TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: TK U 16/11/11 (połączenie Starosarmacji i Sclavinii)

Post by kaxiu »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na podstawie art. 90 pkt 4 k.p.s. postanawiam umorzyć postępowanie sądowe w sprawie.uzasadnienie


Trybunał dokonał następujących ustaleń w sprawie. Książę w dniu 11 listopada 2016 r. zwrócił się do Trybunału o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy konstytucyjnej. W dniu 22 listopada 2016 r. wydany został wyrok w sprawie ustrojowej o sygn. akt TK U 16/11/13 (Wybór Marszałka Sejmu). Zgodnie z pkt 5 powoływanego wyroku czynności dokonane przez Marszałka Sejmu wybranego w sposób nieważny są nieważne. Taka sytuacja wystąpiła w przypadku badanej ustawy, bowiem była ona w całości procedowana przez Marszałka Sejmu wybranego wadliwie.

Powyższe doprowadziło skład orzekający do konkluzji, że nie jest możliwe badanie aktu prawnego, którego tyczy niniejsza sprawa. Jednocześnie pojawiło się istotne wbrew pozorom zagadnienie, czy należy postępowanie umorzyć, czy też wyrokiem odmówić badania zgodności. Przepis art. 90 pkt 4 k.p.s. interpretować można dwojako. Mianowicie umorzenie może być możliwie wyłącznie w sytuacji, w której zmiana stosunków wpływa bezpośrednio na możność wyrokowania, albo też możliwe jest także w sytuacji, w której uczestnicy zainteresowani działając w takich warunkach jak w chwili wyrokowania/umorzenia nie wnosili by o rozpoznanie sprawy, a sama sprawa jest bezprzedmiotowa.

W wyniku narady całego składu orzekającego Trybunał ostatecznie opowiedział się za drugim, szerszym poglądem. Jednocześnie Trybunał stwierdził, że w następstwie powoływanego wyżej wyroku uległy zmianie zachowania organu ustawodawczego, który dążył do tego aby akty prawne procedowane były zgodnie z przepisami, w tym także w świetle powoływanego wyroku. Powyższe sprawiło, że w ocenie składu orzekającego prawidłowym jest umorzenie niniejszej sprawy w drodze postanowienia Przewodniczącego Składu Orzekającego.

Ustawodawca winien powtórzyć wszelkie czynności związane z procedowaniem niniejszego aktu prawnego już od momentu jego złożenia przez projektodawcę. Dopiero prawidłowo uchwalony akt prawny podlegać może badaniu przez Trybunał Koronny. Na marginesie warto wskazać, że w chwili obecnej Prezydium Rady Konsulatu Sclavinii jest obsadzone prawidłowo, zatem wątpliwości w sprawie już nie będą występować.

Niniejszej postanowienie nie stanowi ani odpowiedzi na pytanie czy Trybunał jest uprawniony do kontroli zgodności z konstytucją przepisów zmieniających konstytucję, ani też odpowiedzi na pytanie Księcia Sarmacji.


(—) Wojciech Hergemon
Przewodniczący Składu Orzekającego
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
Locked

Return to “Archiwum spraw ustrojowych”