja.org/Odolanis/index.php?page=rejestr&type=obywatele
 4. POUCZENIE: Głosujemy po przez oddawanie głosu ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĄC SIĘ.


OSTATECZNA KRUCJATA NADAL TRWA!
[img]http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/KPwMuWHz.png[/img](-)Yennefer v-hr. Heach
User avatar
OvS
Posts: 1033
Joined: 7 Dec 2015, o 21:05
Gadu-Gadu: 0

Re: Ustawa o podziale administracyjnym

Post by OvS »

Za.
Otto hrabia von Spee-Asketil
Dyrektor Głosu Pustego ds. Szkalowania, Hucpiarz, Minister Miłości, Podbagieta Generalna
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Ustawa o podziale administracyjnym

Post by Cudzoziemiec 1 »

Za.
User avatar
Viktor
Posts: 168
Joined: 25 Aug 2017, o 10:33
Gadu-Gadu: 0
Location: Nowy Kotwicz

Re: Ustawa o podziale administracyjnym

Post by Viktor »

Wstrzymuje się.
Image
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: Ustawa o podziale administracyjnym

Post by Roland »

Za.

P.S. Głosowanie trwa 3 dni, nie 7.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
Locked

Return to “Archiwum”