TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefektach)

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych
User avatar
Alfred
Posts: 1711
Joined: 17 Jul 2013, o 18:15

TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefektach)

Post by Alfred »

Składam pismo w załączeniu. JKW Andrzej Fryderyk potwierdzi, że mam stosowne pełnomocnictwo.
Wniosek inicjalny.pdf
Wniosek o rozpoznanie i rozstrzygnięcie przez Trybunał Koronny sprawy o kontrolę zgodności ustawy o prefektach z Konstytucją Księstwa Sarmacji i Ustawą Konstytucyjną o Sejmie Wielkim.
(62.72 KiB) Downloaded 162 times
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefekta

Post by anglov »

Potwierdzam upoważnienie Martina Schlesingera-Asketila do złożenia wniosku inicjalnego i reprezentowania mnie w tej sprawie.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefekta

Post by Hugo »

Eldorat, 5 grudnia 2016 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 19, w związku z art. 24 oraz art. 20-21 Ustawy Sejmu nr 293 — Kodeks postępowania sądowego z dnia 8 sierpnia 2016 roku (Dz. P. poz. 8765, tekst jedn.) zarządzam, co następuje:
  1. Na wniosek Królestwa Teutonii z dnia 5 grudnia 2016 roku, wszcząć postępowanie w sprawie określonej w w/w wniosku.
  2. Nadać sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK U 16/12/05.
  3. Wyznaczyć do składu orzekającego: ATK JKW Defloriusza Dymana Wandera, ATK Mateusza von Thorna-Chojnackiego, ATK Konrada Jakuba Friedmana oraz ATK Wojciecha Hergemona.
  4. Wyznaczyć ATK Mateusza von Thorna-Chojnackiego na Przewodniczącego Składu Orzekającego.Image
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Alfred
Posts: 1711
Joined: 17 Jul 2013, o 18:15

Re: TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefekta

Post by Alfred »

Dreamopolis, dnia 12 grudnia 2016 r.

Martin Schlesinger-Asketil
Dreamopolis, Królestwo Dreamlandu

Jego Książęca Mość
Tomasz Ivo Hugo
przewodniczący Trybunału Koronnego
ul. Artyleryjska 11
M00009 Eldorat, Księstwo Sarmacji


Korzystając z przysługującego mi prawa (art. 15 § 1 ustawy Sejmu nr 293 z dnia 8 sierpnia 2016 r. — Kodeks postępowania sądowego), wnoszę, aby Wasza Królewska Mość zmienił skład, w którym Trybunał Koronny rozpoznaje i rozstrzyga sprawę w postępowaniu o numerze TK U 16/12/05, w zakresie powierzenia funkcji przewodniczącego składu innemu z jego członków.

Postępowanie zostało wszczęte 5 grudnia 2016 roku. Jako iż jego przedmiotem jest sprawa o kontrolę zgodności aktu normatywnego z aktami normatywnymi wyższymi hierarchicznie, powstało tym samym uprawnienie dla podmiotów wymienionych w art. 22 § 3 k.p.s. do przystąpienia do sprawy — w terminie do dnia 8 grudnia 2016 r. włącznie.

Pomimo tego, że po upływie tego terminu stało się możliwe otworzenie rozprawy, co otworzyłoby drogę do dalszego procedowania sprawy, przewodniczący składu asesor von Thorn-Chojnacki nie wykonał tej czynności przez trzy kolejne dni, tj. w okresie 9–11 grudnia 2016 roku.

Zgodnie z art. 88 pkt 4 k.p.s., skład może być zmieniony „z ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli przewodniczący składu lub jego większość pozostaje bezczynna przez ponad 7 dni”. Jakkolwiek bezczynność jest w tym przypadku krótsza, należy zauważyć, że otworzenie rozprawy jest czynnością prostą i niewymagającą głębszej deliberacji. Nadto trzeba zważyć, że czas bezczynności przewodniczącego przypadał na weekend, będący zazwyczaj okresem wzmożonej aktywności mikronacyjnej, oraz że od niemal miesiąca pozostaje on bezczynny, również jako przewodniczący składu, w innym postępowaniu przed Trybunałem Koronnym (TK U 16/11/08).

Te fakty należy oceniać na tle zasady szybkiego postępowania, wyrażonej w art. 10 k.p.s., który stanowi, że „sąd i organy postępowania sądowego dążą do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy bez zbędnej zwłoki oraz przeciwdziałają niepotrzebnemu przedłużaniu postępowania sądowego”. Biorąc pod uwagę, że prawodawca uczynił katalog przesłanek zmiany składu otwartym, pozostawiając przewodniczącemu Trybunału Koronnego pewną swobodę decyzji, podnoszę, że w tej sytuacji byłoby to działanie jak najbardziej zasadne.

Wobec czego wnoszę jak na wstępie.

(—) Schlesinger-Asketil
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefekta

Post by Hugo »

Eldorat, 12 grudnia 2016 roku


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 88 pkt 2 Ustawy Sejmu nr 293 — Kodeks postępowania sądowego z dnia 8 sierpnia 2016 roku (Dz. P. poz. 8765, tekst jedn.) zarządzam, co następuje:
Odwołuję składu orzekającego: ATK Wojciecha Hergemona.

UZASADNIENIE

Asesor Trybunału Koronnego Wojciech Hergemon w liście skierowanym do Księcia wprost zadeklarował brak bezstronności w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym należało postanowić, jak w sentencji.


Image
[/quote]
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
suchy
Posts: 1088
Joined: 8 Sep 2008, o 02:05
Location: Fer

Re: TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefekta

Post by suchy »

Otwieram rozprawę.
Informuję, że zgodnie z art. 108 § 1 Kodeksu Postępowania Sądowego, podmioty uprawnione do przystąpienia do sprawy, mogą zgłaszać taką chęć w niniejszym wątku w ciągu trzech dni (tj. do 15.12.2016r.).


(—) Mateusz von Thorn-Chojnacki,
Przewodniczący Składu Orzekającego
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
User avatar
Alfred
Posts: 1711
Joined: 17 Jul 2013, o 18:15

Re: TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefekta

Post by Alfred »

Wysoki Trybunale,

zwracam uwagę, że zgodnie z art. 108 k.p.s. termin przystąpienia do sprawy liczy się od czasu wszczęcia postępowania sądowego, nie zaś otwarcia rozprawy. Więcej — póki termin ten nie upłynął, rozprawy otworzyć nie można.

Termin przystąpienia do procedowanej sprawy, obliczony zgodnie z przepisami k.p.s., upłynął dnia 9 grudnia 2016 r. (zob. moje pismo do Jego Książęcej Mości z dnia 12 grudnia 2016 r.).

Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.s. przywrócenie terminu dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy uczestnik postępowania sądowego nie był w stanie wykonać czynności w terminie, co, jak się zdaje, nie zachodzi w tej sprawie. Ponadto dyskusyjne jest, czy podmiot uprawniony do przystąpienia do sprawy jest uczestnikiem postępowania (dopóki bowiem nie wykona swojego uprawnienia, jego uczestnictwo jest tylko potencjalne).
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefekta

Post by Hugo »

Eldorat, 20 października 2016 roku


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 15 par. 3 Ustawy Sejmu nr 293 — Kodeks postępowania sądowego z dnia 8 sierpnia 2016 roku (Dz. P. poz. 8765, tekst jedn.)
postanawiam:

Oddalić wniosek z dnia 12 grudnia 2016 roku.

UZASADNIENIE

W chwili składania wniosku nie minął okres "ponad 7 dni" bezczynności Przewodniczącego Składu Orzekającego, który zgodnie z art. 88 pkt Kodeksu postępowania sądowego może stanowić podstawę zmiany składu orzekającego. Przed upływem tego Przewodniczący podjął czynności.

W związku z powyższym należało postanowić, jak w sentencji.

Image
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefekta

Post by Cudzoziemiec 1 »

Pragnę dołączyć do niniejszej sprawy z racji pełnienia funkcji Kanclerza.
User avatar
Alfred
Posts: 1711
Joined: 17 Jul 2013, o 18:15

Re: TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefekta

Post by Alfred »

Dreamopolis, dnia 17 grudnia 2016 r.

Martin Schlesinger-Asketil
Dreamopolis, Królestwo Dreamlandu

Pan
Mateusz von Thorn-Chojnacki
asesor w Trybunale Koronnym
ul. Artyleryjska 11
M00009 Eldorat, Księstwo Sarmacji


Na podstawie art. 15 § 1 ustawy Sejmu nr 293 z dnia 8 sierpnia 2016 r. — Kodeks postępowania sądowego wnoszę, aby jako przewodniczący składu zamknął Pan rozprawę w postępowaniu sądowym nr TK 16/12/05.

Rozprawa została otworzona dnia 12 grudnia 2016 r.; od tego czasu ani Pan, ani też żaden z członków składu nie zadawał żadnych pytań mojemu mocodawcy, Królowi Teutonii, z kolei ja nie widzę potrzeby zajmowania dalszego stanowiska w sprawie. Mocodawca jest jedynym uczestnikiem zainteresowanym (żaden podmiot nie przystąpił skutecznie do sprawy; zob. moje pismo z dnia 12 grudnia 2016 r. i moją wypowiedź z dnia następnego), należy więc uznać, że „wszystkie okoliczności sprawy zostały należycie wyjaśnione”, a rozprawa podlega zamknięciu.

Wobec czego wnoszę jak na wstępie.

(—) Schlesinger-Asketil
Locked

Return to “Archiwum spraw ustrojowych”