TK U 16/12/21 (udział nowego posła w trwającym głosowaniu)

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

TK U 16/12/21 (udział nowego posła w trwającym głosowaniu)

Post by Cudzoziemiec 1 »

Wysoki Trybunale,

Na podstawie Art. 22. § 1. pkt 3 k.p.s. wnoszę o wykładnię obowiązujących w Księstwie Sarmacji przepisów w kontekście zbadania, czy nowo powołany poseł Sejmu Wielkiego może wciąć udział w rozpoczętych przed jego powołaniem głosowaniach.

W dniu 5 września 2016 roku, w odpowiedzi na wniosek ówczesnej Marszałek Sejmu diuczessy Rihanny Aurelius-Sedrovskiej, Trybunał Koronny wydał wyrok w bardzo podobnej sprawie, jednakże dotyczącej nieco innych okoliczności. Ówcześnie w mocy były jeszcze przepisy dotyczące starego modelu Sejmu i zastępowalności posłów w wyniku utraty mandatów, i ostatecznie na tym właśnie zasadził się wyrok Trybunału.

NIemniej w sentencji wyroku pada również zdanie: "Trybunał zauważa, że gdyby poseł Arped w danym głosowaniu nie głosował, to obejmujący po nim mandat poselski poseł von Thorn-Surma mógłby taki głos oddać, i byłby to głos ważny. ", i w zasadzie wystarczyłoby oprzeć się na tym zdaniu w sprawie, z którą do Trybunału się zwracam, jednakże wolałbym poprosić, jak na wstępie, dla przejrzystości porządku prawnego i uwzględnienia przez Trybunał zmienionej sytuacji ustrojowej sarmackiej legislatywy.

Z poważaniem,
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: TK U 16/12/21 (udział nowego posła w trwającym głosowani

Post by Hugo »

Eldorat, 21 grudnia 2016 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 19, w związku z art. 24 oraz art. 20-21 Ustawy Sejmu nr 293 — Kodeks postępowania sądowego z dnia 8 sierpnia 2016 roku (Dz. P. poz. 8765, tekst jedn.) zarządzam, co następuje:
  1. Na wniosekKanclerza Księstwa Sarmacji z dnia 20 grudnia 2016 roku, wszcząć postępowanie w sprawie określonej w w/w wniosku.
  2. Nadać sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK U 16/12/21.
  3. Wyznaczyć do składu orzekającego: ATK JKW Defloriusza Dymana Wandera, ATK Mateusza von Thorna-Chojnackiego oraz ATK Konrada Jakuba Arpeda-Friedmana.
  4. Wyznaczyć ATK Konrada Jakuba Arpeda-Friedmana na Przewodniczącego Składu Orzekającego.Image
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: TK U 16/12/21 (udział nowego posła w trwającym głosowani

Post by KJAF »

Niniejszym informuję, że na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania sądowego, podmioty uprawnione do przystąpienia do sprawy, mogą zgłaszać taką chęć w niniejszym wątku. Termin zgłaszania wniosków o przystąpienie do sprawy, stosownie do podanego przepisu, ustalam na upływający z dniem 25 grudnia br.

Lista podmiotów uprawnionych do przystąpienia do sprawy wymieniona jest w art. 22 § 3 kps:

§ 3. Sąd rozpoznaje i rozstrzyga sprawę ustrojową na wniosek:

1) Księcia;
2) Marszałka Sejmu;
3) Kanclerza;
4) przewodniczącego sądu;
5) sprawującego organ reprezentujący prowincję, a jeżeli organ ten jest kolegialny, jego przewodniczącego;
6) przedstawiciela grupy posłów w liczbie stanowiącej jedną trzecią liczby posłów;
7) przedstawiciela grupy obywateli w liczbie stanowiącej jedną dziesiątą liczby obywateli lub jedną dziesiątą głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu;
8) przewodniczącego składu, w jakim sąd rozpoznaje i rozstrzyga sprawę, w przypadku, o którym mowa w art. 53.


Przedstawiciele grup o których mowa wyżej, obowiązani są do złożenia oświadczenia dotyczącego posiadania przez nich odpowiednich pełnomocnictw. Należy to zrobić w Biurze Obsługi Interesantów.

Przystępujący do sprawy staje się z punktu widzenia prawa uczestnikiem zainteresowanym sprawy.
Zgłoszenia do udziału w rozprawie po upłynięciu podanego terminu, będą nieskuteczne z mocy prawa.

Ponadto przypominam, że naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności urzędowych mogą być karane więzieniem do 2 tygodni lub grzywną do 100 tysięcy libertów, lub oboma tymi karami łącznie, stosownie do przepisów art. 125 Kodeksu postępowania sądowego.PRZEWODNICZĄCY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

/—/ Konrad J. Arped-Friedman
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: TK U 16/12/21 (udział nowego posła w trwającym głosowani

Post by KJAF »

Otwieram rozprawę


W związku z tym, że do rozprawy nie przystąpił żaden nowy podmiot do tego uprawniony, natomiast jedynym uczestnikiem zainteresowanym pozostał inicjator, przepisy dotyczące zajęcia pierwszego stanowiska nie mają zastosowania. Wobec tego, przystępujemy do kolejnego etapu rozprawy.

Na podstawie art. 42 Kodeksu postępowania sądowego zezwalam stronie zainteresowanej na dalsze zajmowanie stanowiska w sprawie, w terminie upływającym z dniem 29 grudnia br. tj. w ciągu 3 dni.PRZEWODNICZĄCY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

/—/ Konrad J. Arped-Friedman
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: TK U 16/12/21 (udział nowego posła w trwającym głosowani

Post by Cudzoziemiec 1 »

Wysoki Trybunale,

nie będę zajmował innego stanowiska ponadto z wniosku inicjalnego. Proszę o możliwie prędką decyzję. Za 3 dni 2/3 składu orzekającego kończy swoją posługę w wymiarze sprawiedliwości.
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: TK U 16/12/21 (udział nowego posła w trwającym głosowani

Post by KJAF »

Wobec deklaracji nieskorzystania z prawa do zajęcia dodatkowego stanowiska w sprawie, skracam zarządzony termin na jego publikację.

Na podstawie art. 110 Kodeksu postępowania sądowego, pozostali członkowie Składu Orzekającego mają prawo do zadawania pytań w niniejszej sprawie. W międzyczasie SO naradzi się co do dalszego przebiegu rozprawy.

Popędzanie Trybunału pozostawię natomiast bez komentarza. Wysoka Izba jest źródłem niniejszego paraliżu, więc niech Izba teraz pogodzi się z konsekwencjami swojej decyzji i wyciągnie wnioski na przyszłość.PRZEWODNICZĄCY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

/—/ Konrad J. Arped-Friedman
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: TK U 16/12/21 (udział nowego posła w trwającym głosowani

Post by Cudzoziemiec 1 »

Pan przewodniczący zdaje się przeoczył fakt, ze nie Wysoka Izba się skierowała do TK z pytaniem, a Kanclerz. Kanclerz tez jest winny czemuś?
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: TK U 16/12/21 (udział nowego posła w trwającym głosowani

Post by KJAF »

Wielmożny Panie,

Trybunał przypomina, iż zgodnie z art. 125 kps, kto narusza powagę, spokój lub porządek czynności urzędowych sądu, podlega karze więzienia do 14 dni albo karze grzywny do 100 000 lt albo obu tym karom łącznie.

Wobec powyższego, proszę o powstrzymywanie się od dalszych uwag co do pracy Trybunału. Tym razem Skład Orzekający wykaże się wyrozumiałością i zaniecha stosowania środków porządkowych na sali rozpraw.
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: TK U 16/12/21 (udział nowego posła w trwającym głosowani

Post by KJAF »

Szanowni Państwo,

niniejszym informuję, że Skład Orzekający - mimo szorstkiej odpowiedzi - próbował zakończyć rozprawę możliwie najszybciej i wydać wyrok przed zakończeniem kadencji 2/3 członków SO.

Niestety, do obecnej chwili, z jednym z ATK nie ma wciąż kontaktu i nie odczytał wiadomości stanowiącej naradę SO. W związku z tym, choćbyśmy chcieli, sprawy nie zamkniemy przed końcem naszej kadencji. Za utrudnienia przepraszamy.

Mamy nadzieje, że następny, zapewne liczny Skład Orzekający, będzie mógł skutecznie i bez zbędnej zwłoki zakończyć niniejsze postępowanie.


Pozdrawiam

Przewodniczący SO
Konrad J. Arped-Friedman
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: TK U 16/12/21 (udział nowego posła w trwającym głosowani

Post by Hugo »

Eldorat, 6 stycznia 2017 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 19, w związku z art. 24 oraz art. 20-21 Ustawy Sejmu nr 293 — Kodeks postępowania sądowego z dnia 8 sierpnia 2016 roku (Dz. P. poz. 8765, tekst jedn.) zarządzam, co następuje:
  1. Wyznaczyć do powołanego składu orzekającego: ATK Ignacego Urbana de Ruth i ATK Konrada Jakuba Arpeda-Friedmana.
  2. Wyznaczyć ATK Konrada Jakuba Arpeda-Friedmana na Przewodniczącego Składu Orzekającego.Image
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Locked

Return to “Archiwum spraw ustrojowych”