K 5/19 - Korona vs. Andrzej Fryderyk

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych
Locked
User avatar
Piotr III Łukasz
Posts: 2973
Joined: 15 Oct 2008, o 13:55
Contact:

K 5/19 - Korona vs. Andrzej Fryderyk

Post by Piotr III Łukasz »

Eldorat, 26 kwietnia 2019 roku

Korona Księstwa Sarmacji
Reprezentowana przez JKM Piotra III Łukasza
W trybie art. 31 Konstytucji


TRYBUNAŁ KORONNY

Akt Oskarżenia
Oskarżyciela Publicznego


Oskarżam Jego Królewską Wysokość Andrzeja Fryderyka (AF462) o to, że pełniąc obowiązki Marszałka Sejmu nie podporządkował się orzeczeniu Trybunału Koronnego - Postanowieniu Składu Orzekającego w sprawie U 1/19 z dnia 19 lutego 2019. Dlatego oskarżyciel publiczny wnosi o wymierzenie oskarżonemu kary miesiąca więzienia i sześciu miesięcy zakazu sprawowania funkcji publicznych.


UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego oskarżony wydał jako Marszałek Sejmu Postanowienie w sprawie wygaśnięcia mandatów poselskich dotyczące posłów Andrzeja Swarzewskiego i Antoniego Kacpra Burbon - Conti. W dniu 13 lutego Trybunał Koronny wszczął sprawę ustrojową związaną z tym Postanowieniem, mającą na celu zweryfikowanie prawnej zasadności określonej interpretacji przepisów. W dniu 19 lutego Trybunał Koronny w pełnym składzie orzekającym w sprawie wydał postanowienie zabezpieczające. Orzeczenie zawiesiło moc obowiązującą wydanego przez oskarżonego Postanowienia o wygaszeniu mandatów poselskich Andrzeja Swarzewskiego i Antoniego Kacpra Burbon-Conti. Oskarżony nie skorzystał z przysługującej mu drogi odwoławczej. Mimo to, oskarżony prowadził jako Marszałek Sejmu dalsze obrady Izby bez udziału w/w blokując im dostęp do urządzeń do głosowania. Wielokrotnie odmawiał też publicznie dostosowania się do orzeczenia Trybunału. Co więcej, zdarzyło mu się nazwać orzeczenie Trybunału „makulaturą”. Odmowa wykonania orzeczenia Sądu przez urzędnika publicznego jest przestępstwem szczególnie bulwersującym. Zwłaszcza w tej sprawie, w której odmowa wykonania orzeczenia wiązała się z naruszeniem woli Narodu wyrażonej w wyborach oraz praw dwóch polityków do pełnienia stanowiska z publicznego wyboru. Na dodatek z materiału dowodowego wynika, że oskarżony przypisał sobie nieznane ustawie kompetencje organu kontroli sądowej. Mając na uwadze powyższe, wnoszę o wymierzenie wyżej wymienionych kar.

MATERIAŁ DOWODOWY

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=554&p=304128#p303789
http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=554&p=304128#p303957
http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=411&t=27397#p304651
http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=411&t=27397#p304868pozostaję z szacunkiem

(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: Akt Oskarżenia w spr. JKW Andrzeja Fryderyka

Post by Michal_Feliks »

Eldorat, 6 maja 2019 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 4 §3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Wszczynam z urzędu postępowanie w sprawie karnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: K 5/19;
  3. do rozpoznania w/w sprawy wyznaczam ATK Vanderleia Bouboulinę i ATK Wojciecha Hergemona
  4. wyznaczam ATK Vanderleia Bouboulinę na Przewodniczącego Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
User avatar
VAT
Posts: 677
Joined: 7 Feb 2016, o 19:54

Re: K 5/19 - Korona vs. Andrzej Fryderyk

Post by VAT »

Otwieram rozprawę
.


Wzywam oskarżonego do zajęcia stanowiska wyznaczając mu w tym celu 3-dniowy termin, tj. do dnia 12.05.2019 r.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: K 5/19 - Korona vs. Andrzej Fryderyk

Post by anglov »

Na podstawie art. 8 § 1. w związku z art. 14 § 3. i art. 13 § 4. p. 6. Ustawy Sejmu nr 317
Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (dalej Kodeksu), wnoszę o umorzenie postępowania.

Jednocześnie, na podstawie art. 9 § 3. Kodeksu, wnoszę o przedłużenie terminu na zajęcie stanowiska w sprawie o czas niezbędny Wysokiemu Trybunałowi na rozpatrzenie wniosku.

Uzasadnienie

Czyn o którym mowa we wniosku inicjalnym miał miejsce – w zależności od interpretacji – 19 lub 26 lutego. Zgodnie ze stosownymi przepisami, termin przedawnienia karalności takiego czynu minąłby odpowiednio – 19 lub 26 marca. Wniosek do Wysokiego Trybunału trafił dopiero 26 kwietnia, czyli aż miesiąc po terminie przedawnienia. Wobec sprawy nie trwało wcześniej żadne postępowanie sądowe, które termin ten mogłoby oddalić. Wobec tego uważam, iż postępowanie w sprawie jest bezcelowe, co uzasadnia wniosek.

Z uwagi na fakt, że pozytywne rozpatrzenie wniosku, czyni przygotowanie stanowiska bezcelowym, de facto wnoszę o zawieszenie biegu 3-dniowego terminu na złożenie stanowiska, na czas rozpatrywania wniosku o umorzenie sprawy.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Arsacjusz
Posts: 1593
Joined: 16 Dec 2014, o 15:41

Re: K 5/19 - Korona vs. Andrzej Fryderyk

Post by Arsacjusz »

Królewskie Miasto Almera, 14 maja 2019 roku

Image
PREFEKT GENERALNY
Arsacjusz Arped


W N I O S E K

Na podstawie art. 8 § 1 w związku z art. 14 § 3 i art. 13 § 4 pkt 6 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym oskarżyciel publiczny wnosi o umorzenie postępowania wobec wystąpienia negatywnej przesłanki procesowej, tj. przedawnienia karalności czynu zabronionego.

Przestępstwo z art. 42 ust. 1 pkt 7 Kodeksu sprawiedliości (tj. niepodporządkowanie się orzeczeniu sądu) jest przestępstwem formalnym — bezskutkowym. Okres przedawnienia liczy się zatem od czasu popełnienia przestępstwa, czyli czasu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był zobowiązany. Przyjmując, że przestępstwo zostało popełnione 26 lutego 2019 roku to, zgodnie z art. 39 ust. 3, uległo przedawnieniu 26 marca 2019 roku, czyli przed wniesieniem aktu oskarżenia.

Oskarżyciel publiczny pragnie wykazać, wbrew opinii Marszałka Trybunału Koronnego zamieszczonej w gmachu Prefektury Generalnej, że nie zachodzi przesłanka zawieszająca bieg przedawnienia związana z postępowaniem sądowym. Stwierdził on, że „w realiach sarmackich za postępowanie sądowe w sprawie karnej należy przyjąć całość postępowania zmierzającego do wydania prawomocnego wyroku, łącznie z postępowaniem przygotowawczym, a więc - od złożenia doniesienia o popełnieniu przestepstwa”. Poglądowi temu przeczą aspekty natury formalnoprawnej, jak i materialnoprawnej. W art. 41 ust. 2 Konstytucji ustawodawca stwierdza, że organy ścigania (Prefektura Generalna) prowadzą postępowanie przygotowawcze. W Kodeksie postępowania sądowego występuje natomiast określenie „postępowanie sądowe”. Ustawodawca zatem wyraźnie rozdziela poszczególne etapy postępowania prowadzące do ewentualnego skazania, jak i wskazuje, które organy je prowadzą (odpowiednio: Prefektura i Trybunał Koronny). Racjonalne wydaje się, aby nie nadawać różnym zwrotom zbieżnych znaczeń.

Co więcej, należy zauważyć, że żadne przepisy prawa karnego procesowego nie regulują szczegółów prowadzenia postępowania przygotowawczego przez Prefekturę. Nie określono, jak długo może ono trwać oraz tego, czy powinno kończyć się jakimś aktem prawnym — np. postanowieniem. Trudno zatem wskazać jego ramy czasowe. Gdyby przyjąć argumentację Marszałka Trybunału Koronnego, to doszlibyśmy do sytuacji, w której pewne przestępstwa w praktyce nigdy nie uległyby przedawnieniu. Przykładowo: prefekt mógłby wszcząć postępowanie przygotowawcze niezakończone ani żadną informacją, ani wniesieniem aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego. Niewątpliwie, według tej argumentacji, wstrzymałoby to bieg terminu. Nieuczciwy oskarżyciel mógłby powrócić do sprawy po wielu miesiącach (lub latach), twierdząc, że tak długo trwało postępowanie przygotowawcze.

Przyjęcie takiego poglądu zagraża funkcji gwarancyjnej prawa karnego, która zapewnia obywatela, że będzie ponosił odpowiedzialność karną tylko na zasadach określonych prawem. Nie możemy dopuścić do stanu niepewności, w której mieszkaniec nie wie, czy przestępstwo uległo przedawnieniu, ponieważ Prefektura celowo przedłuża postępowanie przygotowawcze. Co więcej, instytucja przedawnienia karalności opiera się na założeniu, że po upływie pewnego okresu pociąganie sprawcy do odpowiedzialności jest niecelowe, gdyż zaciera się poczucie konieczności represji karnej. Przyjęcie poglądu, który praktycznie wydłuża okres przedawnienia do kilku (kilkunastu) miesięcy za przestępstwa zagrożone najniższą karą, w naszej społeczności, w której czas niewątpliwie biegnie szybciej, byłoby zabiegiem szkodliwym i niepożądanym z punktu widzenia interesu społecznego.

Wobec powyższego Prefektura wnosi o umorzenie postępowania.

(—) Arsacjusz Arped

Image

EDIT: doprecyzowałem treść.
(—) Arsacjusz Arped [size=85]były Prefekt Generalny[/size][center]Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem[/center]
User avatar
VAT
Posts: 677
Joined: 7 Feb 2016, o 19:54

Re: K 5/19 - Korona vs. Andrzej Fryderyk

Post by VAT »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Działając na podstawie art. 14 § 3 Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym wobec przedawnienia karalności czynu zarzucanego oskarżonemu w sprawie K 5/19 postanawiam

umorzyć postępowanie.


Podstawa prawna: art. 14 § 3 w zw. z art. art. 13 § 4 ust. 6 Ustawy Sejmu nr 317 Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym

uzasadnienie

Oskarżonemu zarzucono popełnienie czynu z art. 42 ust. 1 pkt 7 Kodeksu Sprawiedliwości (dalej: KS), tj. niepodporządkowanie się orzeczeniu sądu. Czyn ten zagrożony jest karą więzienia do miesiąca.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 KS, czyny zabronione pod groźbą kary więzienia do miesiąca przedawniają się po upływie miesiąca. Jednocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 5 KS, bieg terminu przedawnienia wstrzymuje się na czas postępowania sądowego.

Zgodnie z art. 10. § 1 Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym, postępowanie wszczyna przewodniczący Trybunału. W przedmiotowej sprawie postępowanie zostało wszczęte dnia 06 maja 2019 r. Tym samym, bieg terminu przedawnienia karalności czynu zarzucanego oskarżonemu mógłby się wstrzymać hipotetycznie dopiero 06 maja 2019 r.

Przewodniczący Składu Orzekającego nie ma wątpliwości, że dnia 06 maja 2019 r. karalność czynu zarzucanego oskarżonemu uległa przedawnieniu. W tym kontekście nieistotne jest, czy oskarżony zobowiązany był wykonać postanowienie TK w sprawie U 1/19, któremu się nie podporządkował (dalej: postanowienie zabezpieczające), dnia 19 lutego, czy może dopiero 26 lutego 2019 r. Nieistotne jest też, od kiedy dokładnie należy liczyć bieg terminu przedawnienia. Ważne jest za to, że postanowienie zabezpieczające straciło moc najpóźniej z chwilą wydania wyroku w sprawie U 1/19 tj. 26 marca 2019 r., a tym samym, właśnie 26 marca 2019 r. jest ostatnim dniem, gdy oskarżony - hipotetycznie - mógł łamać prawo ignorując wydane postanowienie zabezpieczające.

Mając na uwadze powyższe, karalność czynu zarzucanego oskarżonemu przedawniła się najpóźniej 26 kwietnia 2019 r. a tym samym w dniu 06 maja 2019 r. gdy wszczęte zostało postępowanie, zachodziły przesłanki do odrzucenia aktu oskarżenia.

Wobec powyższego orzeczono jak wyżej.

(—) Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

PSO
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Cudzoziemiec
Posts: 434
Joined: 15 Aug 2017, o 16:06
Gadu-Gadu: 66334811

Re: K 5/19 - Korona vs. Andrzej Fryderyk

Post by Cudzoziemiec »

Weźcie tam pogońcie Wandera i Hergemona z wyrokami bo gały opierdalają Sarmatom a ja nie mam czasu na ich wypociny czekać i koniec ich ustnych przyjemności.

Pozdro
Locked

Return to “Archiwum spraw zwykłych”