Pytanie ws. ARP

Dział dedykowany mieszkańcom i obywatelom Księstwa Sarmacji, w którym mogą zadawać pytania Radzie Ministrów.
Locked
User avatar
Santi Vilarte
Posts: 1543
Joined: 23 Feb 2019, o 22:32
Gadu-Gadu: 22431857

Pytanie ws. ARP

Post by Santi Vilarte »

Chciałem spytać o kwestię dalszego figurowania w spisie instytucji Agencji Rozwoju Pelandii. Jak wiadomo, Agencja nie rozwinęła działalności, a jej założyciel wydeptuje spacerniak więzienny, ale wydaje mi się, że powinna być formalnie usunięta ze spisu. Raz, że odwołuje się do nieistniejącej już mikronacji, dwa, że w ten sposób - dopóki ona istniała - Agencja ją promowała, co jest zabronione.

http://www.sarmacja.org/instytucja/profil/S00268
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
b. poseł,
Lord Szambelan KH,
Mer Angemontu
TBC
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: Pytanie ws. ARP

Post by KJAF »

Szanowny Panie,

Rada Ministrów nie ma podstaw prawnych do rozporządzania własnością cudzą, chociażby była to osoba prawomocnie skazana wyrokiem sądowym. Nie ma na to wpływu również fakt, iż pośrednio własność ta była używana w celu łamania prawa.

Zgodnie z Konstytucją, a to artykułem 40 ust. 1 pkt 7 każdemu obywatelowi przysługuje wolność do rozporządzania swoją własnością. Zgodnie zaś z art. 38, osoby nieposiadające obywatelstwa sarmackiego, przebywające na terytorium Księstwa Sarmacji, posiadają wszystkie prawa i wolności gwarantowane przez Konstytucję, o ile prawo nie stanowi inaczej. W związku z tym, mieszkaniec bez obywatelstwa, korzysta z takiej samej ochrony swojego majątku jak każdy obywatel Księstwa, ponieważ prawo sarmackie nie poczyniło wyjątków o których wspomniano w cytowanym przepisie. Również w kwestii osób skazanych na karę więzienia lub aresztowanych na czas rozprawy.

Rada Ministrów może więc podjąć działania polegające na przejęciu lub ingerencji w instytucję jedynie wtedy, kiedy uzyska podstawę prawną. Jedną z tych podstaw może być prawomocny wyrok sądowy.

Kodeks Sprawiedliwości wyróżnia środek karny w postaci konfiskaty majątku, więc możliwość przejęcia instytucji istniała, jednak wobec braku jego orzeczenia przez Trybunał, nie ma podstawy prawnej do takiego działania. Nie wynika ona również z orzeczenia sądu, ponieważ postępowanie wciąż trwa. Zgodnie zaś z konstytucyjną zasadą domniemania niewinności, wyrażoną w art. 43 tj. Oskarżony będzie uważany za niewinnego do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez sąd o jego winie lub upłynięcia terminu przewidzianego na odwołanie się do sądu od kary wymierzonej przez organ administracji publicznej, osoba będąca przedmiotem pytania, jest wciąż uznawana za osobę niewinną.

Instytucja została nabyta w sposób legalny, za dokonaniem opłaty ze środków prywatnych. Dlatego jej usunięcie z systemu należy traktować jako właśnie pozbawienie majątku. Osobną kwestią jest nazwa instytucji.

Rada Ministrów nie wnika jednak w kwestie semantyki i semiotyki. Nie bada więc związku między danym słowem, wyrazem i określeniem, a tym, czy istnieje jego rzeczywisty odpowiednik i rzecz / obiekt, określana danym wyrażeniem. Jedynym wyjątkiem są kwestie ograniczenia tego przez prawo, jak chociażby penalizowanie posługiwania się pojęciami zastrzeżonymi enumeratywnie w Kodeksie Sprawiedliwości — są to tytuły honorowe, państwowe, prowincjonalne i tym podobne. W związku z tym, Rząd nie może ingerować w nazwę instytucji z racji faktu, iż pojęcia tam występujące nie mają odbicia w rzeczywistości lub de iure (w porządku prawnym Księstwa Sarmacji), państwo wzmiankowane w tytule nie istnieje. Nie można więc dokonać nieuprawnionej zmiany danych instytucji bez wniosku.

Rząd ponadto nie uważa, jakoby zachodziły przesłanki do skorzystania z prawa do 1) podjęcia działań w imieniu innego organu państwowego z racji jego absencji, w połączeniu z 2) dokonaniem pewnych czynności poza kompetencjami rządowymi w przypadkach niecierpiących zwłoki, z dwojakich przyczyn. Po pierwsze, organy uprawnione w pierwszej kolejności do ingerencji w takie kwestie, jak edycja nazwy instytucji bądź ukrycie całości instytucji, są obecnie aktywne i nie ma potrzeby wchodzić w kompetencje organu państwowego, który działa (Prefektury). Nie można tego zrobić wbrew temu faktowi. Po drugie, Trybunał Koronny nie wydał żadnego postanowienia zabezpieczającego lub w inny sposób umożliwiającego dokonania edycji bądź ukrycia instytucji na etapie trwającego postępowania sądowego.

Mając na uwadze wszystko powyższe, z racji braku pierwotnych, jak i pochodnych podstaw do zajęcia się sprawą przez Rząd, nie może on zająć się wykonaniem wniosków zawartych w powyższym zapytaniu. Rada Ministrów nie może więc instytucji usunąć z systemu, ani dokonać zmiany jej danych. W kwestii uznawania, czy zachodzi warunek ingerencji w dane instytucji z racji łamania prawa, zwrócić należy się do Prefektury. Pozostałe rozstrzygnięcia mogą zapaść jedynie w wyniku orzeczenia sądowego.Kłaniam się

(—) Arped-Friedman
User avatar
Santi Vilarte
Posts: 1543
Joined: 23 Feb 2019, o 22:32
Gadu-Gadu: 22431857

Re: Pytanie ws. ARP

Post by Santi Vilarte »

Dziękuję zatem za wyczerpującą odpowiedź.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
b. poseł,
Lord Szambelan KH,
Mer Angemontu
TBC
Locked

Return to “Pytania od społeczeństwa”