TK U 16/11/13 (Wybór Marszałka Sejmu)

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: TK U 16/11/13 (Wybór Marszałka Sejmu)

Post by kaxiu »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Stosownie do art. 46. k.p.s. postanawiam zamknąć rozprawę.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: TK U 16/11/13 (Wybór Marszałka Sejmu)

Post by kaxiu »

Numer postępowania: TK U 16/11/13

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:

  • ATK Wojciech Hergemon (przewodniczący),
  • ATK Mateusz von Thorn-Chojnacki ,
  • ATK Konrad Jakub Friedman,
rozpoznawszy na wniosek przedstawiciela grupy obywateli w liczbie stanowiącej jedną dziesiątą liczby obywateli lub jedną dziesiątą głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu w osobie Rolanda barona Heach-Romańskiego ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni przepisów w zakresie:
1) Czy z przepisów prawa, a w szczególności z przepisów Regulaminu Sejmu, wynika że w przypadku rezygnacji marszałka sejmu z pełnienia funkcji opróżnienie funkcji marszałka sejmu następuje z chwilą rezygnacji?
2) Czy marszałek sejmu, który zrezygnował ze sprawowania swojej funkcji, jest uprawniony do przeprowadzenia procedury wyboru swojego następcy?
3) Czy przeprowadzenie wyboru marszałka sejmu przez osobę nieuprawnioną implikuje nieważność zarówno wyboru marszałka sejmu jak i czynności przez niego podjętych w ramach sprawowania funkcji?
4) Co należy rozumieć pod pojęciem "przeprowadzenia wyboru marszałka sejmu", o którym mowa w przepisie art. 16 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji?
5) Czy marszałek-senior pełni swoją funkcję od momentu powołania przez Księcia do chwili wyboru marszałka sejmu czy też okres ten pokrywa się z czasem kadencji sejmu?


rozstrzygniecie

1. Brak jest w przepisach prawa, a w szczególności w przepisach Regulaminu Sejmu, normy imperatywnej określającej chwilę opróżnienia funkcji Marszałka Sejmu w przypadku jego rezygnacji. Chwila ta może zostać określona w oświadczeniu o rezygnacji poprzez stosowny zwrot określający termin („z dniem”, „natychmiastowo”, „niniejszym”, „w dniu dzisiejszym” etc.) lub też zdarzenie („z chwilą wyboru następcy etc.”). Przy braku takiego określenia, o ile rezygnujący dalej wykonuje obowiązki Marszałka Sejmu przyjąć należy, że do opróżnienia funkcji Marszałka Sejmu dochodzi w chwili dokonania wyboru nowego Marszałka Sejmu.

2. Marszałek-Senior pełni swoją funkcję od chwili powołania przez Księcia do chwili jego odwołania, powołania nowego Marszałka-Seniora lub końca kadencji Sejmu.

3. Wybór Marszałka Sejmu przeprowadza Marszałek-Senior. Marszałek Sejmu nie jest uprawniony do przeprowadzenia wyboru swojego następcy niezależnie od chwili opróżnienia funkcji Marszałka Sejmu.

4. Pojęcie "przeprowadzenia wyboru Marszałka Sejmu", o którym mowa w przepisie art. 16 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji oznacza całokształt czynności faktycznych i prawnych niezbędnych każdorazowo do dokonania skutecznego i ważnego wyboru Marszałka Sejmu.

5. Przeprowadzenie wyboru Marszałka Sejmu przez osobę nieuprawnioną skutkuje nieważnością wyboru Marszałka Sejmu. Ważne są jedynie czynności, których dokonał Marszałek Sejmu wybrany zgodnie z przepisami.

6. Punkty 1 i 5 wyroku nie wpływają na ważność aktów prawnych ogłoszonych przed dniem 13 listopada 2016 r.uzasadnienie

Grupa obywateli działając przez przedstawiciela zwróciła się do Trybunału Koronnego o udzielenie wykładni odnośnie przepisów proceduralnych związanych z działalnością Sejmu. Niezależnie od motywacji obywateli wyrok Trybunału ma charakter abstrakcyjny, niezwiązany z wydarzeniami, które legły zapewne u podstaw złożenia wniosku. Jednocześnie z uwagi na brak pewności istotnej grupy obywateli (w tym urzędników państwowych) co do wykładni kluczowych dla procedury legislacyjnej przepisów Trybunał uznał sprawę za wyjątkowo ważną.

Do postępowania nie przystąpiły skutecznie inne podmioty niż uczestnik zainteresowany – przedstawiciel grupy obywateli. W toku postępowania uczestnik zainteresowany nie składał dalszych oświadczeń, a członkowie składu orzekającego nie kierowali do niego żadnych pytań.

Trybunał zważył co następuje.

Istotne znaczenie dla rozpoznania sprawy ma hierarchia aktów prawa ustalona w art. 2 ust. 1 Konstytucji. Kwestie związane z funkcją Marszałka Sejmu zostały unormowane w szczególności w art. 16 Konstytucji oraz pochodnym względem tegoż art. 2 Ustawy Sejmu – Regulamin Sejmu. Powoływane przepisy nie zawierają norm określających chwilę opróżnienia funkcji Marszałka Sejmu w przypadku jego rezygnacji. Trybunał jednocześnie stwierdził, że istotnie istnieje zwyczaj pełnienia obowiązków Marszałka Sejmu już po złożeniu rezygnacji.

Z uwagi na powyższe Trybunał doszedł do konkluzji, że o chwili opróżnienia urzędu każdorazowo decyduje oświadczenie złożone przez samego rezygnującego, a w razie wątpliwości jego późniejsze zachowanie. Rezygnujący może w szczególności oznaczyć termin skuteczności rezygnacji („z dniem”, „natychmiastowo”, „niniejszym”, „w dniu dzisiejszym”, „jutro”, „o godzinie 12:00”, teraz” etc.) lub też zdarzenie (zwłaszcza wybór nowego marszałka).

Dopiero w braku takiego oznaczenia Trybunał uznał, że istotne znaczenie ma późniejsze zachowanie rezygnującego. Trybunał w tym miejscu wskazuje, iż zwyczaj stanowi jedno ze źródeł prawa Księstwa Sarmacji. Jednocześnie zwyczaj nie może wyprzedzać konkretnego oświadczenia woli, jakie składa rezygnujący, bowiem jest on uprawniony do rezygnacji ze skutkiem natychmiastowym.

Trybunał stwierdził także, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 Konstytucji Funkcja Marszałka-Seniora powiązana jest kadencją Sejmu, zatem pełni on ją do chwili jego odwołania, powołania nowego Marszałka-Seniora lub końca kadencji Sejmu. Ustawodawca nie przewidział unormowania powodującego opróżnienia funkcji Marszałka-Seniora w sytuacji wyboru Marszałka Sejmu.

Dodatkowo za tak przyjętą wykładnią przemawia zdanie 2 przepisu art. 16 ust. 1 Konstytucji, a także brak w sarmackim porządku prawnym przepisu analogicznego do art. 1 ust. 2 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał stoi na stanowisku, iż z uwagi na korzenie kulturowe prawa sarmackiego wątpliwości mogą być rozwiewane przez porównanie do przepisów „realnych”, bowiem działalność mikronacji polega m.in. na stworzeniu prawa lepszego w ocenie obywateli od prawa obowiązującego realnie.

W ocenie Trybunału nie może być wątpliwości co do tego, że wybory Marszałka Sejmu mogą być przeprowadzane wyłącznie przez Marszałka-Seniora, wynika to bowiem wprost z art. 16 ust. 1 zd. 2 Konstytucji, która jest aktem o najważniejszym w sarmackim systemie prawa (art. 2 ust. 1 Konstytucji). Tym samym inne osoby, w tym także Marszałek Sejmu, nie są uprawnione do przeprowadzenia wyborów.

Udzielając odpowiedzi na pytanie odnośnie wykładni pojęcia „przeprowadzenia wyborów Marszałka Sejmu”, o której mowa w art. 16 ust. 1 Konstytucji Trybunał opowiedział się za koncepcją szeroką. Wskazać bowiem należy, że brak regulacji tej procedury wskazuje na wolę ustawodawcy, aby kwestię tę regulował zwyczaj, będący także źródłem prawa (art. 2 ust. 1 Konstytucji). Zwyczaj taki może na przestrzeni dziejów ulegać zmianie, co w warunkach mikronacji następować może szybko. Brak jest zatem uzasadnienia, aby Trybunał nadawał konkretne ramy dla przeprowadzania wyborów.

Trybunał zatem ograniczył się do wskazania, iż na procedurę wyborów składają się wszystkie i wyłącznie te czynności faktyczne i prawne, które są niezbędne do skutecznego i ważnego wyboru Marszałka Sejmu. To jakie czynności wchodzą w skład pojęcia „przeprowadzenia wyborów” należy badać każdorazowo w odniesieniu do norm prawa zwyczajowego obowiązującego w chwili dokonania wyboru.

Powyższe rozważania niewątpliwie implikować muszą stwierdzenie, że wybór Marszałka Sejmu przeprowadzony przez inną osobę niż Marszałek Senior jest nieważny. Kwestia ta bowiem uregulowana jest w art. 16 ust. 1 Konstytucji, zatem nie może być odmiennie regulowana normami prawa zwyczajowego. Nie ma jednocześnie znaczenia to czy i jaką funkcję pełniła inna osoba niż Marszałek-Senior. Zatem również czynności dokonane przez osobę nieważnie wybraną nie mogą być ważne.

Jednocześnie Trybunał miał na uwadze, że w sytuacji, w której obywatele zaczęli interesować się prawidłowością procedowania przez organ uchwałodawczy punkt 1 i 5 wyroku w razie wykazania wcześniejszych nieprawidłowości w procesie legislacyjnym skutkować mogło by nieważnością ex tunc aktów prawnych ogłoszonych przed skierowanie pytania do Trybunału, w tym i aktów ogłoszonych wiele lat temu.

Sytuacja taka niewątpliwie doprowadziła by do braku jakiejkolwiek pewności co do obowiązywania aktów prawnych, a więc i całkowitego zaburzenia stosunków prawnych i społecznych. Trybunał wskazuje, iż zgodnie z art. 1 ust 1 i 2 Konstytucji Księstwo Sarmacji jest wolnym państwem, którego celem jest ochrona, obrona i popieranie wolności w obrębie jego granic, a nadto nienaruszalności i integralności swojego terytorium oraz otacza opieką obywateli.

Skutków orzeczenia nie dałoby się pogodzić z zasadami nadrzędnymi wyrażonymi w powoływanym art. 1 Konstytucji, zatem kierując się wskazanymi wyżej zasadami Trybunał ograniczył skutek prawny do aktów prawa ogłoszonych nie wcześniej niż z dniem wpływu wniosku. Jednocześnie Trybunał nie ograniczył skutków orzeczenia wobec aktów prawnych jeszcze nieogłoszonych, bowiem istnieje możliwość ich konwalidacji bez naruszenia stosunków prawnych i społecznych.

Powyższe skutkowało orzeczeniem jak w sentencji.

Od wyroku nie przysługuje apelacja.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
Locked

Return to “Archiwum spraw ustrojowych”