TK U 16/12/21 (udział nowego posła w trwającym głosowaniu)

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: TK U 16/12/21 (udział nowego posła w trwającym głosowani

Post by Cudzoziemiec 1 »

Wysoki Trybunale,
Szanowni Panie Przewodniczący,

chciałbym zapytać, czy w niniejszej sprawie będą podejmowane jakieś czynności?
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: TK U 16/12/21 (udział nowego posła w trwającym głosowani

Post by KJAF »

Wielmożny Panie,

Niniejszym informuję, że trwa niezwykle ożywiona narada Składu Orzekającego. Wbrew pozorom, sprawa nie jest taka prosta jak się wydawało i orzeczenie Trybunału może nieść za sobą kilka dość poważnych skutków w funkcjonowaniu Sejmu. Jednakże, SO jest już bliski wypracowania stanowiska i wyrok powinien ukazać się na dniach.PRZEWODNICZĄCY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

/—/ Konrad J. Arped-Friedman
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: TK U 16/12/21 (udział nowego posła w trwającym głosowani

Post by KJAF »

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
18 stycznia 2017 roku
Eldorat


Trybunał Koronny w składzie:

  • ATK Konrad Jakub Arped-Friedman, przewodniczący;
  • ATK JKW Defloriusz Dyman Wander;
  • ATK Ignacy Urban de Ruth;
rozpoznawszy, na wniosek Kanclerza Roberta Janusza von Thorn, sprawę ustrojową o sygnaturze TK U 16/12/21 dotyczącą udziału nowego posła w trwającym głosowaniu w Sejmie, zarządzonym przed powołaniem go w skład Sejmu Wielkiego,

rozstrzygniecie

Poseł Sejmu Wielkiego, który uzyskał mandat poselski w trakcie głosowania w Sejmie, ma prawo do udziału w tymże głosowaniu.


uzasadnienie

W porządku prawnym Księstwa Sarmacji nie istnieją przepisy, które jednoznacznie regulują omawianą materię. Brak jest jakichkolwiek przesłanek logicznych i prawnych, które przemawiałyby za ograniczeniem prawa nowo powołanych posłów do udziału w głosowaniu, nawet jeżeli zostało ono zarządzone przed uzyskaniem mandatu poselskiego.

Przeciwnie, zgodnie z przepisami Ustawy Konstytucyjnej z dnia 27 października 2016 roku o Sejmie Wielkim (Dz. P. poz. 8980), poseł ma obowiązek udziału w głosowaniach, pod rygorem skreślenia z listy posłów w przypadku nieuzasadnionej absencji w dwóch kolejnych głosowaniach (art. 2 ust. 4).

W poprzednim wyroku, na jaki powoływał się inicjator postępowania (TK U 16/08/22), Trybunał orzekł między innymi, iż poseł, obejmując mandat poselski w trybie art. 15. ust. 1. Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja Wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz. P. poz. 5255 z późn. zmian.), nie powinien był brać udziału w trwającym głosowaniu o ile wcześniej został oddany głos w ramach obejmowanego mandatu poselskiego.

Jednym z podstawowych argumentów które przemawiały za taką interpretacją przepisów było to, że nie można oddać większej ilości głosów niż wynosi liczba mandatów poselskich. W przypadku będącej przedmiotem niniejszego postępowania, podobne rozumowanie nie może mieć miejsca, gdyż Sejm Wielki jest organem o niestałej, a zmiennej liczbie mandatów, więc wydanie podobnego wyroku, zwłaszcza uwzględniając uzasadnienie przedstawione wyżej, nie może mieć miejsca.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że taki stan rzeczy — nawet, jeżeli jest zgodny z prawem i stanowi orzeczenie Trybunału — może prowadzić do nieprzewidzianych i niepożądanych skutków w funkcjonowaniu legislatywy.

Poza wykorzystywaniem tego mechanizmu w sytuacjach stricte politycznych, czego Trybunał nie może oceniać i rozsądzać, występuje szereg zdarzeń i sytuacji ważnych z punktu widzenia prawidłowego procedowania w Sejmie jak i efektów jakie za sobą niosą.

Jednym z przykładów może być fakt, że postanowienie Księcia o powołaniu na posła Sejmu Wielkiego, nie jest równoznaczne z jednoczesnym uzyskaniem technicznej możliwości do udziału w głosowaniu. W przypadku opóźnienia i dużej rozbieżności czasowej pomiędzy tymi zdarzeniami, poseł może nie mieć fizycznej możliwości do oddania głosu przed zakończeniem głosowania, mimo faktu, że w świetle przepisów, posiada prawo do udziału w głosowaniu. W efekcie dojdzie do sytuacji, w której Wysoka Izba będzie miała wątpliwości co do wyników głosowania, jak również sam poseł będzie mógł dochodzić swoich praw przed organami władzy sądowniczej. Należy spodziewać się wtedy kolejnego etapu postępowania przed Trybunałem w tej sprawie, gdzie mogą występować pytania typu "czy należy w takiej sytuacji przedłużyć czas głosowania? Czy należy zarządzić reasumpcję głosowania? Czy poseł, który nie mógł oddać swojego głosu, ma prawo pozwać Marszałka Sejmu za nieumożliwienie mu wypełniania konstytucyjnych obowiązków? Czy zaliczyć taką absencję w głosowaniu do rachuby dwóch głosowań, po których następuje skreślenie z listy posłów?".

Podobne ma się kwestia zarządzenia głosowania przez Marszałka, w którym podaje on jednocześnie liczbę posłów uprawnionych do głosowania, jak również większość jaka jest wymagana do przyjęcia aktu prawnego. W przypadku zmian w tych liczbach i proporcjach w trakcie trwania głosowania, może to powodować problemy w ustaleniu mocy prawnej takiego zarządzenia i informacji w nim zawartych, jak również komplikacje natury technicznej związane z dostosowaniem głosowania do nowych warunków.

Są to tylko nieliczne przykłady, jakie zostały omówione podczas narady Składu Orzekającego. Należy również mieć na uwadze, że SO nie przewidział całej gamy innych podobnych sytuacji, które zapewne wyjdą w trakcie stosowania niniejszego orzeczenia.

Trybunał nie może jednak analizować tego typu sytuacji i wydać w tych kwestiach orzeczenia, gdyż nie jest to przedmiotem niniejszego postępowania, a zgodnie z art. 50 Kodeksu postępowania sądowego, Sąd nie rozstrzyga w przedmiocie, którego nie obejmował wniosek inicjalny. Trybunał nie może również pełnić roli ustawodawczej i wydać przepisów, które regulowałyby omawiane zagadnienia.

Podsumowując — zgodnie z sentencją wyroku, nowo powołany poseł ma prawo do udziału w głosowaniu zarządzonym przed uzyskaniem przez niego mandatu, jednak istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że taki stan rzeczy nie rozwiązuje w zupełności niniejszej kwestii i może skutkować w przyszłości podobnymi wątpliwościami, mającymi swój finał przed organami wymiaru sprawiedliwości.

W następstwie tego, na podstawie całości analiz jakie przeprowadził Trybunał w toku postępowania, mając na uwadze troskę o prawidłowe działanie organów państwowych i stanie na straży porządku w prawie, Trybunał uprzejmie zaleca Wysokiej Izbie uregulowanie niniejszych kwestii.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.


pouczenie

Zgodnie z art. 111 Ustawy Sejmu — Kodeks postępowania sądowego, od wyroku sądu nie przysługuje apelacja.


/—/Konrad J. Arped-Friedman
/—/ Defloriusz Dyman Wander
/—/ Ignacy Urban de Ruth
Locked

Return to “Archiwum spraw ustrojowych”