Pytanie dotyczące inicjatyw użytecznych społecznie

Dział dedykowany mieszkańcom i obywatelom Księstwa Sarmacji, w którym mogą zadawać pytania Radzie Ministrów.
Locked
User avatar
Helwetyk
Posts: 14197
Joined: 2 Sep 2008, o 04:46
Location: Wielkie Oczy

Pytanie dotyczące inicjatyw użytecznych społecznie

Post by Helwetyk »

Eldorat, dnia 1 lutego 2018 roku


J A Ś N I E   W I E L M O Ż N Y   P A N
Albert mar. Felimi-Liderski
Kanclerz Księstwa Sarmacji

Jaśnie Wielmożny Panie Kanclerzu!

W związku z treścią art. 4 Ustawy Sejmu nr 318 o inicjatywach użytecznych społecznie z dnia 9 lutego 2017 r. zwracam się z prośbą o informację, jak należy interpretować „jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie podatku wynikającego z odrębnych przepisów prawa” w świetle tego, że jednym z celów ustawy jest zwolnienie z opodatkowania środków pieniężnych znajdujących się na rachunku inicjatywy oraz „naruszenie wkładu własnego w sposób inny niż wynikający z charakteru inicjatywy”.

W szczególności proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy jednym z celów inicjatywy użytecznej społecznie może być przynoszenie dochodu przeznaczonego na cele wypłaty wynagrodzeń i realizacji programów społecznych jednostki samorządu terytorialnego?

Łączę wyrazy szacunku,

Image
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: Pytanie dotyczące inicjatyw użytecznych społecznie

Post by KJAF »

Wasza Książęca Wysokość,

procesowi tworzenia Ustawy, towarzyszyła atmosfera napięcia i lekkiego konfliktu; Rada Ministrów mojego wcześniejszego poprzednika oraz podmioty mające być docelowo objęte jej skutkami, do ostatniego etapu negocjowały ostateczny tekst projektu. Rząd próbował zabezpieczyć się przed nadużyciami statusu IUS, (wymieniając i uzasadniając możliwe furtki potencjalnie służące do omijania fiskusa), natomiast zainteresowane podmioty chciały w możliwe jak największy sposób zwiększyć elastyczność przepisów, żeby nie komplikowały one prowadzonej działalności.

Z tych dwóch różnych stanowisk oraz konsultacji społecznych przebiegających w atmosferze wzajemnych podejrzeń, powstał projekt który próbuje pogodzić oba stanowiska. Niestety, jak zwykle w tego typu przypadkach, rozwiązania takie powodują mniejsze bądź większe błędy i wypaczenia.

Powszechnie rozumiany wydźwięk ustawy jest "dość" precyzyjny, przynajmniej jeżeli chodzi o porównanie do suchego tekstu i analizowania ustawy pod kątem czysto prawniczym. Oczywiście ta "precyzyjność" przepisów oznacza mniej więcej tyle, że zarówno kolejne rządy, jak i osoby stosujące do tej pory ustawę w praktyce, mniej więcej wiedziały jak należy rozumieć poszczególne normy zawarte w tym dokumencie.

I dlatego, o ile sam status IUS ma w założeniu prowadzić do mniejszych obciążeń podatkowych, to z drugiej strony, zgodnie z intencją ustawodawcy, nie ma służyć omijaniu systemu fiskalnego w sposób inny, niż wynikający wprost z charakteru działalności instytucji o statusie IUS.

Posługując się przykładem — instytucja, która dajmy na to służy organizacji konkursów czy loterii, winna posiadać na swoim koncie z preferencyjną stawką podatkową tylko takie fundusze, które służą stricte realizacji tejże loterii. Natomiast przykładowo, wpłata prywatnych funduszy na konto, przyjmowanie depozytów czy prowadzenie rozrachunków na koncie z innymi osobami prawnymi czy fizycznymi — tylko po to, żeby osoby te ominęła normalna stawka podatku, jest z punktu widzenia ustawy właśnie tym omijaniem podatku.

Na koncie instytucji o statusie IUS mogą znajdować się tylko te fundusze, które służą realizacji zadań wskazanych we wniosku o nadanie tego statusu — ta sama zależność zachodzi w przypadku użycia zgromadzonych na koncie funduszy,
mogą być wykorzystywane tylko do działalności "statutowej". Wykorzystywanie tych pieniędzy w sposób dowolnie inny, jest traktowane jako naruszenie wkładu własnego.

Dlatego jeżeli chodzi o pytanie dotyczące przenoszenia dochodów, czy w ogóle innych transakcji pomiędzy taką inicjatywą, a dowolnym innym rachunkiem bankowym — tu: rachunkiem prowincji — o ile nie wynika to wprost z deklaracji właściciela instytucji, złożonej we wniosku o nadanie statusu inicjatywy użytecznej społecznie, nie jest to dozwolone.

Spośród wszystkich obecnych instytucji z takim statusem, nie ma obecnie takiej, która mogłaby być wykorzystywana do rozliczeń z innymi podmiotami, w tym z prowincjami, bądź w imieniu prowincji.

Teoretycznie można zawnioskować o nadanie takiego statusu odpowiedniej instytucji, podając tego typu transakcje jako docelową działalność instytucji. Z drugiej zaś strony, wątpię czy uzyskałoby to poparcie 10 obywateli, a potem Rady Ministrów. A to z tego powodu, że w takich przypadkach wątpliwe jest spełnienie warunku w postaci "działania powszechnie uznawanego za użyteczne społecznie". Coś, co nie powoduje szkody, nie jest jeszcze siłą rzeczy powszechnie użyteczne społecznie.

Rada Ministrów doskonale zdaje sobie sprawę z bałaganu w samej ustawie, jak i kłopotów wynikających ze stosowania wspomnianych przepisów, dlatego zgodnie z zapowiedziami przedwyborczymi — jednym z celów Rządu w tej kadencji, jest gruntowna nowelizacja ustawy. Nie jest wykluczone, że "nowelizacja" ta będzie w ostateczności skutkowała całkowitym uchyleniem obecnych przepisów i zastąpieniem ich zupełnie innym mechanizmem.


Kłaniam się

/—/ K. J. Arped-Friedman
Locked

Return to “Pytania od społeczeństwa”