U1/19 - Prawa i obowiązki obywatelskie

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: U1/19 - Prawa i obowiązki obywatelskie

Post by Michal_Feliks »

Eldorat, 18 marca 2019 rokuNa wniosek uczestnika postępowania - Kanclerza KS - ponownie otwieram rozprawę, przywracając jednocześnie termin na złożenie zażalenia do Księcia w sprawie składu. Termin upłynie w dniu 20 marca br.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: U1/19 - Prawa i obowiązki obywatelskie

Post by Michal_Feliks »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Zamykam rozprawę.

Wyrok zostanie wydany po naradzie składu orzekającego.

(—) MTK Defloriusz Dyman Wander
przewodniczący składu
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: U1/19 - Prawa i obowiązki obywatelskie

Post by Michal_Feliks »

Sygn. akt: U 1/19

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:
  • MTK Defloriusz Dyman Wander – Przewodniczący
  • JKM Piotr III Łukasz
  • ATK Paulus Buddus

rozpoznając z urzędu sprawę o zgodność niżej wskazanych przepisów z przepisami aktów wyższego rzędu, oraz o wydanie wiążącej interpretacji niżej wskazanych przepisów,

rozstrzygniecie


1/ uznaje Postanowienie Marszałka Sejmu z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie wygaśnięcia mandatów poselskich za NIEZGODNE z art. 2 ust. 2 pkt. 1 i 2 Ustawy Sejmu nr 154 - Ordynacja wyborcza w związku z par. 1 ust. 1, par. 2 ust. 1 i par. 3 Umowy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej oraz art. 1 ust.1 Konstytucji, art. 3 ust. 1 Konstytucji i art. 40 ust. 2 pkt. 1 i 4 Konstytucji,

2/ uznaje art. 1 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym oraz art. 2 ust. 2 pkt. 1 i 2 Ustawy Sejmu nr 154 - Ordynacja Wyborcza rozumianych jako zakaz pełnienia funkcji w organach władzy Księstwa Sarmacji pochodzących z wyboru bezpośredniego i pośredniego skierowany wobec obywateli sarmackich posiadających jednocześnie obywatelstwo państw trzecich podlegających władzy Księstwa Sarmacji za NIEZGODNY z art. 1 ust.1 Konstytucji, art. 3 ust. 1 Konstytucji i art. 40 ust. 2 pkt. 1 i 4 Konstytucji, oraz określa wsteczny termin utraty mocy obowiązującej tak rozumianego przepisu na dzień ogłoszenia Umowy między Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej, to jest 25 września 2018 roku,

3/ dokonuje powszechnie obowiązującej wykładni przepisu par. 1 ust. 1 Umowy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej w zakresie praw i obowiązków obywateli sarmackich posiadających jednocześnie obywatelstwo Republiki Bialeńskiej, stanowiąc, że zakres praw i obowiązków obywatelskich obywateli Księstwa Sarmacji posiadających jednocześnie obywatelstwo Republiki BIaleńskiej jest taki sam, jak pozostałych obywateli Księstwa Sarmacji.

W wykonaniu wyroku:

4 / przywraca do składu Sejmu posłów odwołanych w/w Postanowieniem Marszałka Sejmu ze skutkiem na dzień 12 lutego 2019 roku, z zastrzeżeniem punktu 5 sentencji niniejszego wyroku,

5 / uznaje za ważne debaty i głosowania w Sejmie zakończone bez udziału posłów odwołanych w/w Postanowieniem Marszałka Sejmu między dniem ogłoszenia w/w postanowienia a dniem poprzedzającym ogłoszenie Postanowienia Składu Orzekającego w niniejszej sprawie o zawieszeniu mocy obowiązującej w/w Postanowienia Marszałka Sejmu, to jest w dniach 12 lutego - 18 lutego 2019 roku,

6 / unieważnia debaty i głosowania w Sejmie zakończone bez udziału posłów odwołanych w/w Postanowieniem Marszałka Sejmu między dniem wydania Postanowienia Składu Orzekającego w niniejszej sprawie o zawieszeniu mocy obowiązującej w/w Postanowienia Marszałka Sejmu a dniem ogłoszenia niniejszego wyroku, tj. W dniach 19 lutego - 26 marca 2019 roku, i nakazuje ich powtórzenie,

uzasadnienie


W dniu 12 lutego 2019 roku Marszałek Sejmu wydał Postanowienie o wygaśnięciu mandatów poselskich posłów posiadających obywatelstwo Księstwa Sarmacji (dalej: KS) i Republiki BIaleńskiej (dalej: RB). W wyniku wejścia Postanowienia w życie mandaty utraciło dwóch Posłów, a dwóch kolejnych obywateli utraciło prawo wybieralności, a zatem nie mogło zasiąść w ławach poselskich. Liczebność Sejmu zmniejszyła się do 5 posłów. W dniu 13 lutego 2019 roku Trybunał Koronny wszczął z urzędu sprawę o sygnaturze akt U 1/19, mającej na celu rozstrzygnięcie wątpliwości w zakresie prawa obywateli RB będących jednocześnie obywatelami KS do pełnienia urzędów z wyboru bezpośredniego i pośredniego na terenie KS. W dniu 19 lutego skład orzekający w sprawie U 1/19 wydał postanowienie zawieszające moc obowiązującą Postanowienia Marszałka Sejmu z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie wygaśnięcia mandatów poselskich. Marszałek Sejmu odmówił wykonania tego postanowienia, kontynuując prace Sejmu w niekompletnym składzie.
Oceniając zgodność zaskarżonych przepisów z przepisami rangi wyższej Trybunał przeprowadził następujące rozumowanie:

Art. 2 pkt. 2 ust. 1 i 2 Ustawy Sejmu nr 154 - Ordynacja Wyborcza, oraz art. 1 pkt. 3 Ustawy Sejmu nr 246 o Trybunale Koronnym, w trosce o lojalność wysokich funkcjonariuszy wobec państwa, odbierają prawo wybieralności obywatelom KS, będących jednocześnie obywatelami lub funkcjonariuszami publicznymi innej mikronacji uznawanej przez KS zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. Trybunał wskazuje, że stosując ten przepis należy czytać go zarówno przez pryzmat zgodności z aktami wyższego rzędu, jak i przez pryzmat zasady urzeczywistniania praw i wolności obywatelskich wynikającej z art. 1 Konstytucji. Przede wszystkim, należy przeanalizować zapisy Umowy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej, w szczególności jej punkty wskazujące na podległość RB wobec KS. W kontekście niniejszej sprawy najważniejsze zdaje się właściwe zinterpretowanie pojęcia „innej mikronacji”. „Innej”, a więc w zgodzie ze słownikowym rozumieniem słowa „nie tej samej, różnej, odmiennej”. „Mikronacji”, a więc, w zgodzie ze zwyczajowym rozumieniem tego słowa w świecie wirtualnym: „wirtualnego państwa niepodległego”. W ocenie Trybunału Republika Bialeńska nie spełnia żadnego z powyższych kryteriów. Nie jest państwem niepodległym, bowiem zgodnie z przepisami Umowy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej podlega politycznej i prawnej opiece KS, a władzę zwierzchnią sprawuje KS w osobie Księcia, jedynie w porozumieniu z Prezydentem RB. Nie jest „innym” państwem, bowiem z mocy prawa - a to w/w Umowy - wszyscy obywatele RB stali się obywatelami KS, zaś państwo zostało fizycznie przemieszczone do infrastrukturalnej domeny KS. Co więcej, symbole państwowe RB od dnia wejścia w życie Umowy funkcjonują w przewidzianych samorządom segmentach stron KS. Nie można zatem mówić ani o spełnieniu definicji przewidzianej w Ordynacji wyborczej, ani o zagrożeniu ze strony obywateli łączących obywatelstwo KS z obywatelstwem RB dla lojalności wobec KS, skoro są faktycznie obywatelami jednej i tej samej domeny.

Interpretacja przepisów Ustawy stojąca za wydaniem Postanowienia Marszałka Sejmu godzi zdaniem Trybunału w gwarantowaną art. 1 Konstytucji zasadę ochrony, obrony i popierania wolności, zarówno do wykonywania zawodu parlamentarzysty, jak i swobodnego wyboru władz. Sposób jego wydania godzi zaś w gwarantowaną art. 3 ust. 1 zasadę suwerenności narodu i prawa do kierowania sprawami publicznymi i wykonywania zawodu z art. 40. Bezspornym jest, że w chwili wydania postanowienia obowiązywała odmienna interpretacja prawa, umożliwiająca obywatelom KS i RB kandydowanie i wybieralność do Sejmu (patrz odpowiednie akty Książęcej Komisji Wyborczej). Pragnąc przyjąć interpretację przeciwną, wiążącą się z faktyczną utratą konstytucyjnie gwarantowanych wolności, by pozostać w ramach zasad konstytucyjnych, winien organ władzy publicznej przyjąć maksymalną ostrożność - a więc skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, miast wydawać autorytatywną decyzję.

Tym samym, konieczne stało się w opinii Trybunału zarówno uchylenie w/w Postanowienia Marszałka Sejmu jak i orzeczenie o niekonstytucyjności przepisu Ordynacji Wyborczej i ustawy o o Trybunale Koronnym rozumianeych w sposób wiążący się z odebraniem obywatelom RB i KS prawa do pełnienia urzędów publicznych z wyboru bezpośredniego i pośredniego w Księstwie Sarmacji. Trybunał wskazał wsteczny termin utraty mocy obowiązującej tak rozumianego przepisu dla zminimalizowania negatywnych konsekwencji obowiązywania niekonstytucyjnych regulacji dla porządku prawnego i publicznego oraz stanu przestrzegania praw obywatelskich.

Mając na względzie powyższe, Trybunał orzekł o tożsamości zakresu praw i obowiązków obywatelskich obywateli KS oraz obywateli - zarazem - KS i RB. Nie ulega wątpliwości, że różny jest zakres praw i obowiązków Republiki Bialeńskiej w stosunku do innych krain Księstwa Sarmacji. Niewątpliwie jest to zakres szerszy, bowiem w przeciwieństwie do w/w krain o statusie prowincji, Bialenia zachowała szerszy zakres samodzielności, którego zdefiniowanie nie leży w kompetencjach Trybunału w niniejszej sprawie. Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że Konstytucja Księstwa Sarmacji nie uprawnia żadnego organu władzy publicznej do różnicowania praw i wolności obywateli sarmackich z powodu posiadania obywatelstwa określonej krainy zarządzanej przez KS, a za takich należy uznać obywateli RB z powodów, o których Trybunał szerzej wypowiedział się w poprzedzającej części uzasadnienia.

Z powyższych powodów, Trybunał orzekł jak w sentencji.
Wyrok zapadł większością głosów.

/—/ Defloriusz Dyman Wander

/—/ Piotr III Łukasz

/—/ Paulus Buddus
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
Locked

Return to “Archiwum spraw ustrojowych”