TK U 17/09/23 | Wniosek o uchylenie ustawy

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych
Locked
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

TK U 17/09/23 | Wniosek o uchylenie ustawy

Post by Hugo »

Panie Marszałku.
Wysoki Trybunale.


Na podstawie art. 11 § 3 pkt 1 ustawy Sejmu nr 317 - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym w związku z art. 32b pkt 4, art. 32d ust. 1 i 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji wnoszę o:
- uchylenie ustawy Sejmu nr 330,
- pozostawienie czasowo w mocy uchylonej ustawy Sejmu nr 330.

Ustawa Sejmu nr 330 o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji została uchwalona w trakcie regencji i podpisana przez ówczesnego Regenta - JO Paviela diuka Gustolúpulo. Jednak zgodnie z art. 11 ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji, Regent taką ustawę może podpisać dopiero po jej uprzednim zatwierdzeniu w drodze referendum.

Zdając sobie sprawę z tego, że rozwiązanie wprowadzone przez przedmiotową ustawę leży w interesie publicznym Księstwa Sarmacji, ponieważ ustawa ta pozwala Trybunałowi Koronnemu kontrolować Sejm, który był jedynym organem wyłączonym spod takiej kontroli, proszę Wysoki Trybunał, aby na podstawie art. 32d ust. 2 Konstytucji, utrzymał tę ustawę w mocy na taki czas, aby Sejm po wydaniu wyroku mógł ponownie ją uchwalić i aby jej wejście w życie mogło odbyć się zgodnie z procedurami. Mam zamiar osobiście ponownie zgłosić tę ustawę.


Z wyrazami szacunku,

Image
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: Wniosek o uchylenie ustawy

Post by Roland »

Image
MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO
Roland Heach-Romański
Eldorat, 23 września 2017 roku


Jego Książęca Mość
Tomasz Ivo Hugo

UCZESTNIK POSTĘPOWANIA - WNIOSKODAWCA


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.)

zarządzam:

  1. na wniosek JKM Tomasza Ivona Hugona, złożony dnia 20 września 2017 roku, o uchylenie Ustawy Sejmu nr 330, wszczynam postępowanie w przedmiocie rozpoznania w/w wniosku;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK U 17/09/23;
  3. do rozpoznania sprawy wyznaczam: ATK Wojciecha Hergemona, ATK Heweliusza Popowa-Chojnackiego oraz ATK Roberta von Thorna;
  4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: ATK Wojciecha Hergemona.


Image
Marszałek Trybunału Koronnego
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: TK U 17/09/23 | Wniosek o uchylenie ustawy

Post by KJAF »

Wysoki Trybunale,

deklaruję chęć przystąpienia do rozprawy.
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: TK U 17/09/23 | Wniosek o uchylenie ustawy

Post by kaxiu »

Otwieram rozprawę.

Zakreślam uczestnikowi - Kanclerzowi 3 dniowy termin na przedstawienie swojego stanowiska.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: TK U 17/09/23 | Wniosek o uchylenie ustawy

Post by kaxiu »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na podstawie art. 28 k.p.t.k. wobec braku dalszych stanowisk i braku pytań ze strony członków składu - zamykam rozprawę.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: TK U 17/09/23 | Wniosek o uchylenie ustawy

Post by kaxiu »

Otwieram rozprawę.
Uprzejmie informuję, że wyrok najprawdopodobniej wydany zostanie pod koniec tygodnia.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: TK U 17/09/23 | Wniosek o uchylenie ustawy

Post by kaxiu »

Numer postępowania: TK U 17/09/23
Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:
  • ATK Wojciech Hergemon (przewodniczący)
  • ATK Heweliusz Popow-Chojnacki
  • ATK Robert von Thorn
rozpoznawszy na wniosek Jego Książęcej Mości Tomasza Ivo Hugona sprawę o uchylenie ustawy Sejmu nr 330


rozstrzygniecie

Trybunał Koronny odmawia uchylenia ustawy Sejmu nr 330, bowiem wskazany akt prawny nie istnieje w porządku prawnym Księstwa Sarmacji.

uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 20 września 2017 r. JKM Tomasz Ivo Hugo wniósł o uchylenie ustawy Sejmu nr 330, przy jednoczesnym tymczasowym pozostawieniem jej w mocy (okres nie został sprecyzowany). W uzasadnieniu podniósł, że wskazany akt prawa został podpisany przez regenta z naruszeniem art. 11 ust. 3 Konstytucji, bowiem ustawa jako zmieniająca Konstytucja winna zostac wcześniej zatwierdzona w drodze referendum. Do postępowania przyłączył się Kanclerz Księstwa Sarmacji, który jednakże ostatecznie nie zaszczycił Trybunału swoim stanowiskiem.

Trybunał Koronny zważył co następuje.

Wątpliwości nie budził i nie budzi fakt podpisania przez Regenta JO Paviela diuka Gustolúpulo ustawy z naruszeniem art. 11 ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji, który niewątpliwie popełnił w tym zakresie delikt konstytucyjny (powody, czy też ewentualna umyślność nie były przedmiotem badania Trybunału, ustalenia takie mogły by być ewentualnie dokonywane w sprawie kontrolnej). Szerszych rozważań wymagają natomiast skutki prawne, jakie nastąpiły w niniejszym stanie prawnym.

Trybunał Koronny podkreśla, że na uwadze miał dotychczasową linię orzeczniczą Trybunału, a to w szczególności postanowienie z dnia 18 grudnia 2016 r., nr sprawy TK U 16/11/11 (http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=509&t=21186&start=30#p239815), będące niejako następstwem wykładni przedstawionej w wyroku z dnia 22 listopada 2016 r. nr sprawy TK U 16/11/13 (http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=509&t=21203&start=10#p238036). Trybunał przyjmuje rozważania zawarte w uzasadnieniu powoływanego postanowienia jako własne.

W powoływanej sprawie, dotyczącej fuzji Starosarmacji ze Sclavinią w ocenie Trybunału wadliwe procedowanie ustawy na etapie Sejmu (wadliwy wybór Marszałka) nie mogło zostać konwalidowane w sposób inny, niż poprzez powtórzenie procedury. W niniejszym stanie faktycznym ustawa wprawdzie na etapie Sejmu była procedowana prawidłowo, jednakże po przekazaniu jej na ręce Regenta pominięty został etap obowiązkowego referendum.

Z uwagi na powyższe zważyć należy, czy podpisanie ustawy przez osobę uprawnioną, lecz przy pominięciu wcześniejszych etapów procedowania skutkuje wprowadzeniem do krajowego porządku prawnego podpisywanego aktu prawa. Co istotne, w ocenie Trybunału nie sposób wartościować, który z etapów procedowania jest bardziej dla obowiązywania ustawy istotny. Nie może zatem stanowić różnicy to, czy Regent pominął obowiązkowe referendum, czy też przykładowo – od razu podpisał projekt ustawy, zanim Marszałek Sejmu rozpoczął jego procedowanie.

Przepisy Konstytucji stanowią swego rodzaju "bezpieczniki" chroniące obywateli i mieszkańców przed naruszeniem zasad konstytucyjnych. Przyjęcie koncepcji, zgodnie z którą podpisanie ustawy przez Regenta (czy też Księcia) przy naruszeniu stosownej ścieżki legislacyjnej skutkowało by wprowadzeniem aktu prawnego do porządku Księstwa pozostaje w ocenie Trybunału w jaskrawej sprzeczności z zasadami wyrażonymi w art. 1 ust. 1 Konstytucji.

W takiej sytuacji bowiem, Regent (Książę) mógłby z mocą natychmiastową, z pominięciem przepisów Konstytucji kształtować stan prawny Księstwa. Trybunał podkreśla, że rolą Trybunału nie jest ocena praworządności Regenta oraz obecnego Księcia, lecz ochrona porządku prawnego Księstwa wynikającego z przepisów konstytucyjnych. Na marginesie Trybunał wskazuje, że można wyobrazić sobie sytuację, w której Regent (Książę) samowolnie wprowadza ustawę likwidującą Sejm i Trybunał Koronny.

Z uwagi na powyższe w ocenie Trybunału Koronnego prawidłowo wykonana wykładnia przepisów Konstytucji prowadzić może jedynie do wniosku, że akty prawne wprowadzone do Dziennika Praw z naruszeniem ścieżki legislacyjnej nie stanowią porządku prawnego Księstwa Sarmacji. Przyjęcie odmiennej wykładni naruszałoby fundamenty obecnego ustroju Księstwa, opartego na zależności i wzajemnej kontroli poszczególnych podmiotów (Książę, Sejm, Rząd i Trybunał).

Jednocześnie Trybunał wskazuje, że skoro Regent nie dokonał czynności wymaganych przepisami Konstytucji, to zastosowanie w ocenie Trybunału znajduje art. 46 ust. 5 Konstytucji, zatem ustawę podpisać może Marszałek Sejmu, a termin na dokonanie tej czynności nie został przewidziany. Nadto, na marginesie powyższych rozważań, Trybunał pod rozwagę ustawodawcy pozostawia relację przepisu art. 11 ust. 3 Konstytucji do art. 46 ust. 5 Konstytucji, który daje Marszałkowi Sejmu uprawnienia szersze niż Regentowi (którym notabene może zostać Marszałek Sejmu).

Z uwagi na powyższe, Trybunał orzekł jak w sentencji.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
Locked

Return to “Archiwum spraw ustrojowych”