A K 3/19 - KS vs Swarzewski, apelacja

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych
Locked
User avatar
Arsacjusz
Posts: 1593
Joined: 16 Dec 2014, o 15:41

A K 3/19 - KS vs Swarzewski, apelacja

Post by Arsacjusz »

Eldorat, 18 maja 2019 roku

Image
PREFEKT GENERALNY
Arsacjusz Arped

Marszałek Trybunału Koronnego
Defloriusz Dyman Wander
w miejscu


A P E L A C J A
oskarżyciela publicznego od wyroku Trybunału Koronnego z dnia 12 maja 2019 roku w sprawie przeciwko Andrzejowi Swarzewskiemu oskarżonemu o czyn z art. 42 ust. 1 pkt 1 oraz art. 42 ust. 1 pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości [K 3/19]

Na podstawie art. 37 § 1 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym zaskarżam powyższy wyrok w całości na niekorzyść oskarżonego.


U Z A S A D N I E N I E

Wyrokiem z 12 maja 2019 roku Trybunał Koronny uznał oskarżonego Andrzeja Swarzewskiego za niewinnego popełnienia zarzucanego czynu zabronionego. Sąd w uzasadnieniu wskazał, że przerobiony „plakat nie jest obrazem ikonicznym i powszechnie znanym”. Ponadto uznał, iż nie doszło do znieważenia Narodu Sarmackiego, gdyż „skład orzekający żadnej debaty na ten temat nie zauważył, a Prefektura nie wykazała, że do powszechnego społecznego oburzenia doszło”.

Prawnokarną ochronę symboli narodowych zapewnia art. 42 ust. 1 pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości, według którego zabronione pod groźbą kary więzienia do miesiąca jest publiczne znieważanie, usuwanie lub, w przypadku prawnego obowiązku, nieumieszczanie symboli państwowych lub samorządowych. Przedmiotem ochrony są zatem cześć należna symbolom państwowym, a także, co należy podkreślić, uczucia osób żywiących do nich szacunek. Ustawodawca wskazał trzy formy czynności wykonawczych, które wyczerpują znamiona czynu zabronionego. Prefektura Generalna zarzuca Andrzejowi Swarzewskiemu znieważenie flagi Księstwa Sarmacji, a także — pozostające w zbiegu — znieważenie Księstwa Sarmacji i Narodu Sarmackiego.

Trybunał Koronny popełnił istotne błędy w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia. Wskazał, że przerobiony „plakat nie jest obrazem ikonicznym i powszechnie znanym”. Wbrew temu stanowisku, należy stanowczo stwierdzić, że źródło nawiązuje do powszechnie znanego wydarzenia historycznego, jakim było referendum przeprowadzone w 1946 roku. Jest ono objęte programem nauczania na poziomie obecnej szkoły podstawowej, jak i ponadpodstawowej (dowód nr 1). Co więcej, należy uznać, że w dobie powszechnego dostępu do wiedzy każdy z zainteresowanych mógł dowiedzieć się, co przedstawia obraz i do jakiego wydarzenia nawiązywał, chociażby korzystając z funkcji „Szukaj obrazu”. W opinii Prefektury w przypadku znieważenia szerszej grupy społecznej — narodu — nie można nawiązywać do kryterium znajomości przezeń środka zniewagi, gdyż ustalenie faktycznego poziomu wiedzy i wykształcenia członków tej grupy jest niemożliwe. Trybunał Koronny arbitralnie uznał, że plakat propagandowy z 1946 roku nie jest powszechnie znany, nie podając żadnego uzasadnienia swojego twierdzenia.

W doktrynie przyjmuje się, że przez znieważenie należy rozumieć zademonstrowanie — w dowolny sposób — pogardy dla przedmiotu lub osoby, w przypadku tej sprawy flagi państwowej oraz Narodu Sarmackiego. Trafne stanowisko przyjął Jan Kulesza w komentarzu do realnego kodeksu karnego. Według niego znieważenie stanowią również „inne czynności zawierające w sobie intencjonalny ładunek tożsamy ze zniewagą słowem”. Przykład ten niewątpliwie pasuje do omawianej sprawy. Oskarżony umieścił flagę Księstwa Sarmacji w miejscu, w którym znajdowała się tzw. swastyka. Ujemnie wartościowanymi społecznie słowami, które powszechnie kojarzą się ze swastyką, mogą być m.in. „nazista”, „wróg” lub „III Rzesza”. Nazwanie kogoś „nazistą” niewątpliwie stanowi zniewagę słowem, a graficznie tę zniewagę wyraża wklejenie flagi Księstwa Sarmacji w miejsce swastyki — intencjonalny ładunek pozostaje ten sam.

Znieważenie, rozważając stronę podmiotową czynu, może być popełnione umyślnie w zamiarze bezpośrednim (niektórzy dopuszczają również zamiar ewentualny, co jednak nie ma większego znaczenia w kontekście tej sprawy). W Kodeksie Sprawiedliwości czytamy, że „czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi”. Zamiar bezpośredni charakteryzuje się płaszczyzną świadomości (tzw. przewidywanie) oraz płaszczyzną wolicjonalną (tzw. chcenie). Oskarżony przewidywał, że jego zachowanie stanowi zniewagę, a także chciał znieważyć flagę oraz Naród Sarmacki. Andrzej Swarzewski to osoba, która konto w systemie informatycznym ma od 2010 roku. Osoba o takim stażu z pewnością zna nastroje społeczne oraz wie, że Sarmaci przywiązują dużą wagę do symboli narodowych. O płaszczyźnie wolicjonalnej świadczy to, że flaga państwowa została umieszczona akurat, nieprzypadkowo, w miejscu swastyki (nie w miejscu opaski NSZ przedstawianej jako kolaboranta, co — mimo wszystko — jest lżejszą zniewagą niż nazwanie okupantem). Czyn oskarżonego jest nacechowany negatywnymi emocjami, został popełniony z niskich pobudek, w celu politycznym.

Trybunał Koronny w wyroku wskazał, że oskarżyciel nie dostarczył dowodów potwierdzających społeczne oburzenie. Należy zauważyć, że Prefektura została poinformowana o możliwości popełnienia przestępstwa przez jednego z obywateli (dowód nr 2). W zawiadomieniu stwierdził on, że „nieporozumieniem i grubym przegięciem jest wklejanie flagi Sarmacji w miejsce flagi III Rzeszy, tzw. swastyki. Jest to znieważenie symbolu, poprzez równanie go z symbolem totalitarnym, jak i wyraz pogardy dla Księstwa”. W słowach zawiadamiającego odnajdujemy wyrazy nacechowane emocjonalnie, które świadczą o jego oburzeniu. Co więcej, trudno dokładnie wskazać, w którym momencie następuje społeczne oburzenie. Prefektura przyjmuje, że w tym przypadku wystarczy zawiadomienie obywatela, którego uczucie szacunku do symbolu narodowego zostało naruszone działaniem oskarżonego. Należy zauważyć, że Prefektura jest organem powołanym do stania na straży praworządności. W sprawach z oskarżenia publicznego występuje ona w imieniu obywateli. Nieporozumieniem byłoby zablokowanie jej działań wyłącznie z tego powodu, że nie osiągnięto magicznego progu oburzenia.

Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy z dnia 6 maja 2006 roku o o symbolach Księstwa Sarmacji stanowi, że otaczanie symboli Księstwa Sarmacji czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela sarmackiego oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji. Nie możemy pozwolić, aby doszło do sytuacji, w której godzenie w dobro Księstwa Sarmacji oraz wyszydzanie jej symboli nazywane jest „happeningiem politycznym”.

Prefektura wnosi o wymierzenie oskarżonemu kary miesiąca więzienia.

MATERIAŁ DOWODOWY

Nowe dowody przedstawione w sprawie:

Dowód 1. — fragment programu nauczania historii w szkole podstawowej, autorką jest Anita Plumińska-Mieloch.
6. Początki systemu komunistycznego i okres stalinowski w Polsce
Objecie władzy przez komunistów – powstanie i działalność PPR, PKWN i Tymczasowego Rządu
Jedności Narodowej. Referendum ludowe. Wybory w 1947 roku.

Dowód 2.zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.
Dowód 3.Ćwirek jednego z obywateli, w którym wyraża on swoje niezadowolone z wyroku Trybunału Koronnego.

Dowody uprzednio przedstawione przez oskarżyciela publicznego:

  1. Wątek na Forum Centralnym
  2. Screen (w razie problemów z dostępem do oryginału)
  3. Oryginalny plakat propagandowy — Referendum z 1946 r.
  4. Zarządzenie referendum
  5. Grafika partii Wspólna Przyszłość
  6. Program partii Wspólna Przyszłość

(—) Arsacjusz Arped

Image
(—) Arsacjusz Arped [size=85]były Prefekt Generalny[/size][center]Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem[/center]
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: Apelacja od wyroku w sprawie K 3/19

Post by Michal_Feliks »

Eldorat, 20 maja 2019 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 4 §5 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
[*]Wszczynam postępowanie w sprawie apelacyjnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
[*]nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: A K 3/19;
[*]do rozpoznania w/w sprawy wyznaczam ATK Vanderleia Bouboulinę, JKM Piotra III Łukasza, oraz ATK Januszka von Hippogryff-Pałasza ;
[*]wyznaczam ATK Januszka von Hippogryff-Pałasza  na Przewodniczącego Składu Orzekającego.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: A K 3/19 - KS vs Swarzewski, apelacja

Post by Filip I Gryf »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Otwieram rozprawę.


Wzywam oskarżonego, Czcigodnego Andrzeja Swarzewskiego, na zajęcie pierwszego stanowiska w tej sprawie w terminie 3 dni (znaczy się do 23.05.2019 r.).

Podstawa prawna: art. 17, art. 18, art. 19 par. 1 Ustawy Sejmu nr 317 - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 4 lutego 2017 r.
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: A K 3/19 - KS vs Swarzewski, apelacja

Post by Filip I Gryf »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na podstawie art. 28 k.p.t.k. zamykam rozprawę.
Wyrok zostanie wydany po naradzie Składu Orzekającego.

(—) Januszek von Hippogriff-Pałasz
Przewodniczący Składu Orzekającego
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: A K 3/19 - KS vs Swarzewski, apelacja

Post by Filip I Gryf »

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:

ATK Januszek von Hippogriff-Pałasz Przewodniczący Składu Orzekającego,
ATK JKM Piotr III Łukasz
ATK Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste,

rozpoznawszy sprawę o sygnaturze [A K 3/19], wszczętą na wniosek Oskarżyciela Publicznego - Prefektury Generalnej przeciwko Czcigodnemu Andrzejowi Swarzewskiemu (AD718), oskarżonego o to, że naruszył art. 42 ust. 1 pkt 1 oraz art. 42 ust. 1 pkt 3 Ustawy Sejmu nr 115— Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku (Dz. P. poz. 5833, tekst jedn.) tj. o to, że dnia 12 marca 2019 roku, umieścił na Forum Centralnym, w dziale przeznaczonym dla Republiki Bialeńskiej, plakat, w którym przyrównano flagę Księstwa Sarmacji do flagi III Rzeszy (tzw. swastyki).

rozstrzygniecie


Uznaje oskarżonego niewinnym zarzucanego mu czynu i podtrzymuje wyrok ze sprawy o sygnaturze [K 3/19].

uzasadnienie


Czcigodnemu Panu Andrzejowi Swarzewskiemu zarzucane jest, ż naruszył art. 42 ust. 1 pkt 1 oraz art. 42 ust. 1 pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości. Oto treść w/w artykułów:

Art. 42 ust. 1 pkt 1
Publiczne znieważanie Księcia, Księstwa Sarmacji lub Narodu Sarmackiego.

Art. 42 ust. 1 pkt 3
Publicznie znieważanie, usuwanie lub, w przypadku prawnego obowiązku, nieumieszczanie symboli państwowych lub samorządowych.


W ocenie Trybunału nie doszło do żadnego z w/w przestępstw. Plakat, który jest przedmiotem sporów, należy inaczej interpretować aniżeli przyrównanie sarmackiej flagi do realowej flagi III Rzeszy. Jeśli przyjrzymy się oryginalnemu plakatowi, a plakatowi przerobionemu przez Czcigodnego Pana Andrzeja Swarzewskiego możemy dostrzec, że nastąpiła zmiana kontekstu plakatu. Plakat p. Swarzewskiego przedstawia Bialeńskiego mieszkańca (obywatela), który czyta zapowiedż referendum. Za nim stoją 2 postacie, obywatel Bialeński zrzeszony w partii Wspólna Przyszłość oraz obuwatela Księstwa Sarmacji. Wyraźnie widać, że obywatel bialeński albo zgadza się z referendum i zgadza się na niepodległość, albo odchodzi z innymi, prosarmackimi bialeńczykami i zostaje w Księstwie Sarmacji.

Wobec czego należało orzec jak w sentencji.
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
Locked

Return to “Archiwum spraw zwykłych”