U 2/19 - Regulamin Sejmu

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych
Locked
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

U 2/19 - Regulamin Sejmu

Post by anglov »

Szanowny Panie Marszałku,

jako Marszałek Sejmu Księstwa Sarmacji, wnoszę o ustalenie publicznie obowiązującej wykładni przepisów art 4. ust. 5. i 7. Ustawy Sejmu nr 314 – Regulamin Sejmu (dalej Regulamin) w kontekście momentu, w którym projekt ustawy wymagającej opinii w kwestii wykonalności ze strony Naczelnej Izby Architektury, powinien zostać poddany pierwszemu czytaniu.

Uzasadnienie


Art. 4 ust. 5. Regulaminu mówił wprost iż Marszałek zarządza pierwsze czytanie projektu, którego wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, informując Naczelną Izbę Architektury o możliwości wyrażenia opinii o jego wykonalności (pogrubienie własne). Oznacza to, iż pierwsze czytanie jest przez Marszałka zarządzane, wraz z przekazaniem informacji do Naczelnej Izby Architektury o projekcie.

Z drugiej strony Art. 4 ust. 7. mówi, iż jeżeli opinia, o której mowa w ust. 5 jest pozytywna co do wykonalności projektu Marszałek Sejmu dokonuje zmiany brzmienia projektu w przedmiocie przepisu końcowego o wejściu projektu w życie, uwzględniając opinię Naczelnej Izby Architektury co do czasu wykonania projektu i zarządza pierwsze czytanie. Sugeruje to uprzedniość wydania opinii przez Naczelną Izbę Architektury wobec momentu zarządzenia pierwszego czytania ustawy.

Wobec powyższych wątpliwości, uważam za konieczne ustalenie wykładni Regulaminu w kontekście ustalenia procedury rozpoczęcia pierwszego czytania projektu, wobec którego potrzebna jest opinia w kwestii wykonalności ze strony Naczelnej Izby Architektury, o co wniosłem we wstępie.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: Wniosek o ustalenie wykładni

Post by Michal_Feliks »

Eldorat, 25 lutego 2019 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 4 §7 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
[*]Wszczynam postępowanie w sprawie karnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
[*]nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: U 2/19;
[*]do rozpoznania w/w sprawy wyznaczam ATK Paulusa Buddusa, ATK Wojciecha Hergemona oraz siebie,
[*]wyznaczam ATK Wojciecha Hergemona na Przewodniczącego Składu Orzekającego.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: U 2/19 - Regulamin Sejmu

Post by kaxiu »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
1. Otworzyć rozprawę,
2. Zakreślić podmiotom, o których mowa w art. 7 § 2 k.p.t.k. termin na przystąpienie do sprawy do dnia 5 marca 2019 r. g. 19:30,
3. Zakreślić ew. uczestnikom którzy przystąpią do sprawy termin na przedstawienie pierwszego stanowiska do dnia 5 marca 2019 r. g. 23:59.

(—) Wojciech Hergemon
Arcyksiążę Teutończyków
przewodniczący składu
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: U 2/19 - Regulamin Sejmu

Post by kaxiu »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Wobec braku dalszych stanowisk, a także pytań składu - na podstawie art. 28 k.p.t.k. zamykam rozprawę.

(—) Wojciech Hergemon,
Arcyksiążę Teutończyków
przewodniczący składu
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: U 2/19 - Regulamin Sejmu

Post by Michal_Feliks »

P O S T A N O W I E N I E


Wobec wygaśnięcia mandatu ATK Paulusa Buddusa w jego miejsce powołuję do składu JKM Piotra III Łukasza.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: U 2/19 - Regulamin Sejmu

Post by kaxiu »

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:

  • ATK Wojciech Hergemon, Arcyksiążę Teutończyków, przewodniczący,
  • Jego Książęca Mość Piotr III Łukasz,
  • MTK Jego Książęca Wysokość Defloriusz Dyman Wander,
rozpoznawszy na wniosek Marszałka Sejmu Księstwa Sarmacji sprawę o ustalenie publicznie obowiązującej wykładni przepisów art 4. ust. 5. i 7. Ustawy Sejmu nr 314 – Regulamin Sejmu (dalej Regulamin) w kontekście momentu, w którym projekt ustawy wymagającej opinii w kwestii wykonalności ze strony Naczelnej Izby Architektury, powinien zostać poddany pierwszemu czytaniu,

rozstrzygniecie

Dokonuje następujących wykładni wskazanych regulacji w kontekście projektu, którego wykonanie wymaga zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji:
1. stosownie do art 4. ust. 5 i Ustawy Sejmu nr 314 – Regulamin Sejmu Marszałek Sejmu zarządza pierwsze czytanie projektu i jednocześnie informuje Naczelną Izbę Architektury o możliwości wyrażenia opinii o jego wykonalności,
2. stosownie do art. 4. ust. 7 Ustawy Sejmu nr 314 – Regulamin Sejmu Marszałek Sejmu po uzyskaniu pozytywnej opinii Naczelnej Izby Architektury o jego wykonalności zarządza pierwsze czytanie projektu.


uzasadnienie

Marszałek Sejmu Księstwa Sarmacji wniósł o ustalenie publicznie obowiązującej wykładni przepisów art 4. ust. 5. i 7. Ustawy Sejmu nr 314 – Regulamin Sejmu (dalej Regulamin) w kontekście momentu, w którym projekt ustawy wymagającej opinii w kwestii wykonalności ze strony Naczelnej Izby Architektury, powinien zostać poddany pierwszemu czytaniu, wskazując na wzajemną sprzeczność obu regulacji.

Trybunał zważył co następuje.

Trybunał celem rozpoznania wniosku dokonał szczegółowej analizy całej ustawy, a także postępowania przed Sejmem związanego z jej wydaniem, w szczególności dokonywanych poprawek oraz uzasadnienia projektu (http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=412&t=21652), przy czym Trybunał stwierdził, że relacja między powoływanymi wyżej przepisami nie została w żaden sposób uzasadniona. Trybunał nie miał wątpliwości co do prawidłowości procesu ustawodawczego oraz profesjonalizmu wnioskodawcy oraz debatujących posłów.

Wobec powyższego wykładnia powołanych przepisów w kontekście wniosku Marszałka Sejmu nie nastręcza najmniejszych trudności i może być dokonana nawet przez laika niemającego pojęcia o sposobie jej dokonywania – stosownie do art. 4 ust. 5 Ustawy Marszałek zarządza pierwsze czytanie i jednocześnie informuje NIA, natomiast stosownie do art. 4 ust. 7 Ustawy Marszałek zarządza pierwsze czytanie po uzyskaniu opinii NIA.

Niewątpliwie taki był cel racjonalnego ustawodawcy, bowiem gdyby hipotetycznie ustawodawca chciał w/w materię uregulować w inny sposób – uczyniłby to. Jednocześnie wskazać należy, że ustawodawca gdyby tylko uznał swoje rozwiązanie za nieefektywne, mało praktyczne itd. w każdej chwili ma możliwość dokonania jego zmiany. Fakt, że tego nie czyni jedynie dowodzi ukontentowania ustawodawcy z wprowadzonego rozwiązania.

Na marginesie Trybunał wskazuje jedynie, że nie jest jego rolą ani rugowanie z porządku prawa Księstwa przepisów zgodnych z aktami wyższego rzędu, ani tym bardziej stanowienie prawa, bowiem jest to wyłączna kompetencja ustawodawcy.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
Locked

Return to “Archiwum spraw ustrojowych”