TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych
User avatar
Mustafa Owski
Posts: 692
Joined: 23 Nov 2008, o 17:04

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Post by Mustafa Owski »

Wysoki Trybunale!

Oczywiście wnosimy o przystąpienie do sprawy.

Wydanie upoważnienia trwało tak długo z kilku powodów. W Ustawie Zasadniczej Konsulatu Sclavinii nie ma miejsca o przewodniczącym. Wobec czego 12.11 rozpoczęto debatę nad ustanowieniem takiego stanowiska. Niestety Prezydium nie mogło dość do consensusu w tej sprawie. W trakcie debaty postanowiono więc o wydaniu Upoważnienia, aby uniknąć zupełnego paraliżu, gdyż Prezydium musi być jednogłośne w swoich głosowaniach aby jakikolwiek akt prawny przeszedł.

Kiedy przeszliśmy do dyskusji nad upoważnieniem, uderzyła realioza, i na odpowiedzi członków Prezydium trzeba było czekać pomiędzy jednym, a trzema dniami.

Mam nadzieję ze powyższe uzasadnienie jest wystarczające.
v-hr. Mustafa Owski h.Roch
TRUP
- kmdr ppor. Książęcej Marynarki Wojennej
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Post by kaxiu »

Uzasadnienie takie zapewne będę skłonny zaakceptować, wyłącznie w drodze wyjątku z uwagi na to, że sprawa dotyczy tak naprawdę praw Sclavinii, a nadto fakt paraliżu organów Sclavińskich jest mi znany.

Natomiast, Prezydium Rady musi wydać odpowiednie upoważnienie tak jak opisałem już wyżej - gdyż sama Sclavinia uczestnikiem być nie może. Mam nadzieję, że jesteście w stanie zrobić to względnie szybko.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
leszcz
Posts: 2304
Joined: 2 Sep 2008, o 18:28
Location: Czarnolas

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Post by leszcz »

Wysoki Trybunale,

długo mógłbym pisać o zaistniałej sytuacji, jednak Wysoki Trybunał, jak mniemam, obecny był w Księstwie Sarmacji i siłą rzeczy obserwował perypetie połączenia Sclavinii i Starosarmacji. Obecna próba jest już drugą z kolei i wynika właśnie z porażającego uwiądu Sclavinii, przerwanego dopiero przez działania Wielmożnego Wicehrabiego de Limy.

Sama ustawa procedowana była właściwie, bowiem wnioskodawcą był Wielmożny Poseł Robert wicehrabia von Thorn.

Wicehrabia de Lima był wówczas jedynym aktywnym Sclavińczykiem. Owszem, akt zasadniczy Sclavinii najwyraźniej w ogóle takiej sytuacji nie przewidywał, jak znakomita większość prawodawstwa wychodzącego ze szkoły JKW Piotra Mikołaja, który, z należnym mu szacunkiem, lubował się w cokolwiek skomplikowanych, można by rzecz, bizantyjskich strukturach, które jednak sprawdzały się wyłącznie w okresach aktywnościowej prosperity.

Starosarmacja od tej filozofii prawa odeszła, stawiając w myśl zasad neomonarchofaszystowskich na skromną, okrojoną władzę i ustrój uzbrojony w bezpieczniki na mroczne czasy. Sclavinia takich bezpieczników nie miała. Czy to jednak powód, by utrącać historyczną decyzję?

Wysoki Trybunale,

abstrahując od zagadnień stricte prawniczych, które musi Wysoki Trybunał przedkładać ponad wszystkie inne, muszę jednak zwrócić uwagę na rację stanu. Dziś racja stanu wymaga ratowania dziedzictwa i kultury sclavińskiej. Starosarmacja chce to uczynić. Jeśli nie, jestem przekonany, że oba te samorządy, wykrwawione w walkach o połączenie, rychło obumrą.

Sarmacja, co już w wielu wypadkach wskazywano, nie jest państwem prawa. W Starosarmacji idziemy jeszcze dalej, wyznając prymat woli narodu nad ustanowionym prawem. Oczywiście, kojarzy nam się ta myśl z dyktaturą, z uciskiem. Ale czyż gorsze to jest od dyktatury wadliwych przepisów, których teraz padamy ofiarą?

Wysoki Trybunale,

pojawia się też kwestia faktu, iż badana jest Ustawa konstytucyjna, a badanie jej zgodności z konstytucją jest wedle otrzymanych przeze mnie ekspertyz bezcelowe. Co więcej, jak mi wskazano,
może zachodzić sprzeczność pomiędzy normami, jednak to rozstrzygają reguły kolizyjne i przepis późniejszy wyłącza zastosowanie wcześniejszego. Zgoda lub brak zgody organu uprawnionego do reprezentowania Sclavinii nie ma tu, jak wskazują moi eksperci, żadnego znaczenia.

Wysoki Trybunale,

zważywszy na powyższe, wnoszę o uznanie połączenia Sclavinii i Starosarmacji za uczynione w zgodzie z literą prawa.
Henryk ex-ciast. Leszczyński
User avatar
Mustafa Owski
Posts: 692
Joined: 23 Nov 2008, o 17:04

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Post by Mustafa Owski »

Wysoki Trybunale!

Przedstawiłem stosowne upoważnienie wydane przez Prezydium Rady w poście poprzedzającym moją ostatnią wypowiedź.
v-hr. Mustafa Owski h.Roch
TRUP
- kmdr ppor. Książęcej Marynarki Wojennej
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Post by kaxiu »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Dziękuję Namiestnikowi Starosarmacji za przedstawienie stanowiska w sprawie, a nadto:
1) Zakreślam termin 3 dni (który może zostać przedłużony) na dalsze stanowiska uczestników zainteresowanych, a to Księcia Sarmacji oraz Namiestnika Starosarmacji oraz na zadawanie wskazanym wyżej uczestnikom zainteresowanym pytań przez członków składu orzekającego (w sprawie ustrojowej każdy z członków może samodzielnie zadawać pytania);
2) Stwierdzam, że przedstawione przez członka Prezydium Rady upoważnienie udzielone jest imieniem Konsulatu Sclavinii, który nie znajduje się w zamkniętym katalogu podmiotów z art. 22 § 3 k.p.s., które zgodnie z art. 108. § 1 k.p.s., mogą przystąpić do sprawy ustrojowej.
3) zakreślam termin 3 dni na zgłoszenie przystąpienia do sprawy przez Członka Prezydium będącego podmiotem, o którym mowa w art. 22 § 3 pkt 5 wraz z przedłożeniem odpowiedniego upoważnienia/pełnomocnictwa/uchwały pod rygorem odrzucenia wszystkich wniosków Członków Prezydium.

Uzasadnienie
odnośnie pkt 2 i 3

Trybunał Koronny działa na podstawie przepisów prawa, w tym Kodeksu Postępowania Sprawiedliwości. Trybunał nie ma możliwości działania wbrew przepisom. Ani na Trybunale, ani też na przewodniczącym składu orzekającego nie ciąży obowiązek tłumaczenia przepisów, ustawodawca bowiem uznał, że objętość 127 artykułów przepisów postępowania jest przystępna dla każdego i każdy w k.p.s. się świetnie odnajdzie. Wskazuje na to w szczególności fakt, że Kodeks Postępowania Sądowego do tej pory nie był ani razu nowelizowany - zatem jest to w ocenie legislatora akt prawa idealny. Mimo wszystko kwestia kto może, a kto nie może przystąpić do sprawy była już w niniejszej sprawie tłumaczona kilkukrotnie. Dalszych wyjaśnień nie będzie. Zgodzić bowiem należy się z ustawodawcą, iż ignorantia legis non exculpat, zatem wszelkie wnioski nieodpowiadające wymogom przepisów k.p.s. należy odrzucić i przystąpić do dalszego procedowania sprawy.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Post by Hugo »

Panie Przewodniczący.

Przepraszam, że dopiero w ostatnim dniu o tym informuję, ale nie będę zabierał głosu, ani zadawał pytań Zainteresowanym, ponieważ chciałbym tylko wyjaśnienia sytuacji - mam wątpliwości, nie opinię w przedmiotowej sprawie. W związku z tym, że ustawa dla ważności wymaga mojego podpisu, chcę aby Wysoki Trybunał wątpliwości te rozwiał.


Z wyrazami szacunku
Image
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Post by kaxiu »

Wszystkie pozakreślane terminy już upłynęły. Zatem mamy w sprawie dwa podmioty - Księcia Sarmacji oraz Namiestnika Starosarmacji. Oba podmioty przedstawiły swoje stanowisko w sprawie i nie zgłaszały dalszych stanowisk.

W zasadzie więc można by już rozprawę zamknąć, ale... od paru dni nie ma kontaktu z częścią składu orzekającego. Zatem póki co poczekamy do weekendu i wtedy zobaczymy co dalej (przypominam - w sprawie ustrojowej każdy członek składu orzekającego może zadawać pytania).

Informacje te podaje z jednej strony, żeby zachować jakiś porządek w sprawie, a z drugiej - żeby nie było wątpliwości co do tego, że sprawa jest traktowana przez Trybunał priorytetowo.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Post by kaxiu »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Stosownie do art. 46. k.p.s. postanawiam zamknąć rozprawę.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Post by kaxiu »

Uprzejmie informuję, że nadal trwa narada składu orzekającego.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Post by kaxiu »

Uprzejmie informuję, że orzeczenie wydane zostanie najpóźniej jutro (18 grudnia 2016 r.), godzina 23:00.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
Locked

Return to “Archiwum spraw ustrojowych”