K 4/19 - KS vs. Adam Aleksander

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych
Locked
User avatar
Albert
Posts: 3188
Joined: 21 Oct 2011, o 12:06

K 4/19 - KS vs. Adam Aleksander

Post by Albert »

Eldorat, 12 kwietnia 2019 roku


Korona Księstwa Sarmacji
Reprezentowana przez Prefekta Generalnego
Alberta diuka Felimi-Liderskiego, AE494


Trybunał Koronny
AKT OSKARŻENIA
oskarżyciela publicznego


Oskarżam Adama Aleksandra (paszport: AG927, zamieszkały w Almerze) o to, że poprzez posługiwanie się jednocześnie tożsamością князь из далекой русской земли из далекой русской (paszport: AG930), wprowadzał w błąd inne osoby, a także osiągnął korzyść majątkową, naruszając tym samym art. 40 ust. 1 pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości. Dla oskarżonego Prefektura wnosi o karę dwóch miesięcy pozbawienia wolności.UZASADNIENIE


Oskarżony zarejestrował się w Sarmacji 28 marca br., w swoim pierwszym poście na Forum Centralnym przedstawiając się jako dyplomata z Królestwa Pelandii [1]. Prefektura już wtedy zdecydowała się na pouczenie Oskarżonego, celem zapobieżenia ewentualnemu złamaniu przez niego prawa [2]. Dalsza działalność Oskarżonego obejmowała głównie przeróżne pytania na Forum Centralnym, wnioski o uznanie wspomnianej Pelandii przez Księstwo Sarmacji, czy narzekanie na aparat państwowy [3], często w sposób wulgarny, co spotkało się z reakcją Prefektury [4].

Konto o tożsamości князь из далекой русской земли из далекой русской zostało zarejestrowane w Księstwie 12 kwietnia br. Rzekomy Rosjanin w wątku na Forum Centralnym [5] przedstawił się jako były mieszkaniec upadłej rosyjskiej mikronacji o populacji 47 000 (słownie: czterdziestu siedmiu tysięcy) ludzi. O godzinie 13:31:07 „Rosjanin” dokonał przelewu o tytule HAJSHAJSHAJSHAJSHAJS (odznaczając się przy okazji znajomością polskiego slangu) na kwotę 420,00 libertów (całkowity ówczesny majątek „Rosjanina”) na konto Oskarżonego Adama Aleksandra [6]. Dodając do tego wypis z rejestru klonów [7], możemy z całą pewnością stwierdzić, iż mamy do czynienia z naruszeniem art. 40 ust. 1 pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości.

Niniejszy akt oskarżenia jest niejako działaniem prewencyjnym — dotychczasowa skala łamania prawa przez Oskarżonego nie jest bowiem porażająca, aczkolwiek są przesłanki, aby przypuszczać, że nabierze ona z czasem rozpędu. W związku z tym, w trybie art. 6 ust. 2 Ustawy o prefektach dokonano zatrzymania Oskarżonego [8].

Prefektura zdaje sobie sprawę z możliwości wszczęcia w niniejszym przypadku procedury wydalenia cudzoziemca. Nie uważamy jednak, aby „kończenie sarmackiej kariery” pana Adama Aleksandra leżało w interesie Księstwa. Wierzymy, że jasny sygnał w postaci dwóch miesięcy więzienia (mimo że Prefektura mogła wnioskować nawet o banicję) sprawi, iż Oskarżony zrozumie błędy w swoim postępowaniu. W najgorszym przypadku okaże się zwykłym trollem, co spotka się już z bardziej zdecydowaną reakcją Prefektury.

W związku z powyższym, Prefektura wnosi jak na wstępie.


MATERIAŁ DOWODOWY

 1. Pierwszy post Oskarżonego
 2. Upomnienie pierwsze
 3. Wątek „Zniszczona Sarmacja”
 4. Upomnienie drugie
 5. Wątek Rosjanina
 6. Przelew
 7. Screen z rejestru klonów
 8. Zatrzymanie
(–) Albert diuk Felimi-Liderski
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: K 4/19 - KS vs. Adam Aleksander

Post by Michal_Feliks »

Eldorat, 22 kwietnia 2019 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 4&3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
 1. Wszczynam z urzędu postępowanie w sprawie karnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
 2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: K 4/19;
 3. do rozpoznania w/w sprawy wyznaczam ATK Vanderleia Bouboulinę i ATK Januszka von Hippogryff-Pałasza
 4. wyznaczam ATK Vanderleia Boubulinę na Przewodniczącego Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
User avatar
VAT
Posts: 677
Joined: 7 Feb 2016, o 19:54

Re: K 4/19 - KS vs. Adam Aleksander

Post by VAT »

Otwieram rozprawę
.


Wzywam oskarżonego do zajęcia stanowiska wyznaczając mu w tym celu 3-dniowy termin, tj. do dnia 27.04.2019 r.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
User avatar
Aleksander Novak
Posts: 146
Joined: 28 Mar 2019, o 19:13
Gadu-Gadu: 0

Re: K 4/19 - KS vs. Adam Aleksander

Post by Aleksander Novak »

najhmhmj
Image
User avatar
Aleksander Novak
Posts: 146
Joined: 28 Mar 2019, o 19:13
Gadu-Gadu: 0

Re: K 4/19 - KS vs. Adam Aleksander

Post by Aleksander Novak »

xdxdxd
Image
User avatar
VAT
Posts: 677
Joined: 7 Feb 2016, o 19:54

Re: K 4/19 - KS vs. Adam Aleksander

Post by VAT »

Bardzo dziękuję oskarżonemu za zabranie głosu.

Zamykam rozprawę. Wyrok zostanie wydany po naradzie składu orzekającego.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
User avatar
VAT
Posts: 677
Joined: 7 Feb 2016, o 19:54

Re: K 4/19 - KS vs. Adam Aleksander

Post by VAT »

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:

 • ATK Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste – Przewodniczący Składu Orzekającego,
 • ATK ATK Januszek von Hippogryff-Pałasz,
po rozpoznaniu na wniosek Korony Księstwa Sarmacji reprezentowanej przez Prefekta Generalnego w dniu 03 maja 2019 r. na rozprawie sprawy o sygn. TK 4/19 przeciwko oskarżonemu Adamowi Aleksandrowi (AG927) o dokonanie przestępstwa z art. 40 ust. 1 pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości, to jest o to, że poprzez posługiwanie się jednocześnie tożsamością князь из далекой русской земли из далекой русской (AG930), wprowadzał w błąd inne osoby, a także osiągnął korzyść majątkową,

rozstrzygniecie

uniewinnia oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu.

uzasadnienie


Aktem oskarżenia z dnia 12 kwietnia 2019 r. Prefekt Generalny oskarżył Adamowi Aleksandrowi (AG927) o to, że poprzez posługiwanie się jednocześnie tożsamością князь из далекой русской земли из далекой русской (paszport: AG930), wprowadzał w błąd inne osoby, a także osiągnął korzyść majątkową, naruszając tym samym art. 40 ust. 1 pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości. Dla oskarżonego Prefektura wnosi o karę dwóch miesięcy pozbawienia wolności. Szczegółowa treść uzasadnienia aktu oskarżenia jest ogólnodostępna (akt oskarżenia) wobec czego Trybunał nie widzi potrzeby jego ponownego przytaczania w tym miejscu.

Na wstępie należy pokreślić, że Prefektura oskarżyła Adama Aleksandra o przestępstwo określone w art. 40 ust. 1 pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości, zgodnie z którym: "Zabronione pod groźbą kary więzienia do sześciu miesięcy lub banicji jest posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej". W związku z powyższym, bez znaczenia dla rozpoznawanej sprawy jest przytaczane przez Prefekturę obiektywnie naganne zachowanie oskarżonego nie mieszczące się jednak w opisie zarzucanego mu czynu.

W ocenie Trybunału oskarżony jest niewinny.

Znamiona przestępstwa określonego w art. 40 ust. 1 pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości wymagają wystąpienia umyślności po stronie oskarżonego, a więc zamiaru bezpośredniego popełnienia przestępstwa (oskarżony wie, że popełnia przestępstwo i chce je popełnić), albo chociaż ewentualnego (głównym zamiarem oskarżonego nie jest wprawdzie popełnienie przestępstwa, ale ma on świadomość, że może je popełnić i godził się z tym).

Ciężar dowodu umyślności ciąży wyłącznie na Prefekturze, która go w żaden sposób nie udowodniła. W tej sytuacji oskarżony nie miał obowiązku podejmować aktywnej obrony, a Trybunał nie może umyślności domniemywać.

Owszem, oskarżony przelał z jednego należącego do siebie (swojego klona) konta bankowego na drugie należące do siebie konto bankowe kwotę 460 lt, natomiast okoliczność ta sama w sobie jest niewystarczająca do przypisania oskarżonemu odpowiedzialności. Przede wszystkim, Prefektura nie wykazała by oskarżony miał świadomość, że podejmowane przez niego działania są zabronione. Równie dobrze oskarżony mógł, jako osoba nowa w Księstwie Sarmacji, przelać tą kwotę na próbę, w ramach testowania funkcjonowania systemu Księstwa Sarmacji, będąc całkowicie nieświadomym, że popełnia przestępstwo.

Ponadto, nie ma też dowodów na to, by oskarżony miał zamiar posługiwać się równolegle, w tym samym czasie, swoimi dwiema tożsamościami w Księstwie Sarmacji. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że oskarżony nie logował się na swoje drugie, "rosyjskie" konto od chwili zdarzenia (przelania sobie pieniędzy). Trudno więc mówić tutaj o świadomym posługiwaniu się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu wprowadzenia kogokolwiek w błąd, a więc wypełnieniu jednego ze znamion zarzucanego oskarżonemu czynu.

Wreszcie, biorąc pod uwagę obecne realia, trudno uznać kwotę 460 lt za realna korzyść majątkową.

Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak w sentencji.

/-/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
/-/ Januszek von Hippogryff-Pałasz
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
User avatar
Aleksander Novak
Posts: 146
Joined: 28 Mar 2019, o 19:13
Gadu-Gadu: 0

Re: K 4/19 - KS vs. Adam Aleksander

Post by Aleksander Novak »

A ja i tak nie wiem o co w tym chodzi :/
Image
Locked

Return to “Archiwum spraw zwykłych”