TK U 16/11/07 (uprawnienia pracownika działu WIO)

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych
Locked
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

TK U 16/11/07 (uprawnienia pracownika działu WIO)

Post by Cudzoziemiec 1 »

Wasza Książęca Mość,
Wysoki Trybunale,

na podstawie art. 22. § 3 pkt 3 k.p.s wnoszę o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni przepisów w zakresie niżej przedstawionych pytań:
  • czy pracownik działu WIO, który zajmuje się realizacją wniosków mieszkańców, może odmówić realizacji wniosku, jeśli tak to na podstawie jakich kryteriów?
  • czy możliwe jest odmówienie rejestracji kilku, złożonych w tym samym czasie przez tę samą osobę, partii politycznych, których nazwa lub inne elementy jednoznacznie wskazują na "happeningowy" charakter wniosków, pewien rodzaj manifestacji czy zwykłego "zaspamowania" rejestru partii?

Z góry dziękuję.
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: TK U 16/11/07 (uprawnienia pracownika działu WIO)

Post by Hugo »

Eldorat, 7 listopada 2016 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 19, w związku z art. 24 oraz art. 20-21 Ustawy Sejmu nr 293 — Kodeks postępowania sądowego z dnia 8 sierpnia 2016 roku (Dz. P. poz. 8765, tekst jedn.) zarządzam, co następuje:
  1. Na wniosek Kanclerza Roberta Janusza von Thorn z dnia 5 listopada 2016 roku, wszcząć postępowanie w sprawie określonej w w/w wniosku..
  2. Nadać sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK U 16/11/07.
  3. Wyznaczyć do składu orzekającego: ATK JKW Defloriusza Dymana Wandera, ATK Konrada Jakuba Friedmana oraz siebie.
  4. Wyznaczyć ATK JKW Defloriusza Dymana Wandera na Przewodniczącego Składu Orzekającego.Image
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: TK U 16/11/07 (uprawnienia pracownika działu WIO)

Post by Michal_Feliks »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
W związku z ustrojowym charakterem sprawy, ogłaszam o możliwości przystąpienia do sprawy podmiotów wymienionych w art. 22 par.3 Ustawy Sejmu nr 293 - Kodeks postępowania sądowego, to jest: Marszałka Sejmu, namiestników prowincji, przedstawiciela grupy co najmniej jednej trzeciej posłów, przedstawiciela grupy do najmniej jednej dziesiątej obywateli lub dziesiątej części liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu, w terminie trzydniowym, to jest do 15 listopada br.

Rozprawa zostanie otwarta po tym terminie.

Podstawa prawna: art. 108 ustawy Sejmu nr 293 - Kodeks Postępowania Sądowego.

(—) Defloriusz Dyman Wander
przewodniczący składu
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: TK U 16/11/07 (uprawnienia pracownika działu WIO)

Post by Cudzoziemiec 1 »

Wysoki Trybunale,

nie żebym się martwił, czy coś, ale czy w niniejszej sprawie będzie się cokolwiek działo?
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: TK U 16/11/07 (uprawnienia pracownika działu WIO)

Post by Hugo »

Eldorat, 6 stycznia 2017 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 19, w związku z art. 24 oraz art. 20-21 Ustawy Sejmu nr 293 — Kodeks postępowania sądowego z dnia 8 sierpnia 2016 roku (Dz. P. poz. 8765, tekst jedn.) zarządzam, co następuje:
  1. Wyznaczyć do powołanego składu orzekającego: ATK Konrada Jakuba Friedmana.Image
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: TK U 16/11/07 (uprawnienia pracownika działu WIO)

Post by Michal_Feliks »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Otwieram rozprawę.

Jednocześnie przepraszam za znaczną przewlekłość postępowania w niniejszej sprawie.

Zakreślam wnioskodawcy termin na zajęcie pierwszego stanowiska w sprawie do środy 11 stycznia, do godziny 23.59.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: TK U 16/11/07 (uprawnienia pracownika działu WIO)

Post by Cudzoziemiec 1 »

Wysoki Trybunale,

dziękuję za możliwość wypowiedzi.

W zasadzie trudno jest mi tu zajmować stanowisko. Moje wątpliwości budzi interpretacja przepisów dotyczących rejestracji instytucji. Obecnie żadne przepisy nie określają procedury takiego działania, a li tylko wspominają o opłacie za rejestrację. I tu pojawia się konfuzja.

Czy samo wniesienie opłaty to wystarczająca przesłanka do tego by musieć zarejestrować daną instytucję (oczywiście z pominięciem oczywiście rażących nazw zawierających wulgaryzmy, etc.)?

Jako Kanclerz stoję jednak na stanowisku, że pracownik działu WIO winien mieć prawo odmówić rejestracji instytucji, zwracając oczywiście opłaconą wcześniej kwotę, kiedy w sposób ewidentny dochodzi do spamowania wnioskami — nazwy instytucji jednoznacznie wskazują na trolling, jedna osoba zgłasza wiele wniosków o rejestrację partii (w tym samym momencie), itd. Stąd zapytanie do Wysokiego Trybunału — czy obecna konstrukcja przepisów zezwala na taką interpretację i działanie.

Z góry dziękuje, kłaniam się.
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: TK U 16/11/07 (uprawnienia pracownika działu WIO)

Post by Michal_Feliks »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Trybunał zamyka rozprawę.

Wyrok zostanie wydany po naradzie niejawnej składu orzekającego.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: TK U 16/11/07 (uprawnienia pracownika działu WIO)

Post by Michal_Feliks »

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:
ATK JKW Defloriusz Dyman Wander (przewodniczący)
ATK Konrad Jakub Arped-Friedman
ATK JKM Tomasz Ivo Hugo

rozpoznawszy na wniosek Kanclerza Księstwa Sarmacji sprawę ustrojową, w której Kanclerz na podstawie art. 22. § 3 pkt 3 k.p.s wniósł o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni przepisów w zakresie niżej przedstawionych pytań:

1. Czy pracownik działu WIO, który zajmuje się realizacją wniosków mieszkańców, może odmówić realizacji wniosku, jeśli tak to na podstawie jakich kryteriów?

2. Czy możliwe jest odmówienie rejestracji kilku, złożonych w tym samym czasie przez tę samą osobę, partii politycznych, których nazwa lub inne elementy jednoznacznie wskazują na "happeningowy" charakter wniosków, pewien rodzaj manifestacji czy zwykłego "zaspamowania" rejestru partii?

ORZEKA IŻ


Odmawia udzielenia jednoznacznej odpowiedzi na powyższe pytania, wskazując na konieczność każdorazowego dokonania oceny konkretnego przypadku przez pracownika WIO, w zgodzie z prawem, zwyczajem, dobrym obyczajem i zdrowym rozsądkiem.

UZASADNIENIE


Kanclerz Księstwa Sarmacji wskazał, że żadne przepisy nie precyzują procedury postępowania przy rejestracji instytucji.

Wnioskodawca podniósł, że "pracownik działu WIO winien mieć prawo odmówić rejestracji instytucji, zwracając oczywiście opłaconą wcześniej kwotę, kiedy w sposób ewidentny dochodzi do spamowania wnioskami — nazwy instytucji jednoznacznie wskazują na trolling, jedna osoba zgłasza wiele wniosków o rejestrację partii (w tym samym momencie), itd".

Trybunał jednogłośnie ocenił, że wskazanie jednoznacznej procedury postępowania w sprawie rejestracji wniosków wykroczyłoby poza kompetencje Trybunału. Organem właściwym do stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących jest bowiem Sejm. Nadto każdy pracownik administracji publicznej ma w wykonywaniu swoich obowiązków pewien zakres swobody. Nie da się szczegółowo uregulować każdego aspektu pracy urzędowej. Nie ulega wątpliwości, że swoje obowiązki pracownicy WIO muszą wykonywać w zgodzie zarówno z prawem, jak i zdrowym rozsądkiem. Jeśli uznają, że wykonanie czynności służbowej naruszyłoby obowiązujące przepisy, bądź doprowadziłoby do utrudnienia funkcjonowania państwa, mogą w ramach autonomii służbowej podejmować decyzje, które uznają za stosowne. Trybunał Koronny może zaś, w razie gdyby sprawa takiej decyzji trafiła pod jego obrady, badać ewentualne przekroczenia prawa przez pracowników WIO. Wydaje się, że jest to jednak możliwe tylko w ramach badania konkretnych spraw, nie zaś w formie generalnych wytycznych udzielanych w ramach sprawy ustrojowej.

Mając na uwadze powyższe, Trybunał orzekł jak w sentencji.

Wyrok niniejszy zapadł jednogłośnie, jest ostateczny i nie przysługuje od niego środek odwoławczy.

Na mocy art. 1 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 35 o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji Trybunał zarządza niezwłoczną publikację wyroku w Dzienniku Praw.

(-) Defloriusz Dyman Wander ATK (przew. skł)
(-) Konrad Jakub Arped-Friedman ATK
(-) JKM Tomasz Ivo Hugo ATK
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
Locked

Return to “Archiwum spraw ustrojowych”