TK U 16/12/12 (Sprawdzenie ważności ustaw)

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

TK U 16/12/12 (Sprawdzenie ważności ustaw)

Post by anglov »

Wasza Książęca Mość,
Wysoki Trybunale,

My, Andrzej Fryderyk, reprezentując Królestwo Teutonii, wnoszę do Wysokiego Trybunału o wykładnię Konstytucji Księstwa Sarmacji (dalej: Konstytucji) w związku z innymi powszechnie obowiązującymi źródłami prawa, poprzez odpowiedź na pytanie:

Czy ustawa w stosunku do której nie przeprowadzano ważnego postępowania legislacyjnego, wskutek przeprowadzenia go przez osobę do tego nieuprawnioną, jest ważna i może stanowić źródło prawa, zgodnie z Konstytucją Księstwa Sarmacji oraz innymi powszechnie obowiązującymi źródłami prawa.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie, wnoszę o uchylenie następujących ustaw:
  • Ustawa Sejmu nr 305 o nowelizacji Ordynacji Wyborczej,
  • Ustawa Sejmu nr 306 Regulamin Sejmu.


U Z A S A D N I E N I E

Wysoki Trybunale,

Trybunał w sprawie ustrojowej o sygnaturze TK U 16/11/13 orzekał w sprawie ważności wyboru Marszałka Sejmu przez osobę nieuprawnioną. Zgodnie z sentencją wyroku uznał, że działania Marszałka Sejmu wybranego w sposób niezgodny z przepisami są nieważne. Jednocześnie uznane za ważne zostały akty prawne ogłoszone przed dniem 13 listopada 2016 r. Wyrok Trybunału milczy o Ustawach, które zostały ogłoszone po tym terminie, zwracając uwagę na to, że istnieje możliwość ich konwalidacji bez naruszenia stosunków prawnych i społecznych. Nie skorzystano z tej możliwości, w związku z czym istnieje podejrzenie o niekonstytucyjność tych aktów. Szczegóły postępowania legislacyjnego opisałem w zawiadomieniu, które złożyłem do Wysokiego Trybunału. Owe zawiadomienie załączam do poniższego wniosku. [1]


[1] viewtopic.php?f=553&t=21412


Andrzej Fryderyk
Król Teutonii
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: TK U 16/12/12 (Sprawdzenie ważności ustaw)

Post by Hugo »

Eldorat, 12 grudnia 2016 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 19, w związku z art. 24 oraz art. 20-21 Ustawy Sejmu nr 293 — Kodeks postępowania sądowego z dnia 8 sierpnia 2016 roku (Dz. P. poz. 8765, tekst jedn.) zarządzam, co następuje:
  1. Na wniosek Królestwa Teutonii z dnia 13 listopada 2016 roku, wszcząć postępowanie w sprawie określonej w w/w wniosku.
  2. Nadać sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK U 16/12/12.
  3. Wyznaczyć do składu orzekającego: ATK JKW Defloriusza Dymana Wandera, ATK Konrada Jakuba Friedmana oraz ATK Wojciecha Hergemona.
  4. Wyznaczyć ATK Wojciecha Hergemona na Przewodniczącego Składu Orzekającego.Image
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: TK U 16/12/12 (Sprawdzenie ważności ustaw)

Post by Cudzoziemiec 1 »

Pragnę przystąpić do sprawy, z braku laku jako Kanclerz. Czy sąd sobie życzy jakichś specjalnych poświadczeń z tego tytułu?
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: TK U 16/12/12 (Sprawdzenie ważności ustaw)

Post by kaxiu »

Uprzejmie informuję, że Trybunał z urzędu posiada informację o władzach Księstwa Sarmacji.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: TK U 16/12/12 (Sprawdzenie ważności ustaw)

Post by kaxiu »

Otwieram rozprawę.


Pouczam równocześnie o treści art. 39 § 1 k.p.s.:
Uczestnik zainteresowany obowiązany jest zająć pierwsze stanowisko w sprawie w ciągu 3 dni od dnia otwarcia rozprawy, przy czym nie dotyczy to inicjatora, za którego pierwsze stanowisko uważa się uzasadnienie z wniosku inicjalnego.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: TK U 16/12/12 (Sprawdzenie ważności ustaw)

Post by Cudzoziemiec 1 »

Wysoki Trybunale,

w związku z ilością realnych spraw, zmaganiem się wciąż również z efektami realnej operacji, proszę o wydłużenie czasu wskazanego (3 dni) do dni 5. Z góry uprzejmie dziękuję.
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: TK U 16/12/12 (Sprawdzenie ważności ustaw)

Post by kaxiu »

Wniosek uczestnika zainteresowanego - Kanclerza Sarmacji oddalam.

Pouczam uczestnika zainteresowanego o treści art. 39 k.p.s. Trybunał w pełni dostrzega absurdalność tego, iż na każdym etapie postępowania może on przywrócić termin do przystąpienia do sprawy (a w konsekwencji również zajęcia stanowiska), a jednocześnie nie może ani wydłużyć, ani też przywrócić terminu 3 dniowego na zajęcia stanowiska przez uczestnika, który już przystąpił. Jednakże Trybunał nie jest od stanowienia, lecz od stosowania prawa.

Art. 39. § 1. Uczestnik zainteresowany obowiązany jest zająć pierwsze stanowisko w sprawie w ciągu 3 dni od dnia otwarcia rozprawy, przy czym nie dotyczy to inicjatora, za którego pierwsze stanowisko uważa się uzasadnienie z wniosku inicjalnego.
§ 2. Do zajęcia pierwszego stanowiska w sprawie nie stosuje się art. 16 § 3.

Art. 16. (...)
§ 3. Przewodniczący składu może przedłużyć biegnący termin wykonania czynności uczestnika postępowania sądowego, a termin, który upłynął — przywrócić, jeżeli uczestnik odpowiednio nie jest albo nie był w stanie wykonać czynności w terminie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: TK U 16/12/12 (Sprawdzenie ważności ustaw)

Post by Cudzoziemiec 1 »

Wysoki Trybunale,

na wstępie proszę o przywrócenie terminu w którym mogę się, jako strona postępowania, wypowiedzieć. Jak już wcześniej sugerowałem w pierwotnym terminie nie było to możliwe, zdecydowałem się więc skorzystać z sugestii Wysokiego Trybunału.

Wysoki Trybunale,

w postępowaniu należy zwrócić uwagę na dwie sprawy.

1) nie ma znaczenia, dla ważności ustaw z Konstytucją, ergo bycia legalnym źródłem prawa, fakt, czy głosowanie zarządził Marszałek Dobry(tm), czy Marszałek Zły(tm). Głosowania w Sejmie odbywają się niezależnie od tego kto pełni funkcję Marszałka. Wychodząc wobec z tego założenia, jako Marszałek-Sejmu przyjąłem i zaakceptowałem wyniki głosowania Sejmu nad dwiema wzmiankowanymi ustawami, i...

2) korzystając z uprawnień Marszałka-Seniora, który w poprzednim porządku regulaminowym miał uprawnienia: "Do czasu wyboru Marszałka Sejmu pracami Sejmu kieruje Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia.", i z uprawnień tych skorzystałem. Ten sam Regulamin rozstrzygał bowiem, iż "W kwestiach nieregulowanych ustawą rozstrzyga Marszałek Sejmu." Regulamin Sejmu nie regulował w żaden sposób kwestii walidacji postępowania ustawodawczego rozpoczętego przez Marszałka Złego(tm), toteż wobec dostępnych Marszałkowi Sejmu (Marszałkowi-Seniorowi w tym wypadku) uprawnień należało podjąć decyzję jak to nastąpiło. W wyniki przyjęcia i akceptacji wyników tych głosowań skierowałem ustawy do podpisu JKM, który ustawy podpisał, weszły one w życie.

Nie jest więc prawdą twierdzenie wnioskodawcy, że nie skorzystano z prawa do konwalidacji. Skorzystano.

Wysoki Trybunale, wszystko to działo się w jednym czasie. Mamy już więc oczywistą wykładnię, prawo naprawione, nie wylewajmy dziecka z kąpielą.

Reasumując Marszałek Sejmu miał prawo podjąć własną decyzję względem przyjęcia wyników głosowania już trwającego, konwalidując tym samym głosowań tych zarządzenie. I następnie skierować ustawy do książęcej kancelarii.

Z poważaniem,
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: TK U 16/12/12 (Sprawdzenie ważności ustaw)

Post by kaxiu »

Uprzejmie informuję, iż przywrócenie terminu do zajęcia pierwszego stanowiska nie jest możliwe. Możliwe jest przywrócenie terminu do przystąpienia do sprawy przez podmioty wymienione bodajże w art. 22 k.p.s., ale to zupełnie co innego. Niewątpliwie uczestnicy postępowania jako podmioty profesjonalne świadome są tej różnicy i nie ma potrzeby jej wyjaśniać. A nawet jakby była taka potrzeba - to taki obowiązek na Trybunale szczęśliwie nie ciąży.

Stwierdzam zatem, że pierwsze stanowisko w sprawie zajął jedynie uczestnik zainteresowany - Król Teutonii, którym to stanowiskiem jest wniosek inicjalny.

Jednocześnie na podstawie art. 42 k.p.s. zakreślam uczestnikom zainteresowanym 3 dniowy termin na zajęcie dalszego stanowiska w sprawie. Termin ten mija 23 grudnia o godzinie 23:59.

Zobowiązuję równocześnie uczestnika zainteresowanego - Kanclerza do wskazania w terminie 1 dnia czy wypowiedź zamieszczoną w sprawie należy traktować jako dalsze stanowisko uczestnika zainteresowanego - Kanclerza, pod rygorem jej pominięcia.

Jednocześnie upraszam kolegów ze składu orzekającego do zadawania ewentualnych pytań uczestnikom zainteresowanym.

Na dzień 24 grudnia przewiduje zamknięcie rozprawy, o ile oczywiście nie zaistnieje potrzeba dalszego postępowania.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: TK U 16/12/12 (Sprawdzenie ważności ustaw)

Post by Cudzoziemiec 1 »

Jeśli nic enigmatycznego nie stoi na przeszkodzie, a tryby biurokracji nie zasypie śnieg czy piasek to proszę traktować wedle woli Wysokiego Trybunału.
Locked

Return to “Archiwum spraw ustrojowych”