K 6/19 - Konrad Jakub vs. Laurencjusz Ma Hi at Atera

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

K 6/19 - Konrad Jakub vs. Laurencjusz Ma Hi at Atera

Post by KJAF »

AKT OSKARŻENIA
oskarżyciela prywatnego


Ja, Konrad Jakub Arped-Friedman (AF891) oskarżam Laurencjusz Ma Hi at Aterę (AF766), zamieszkałego w Ciuad de Bravo, na terenie Królestwa Baridasu, iż dnia 28 kwietnia 2019 r. w miejscu publicznym Księstwa Sarmacji, a to w komentarzu pod artykułem mojego autorstwa, pomówił moją osobę o takie postępowanie lub właściwości, które mogą mnie poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu, tj. Króla Baridasu i Kanclerza Sarmacji. Oskarżony dopuścił się tym samym przekroczenia art. 43 ust. 1 pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości.

Wnoszę o wymierzenie oskarżonemu przez Wysoki Trybunał kary, w postaci zamieszczenia publicznych przeprosin i sprostowania nieprawdziwych informacji, będących przedmiotem zniesławienia.

UZASADNIENIE I MATERIAŁ DOWODOWY


Wysoki Trybunale,

w dniu 28 kwietnia 2019 r. oskarżony dwukrotnie pomówił moją osobę, oświadczając nieprawdę i insynuując złe zamiary, które w efekcie mogą podważyć publiczne zaufanie do mojej osoby i dobrą sławę, niezbędną w karierze politycznej i wykonywaniu urzędów publicznych, a to Króla Baridasu i Kanclerza Sarmacji, które to stanowiska bez wątpienia wymagają pozytywnej reputacji i braku cienia wątpliwości co do uczciwości urzędnika.

W toku dyskusji w komentarzach pod artykułem wydanym w ramach pełnienia urzędu publicznego, tj. pod expose kanclerskim, oskarżony nieudolnie udowadniał najpierw, że nie dostał ode mnie informacji o możliwości zapoznania się z niejawnym dokumentem rządowym Królestwa Baridasu, w postaci projektu umowy między Księstwem a Królestwem, a w końcowej fazie wymiany argumentów pomówił mnie, iż tak naprawdę nie chciałem mu tego dokumentu przedstawić. Świadczą o tym słowa "Proszę mnie nie straszyć TK i po prostu przyznać, że nie chciał WKM tej propozycji regulacji prawnych [umowy KS-KB - przyp. własny] pokazać, bo taka jest prawda". Jest to wbrew stwierdzeniom, które zawarłem w swojej wypowiedzi na forum Królestwa, dnia 8 marca, tj. "Ale skoro jest Premier i Wicekról (…) mogę przedstawić obecną wersję do Waszego wglądu, pod oczywiście warunkiem, że tekst nie przejdzie do opinii publicznej". Nadmienić należy, iż wicekrólem w tym okresie był oskarżony, i słowa te były kierowane do niego.

Przez cały tok dalszej dyskusji w tym wątku, jak i w żadnym innym miejscu, w tym w korespondencji prywatnej, oskarżony nie ustosunkował się do tych słów, co przyjąłem jako domniemanie zrzeczenia się prawa do udostępnienia rzeczonych dokumentów. Nie jest więc prawdą, a i nie ma ku temu cienia dowodu, że chciałem, jak twierdzi oskarżony, od początku uniemożliwić wglądu do poufnych dokumentów. Oskarżony publicznie pomówił mnie więc o zachowanie, które rzutuje na moją wiarogodność jako polityka, mimo braku możliwości udowodnienia swoich twierdzeń i wbrew stanowi faktycznemu, który można bez problemu ustalić przytoczonymi przeze mnie dowodami.

Wcześniej jednak oskarżony pomówił mnie, iż wyedytowałem swoją wypowiedź w której sugerowałem zapoznanie go z niejawnym projektem umowy, co wprowadza opinię publiczną w błąd, jakobym kłamał z propozycją przedstawienia oskarżonemu projektu umowy, a następnie posunął się do tak niskich zachowań, żeby podbudować moją argumentację fałszywymi oświadczeniami i wypowiedziami, które nigdy nie miały miejsca, a które to zostały rzekomo spreparowane przez moją osobę. Jest to nieprawdą i można to udowodnić wyciągiem z odpowiednich rejestrów, które zachowuje system informatyczny Forum Centralnego. Nie mogę jednak tego udowodnić bezpośrednio w akcie oskarżenia, gdyż występując jako oskarżyciel prywatny, nie mam prawa przedstawiać Wysokiemu Trybunałowi logów z systemu. Musi więc Trybunał skorzystać z opinii biegłych, tj. poprosić o ekspertyzę Prefekturę Generalną lub Naczelną Izbę Architektury, tudzież inny organ uprawniony do pozyskiwania takich informacji. Mogę to zrobić urzędowo jako Kanclerz, jednak dopiero po wszczęciu postępowania i na wyraźne polecenie sądu, nie zaś jako osoba prywatna składająca pozew. Nie zmienia to jednak faktu, iż brak edycji wspomnianego postu (a przynajmniej — po upływie półtorej miesiąc od jego publikacji, na użytek dyskusji z dnia 29 kwietnia pod artykułem z expose) jest jak najbardziej do udowodnienia.

Pomówienie mojej osoby przez oskarżonego, jakobym ten post edytował na użytek fałszywej argumentacji, jest więc niedopuszczalne i stanowi przekroczenie przytoczonego na przepisu przepisu K.S.

Wysoki Trybunale,

przytoczone wyżej argumenty w mojej ocenie bezsprzecznie potwierdzają, iż swoimi wypowiedziami w miejscu publicznym, oskarżony naruszył moje dobre imię oraz zaufanie elektoratu, obywateli a także poddanych w Królestwie, w postaci kłamstw i fałszywych insynuacji i oskarżeń o brak chęci dopuszczenia kogoś — wbrew przyrzeczeniu poczynionemu publicznie — do niejawnych informacji, oraz kłamstwo i preparowanie dowodów które miałyby to potwierdzić. Korzystanie z panelu administratora w celu podrobienia wypowiedzi sprzed półtorej miesiąca oraz działanie wbrew oświadczeniu / zobowiązaniu do czegoś po spełnieniu pewnych warunków (tu: skorzystaniu z propozycji przez oponenta), jest działaniem, które godzi w moje dobre imię i naraża mnie na utratę zaufania potrzebnego do sprawowania urzędów Króla Baridasu i Kanclerza Sarmacji. Tego typu insynuacje poczynione publicznie, są bez wątpienia szkodliwe dla mojej osoby, co kwalifikuje się do wymierzenia kary oskarżonemu. Przedstawione ku temu argumenty i dowody, nie budzą wątpliwości iż oskarżony złamał rzeczony przepis Kodeksu Sprawiedliwości.

Wnoszę o odstąpienie od kary więzienia lub grzywny i orzeczenie wymogu zamieszczenia przeprosin i sprostowania nieprawdziwych informacji na mój temat, w postaci publicznych wypowiedzi w dziale Forum Centralnego "polityka i społeczeństwo", na Ćwirku oraz w artykule w DSG, który zostanie dodatkowo dodany z odpowiednią grafiką do rotatora. Ustanowienie szczegółów wyroku pozostawiam w gestii Trybunału, jak również deklaruję doprecyzowanie wnioskowanej kary w razie potrzeby i woli SO.

Kłaniam się

Arped-Friedman
Last edited by KJAF on 13 May 2019, o 16:32, edited 1 time in total.
Reason: poprawa ID paszportu
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: AO KJAF vs Laurencjusz Ma Hi at Atera

Post by Michal_Feliks »

Eldorat, 6 maja 2019 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 4 §3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Wszczynam z urzędu postępowanie w sprawie karnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: K 6/19;
  3. do rozpoznania w/w sprawy wyznaczam ATK Januszka von Hippogryff-Pałasza i siebie
  4. wyznaczam ATK Januszka von Hippogryff-Pałasza na Przewodniczącego Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: K 6/19 - Konrad Jakub vs. Laurencjusz Ma Hi at Atera

Post by Filip I Gryf »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Otwieram rozprawę.


Wzywam oskarżonego, Jaśnie Oświeconego Laurencjusza Ma Hi at Atera, na zajęcie pierwszego stanowiska w tej sprawie w terminie 3 dni (znaczy się do 09.05.2019 r.).

Podstawa prawna: art. 17, art. 18, art. 19 par. 1 Ustawy Sejmu nr 317 - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 4 lutego 2017 r.
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

Re: K 6/19 - Konrad Jakub vs. Laurencjusz Ma Hi at Atera

Post by Laurẽt »

Wasza Książęca Wysokość Marszałku!
Wasza Królewska Mość!
Poważany Przewodniczący!

W związku z pomówieniem, któremu brak (w mej ocenie dostatecznych dowodów) oraz w związku z długim pergaminem oskarżającego mnie Króla Baridasu będę starał się część po części przedstawić swoje stanowisko w oparciu o materiał oskarżającego i swój własny:
W toku dyskusji w komentarzach pod artykułem wydanym w ramach pełnienia urzędu publicznego, tj. pod expose kanclerskim, oskarżony nieudolnie udowadniał najpierw, że nie dostał ode mnie informacji o możliwości zapoznania się z niejawnym dokumentem rządowym Królestwa Baridasu, w postaci projektu umowy między Księstwem a Królestwem, a w końcowej fazie wymiany argumentów pomówił mnie, iż tak naprawdę nie chciałem mu tego dokumentu przedstawić. Świadczą o tym słowa "Proszę mnie nie straszyć TK i po prostu przyznać, że nie chciał WKM tej propozycji regulacji prawnych [umowy KS-KB - przyp. własny] pokazać, bo taka jest prawda". Jest to wbrew stwierdzeniom, które zawarłem w swojej wypowiedzi na forum Królestwa, dnia 8 marca, tj. "Ale skoro jest Premier i Wicekról (…) mogę przedstawić obecną wersję do Waszego wglądu, pod oczywiście warunkiem, że tekst nie przejdzie do opinii publicznej". Nadmienić należy, iż wicekrólem w tym okresie był oskarżony, i słowa te były kierowane do niego.

Oskarżając mnie 8 marca tj. dzień po mojej wypowiedzi w tej samej sprawie chyba trudno zapomnieć, że była i mam nadzieję, że ten fakt będzie przez skład orzekający uwzględniony.
1. WKM niedawno stwierdził, że ma "na ukończeniu" propozycję prawną legalizacji stosunków między Sarmacją, a Baridasem. Teraz czytam, że trzeba przekonać Sejm, Sarmatów, zmienić prawo w Baridasie i że nie jesteśmy pewni składu Sejmu itp. plus 2 tony innych kłód pod nogami. Pytam więc i co z tego? mamy czekać aż skład Sejmu nam przypasuje i niby skąd (chyba z rękawa) wyciągnąć naszą propozycję, a wcześniej nagle dostosować nasze prawo. To jakaś utopia. więc róbmy coś, bo nigdy tej sprawy nie załatwimy. Niech w końcu WKM opublikuje to co ma (no chyba, że to był blef)? Jak będziemy mieć akt prawny, który z naszej perspektywy będzie dobry dla Baridasu i będą tam zawarte relacje Baridasu z władzami centralnymi Sarmacji to przynajmniej będziemy mogli z resztą Sarmacji, a w tym z Księciem rozpocząć dyskusję, a tak nie mamy nic.

Ponadto:
4. Skoro WKM zaproponował to spotkanie, a z drugiej strony pisze, że wszystko co zrobił jest ok. Proszę, więc to jeszcze raz dobitnie wyartykułować, bo jak dla mnie tymi słowami to tylko można się rozstać, bo wbrew Królowi nie zamierzam dalej walczyć o nic. Taka walka z osobą o nieograniczonej władzy w stosunku do poddanych jest dla mnie bez sensu i nie służy krajowi. Poza tym nie zamierzam szukać tylu ludzi by za ich pomocą usunąć Króla z tronu i przejąć władzę. Formalne to da się zrobić, ale pożytku dla Baridasuz tego nie będzie. Nie chcę zmiany Króla, a jego wyrozumiałości, roztropności, umiejętności pojednania i chcę zobaczyć w końcu takiego władcę, na którego głosowałem, a nie figuranta, który po prostu jest oraz uważa, że wszystko co zrobił jest takie jakie powinno być i takie powinno być.

Dodam, że ówczesny Premier już 8 marca również odniósł się do mojej wypowiedzi, w której powątpiewałem, czy JKM Konrad Jakub posiada projekt traktatu Baridasu z Sarmacją. Niby miałem pytać jeszcze raz by dostać ten traktat? Ile razy można w tak krótkim czasie pytać o to samo?
WKM

O ile nie twierdzę, że powinniśmy się wstydzić, że takiego traktatu jeszcze nie ma, o tyle uważam, że obywatele powinni wziąć udział w tworzeniu go. Jeżeli nie jest tak, jak mówił JO Laurencjusz, że to tylko blef. Nawet jeżeli mielibyśmy nie móc go teraz uchwalić, o tyle lepiej, aby był przygotowany, aniżeli próbować go przyjąć dopiero, kiedy będziemy mieli odpowiednich ludzi w Sejmie. Taki będzie można przedstawić władzom sarmackim później - jak będziemy mieli wymierne szanse na przyjęcie go. No i tutaj zaprzeczę pewnemu stwierdzeniu. Mamy posłów w Sejmie. Co prawda nie jest to wystarczająca większość (w końcu ja jestem posłem!). Posłem jest jeszcze Erik, który niedawno również zamieszkał w Almerze (co prawda, nadal aktywniej działa w Hasselandzie (tak jak ja)), więc możliwe, że wspierałby sprawę Baridajską. Dodatkowo zarówno władzom Baridasu, jak i władzom centralnym powinno zależeć na przyjęciu takiego traktatu. Jest WKM członkiem (a nawet prezesem) Ponadnarodowego Bloku Monarchistycznego, który otrzymał aż 3 mandaty... Więc jakim cudem nie mamy zaplecza w Sejmie. Jest WKM Kanclerzem Księstwa Sarmacji, więc tutaj też nie powinniśmy napotkać kłody. JKM Piotr III Łukasz powinien niedługo wrócić do Księstwa (urlop się chyba skończył), natomiast już chyba nawet go widziałem przy wniosku o obywatelstwo. Więc poza przepychanką pomiędzy Trybunałem i Sejmem nie widzę przesłanek, aby takowy traktat nie został przyjęty.


Skoro JKM Konrad Jakub w dniu 08 marca br. o o 21:37 w swym wcześniejszym poście napisał w tym tonie to możne miałem go błagać na kolanach o upublicznienie dokumentu.

Serio mam pokazywać gotowy dokument, żeby coś Wam udowodnić? Trzeba pamiętać, że poza satysfakcją, nie zyskamy tym nic, a jedynie stracimy. Nie będę tłumaczył czemu i zdam się na inteligencję rozmówców. Po prostu, w ten sposób się tych spraw nie załatwia.

Jaka niby to ma być tajemnica i dla kogo? Według mnie było to jedynie okazanie mi niechęci w ten sam sposób co publikowanie w dniu 25 lutego Edyktu królewskiego w sprawie powołania Wicekróla i wyznaczenie wicekróla niby z uprawnieniami Króla, a faktycznie bez żadnych uprawnień w DSG, DP i na forum.

Ciekawym stwierdzeniem oskarżyciela jest też domniemanie przedstawione w akcie oskarżenia:
Przez cały tok dalszej dyskusji w tym wątku, jak i w żadnym innym miejscu, w tym w korespondencji prywatnej, oskarżony nie ustosunkował się do tych słów, co przyjąłem jako domniemanie zrzeczenia się prawa do udostępnienia rzeczonych dokumentów.

Z mojego punktu widzenia tj. punktu widzenia Wicekróla, który przez Króla miał już od 25 lutego nadane uprawnienia Króla to Król miał obowiązek zapoznać mnie z tym dokumentem tak ważnym dla całego kraju, a nie domniemywać mo moich wyraźnych pytaniach, czy ten dokument ma.

Jeśli chodzi o pomówienie, o którym mowa tutaj:
Wcześniej jednak oskarżony pomówił mnie, iż wyedytowałem swoją wypowiedź w której sugerowałem zapoznanie go z niejawnym projektem umowy, co wprowadza opinię publiczną w błąd, jakobym kłamał z propozycją przedstawienia oskarżonemu projektu umowy, a następnie posunął się do tak niskich zachowań, żeby podbudować moją argumentację fałszywymi oświadczeniami i wypowiedziami, które nigdy nie miały miejsca, a które to zostały rzekomo spreparowane przez moją osobę. Jest to nieprawdą i można to udowodnić wyciągiem z odpowiednich rejestrów, które zachowuje system informatyczny Forum Centralnego. Nie mogę jednak tego udowodnić bezpośrednio w akcie oskarżenia, gdyż występując jako oskarżyciel prywatny, nie mam prawa przedstawiać Wysokiemu Trybunałowi logów z systemu. Musi więc Trybunał skorzystać z opinii biegłych, tj. poprosić o ekspertyzę Prefekturę Generalną lub Naczelną Izbę Architektury, tudzież inny organ uprawniony do pozyskiwania takich informacji. Mogę to zrobić urzędowo jako Kanclerz, jednak dopiero po wszczęciu postępowania i na wyraźne polecenie sądu, nie zaś jako osoba prywatna składająca pozew. Nie zmienia to jednak faktu, iż brak edycji wspomnianego postu (a przynajmniej — po upływie półtorej miesiąc od jego publikacji, na użytek dyskusji z dnia 29 kwietnia pod artykułem z expose) jest jak najbardziej do udowodnienia.

Pomówienie mojej osoby przez oskarżonego, jakobym ten post edytował na użytek fałszywej argumentacji, jest więc niedopuszczalne i stanowi przekroczenie przytoczonego na przepisu przepisu K.S.

Składam wniosek formalny o sprawdzenie danych związanych z edycją i ewentualną zmianą treści postu przez oskarżyciela gdyż powszechnie jest wiadomo, że w logach na FC nie zapisuje się każda edycja i zmiana treści postu.
Powyższe mogę udowodnić, gdyż testowałem tą możliwość. Dopuszczam fakt, że nie wszystko mogę widzieć, ale dla ustalenia prawdy proszę o konkretne dowody oraz przedstawienie jak można sprawdzić, czy ktoś zmieniał treść czy nie, bo tylko w ten sposób można stwierdzić, czy oskarżony ma rację w tej sprawie, bo jako Kanclerz zna mechanizmy i według mnie dobrze orientuje się co system oferuje.

Skoro JKM Konrad Jakub twierdzi, że go pomówiłem w sprawie edycji tego posta to mam nadzieję, że dowody w tej sprawie zostaną mi przedstawione, a jeżeli to nie prawda to wtedy ja będę domagał się satysfakcji i założę mu sprawę o pomówienie.

Na zakończenie mojego wstępnego stanowiska zamieszczę jeszcze cytat JKM Konrada Jakuba, który w mojej ocenie sam w swych słowach stawia pod znakiem zapytania swoją wiarygodność:

Wysoki Trybunale,

przytoczone wyżej argumenty w mojej ocenie bezsprzecznie potwierdzają, iż swoimi wypowiedziami w miejscu publicznym, oskarżony naruszył moje dobre imię oraz zaufanie elektoratu, obywateli a także poddanych w Królestwie, w postaci kłamstw i fałszywych insynuacji i oskarżeń o brak chęci dopuszczenia kogoś — wbrew przyrzeczeniu poczynionemu publicznie — do niejawnych informacji, oraz kłamstwo i preparowanie dowodów które miałyby to potwierdzić.


JKM Konrad Jakub wydał wcześniej już wspomniany Edykt królewski
w sprawie powołania Wicekróla
i to fakt, a to że po jego wydaniu nadał mi uprawnienia w kwietniu zamiast w lutym świadczy o tym, że nie wykazywał chęci w dopuszczeniu mnie do tych uprawnień. W tym uprawnień nejawnych jakimi są dane dostępowe do Dziennika Praw Baridasu. Jeśli to ma być preparowanie dowodów to co tym dowodem ma być skoro dane dostępowe do DP dostałem w PK 28.04.2019 r. o 00:17:39 Mam też nadzieję, że w systemie jest ślad tj. data na okoliczność nadania mi uprawnień lidera we władzach Baridasu na FC oraz ślad, w którym dniu dostałem uprawnienia do panelu "Administracja" w DSG. Jak się to wszystko złoży w całość to wyjdzie to od kiedy zostały mi nadane uprawnienia.

jeśli chodzi o moje uprawnienia dodać muszę jeszcze jeden materiał w tej sprawie, który przeczy treść edyktu oraz dowodzi, że 12 kwi 2019, o 16:03 jeszcze ich nie miałem.

Image

JKM Konrad Jakub publicznie w stwierdził:
Fajnie, ale nadal nie będę się tłumaczył inaczej niż tak, że nie mam na wszystko czasu, a z uprawnień nie wysłałem jedynie haseł do DP.

Skoro uprawnień wicekróla, które wynikały z edyktu nie miałem od 25 lutego to jak można było 27 kwi 2019, o 22:50 twierdzić, że miałem wszystko oprócz haseł do DP? W mojej opinii dowodzi to braku wiarygodności oskarżyciela.

Z poważaniem,

(-) Laurencjusz MaHi at Atera
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: K 6/19 - Konrad Jakub vs. Laurencjusz Ma Hi at Atera

Post by Filip I Gryf »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na wniosek obu stron sprawy postanawiam o sprawdzeniu logów moderacji tego postu. Wykonanie w/w. czynności oddaje Prefekturze Generalnej.

Podstawa prawna: art. 8 par. 1 Kodeksu Postępowania przed Trybunałem Koronnym

(-) Januszek kawaler von Hippogriff-Pałasz
Przewodniczący Składu Orzekającego
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: K 6/19 - Konrad Jakub vs. Laurencjusz Ma Hi at Atera

Post by Filip I Gryf »

Informuje, że sprawa o sprawdzeniu logów moderacji w/w postu trafiła do Prefektury.
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: K 6/19 - Konrad Jakub vs. Laurencjusz Ma Hi at Atera

Post by Filip I Gryf »

Decyzja Prefektury ws. w/w postu.

Prefektura nie dopatrzyła sie edycji postu.
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

Re: K 6/19 - Konrad Jakub vs. Laurencjusz Ma Hi at Atera

Post by Laurẽt »

Wasza Książęca Wysokość Marszałku!
Wasza Królewska Mość!
Poważany Przewodniczący!

Informacja Prefektury nie zawiera żadnego materiału dowodowego, [/url] więc nie pozostaje mi nic innego jak wnieść o przedstawienie konkretnych dowodów na tą okoliczność.

W uzasadnieniu dodam, że system logów (co mogę udowodnić) funkcjonujący na forum jest niedokładny, a system logów nie odnotowuje każdej zmiany treści.

Liczę, że Pan Przewodniczący zamierza wydać sprawiedliwy wyrok, który będzie się opierał na dowodach, wiec wnoszę o weryfikację materiału dowodowego z Prefektury, gdyż w mej ocenie dowodów brak.

Na potwierdzenie moich słów o braku wszystkich informacji w logach mogę wskazać post, który zmieniałem, gdyż liczyłem się, że Prefektura nie przedstawi konkretnych dowodów i jestem ciekaw, czy Prefekt określi:
  • kiedy tj. w jakim dniu i godzinie zmieniałem wskazany post;
  • ile razy go zmieniałem.

Przeprowadzenia wyżej wymienionych czynności domagam się od Prefektury w stosunku do postu JKM z danych z bazy lub wskazania materiałów, które temu przeczą, a nie do ograniczenia się tylko do lakonicznej wypowiedzi, którą można brać na wiarę. Mam nadzieję, że Pan Przewodniczący uwzględni moje obawy i nakaże Prefekturze przedstawienie konkretnych dowodów.


Z poważaniem,

(-) Laurencjusz MaHi at Atera
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: K 6/19 - Konrad Jakub vs. Laurencjusz Ma Hi at Atera

Post by Filip I Gryf »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Przychylam się do wniosku JO oskarżonego. Sprawę przedstawię Prefekturze Generalnej.

(-) Januszek kawaler von Hippogriff-Pałasz
Przewodniczący Składu Orzekającego
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: K 6/19 - Konrad Jakub vs. Laurencjusz Ma Hi at Atera

Post by Filip I Gryf »

Decyzja Prefektury ws. w/w postu.

Post nie został edytowany.
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
Locked

Return to “Archiwum spraw zwykłych”