TK U 17/01/26 | Kontrola orzeczeń TK

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych
Locked
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

TK U 17/01/26 | Kontrola orzeczeń TK

Post by kaxiu »

Wnioskodawca (inicjator): Przewodniczący Składu Orzekającego w sprawie TK K 17/01/20 (Korona vs. Emil Potocki) asesor Wojciech Hergemon, Arcyksiążę Teutończyków.

Na podstawie art. 22. § 3 pkt 8 k.p.s. w zw. z art. 53 k.p.s. wnoszę o rozpoznanie przez Trybunał Koronny sprawy ustrojowej w przedmiocie dokonania wykładni przepisów art. 32b ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji oraz art. 32c Konstytucji Księstwa Sarmacji poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie:
"Czy kontrola, o której mowa w art. 32b ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji obejmuje także orzeczenia Trybunału Koronnego?"
Jednocześnie z uwagi na doniosły charakter sprawy i jej znaczenie dla całego systemu prawnego Księstwa Sarmacji wnoszę o jej rozpoznanie w pełnym składzie Trybunału Koronnego.

Uzasadnienie

Ostatnie dni wskazały, że istotnie istnieje poważna wątpliwość co do tego, czy kontrola orzeczeń Trybunału Koronnego przez Trybunał Koronny w trybie sprawy kontrolnej jest dopuszczalna. Za takim poglądem twardo opowiedział się asesor JKW Defloriusz Dyman Wander, który wniósł o dokonanie kontroli Postanowienia Trybunału Koronnego z dnia 22 stycznia 2017 r., w sprawie o numerze TK K 16/10/17.

Jego Książęca Mość Tomasz Ivo Hugo rozpoznając wymieniony wniosek nie odniósł się do jego meritum, wskazując, że takiej kontroli nie wyklucza, ale uważa ją w tej konkretnej sprawie za zbędną. Na powyższą możliwość zaczeli powoływać się zainteresowani wynikami postępowań, między innymi Robert Janusz v-hr. von Thorn oraz Wojciech kaw. Hergemon (oboje występujący jako osoby prywatne).

Powyższe przesądza zatem o tym, że istotnie istnieją wątpliwości co do wykładni powoływanych przepisów, a to możliwości dokonania kontroli orzeczeń Trybunały Koronnego (a w rezutlacie także co do możliwości dokonania kontroli orzeczeń kontrolnych, kontroli orzeczeń kontrolnych dla orzeczeń kontrolnych itd.).

Powyższe ma fundamentalne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy TK K 17/01/20 (Korona vs. Emil Potocki), a wątpliwość co do wykładni powoływanych w petitum wniosku przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji została podczas dyskusji wyrażona przez większość składu.

Wskazać bowiem należy, że Trybunał rozstrzygając sprawę o wymierzenie kary powinien wziąć pod uwagę wcześniejszą karalność uczestnika zainteresowanego, wobec którego kara ma być wymierzona. Okoliczność ta wynika z konieczności oceny tego jaka kara służyć będzie resocjalizacji uczestnika zainteresowanego, a także czy zachodzi przypadek z art. 36 k.s.

Równocześnie nie ulega wątpliwości, że uwzględnione mogą zostać jedynie ostateczne wyroki skazujące. Uczestnikowi wymierzono w ciągu minionych miesięcy karę dwoma orzeczeniami, o numerze TK K 16/10/04 oraz o numerze TK K 16/11/08. Trybunał z urzędu posiada więdzę, iż orzeczenia te nie były dotychczas przedmiotem kontroli w trybie art. 32b Konstytucji Księstwa Sarmacji.

Przyjęcie wykładni, że taka kontrola jest możliwa prowadzić musi do wniosku, iż orzeczenia te nie są jeszcze ostateczne. W takiej sytuacji Przewodniczący Składu Orzekające w sprawie o wymierzenie kary winien względnie albo nie brać ich pod uwagę albo też przed zamknięciem rozprawy złożyć wniosek o dokonanie ich kontroli w trybie art. 32b Konstytucji.

Z uwagi na powyższe wniosek stał się konieczny, a jego rozpoznanie niezbędne jest dla właściwego procedowania Trybunału.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Wniosek inicjalny w sprawie ustrojowej

Post by Cudzoziemiec 1 »

Ja przepraszam, że się wtrącę... od razu dobrowolnie poddam się karze...

Ale nie róbmy sobie jaj!

Art. 53 KPS: "Jeżeli podczas dyskusji większość składu wyraziła wątpliwość co do zgodności aktu normatywnego, który miałby być podstawą rozstrzygnięcia sprawy, z aktem normatywnym wyższym hierarchicznie albo co do prawidłowej wykładni prawa w rozstrzyganej sprawie, przewodniczący składu odracza naradę i składa na ręce przewodniczącego właściwego sądu wniosek o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy ustrojowej."

Wniosek inicjalny: "dokonania wykładni przepisów art. 32b ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji oraz art. 32c Konstytucji Księstwa Sarmacji".

Akt oskarżenia: "naruszenie Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010r., z późniejszymi zmianami (Dziennik praw, poz. 5833) - art. 41 ust. 1 pkt 7."

Art. 50 KPS: "Sąd nie rozstrzyga w przedmiocie, którego nie obejmował wniosek inicjalny."

Konstytucja: "Art. 32b ust. 3 kontroluje działalność organów władzy publicznej innych niż Sejm;; Art. 32c. "Kontrolując działalność organu władzy publicznej, Trybunał Koronny może [...]"

to ja się pytam... w jaki sposób rozpatrując sprawę z powództwa Korony przeciwko panu Potockiemu, ze wskazanej wprost podstawy prawnej, Trybunał zamierza, mimo, że KPS wprost mówi, że tego robić nie można, powiązać art. 41 ust. 1 pkt 7 kodeksu sprawiedliwości z przepisami Konstytucji dotyczącymi kontroli postępowań i mieć wątpliwości co do wykładni tego artykułu (wątpliwość co do zgodności aktu normatywnego, który miałby być podstawą rozstrzygnięcia sprawy)?

Ja rozumiem, Panowie, emocje. Ale weźcie się w końcu ogarnijcie.
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: Wniosek inicjalny w sprawie ustrojowej

Post by kaxiu »

Celem rozwiania wątpliwości ekspertów - wskazuję, że wniosek dotyczy wykładni prawa, a nie zbadania zgodności aktu prawnego będącego podstawą rozstrzygnięcia.

Jednocześnie zwracam uwagę, że biuro podawcze nie jest chyba miejscem, gdzie każdy Sarmata może dowodzić, że wniosku i przepisu nie zrozumiał i sugeruję takie radosne obwieszczenia przenieść w miejsce stosowne.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: Wniosek inicjalny w sprawie ustrojowej

Post by KJAF »

Eldorat, 26 stycznia 2017 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 19, w związku z art. 20; 21 oraz 24 Ustawy Sejmu nr 293 — Kodeks postępowania sądowego z dnia 8 sierpnia 2016 roku (Dz. P. poz. 8765, tekst jedn.) zarządzam, co następuje:
 1. Na wniosek Przewodniczącego Składu Orzekającego w sprawie o sygnaturze TK K 17/01/20 ATK Wojciecha Hegemona z dnia 25 stycznia 2017 roku, wszcząć postępowanie w sprawie określonej w w/w wniosku;
 2. Nadać sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK U 17/01/26;
 3. Wyznaczyć do składu orzekającego: ATK JKW Defloriusza Dymana Wandera, ATK Ignacego Urbana de Ruth, ATK Paviela von Thorn-Brońka ATK Wojciecha Hergemona oraz siebie;
 4. Wyznaczyć siebie na Przewodniczącego Składu Orzekającego.MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Konrad J. Arped-Friedman
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: TK U 17/01/26 | Kontrola orzeczeń TK

Post by KJAF »

Niniejszym informuję, że na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania sądowego, podmioty uprawnione do przystąpienia do sprawy, mogą zgłaszać taką chęć w niniejszym wątku. Termin zgłaszania wniosków o przystąpienie do sprawy, stosownie do podanego przepisu, kończy się z dniem 29 stycznia 2017 roku.

Lista podmiotów uprawnionych do przystąpienia do sprawy wymieniona jest w art. 22 § 3 kps:

§ 3. Sąd rozpoznaje i rozstrzyga sprawę ustrojową na wniosek:

1) Księcia;
2) Marszałka Sejmu;
3) Kanclerza;
4) przewodniczącego sądu;
5) sprawującego organ reprezentujący prowincję, a jeżeli organ ten jest kolegialny, jego przewodniczącego;
6) przedstawiciela grupy posłów w liczbie stanowiącej jedną trzecią liczby posłów;
7) przedstawiciela grupy obywateli w liczbie stanowiącej jedną dziesiątą liczby obywateli lub jedną dziesiątą głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu;
8) przewodniczącego składu, w jakim sąd rozpoznaje i rozstrzyga sprawę, w przypadku, o którym mowa w art. 53.


Przedstawiciele grup o których mowa wyżej, obowiązani są do złożenia oświadczenia dotyczącego posiadania przez nich odpowiednich pełnomocnictw. Należy to zrobić w Biurze Obsługi Interesantów.

Przystępujący do sprawy staje się z punktu widzenia prawa uczestnikiem zainteresowanym sprawy.
Zgłoszenia do udziału w rozprawie po upłynięciu podanego terminu, będą nieskuteczne z mocy prawa.

Ponadto przypominam, że naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności urzędowych mogą być karane więzieniem do 2 tygodni lub grzywną do 100 tysięcy libertów, lub oboma tymi karami łącznie, stosownie do przepisów art. 125 Kodeksu postępowania sądowego.PRZEWODNICZĄCY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

/—/ Konrad J. Arped-Friedman
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: TK U 17/01/26 | Kontrola orzeczeń TK

Post by KJAF »

Otwieram rozprawę


W związku z tym, że do rozprawy nie przystąpił żaden nowy podmiot do tego uprawniony, natomiast jedynym uczestnikiem zainteresowanym pozostał inicjator, a jednocześnie członek Składu Orzekającego, przepisy dotyczące zajęcia pierwszego stanowiska nie mają zastosowania. Ponadto, wobec powyższego, Trybunał rozstrzygnie sprawę wewnątrz własnego grona.PRZEWODNICZĄCY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

/—/ Konrad J. Arped-Friedman
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: TK U 17/01/26 | Kontrola orzeczeń TK

Post by KJAF »

Eldorat, 2 marca 2017 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 88 pkt 3 Ustawy Sejmu nr 293 — Kodeks postępowania sądowego z dnia 8 sierpnia 2016 r. (Dz. P. poz. 8765), w związku z wygaśnięciem mandatu asesorskiego ATK Defloriusza Dymana Wandera, zarządzam, co następuje:

 1. Powołać do Składu Orzekającego: ATK Yennefer Heach.MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Konrad J. Arped-Friedman
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: TK U 17/01/26 | Kontrola orzeczeń TK

Post by KJAF »

Eldorat, 12 marca 2017 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 88 pkt 3 Ustawy Sejmu nr 293 — Kodeks postępowania sądowego z dnia 8 sierpnia 2016 r. (Dz. P. poz. 8765), w związku z wygaśnięciem mandatu asesorskiego ATK Ignacego Urbana de Ruth i powstałym przez to wakatem w SO, zarządzam, co następuje:

 1. Powołać do Składu Orzekającego: ATK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste.MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Konrad J. Arped-Friedman
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: TK U 17/01/26 | Kontrola orzeczeń TK

Post by KJAF »

Zamykam rozprawę


W związku z wyjaśnieniem sprawy przez Skład Orzekający, rozprawa zostaje zamknięta. Wyrok zostanie wydany po niejawnej naradzie SO.PRZEWODNICZĄCY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

/—/ Konrad J. Arped-Friedman
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: TK U 17/01/26 | Kontrola orzeczeń TK

Post by KJAF »

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
12 marca 2017 roku
Eldorat


Trybunał Koronny w składzie:

 • MTK Konrad Jakub Arped-Friedman, przewodniczący;
 • ATK Wojciech Hergemon;
 • ATK Paviel von Thorn-Broniek;
 • ATK Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste;
 • ATK Yennefer Heach;
rozpoznawszy, na wniosek Przewodniczącego Składu Orzekającego w sprawie karnej o sygnaturze TK K 17/01/20, sprawę ustrojową o sygnaturze TK U 17/01/26, dotyczącą wykładni przepisów art. 32b ust. 3 oraz art. 32c Konstytucji Księstwa Sarmacji, w zakresie obejmowania przez Trybunał Koronny kontroli nad działalnością Trybunału Koronnego, w ramach kontroli organów władzy publicznej,

rozstrzygniecie

Kontrola przez Trybunał Koronny organów władzy publicznej, w rozumieniu art. 32b ust. 3 oraz art. 32c Konstytucji Księstwa Sarmacji, nie obejmuje kontroli nad działalnością Trybunału Koronnego.


uzasadnienie

W toku postępowania, Skład Orzekający jednogłośnie stwierdził, że kontrola Trybunału przez sam Trybunał jest niedopuszczalna i sprzeczna z prawem i poczuciem sprawiedliwości.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, że wyroki i postanowienia nie są wydawane przez asesora, ani nawet nie przez Skład Orzekający, a przez Trybunał Koronny.

Zgodnie z logiką i ogólnie rozumianym poczuciem sprawiedliwości, mając na uwadze zasadę nemo iudex in causa sua, Trybunał nie może być przedmiotem kontroli z własnej strony. Niezależnie od okoliczności, bardzo prawdopodobne jest, że w przypadku zaistnienia takiego przypadku, Trybunał nie będzie wystarczająco obiektywny ani nie wycofa się z ustaleń, które sam wcześniej podjął.

Precedens w postaci kontroli działalności samego siebie, byłby niebywale niebezpieczny dla porządku prawnego Księstwa Sarmacji. Jednym z takich przypadków byłaby rekurencja kontroli działalności Trybunału. Mogłoby dojść do sytuacji, w której zaskarżone działanie lub orzeczenie Trybunału zostało uchylone — lub doszłoby do innej ingerencji w jego treść i skutki jakie za sobą niosło — w wyniku własnej kontroli, a następnie sama kontrola mogłaby stać się przedmiotem kontroli ze strony tegoż Trybunału, i tak ad infinitum.

Niezależnie od działań podjętych przez Trybunał, każde działania można by zaskarżać do tego samego sądu, co powodowałoby paraliż władzy sądowniczej i jego obstrukcję, nijak dowodząc prawdy i rzetelności działania organów wymiaru sprawiedliwości.

Umożliwienie kontroli działań Trybunału powodowałoby też sytuacje, w których de facto żadne orzeczenie nie byłoby prawomocne, gdyż można by je było cofnąć lub unieważnić w dowolnym momencie, w wyniku podjętych działań kontrolnych.

Trzeba również pamiętać, że wadliwy bądź sprzeczny z prawem wyrok bądź postanowienie Trybunału, można na podstawie odpowiednich środków zaskarżenia poddać pod kontrolę, składając apelację, zażalenie bądź skargę kasacyjną. Jest to jedyny możliwy, a jednocześnie zgodny z prawem i logiką tryb postępowania w takich sytuacjach, czego nie można powiedzieć o zrównaniu ze sobą organu kontrolującego i kontrolowanego.

Mając na uwadze wszystko powyższe, należało orzec jak w sentencji.


pouczenie

Na podstawie art. 111 Kodeksu postępowania sądowego, od wyroku nie przysługuje apelacja./—/ Konrad J. bnt Arped-Friedman
/—/ Wojciech kaw. Hergemon
/—/ Paviel mar. von Thorn-Broniek
/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
/—/ Yennefer v-hr. Heach
Locked

Return to “Archiwum spraw ustrojowych”