TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Post by Hugo »

Wysoki Trybunale.

W dniu dzisiejszym wpłynęła na moje ręce ustawa konstytucyjna ws. połączenia Starosarmacji i Sclavinii o następującej treści
Art. 1.
W art. 11 ust. 1 pkt. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. (Dz.P. poz. 8360 z późn. zmianami) skreśla się słowa „namiestnik Sclavinii.” oraz dokonuje się zmiany słów „Korony Księstwa Sarmacji” na słowo „Starosarmacji”.

Art. 2.
Uchyla się Ustawę Sejmu nr 138 o utworzeniu Królestwa Sclavinii z dnia 9 listopada 2011 r.

Art. 3.
1. Ustawa wchodzi w życie w 14 dni od ogłoszenia.
2. Ilekroć w innych ustawach i aktach prawnych, obok nazwy „Starosarmacja” widnieje nazwa „Królestwo Sclavinii”, „Konsulat Sclavinii”, „Sclavinia”, skreśla się ją, natomiast jeśli nazwa „Królestwo Sclavinii”, „Konsulat Sclavinii”, „Sclavinia” występuje samodzielnie zmienia się ją na nazwę „Starosarmacja”. Przepisu tego nie stosuje się do art. 14a ust. 3 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 280 o symbolach Księstwa Sarmacji.


W związku z wątpliwościami, jakie pojawiły się przy analizowaniu ścieżki legislacyjnej na podstawie art. 20 ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji, chcę zapytać Wysoki Trybunał, czy ustawa ta jest zgodna z art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ust. 1 i 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji w związku z art. 4 oraz art. 8 ust. 2 i art. 8a ust. 2 ustawy zasadniczej Konsulatu Sclavinii.

Wysoki Trybunale, nie ulega wątpliwości, że powyższa ustawa dotyczy jednego z podstawowych praw Samorządów Księstwa Sarmacji, jakim jest samostanowienie zawarte m.in. w art. 33 ust. 2 Konstytucji KS
Zmiana granic prowincji następuje za ich zgodą.

W warunkach mikronacyjnych wyrazem zmiany granic są przede wszystkim przepisy prawne o nich stanowiące. Więc wykreślenie Sclavinii z większości aktów prawnych Księstwa Sarmacji powoduje de facto zmianę granic tego Samorządu. Gdy przyjrzymy się celowi tej ustawy - jest nim połączenie (nie likwidacja) Sclavinii ze Starosarmacją. Sclavinia nie przestaje istnieć, ale przestaje być prowincją i stanie się dzielnicą Starosarmacji. A jak Prowincja miałaby wyrazić zgodę? W sposób opisany w akcie zasadniczym, za pośrednictwem organu "władzy publicznej, który reprezentuje prowincję na zewnątrz".

O ile w przypadku Starosarmacji można uznać, że jeden ze współwnioskodawców - Wicehrabia Robert Janusz von Thorn bez wątpienia miał umocowanie, to moje wątpliwości budzi umocowanie Barona Guedesa de Limy. Organem władzy publicznej, który reprezentuje Saclavinię na zewnątrz jest, zgodnie z ustawą zasadniczą, Trzyosobowe Prezydium Rady. Organ ten "wykonuje swoje kompetencje kolegialnie albo przez jednego ze swoich członków, działającego z uchwalonego przez nie szczególnego upoważnienia". Baron de Lima był jedynym członkiem Prezydium, jednak nie przedstawił szczególnego upoważnienia uchwalonego przez Prezydium, ani nie dopełnił obowiązku ciążącego na nim zgodnie z art. 8 ust. 2, ani art. 8a ust. 2 - nie powołał w miejsce członków Prezydium, których urząd został opróżniony, nowych członków Prezydium. Nie wiem czy istniały okoliczności nadzwyczajne z powodu, których nie mógł tego uczynić, jednak nie zostało to, w mojej ocenie, dostatecznie wyjaśnione.

Uważam, że w tym przypadku - samostanowienia o granicach - nie można przyznać inicjatywy żadnemu z innych uprawnionych wymienionych w art. 18 Konstytucji, ponieważ pierwszeństwo ma art. 33 ust. 2. Dlatego też nie można uznać, ani samoistnego upoważnienia dla Wicehrabiego Roberta Janusza von Thorn, jako posła, ani też pozwolić, aby jedna prowincja decydowała o losach innej. Co zresztą, w mojej ocenie, nie leżało u podstaw inicjatywy ze strony Wicehrabiego.

Równocześnie uważam, że nie można rozpatrywać konstytucyjności każdego z przepisów ustawy odrębnie, ponieważ choćbyśmy zostawili jeden przepis, może się to skończyć tym, że Sclavinia po wyroku będzie istniała jako samodzielna Prowincja (jestem zobowiązany przez Konstytucję podpisać przepisy uznane za zgodne z nią), ale jej pozycja stałaby się ułomna względem innych. Mam na myśli art. 1, który rzeczywiście mógłby zostać zrealizowany z inicjatywy każdego uprawnionego na podstawie art. 18 Konstytucji KS, jednak nie taki cel, moim zdaniem, był tej ustawy i trzeba ją w kontekście konstytucyjności, rozpatrywać całościowo.


Z wyrazami szacunku,

Image
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Post by Hugo »

Eldorat, 11 listopada 2016 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 19, w związku z art. 24 oraz art. 20-21 Ustawy Sejmu nr 293 — Kodeks postępowania sądowego z dnia 8 sierpnia 2016 roku (Dz. P. poz. 8765, tekst jedn.) zarządzam, co następuje:
  1. Na wniosek Księcia Sarmacji z dnia 11 listopada 2016 roku, wszcząć postępowanie w sprawie określonej w w/w wniosku.
  2. Nadać sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK U 16/11/11.
  3. Wyznaczyć do składu orzekającego: ATK JKW Defloriusza Dymana Wandera, ATK Mateusza von Thorna-Chojnackiego, ATK Konrada Jakuba Friedmana oraz ATK Wojciecha Hergemona.
  4. Wyznaczyć ATK Wojciecha Hergemona na Przewodniczącego Składu Orzekającego.Image
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Post by Cudzoziemiec 1 »

Wysoki Trybunale,

działając na podstawie nadanego mi upoważnienia do reprezentowania Starosarmacji przed organami władzy centralnej w sprawach jej dotyczących, jak również w związku z pełnieniem funkcji Kanclerza i Posła na Sejm, uprzejmie informuję, iż zamierzam wziąć udział w rozpoczynającym się postępowaniu, i proszę o dopuszczenie mojej osoby do tegoż.

Z poważaniem,
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Post by kaxiu »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Wezwać Roberta Janusz wicehrabiego von Thorn do wskazania, czy jego oświadczenie o przystąpieniu do sprawy należy traktować także jako złożone w imieniu Namiestnika Starosarmacji oraz/lub przedstawiciela posłów, a jeżeli tak - do przedłożenia stosownych dokumentów, z których wynika umocowanie w terminie 3 dni, pod rygorem uznania, że przystępuje do sprawy jedynie jako Kanclerz.


Jako Przewodniczący Składu, z uwagi na wagę sprawy, czuję się zobowiązany uzasadnić wydane zarządzenie. Do zgłoszenia przystąpienia do sprawy uprawniony m.in jest:
  • sprawujący organ reprezentujący prowincję, a jeżeli organ ten jest kolegialny, jego przewodniczący;
  • przedstawiciel grupy posłów w liczbie stanowiącej jedną trzecią liczby posłów;
Uprawnieni natomiast nie są: prowincja (rozumiana jako osoba prawna), ani też poseł działający samodzielnie. Przedłożone pełnomocnictwo wskazuje, iż istotnie Robert Janusz wicehrabia von Thorn jest uprawniony do reprezentacji prowincji, jednakże nie jest organem w rozumieniu art. 22 k.p.s., zatem działać może jedynie w imieniu prowincji (osoby prawnej). W przypadku Starosarmacji pełnomocnik winien przystąpić w imieniu Namiestnika. Zgłoszenie powinno zawierać oświadczenie w czyim imieniu pełnomocnik/przedstawiciel przystępuje do sprawy, a także stosowne umocowanie. Nie budzi moich wątpliwości skuteczność zgłoszenie przystąpienia do sprawy Kanclerza.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
leszcz
Posts: 2304
Joined: 2 Sep 2008, o 18:28
Location: Czarnolas

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Post by leszcz »

Szanowny Panie Asesorze,

Wielmożny Wicehrabia von Thorn został upoważniony do występowania przed różnymi organami w imieniu Namiestnika Starosarmacji jeszcze za mojej poprzedniej kadencji. Nawet pismo, które przedstawił, jest li tylko potwierdzeniem wcześniejszych decyzji.

Zupełnie nie rozumiem, czemu Szanowny Pan to upoważnienie podważa. Wicehrabia von Thorn jako architekt połączenia Starosarmacji i Sclavinii jest najbardziej kompetentną i powiadomioną w tych kwestiach osobą i moje pełnomocnictwa przekazane jakiś czas temu bynajmniej nie ustają.

Proszę o niezwłoczną informację, jakie to dokumenta uczynią poważaniu Szanownego Asesora za dość, bo z uzasadnienia, mimo siedmiu już lat nauk na poziomie akademickim w najlepszych uczelniach krajowych świata realnego i doktoratu netowego, nie pojmuję.
Henryk ex-ciast. Leszczyński
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Post by kaxiu »

Przewodniczący Składu Orzekającego uprzejmie informuje, że Trybunał Koronny nie poszukuje pełnomocnictw ani z urzędu ani też na wniosek. Na konieczność przedłożenia pełnomocnictwa nie wpływa ani wysoka wiedza w sprawie osoby się zgłaszającej ani fakt, że rzekomo udzielający pełnomocnictwa posiada stopień doktora net. Badaniu podlega natomiast pełnomocnictwo które zostało złożone.

Jednocześnie Przewodniczący Składu Orzekającego uprzejmie informuje, że prowincja nie znajduje się w zamkniętym katalogu podmiotów, które mogą zgłosić swój udział w sprawie. Albo więc należy okazać dokument upoważniający wicehrabiego von Thorn do działania w imieniu Namiestnika Starosarmacji, o którym to upoważnieniu Namiestnik Starosarmacji wspomina - albo skoro już Namiestnik Starosarmacji stawił się osobiście w Trybunale - może on udzielić pełnomocnictwa na miejscu. Nadto pełnomocnik powinien oświadczyć, że w imieniu udzielającego pełnomocnictwo zamierza działać.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
leszcz
Posts: 2304
Joined: 2 Sep 2008, o 18:28
Location: Czarnolas

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Post by leszcz »

Szanowny Panie Przewodniczący,

niniejszym upoważniam Wielmożnego Wicehrabiego Roberta von Thorn do reprezentowania Namiestnika Starosarmacji przed Wysokim Trybunałem.
Henryk ex-ciast. Leszczyński
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Post by Cudzoziemiec 1 »

Wysoki Trybunale,

spełniając mokry sen każdego biurokraty niniejszym oświadczam, że zamierzam działać w imieniu Namiestnika Starosarmacji. Działanie to zamierzam czynić na podstawie udzielonego wyżej pełnomocnictwa..
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Post by Cudzoziemiec 1 »

Wasza Książęca Mość,
Wysoki Trybunale,

WNIOSEK O ZMIANĘ SKŁADU ORZEKAJĄCEGO


niniejszym składam wniosek o zmianę składu orzekającego w sprawie, w taki sposób, że ze sprawy zostanie wyłączony ATK Wojciech Hergemon.

Uzasadnienie: od dnia wczorajszego, w związku ze zgłoszonym w Sejmie przez ministra mojego rządu projektem ustawy o inicjatywach użytecznych społecznie trwa nieustanna, wymierzona we mnie osobiście, i w moje inicjatywy, niepohamowana, pełna kalumni i pomówień, forma ataku prowadzonego przez wyżej wzmiankowanego ATK. Oczywiście ma to związek z prowadzoną przez ATK inicjatywą prywatną w postaci Giełdy Papierów Wartościowych. Każdy ma prawo do krytyki działań rządu, i moich własnych, jednak ATK winien to czynić jednak w taki sposób by jego wypowiedzi nie budziły obaw o bezstronność w wydawaniu wyroków na sali Trybunału Koronnego.

Przyznaję, że od wczoraj, mając na uwadze pojawiające się wypowiedzi i insynuacje, poważnie o bezstronność ATK Hergemona w stosunku do spraw, w których jestem stroną, się obawiam. I wobec tego wnoszę jak w petitium.

Poniżej przedstawiam kilka wypowiedzi ATK Hergemona, które budzą moje uzasadnione obawy. Jestem pewien, że ATK nie przysługuje prawo do snucia domysłów i mało chwalebnych insynuacji.

Na IRC o projekcie złożonej ustawy:
<kaxiu> robcie sobie inicjatywy sami
<kaxiu> razem z robercikiem
<kaxiu> ktory jak sadze jest pomyslodawca obecnego rozwiazania.
<kaxiu> przyokazji jak sie wyniose
<kaxiu> nie bedzie sie musial wielmozny znizac
<kaxiu> i patrzec na takie robactwo jak obywatel z teutonii.
[...]
<kaxiu> no ale rzad RCA zawsze uwazal obywateli za kryminal

W artykule dotyczącym oceny projektu:
Wojciech Hergemon: "Biorąc pod uwagę wcześniejsze działania Kanclerza, takie jak publiczne przedstawianie zarzutu oszukiwania systemu podatkowego, czy też bardzo prospołeczną wykładnię niektórych przepisów, niewątpliwie stwierdzone zostanie, że spełniły się przesłanki art. 4 ust. 1 pkt 1 w związku z czym Giełda zostanie pozbawiona statusu inicjatywy użytecznej społecznie i zapewne na mocy art. 4 ust. 3 nałożona zostanie kara w wysokości połowy wkładu własnego (w przykładzie byłoby to 250 tysięcy, w rzeczywistości - ponad 350 tysięcy)."
Wojciech Hergemon: "Dziwnym zbiegiem okoliczności podatek został zmieniony na niekorzyść Giełdy, a jednocześnie o ile Galeria von Thorn zostanie uznana za użyteczną społecznie - będzie zwolniona z podatku w całości. Zapewne jest to przypadkowa zbieżność nazwy galerii z nazwiskiem Kanclerza i Ministra forsującego projekt."
Wojciech Hergemon: "Jednocześnie uprzejmie informuję, że wyjeżdżam w Bieszczady i zamierzam wrócić jak pewna osoba (tu oczywiście chodzi o moją osobę - dopisek RCA) znajdzie się poza Rządem."

Z poważaniem,
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Post by Hugo »

Eldorat, 14 listopada 2016 roku


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 15 par. 3 postanawiam oddalić wniosek z dnia 14 listopada br. o zmianę składu orzekającego

uzasadnienie

Wykluczanie Asesora z rozstrzygania sprawy ustrojowej na podstawie osobistej niechęci asesora do przystępującego do postępowania, nie zawsze może być zasadne. Nie wykluczam takiej możliwości w sprawach ustrojowych, jednak w tym przypadku nie dostrzegam poważnych wątpliwości co do bezstronności Asesora Hergemona. To nie jest sprawa o ustalenie praw wnioskującego, ani skazanie Wnioskującego czy pozwanego przez Wnioskującego. A nie doszukałem się w przytoczonych wypowiedziach Asesora odniesień do problemów poruszanych w niniejszej sprawie ustrojowej.

Rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie dotyczy przede wszystkim interesów Prowincji i to nie tylko wymienionych we wniosku inicjalnym - Starosarmacji i Sclavini, ale każdego istniejącego Samorządu i być może nowo powstałego w przyszłości. Dlatego też w mojej ocenie przedstawione przez Wnioskującego dowody nie podważają bezstronności Asesora Hergemona w tej konkretnej sprawie ustrojowej.

W związku z powyższym, należało orzec jak w sentencji.


Image
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Locked

Return to “Archiwum spraw ustrojowych”