Spis obrońców

Biuro obsługi interesantów przyjmuje pozostałe pisma
Locked
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Spis obrońców

Post by Roland »

SPIS (LISTA) OBROŃCÓW

  1. Konrad Jakub Arped-Friedman
  2. Jean-François Leblanc

PROCEDURA UZYSKANIA STATUSU OBROŃCY

Uzyskanie statusu obrońcy lub jego zrzeczenie się odbywa się po przez złożenie oświadczenia przed Przewodniczącym Trybunału. Oświadczenia należy składać w tym temacie. Oświadczenie powinno zawierać:
  1. imię (imiona),
  2. nazwisko (nazwiska),
  3. numer paszportu,
  4. jasną i świadomą deklarację ubiegania się o status obrońcy (lub jasną i świadomą deklarację zrzeczenia się statusu obrońcy),
  5. podpis,
ubiegającego się o (zrzekającego się) status obrońcy.

REGULACJE PRAWNE

Art. 3a. (KppTK)

§ 1. Określenie „Obrońca” oznacza osobę, która nie jest Asesorem Trybunału, a która wyraziła wolę na reprezentowanie uczestników postępowania i została zewidencjonowana w spisie, o którym mowa w art. 16a. § 1.
§ 2. Określenie „reprezentowanie” oznacza podejmowanie czynności procesowych w określonym postępowaniu przed Trybunałem Koronnym na korzyść uczestnika postępowania.

Art. 16a. (KppTK)

§ 1. Przewodniczący Trybunału prowadzi w przeznaczonym do tego dziale Trybunału na Forum Centralnym, spis (listę) obrońców. Usługi obrońców opłacane są z budżetu państwa.
§ 2. Uzyskanie statusu obrońcy lub jego zrzeczenie się odbywa się po przez złożenie oświadczenia przed Przewodniczącym Trybunału.
§ 3. Uczestnik postępowania ma prawo do ustanowienia obrońcy. Do skutecznego ustanowienia obrońcy przez uczestnika postępowania konieczna jest zgoda obrońcy. Zgodę obrońcy uczestnik postępowania uzyskuje samodzielnie, w drodze indywidualnych ustaleń.
§ 4. Jeżeli obrońca zgodzi się na reprezentowanie uczestnika postępowania przed Trybunałem, przedkłada Trybunałowi stosowne pełnomocnictwo.
§ 5. Obrońca dostaje wynagrodzenie z rachunku Rady Ministrów za każdy dzień reprezentowania uczestnika postępowania. Za dzień rozpoczęcia reprezentowania przyjmuje się dzień udzielenia pełnomocnictwa przez uczestnika postępowania, o którym mowa w §4. Za dzień zakończenia reprezentowania przyjmuje się dzień wycofania pełnomocnictwa lub dzień opublikowania wyroku przez Trybunał.
§ 6. Stawki dzienne wynagrodzenia dla obrońców określa rozporządzenie Rady Ministrów.
§ 7. Rozporządzenie Rady Ministrów może szczegółowo określić zasady wynagradzania, mając na uwadze ochronę przed wyłudzeniami funduszy z budżetu państwa oraz dookreślenie zasad nieujętych niniejszą ustawą, w tym ustanowić możliwość skorzystania z obrońcy w innych procesach bądź czynnościach przed Trybunałem. Rozporządzenie te może uzależniać wynagrodzenie za reprezentację od różnych warunków, w szczególności stanu majątku obywatela lub jego stażu w Księstwie Sarmacji.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: Spis obrońców

Post by Michal_Feliks »

Defloriusz Dyman Wander, A0441

Zgłaszam wolę pełnienia funkcji obrońcy w rozumieniu przepisów ustawy - Kodeks Postępowaina przed Tk.

(-)Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: Spis obrońców

Post by KJAF »

Prześwietny Marszałku,

niniejszym proszę o wpis mojej osoby na listę obrońców.

Dane osobowe: Konrad Jakub Arped-Friedman
Nr paszportu: AF891


Konrad J. v-hr. Arped-Friedman
Locked

Return to “Biuro obsługi interesantów”