TK U 16/12/12 (Sprawdzenie ważności ustaw)

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: TK U 16/12/12 (Sprawdzenie ważności ustaw)

Post by anglov »

Wysoki Trybunale,

uprzejmie informuję, iż rezygnuję z zajmowania dalszego stanowiska w sprawie. Nie zaistniały żadne nowe przesłanki, które powodowałby konieczność zajmowania kolejnych stanowisk w sprawie.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: TK U 16/12/12 (Sprawdzenie ważności ustaw)

Post by kaxiu »

Uprzejmie informuję, że w najbliższym czasie rozprawa nie zostanie zamknięta. W powołanym składzie i tak nie zdążymy wydać orzeczenia, a nie wykluczone że asesorzy dokoptowani będą mieć jakieś pytania do uczestników. Jak już się wykrystalizuje nowy skład orzekający to, o ile nadal będę w tym postępowaniu uczestniczyć, zmierzać będę bezspośrednio do zamknięcia rozprawy.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: TK U 16/12/12 (Sprawdzenie ważności ustaw)

Post by Hugo »

Eldorat, 6 stycznia 2017 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 19, w związku z art. 24 oraz art. 20-21 Ustawy Sejmu nr 293 — Kodeks postępowania sądowego z dnia 8 sierpnia 2016 roku (Dz. P. poz. 8765, tekst jedn.) zarządzam, co następuje:
  1. Wyznaczyć do powołanego składu orzekającego: ATK Konrada Jakuba Friedmana.Image
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: TK U 16/12/12 (Sprawdzenie ważności ustaw)

Post by kaxiu »

Wobec tego, że skład orzekający jest tożsamy ze wcześniejszym - postanawiam zamknąć rozprawę.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: TK U 16/12/12 (Sprawdzenie ważności ustaw)

Post by kaxiu »

Numer postępowania: TK U 16/12/12

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:
  • ATK Wojciech Hergemon (przewodniczący)
  • ATK JKW Defloriusz Dyman Wander
  • ATK Konrad Jakub Arped-Friedman

rozpoznawszy na wniosek Króla Teutoni Andrzeja Fryderyka sprawę o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni przepisów w procedury legislacyjnej, a także o uchylenie aktów prawa


rozstrzygniecie


1) odmawia udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytanie,
2) uchyla Ustawę Sejmu nr 305 o nowelizacji Ordynacji Wyborczej oraz Ustawę Sejmu nr 306 Regulamin Sejmu,
3) pozostawia uchylone przepisy w mocy na okres 15 dni od dnia ogłoszenia wyroku.


uzasadnienie


Uczestnik wnioskujący – Król Teutonii wniósł o udzielenie wykładni całej konstytucji, poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy ustawa w stosunku do której nie przeprowadzano ważnego postępowania legislacyjnego, wskutek przeprowadzenia go przez osobę do tego nieuprawnioną, jest ważna i może stanowić źródło prawa, zgodnie z Konstytucją Księstwa Sarmacji oraz innymi powszechnie obowiązującymi źródłami prawa oraz uchylenie aktów prawa, a to Ustawy Sejmu nr 305 o nowelizacji Ordynacji Wyborczej oraz Ustawy Sejmu nr 306 Regulamin Sejmu.

Stan faktyczny sprawy, w tym stanowisko Króla Teutonii wskazują, iż w istocie inicjując postępowanie zmierzał bezpośrednio do uchylenia przez Trybunał Koronny wskazanych ustaw, zwłaszcza iż powołał się na wyrok w sprawie TK U 16/11/13, w którym Trybunał Koronny przesądził już o ważności czynności dokonywanych przez osobę nieuprawnioną (pkt 5 wyroku).

W sprawie przedstawił swoje stanowisko także Kanclerz Księstwa Sarmacji, który wskazał, iż w jego ocenie sprawa jest bezprzedmiotowa, bowiem sposób przeprowadzenia głosowania nie ma żadnego znaczenia, a ustawę do podpisu Księciu Sarmacji przekazał Marszałek-Senior, który w tym zakresie uprawniony był na podstawie ówczesnego Regulaminu Sejmu.

Trybunał zważył co następuje.

Trybunał Koronny dokonując analizy sprawy zwrócił uwagę na istotną okoliczność, która najwyraźniej umknęła obu uczestnikom zainteresowanym. Otóż zgodnie art. 20 ust. 1 zd. 1 Konstytucji Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę do podpisu Księciu. Jednocześnie Konstytucja stanowi akt nadrzędny nad obowiązującym w chwili przekazania ustawy Regulaminem Sejmu.

Zgodnie z przepisami ustawy zasadniczej rolą Marszałka-Seniora jest dokonanie wyboru Marszałka Sejmu. Precyzja przepisów art. 14-20 Konstytucji sprawia, że nie sposób dokonywać wykładni rozszerzającej. Role Marszałka-Seniora oraz Marszałka Sejmu zostały jasno ustalone. Powyższe sprawia, że badane ustawy w ocenie Trybunału zostały wprowadzone do porządku prawnego w sposób sprzeczny z art. 20 ust. 1 Konstytucji, zatem konieczne jest ich uchylenie.

Na podstawie art. 32d ust. 3 Trybunał Koronny zdecydował się zawiesić obowiązywanie wyroku na okres 15 dni, tak aby umożliwić w tym czasie ponowne przeprowadzenie procedury legislacyjnej. Akty prawa związane z działaniem Sejmu regulują na tyle istotną materię, że zasadne jest zawieszenie mocy wyroku, jednakże z drugiej strony poziom ich doniosłości wskazuje, że termin 15 dni jest wystarczający.

Jednocześnie Trybunał Koronny odmówił udzielenia odpowiedzi na zadane przez uczestnika zainteresowanego pytanie z dwóch względów. Po pierwsze odnośnie ważności czynności osoby nieuprawnionej działającej jako Marszałek Sejmu została już udzielona wykładnia. Sama to okoliczność nie wystarczyłaby do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie uczestnika, bowiem wbrew pozorom pytanie nie jest tożsame. Po drugie jednakże ustawy, o uchylenie których wniósł Król Teutonii podlegają uchyleniu z innych względów, niż zagadnienie który zostało przedstawione. W tej sytuacji, z uwagi na konkretny charakter sprawy udzielenie wykładni mijałoby się z celem, bowiem nie wpływało by na ważność żadnego z aktów prawnych.

Powyższe skutkowało orzeczeniem jak w sentencji.

Od wyroku nie przysługuje apelacja.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
Locked

Return to “Archiwum spraw ustrojowych”