S 1/19: Dekr. ws. udzielenia pomocy (...) a Konstytucja KS

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych
User avatar
Piotr III Łukasz
Posts: 2973
Joined: 15 Oct 2008, o 13:55
Contact:

Re: U 3/19 - Prawo do przemieszczania się

Post by Piotr III Łukasz »

Dziękuję świadkowi za odpowiedź i

informuję o zamiarze zamknięcia rozprawy.


Jeśli którykolwiek z uczestników chciałby zabrać głos, wygłaszając stanowisko końcowe, może to zrobić w terminie zawitym dwóch dni, tj. do dnia 11.05.2019 r. włącznie.

(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji
User avatar
Piotr III Łukasz
Posts: 2973
Joined: 15 Oct 2008, o 13:55
Contact:

Re: U 3/19 - Prawo do przemieszczania się

Post by Piotr III Łukasz »

Zamykam rozprawę. Rozstrzygnięcie zostanie wydane po naradzie składu orzekającego.
(—) Piotr III Łukasz
książę Sarmacji
Ojciec Założyciel Księstwa Sarmacji
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: U 3/19 - Prawo do przemieszczania się

Post by Filip I Gryf »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Z związku z utratą mandatu asesorskiego przez ATK Wojciecha w jego miejsce powołuje ATK Vanderlei'a.

Podstawa prawna: art. 43 par. 1 punkt 3 Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym.
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: U 3/19 - Prawo do przemieszczania się

Post by Filip I Gryf »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Odwołuje ATK Vanderlei'a ze Składu Orzekającego a na jego miejsce wyznaczam ATK Gustawa Fryderyka von Hippogriff.

Podstawa prawna: art. 43 Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym.
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: U 3/19 - Prawo do przemieszczania się

Post by Filip I Gryf »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Odwołuje siebie ze Składu Orzekającego a na swoje miejsce wyznaczam ATK Natana Korczyńskiego.

Podstawa prawna: art. 43 Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym.
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
User avatar
Korczyński
Posts: 63
Joined: 28 May 2019, o 11:01

Re: U 3/19 - Prawo do przemieszczania się

Post by Korczyński »

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 43 § 1 pkt 2 k.p.p.TK: Odwołuję w całości dotychczasowy skład orzekający. Powołuję nowy skład orzekający: asesorów Andrzeja Fryderyka, Gustawa Fryderyka von Hippogriff i Natana Korczyńskiego. Wyznaczam asesora Andrzeja Fryderyka przewodniczącym składu orzekającego.

Korczyński
Marszałek Trybunału
User avatar
Korczyński
Posts: 63
Joined: 28 May 2019, o 11:01

Re: S 1/19: Dekr. ws. udzielenia pomocy (...) a Konstytucja

Post by Korczyński »

Informuję, że w związku z reorganizacją repertoriów trybunalskich zmieniłem sygnaturę sprawy z U 3/19 na S 1/19.

Korczyński
Marszałek Trybunału
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: S 1/19: Dekr. ws. udzielenia pomocy (...) a Konstytucja

Post by anglov »

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie

ATK Andrzej Fryderyk – Przewodniczący
ATK Gustaw Fryderyk von Hippogriff
MTK Natan Korczyński

rozpoznawszy na wniosek grupy obywateli, reprezentowanych przez Defloriusza Dymana Wandera (A0441), o sprawdzenie zgodności § 3. dekretu w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej tropicańskim lojalistom (DP poz. 10574, dalej dekret) z:
 • art. 1. ust. 1. i 2. Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. (DP poz. 8360 z późn. zm., dalej Konstytucji);
 • art. 2. ust. 2 Konstytucji;
 • art. 36. Konstytucji;
 • art, 38. Konstytucji;
 • art, 39. Konstytucji;
 • art, 40. ust. 1. pkt. 6. Konstytucji.

rozstrzygniecie

 • § 3. Dekretu jest niezgodny art. 1. ust. 1. Konstytucji;
 • § 3. Dekretu nie jest niezgodny art. 1. ust. 2. Konstytucji;
 • § 3. Dekretu nie jest niezgodny art. 2. ust. 2. Konstytucji;
 • § 3. Dekretu nie jest niezgodny art. 36. Konstytucji;
 • § 3. Dekretu nie jest niezgodny art. 38. Konstytucji;
 • § 3. Dekretu nie jest niezgodny art. 39. Konstytucji;
 • § 3. Dekretu nie jest niezgodny art. 40. ust. 1. pkt. 6. Konstytucji.
 • Uchyla się § 3. dekretu

uzasadnienie


Wnioskodawca – grupa obywateli, reprezentowanych przez Defloriusza Dymana Wandera – zaznaczył, iż § 3. dekretu narusza normy Konstytucyjne, w związku z ograniczeniem wolności obywatelskich. Podkreślił w szczególności wolność do swobodnego przemieszczania się, zaznaczając, iż organy władzy publicznej, tu Namiestnik Starosarmacji, nie mają prawa do ograniczania tychże.

Podczas rozpatrywania sprawy, Trybunał powołał świadka Namiestnika Starosarmacji Remigiusza Lwowskiego von Hochenhaüser (AF820). Wedle jego zeznań, na mocy spornego przepisu nie podjęto żadnych działań.

Trybunał zważył co następuje.

Trybunał Koronny, dokonując analizy § 3. dekretu stwierdził, że ma on charakter obwieszczenia, bądź aktu woli. W normatywnym akcie prawnym powinien mieć on charakter preambuły bądź załącznika. Zdaniem Trybunału, treść artykułu nie upoważnia żadnego organu do wydania decyzji ograniczającej wolność jakiegokolwiek mieszkańca. Wobec tego Trybunał nie dopatrzył się niezgodności z art. 1 ust. 2., art. 2. ust. 2., art. 39. oraz art. 40. ust. 1. pkt. 6. Konstytucji.

Nadto Trybunał ustalił, iż mimo nietypowego sformułowania prawnego, przepis § 3. dekretu, jak i cały dekret w żaden sposób nie ogranicza praw publicznych w prowincji, ani nie różnicuje praw i wolności mieszkańców Księstwa Sarmacji, nie posiadających obywatelstwa, wobec czego nie ma żadnych podstaw, aby stwierdzić niezgodność z art. 36. oraz 38. Konstytucji.

Sformułowanie § 3. dekretu, a w szczególności słowa „osoby zaangażowane w działalność rewolucyjną na terenie Tropicany oraz osoby ją współfinansujące (…) jako takie nie są mile widziane na terenie Starosarmacji”, pozostawia poważne wątpliwości związane z popieraniem i poszanowaniem wolności. Jak podkreślił wnioskodawca, wymienienie określonej grupy społecznej, jako niemile widzianej na części terytorium Księstwa, godzi w konstytucyjną wolność do przemieszczania się w obrębie państwa. Choć przepis sam w sobie nie stanowi podstawy do podjęcia do jakichkolwiek działań, stanowi istotny element dekretu Namiestnika Starosarmacji. W związku z tym uznaje się § 3. dekretu za niezgodny z art. 1. ust. 1. Konstytucji, co zadecydowało o uchyleniu przepisu.

Mając na uwadze powyższe, Trybunał orzekł jak w sentencji.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Locked

Return to “Archiwum spraw ustrojowych”