TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefektach)

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefekta

Post by KJAF »

ZAMYKAM ROZPRAWĘ


W związku z wyjaśnieniem sytuacji przez stronę zainteresowaną oraz brakiem dalszych pytań ze strony Składu Orzekającego, rozprawa zostaje zamknięta. Wyrok zostanie ogłoszony po niejawnej naradzie SO.PRZEWODNICZĄCY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

/—/ Konrad J. Friedman
User avatar
Alfred
Posts: 1711
Joined: 17 Jul 2013, o 18:15

Re: TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefekta

Post by Alfred »

Dreamopolis, dnia 17 grudnia 2016 r.

Martin Schlesinger-Asketil
Dreamopolis, Królestwo Dreamlandu

Pan
Konrad Arped-Friedman
asesor w Trybunale Koronnym
ul. Artyleryjska 11
M00009 Eldorat, Księstwo Sarmacji

Uprzejmie proszę o udzielenie mi informacji o stanie narady Trybunału Koronnego, na której rozstrzygnięta ma być sprawa będąca przedmiotem postępowania sądowego nr TK U 16/12/05.

Schlesinger-Asketil
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefekta

Post by KJAF »

Informuję uprzejmie, że Skład Orzekający ma już w zasadzie opracowane założenia co do sentencji wyroku. Jednakże, potrzebna jest opinia jeszcze jednego z Asesorów, ażeby ostatecznie ustalić jego treść i poddać pod głosowanie.

Spróbujemy zakończyć postępowanie przed końcem tego tygodnia, a jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wyrok zostanie opublikowany do piątku.PRZEWODNICZĄCY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

/—/ Konrad J. Arped-Friedman
User avatar
Alfred
Posts: 1711
Joined: 17 Jul 2013, o 18:15

Re: TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefekta

Post by Alfred »

Dreamopolis, dnia 21 stycznia 2017 r.

Martin Schlesinger-Asketil
Dreamopolis, Królestwo Dreamlandu

Pan
Konrad Arped-Friedman
asesor w Trybunale Koronnym
ul. Artyleryjska 11
M00009 Eldorat, Księstwo Sarmacji

Uprzejmie proszę o udzielenie mi informacji co do przyczyn, dla których sprawa będąca przedmiotem postępowania sądowego nr TK U 16/12/05 nie została rozstrzygnięta do dnia 20 stycznia br., zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią.

Schlesinger-Asketil
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefekta

Post by KJAF »

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
21 stycznia 2017 roku
Eldorat


Trybunał Koronny w składzie:

  • ATK Konrad Jakub Arped-Friedman, przewodniczący;
  • ATK JKW Defloriusz Dyman Wander;
  • ATK Ignacy Urban de Ruth;
  • ATK Paviel von Thorn-Broniek;
rozpoznawszy, na wniosek króla Teutonii JKW Andrzeja Fryderyka, działającego poprzez pełnomocnika Martina Schlesinger-Asketila, sprawę ustrojową o sygnaturze TK U 16/12/05, dotyczącą zgodności Ustawy o prefektach z Konstytucją Księstwa Sarmacji oraz Ustawą konstytucyjną o Sejmie Wielkim,

rozstrzygniecie

- artykuł 9 ustęp 2 i 3 Ustawy Sejmu nr 146 z dnia 11 grudnia 2011 roku o prefektach (Dz. P. poz. 4993) jest niezgodny z art. 1 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji;
- artykuł 9 ustęp 4 tejże ustawy jest niezgodny z art. 1 ust. 3 Ustawy konstytucyjnej z dnia 27 października 2016 roku o Sejmie Wielkim (Dz. P. poz. 8980);
- uchyla się wyżej wymienione przepisy;
- odracza się wykonanie wyroku w czasie na 21 dni od chwili jego publikacji.


uzasadnienie

Trybunał przychylił się do wniosku inicjatora i podzielił jego punkt widzenia. Zgodnie z art. 38 Konstytucji, Osoby nieposiadające obywatelstwa sarmackiego, przebywające na terytorium Księstwa Sarmacji, posiadają wszystkie prawa i wolności gwarantowane przez Konstytucję, o ile prawo nie stanowi inaczej. Ustawy nie przewidują wyjątków w traktowaniu i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla cudzoziemców, w związku z czym, na podstawie art. 42 Konstytucji, cudzoziemcowi przysługuje prawo do obrony, natomiast na podstawie art. 43 — zastosowanie ma zasada domniemania niewinności.

Nie ulega również wątpliwości, że obecna konstrukcja przepisów w znaczący sposób utrudnia korzystanie z wolności i ochrony zagwarantowanych Konstytucją i ustawami. Jednym z argumentów są zbyt szerokie i nieprecyzyjne ramy określonych zachowań, które mogą stać się podstawą decyzji o wydaleniu cudzoziemca. Na podstawie zaskarżonych przepisów, można śmiało postawić tezę, że de facto nie jest wymagana jakakolwiek podstawa do wydalenia cudzoziemca.

Podobnie należy traktować kwestię konstytucyjnych uprawnień Sejmu. Zgodnie z zasadą legalizmu, organy władzy mogą działać jedynie na podstawie i w granicach prawa. Na podstawie Konstytucji, Trybunał Koronny między innymi rozpoznaje odwołania od kar wymierzonych przez inne organy (art. 32b ust. 6). Ustawa Konstytucyjna o Sejmie Wielkim stanowi natomiast, że do kompetencji Sejmu należy ustawodawstwo oraz kontrola nad Radą Ministrów (art. 1 ust. 3). Jest to nie do pogodzenia z artykułem 9 ustęp 4 Ustawy o prefektach, który mówi, iż od decyzji w sprawie wydalenia przysługuje odwołanie do Sejmu (...).

Trybunał uznał więc za potrzebne i konieczne, aby uchylić zaskarżone przepisy. Jednocześnie odstępuje od wykonania wyroku na 21 dni. Uprzejmie zaleca się w tym czasie Sejmowi nowelizację przepisów, mając na uwadze treść i wnioski zawarte w niniejszym wyroku. W opinii Trybunału, termin ten stanowi optymalny czas potrzebny na ustanowienie przepisów nie budzących wątpliwości konstytucyjnych

Mając na uwadze wszystko powyższe, należało orzec jak w sentencji.


pouczenie

Zgodnie z art. 111 Ustawy Sejmu — Kodeks postępowania sądowego, od wyroku sądu nie przysługuje apelacja.


/—/Konrad J. Arped-Friedman
/—/ Defloriusz Dyman Wander
/—/ Ignacy Urban de Ruth
/—/ Paviel von Thorn-Broniek
Locked

Return to “Archiwum spraw ustrojowych”