K 10/19 - Korona vs Filip von Sarm

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych
User avatar
Arsacjusz
Posts: 1593
Joined: 16 Dec 2014, o 15:41

K 10/19 - Korona vs Filip von Sarm

Post by Arsacjusz »

Sygn. akt postępowania
przygotowawczego PG Ds 03.2019
Eldorat, 29 czerwca 2019 roku

Image
PREFEKT GENERALNY
Arsacjusz Arped

Marszałek Trybunału Koronnego
Januszek von Hippogriff-Pałasz
w miejscu


A K T   O S K A R Ż E N I A
oskarżyciela publicznego

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 roku o prefektach (Dz. P. poz. 4993) i art. 11 § 1 ustawy z dnia 4 lutego 2017 roku — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym oskarżam Filipa von Sarma (AG939), zamieszkałego w Soli, niekaranego, o to, że: 24 czerwca 2019 roku, między godziną 19.25 a 19.39, korzystając z panelu moderatora, usunął bez upoważnienia wiele wątków z działu Książęcego Miasta Grodziska znajdującego się na Forum Centralnym, tj. o czyn z art. 40 ust. 1 pkt 12 k.s. Oskarżyciel wnosi o wymierzenie kary 2 tygodni więzienia.

U Z A S A D N I E N I E

25 czerwca 2019 roku, po zapoznaniu się z zawiadomieniem Orjona von Thorn-Surmy w sprawie możliwości dokonania bez odpowiedniego umocowania zmiany na serwerze, w bazie danych lub oficjalnym kanale informacyjnym Księstwa Sarmacji (tj. czyn z art. 40 ust. 1 pkt 12 k.s.) przez Filipa von Sarma (AG939), Prefekt Generalny wszczął postępowanie przygotowawcze.

W toku postępowania prefektura zabezpieczyła logi z panelu moderatorskiego Forum Centralnego, które wykazały, że 24 czerwca 2019 roku, między godziną 19.25 a 19.39, oskarżony usunął bez umocowania wiele wątków z działu Książęcego Miasta Grodziska (dowody nr 1, 2, 3, 4 i 5), a co za tym idzie — dokonał bez umocowania zmiany w oficjalnym kanale informacyjnym Księstwa Sarmacji — Forum Centralnym, co stanowi czyn spenalizowany w art. 40 ust. 1 pkt 12 k.s. Usunięte wiadomości odznaczały się przede wszystkim niebagatelną wartością historyczną. Filip von Sarm miał dostęp do panelu moderatora, jednakże podjęte przez niego czynności znacznie przekraczały zakres zwyczajowych czynności porządkowych. Nie zachodziły również przesłanki, które usprawiedliwiały jego czyn — usunięte wątki nie były zdublowane, nie zawierały również treści niezgodnych z prawem, a zatem jego działań nie można rozpatrywać w kontekście art. 7 ust 4 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 r. o prefektach.

Należy zauważyć, że Trybunał Koronny w jednym z orzeczeń wskazał, że „[p]rzez stosowne umocowanie należy bowiem rozumieć nie samą fizyczną możliwość dokonania zmiany (uprawnienie stricte techniczne), ale umocowanie o charakterze prawnym, a więc wynikające ze stosownego aktu prawnego lub przynajmniej pełnomocnictwo udzielone przez osobę takie umocowanie posiadającą” (TK K 17/07/18). Oskarżony w trakcie popełnienia czynu sprawował co prawda urząd Burmistrza Książęcego Miasta Grodziska, jednakże nie otrzymał pełnomocnictwa (z odpowiedniego aktu prawnego lub od uprawnionej osoby) do usuwania wątków w dziale Książęcego Miasta Grodziska. W trakcie przesłuchania oskarżony wskazał, że nie konsultował z nikim swojej decyzji (dowód nr 9). Władze Starosarmacji — w odpowiedzi na zapytanie Prefektury Generalnej — wskazują, że Filip von Sarm był świadomy, iż„jego zadaniem będzie opieka systemowa nad miastem oraz animacja jego życia w postaci wydarzeń narracyjnych etc” (dowód nr 6).

Konstytucja Księstwa Sarmacji w art. 35 ust. 1 pkt 4 wskazuje, że prowincja ma prawo do zarządzania własnymi stronami internetowymi oraz miejscami publicznymi. Zgodnie z teorią organów osoby prawnej (a taką jest prowincja na podstawie art. 50 k.s.) reprezentant Starosarmacji to namiestnik. Nie można zatem stwierdzić, że Burmistrz Książęcego Miasta Grodziska jest uprawniony do swobodnego— bez jakichkolwiek konsultacji — usuwania wybranych wiadomości z Forum Centralnego.

W trakcie przesłuchania oskarżony przyznał, że wcześniej korzystał z panelu moderatora oraz wiedział, jak należy go używać, a także — co kluczowe — w jaki sposób przenosi się nieaktualne wątki do archiwum. Prefektura zabezpieczyła logi z panelu moderatora, które potwierdzają jego słowa (dowód nr 7). 13 i 14 czerwca 2019 roku Filip von Sarm podejmował na Forum Centralnym różne działania porządkowe, w tym przeniósł jeden wątek (zaznaczony czerwoną ramką) do archiwum. Co więcej, oskarżony, odpowiadając na pytania prowadzącego przesłuchanie, stwierdził: „zapomniałem, że istnieje tam [w domyśle — w dziale Książęcego Miasta Grodziska (dop. AA)] archiwum”. Niezaprzeczalny jest zatem fakt, że miał świadomość konsekwencji swoich czynności (implikując: gdyby było tam archiwum, to bym je przeniósł do archiwum, a nie usunął).

Oskarżyciel publiczny uważa, że mamy do czynienia z czynem popełnionym nieumyślnie, wobec czego — na podstawie art. 40 ust. 2 k.s. — górna granica zagrożenia ustawowego wynosi miesiąc więzienia. Okoliczności sprawy wskazują, że oskarżony popełnił swój czyn z niedbalstwa. Nie zachował bowiem ostrożności wymaganej w danych okolicznościach. Od przeciętnego obywatela, który ma dostęp do panelu moderatora, wymaga się, aby postępował z dobrem chronionym prawem — w tym przypadku unikalnymi wiadomościami innych użytkowników — w sposób rozważny. Oskarżony nie może powoływać się na nieświadomość swoich działań, ponieważ sam w trakcie przesłuchania zeznał, że usunął wątki, ponieważ „zapomniał o istnieniu archiwum”. Spostrzeżenie, że w dziale Książęcego Miasta Grodziska stworzono odpowiedni dział do archiwizacji wątków nie wymagało od oskarżonego podejmowania żadnych dodatkowych czynności, tylko odrobiny uwagi. Analiza logów wykazuje, że między poszczególnymi operacjami występowały chwilowe odstępy (np. 19.37 oraz 19.39), więc Filip von Sarm z łatwością mógł zreflektować się i zaprzestać dalszych działań. Inną sprawą — najważniejszą — jest to, że nawet gdyby w dziale nie stworzono archiwum, oskarżony nie powinien był usuwać jakichkolwiek wiadomości.

Prefektura wnioskuje o wymierzenie kary 2 tygodni więzienia, biorąc pod uwagę mały staż oskarżonego oraz okoliczność, że funkcjonariuszom Naczelnej Izby Architektury udało się przywrócić wszystkie usunięte materiały. Należy jednak zauważyć, że operacja wymagała znacznych zasobów czasowych, ponieważ zajęła ponad dwie roboczogodziny (dowód nr 8).

MATERIAŁ DOWODOWY

(1) Zrzut ekranu z panelu moderatora
(2) Zrzut ekranu z panelu moderatora
(3) Zrzut ekranu z panelu moderatora
(4) Zrzut ekranu z panelu moderatora
(5) Zrzut ekranu z panelu moderatora
(6) Odpowiedź Namiestnika Starosarmacji na zapytanie Prefektury Generalnej
(7) Zrzut ekranu z panelu moderatora
(8) Informacja Naczelnej Izby Architektury o przywróceniu usuniętych treści
(9) Protokół przesłuchania podejrzanego Filipa von Sarma (AG939), wcześniej nazywającego się Filip Robert Piotr Jakub Łukasz, w trakcie postępowania przygotowawczego:

Królewskie Miasto Almera, 25 czerwca 2019 roku

Sygn. akt PG Ds 03.2019
P R O T O K Ó Ł
przesłuchania podejrzanego

dane podejrzanego: Filip Robert Piotr Jakub Łukasz (AG939)
osoby uczestniczące w przesłuchaniu: Prefekt Generalny Arsacjusz Arped
czynność rozpoczęto: 25.05.2019 roku, godzina 12.32
czynność zakończono: 25.05.2019 roku, godzina 13.09

Informacja o treści zarzutów oraz wyjaśnienia podejrzanego: podejrzany przed rozpoczęciem czynności został poinformowany przez prefekta o ciążącym na nim zarzucie, tj. dokonaniu bez odpowiedniego umocowania zmiany na serwerze, w bazie danych lub oficjalnym kanale informacyjnym Księstwa Sarmacji (art. 40 ust. 1 pkt 12 k.s.). Przesłuchanie przeprowadzono za pomocą Poczty Konnej.

Podejrzany podał, co następuje (zaprotokołowane zostały również pytania prowadzącego przesłuchanie):

Jakie czynności podejmował Pan w panelu moderatora na Forum Centralnym wczoraj, między godz. 19.00 a 20.00?
— To były nieaktualne wątki. Zapomniałem, że istnieje tam archiwum i niestety je usunąłem. Nie wiedziałem, że jest to karalne. Naczelna Izba Architektury próbuje odzyskać wątki.

Pisze Pan: „zapomniałem, że istnieje tam archiwum”. Czyli wiedział Poważany Kawaler, że wątki można przenosić do archiwum?
— Tak, wiedziałem.

Czy konsultował z kimś Poważany Kawaler swoją decyzję odnośnie do przeprowadzenia porządków w dziale Książęcego Miasta Grodziska?
— Nie, ale po fakcie rozmawiałem z Kanclerzem. Napisał, że mogę mieć kłopoty. Ale to było po fakcie.

Czy kiedykolwiek wcześniej korzystał Poważany Kawaler z panelu moderatora? Czy korzystając z niego, przenosił jakiekolwiek wątki do archiwum?
— Tak, przenosiłem i korzystałem.

Zarzuty zgłoszone przez podejrzanego co do treści protokołu: nie zgłoszono.
Do protokołu dołączono: brak.

Protokół osobiście odczytałem po przesłaniu za pośrednictwem Poczty Konnej: (—) Filip Robert Piotr Jakub Łukasz
Podpis prowadzącego czynność: (—) Arsacjusz Arped

(—) Arsacjusz Arped

Image
(—) Arsacjusz Arped [size=85]były Prefekt Generalny[/size][center]Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem[/center]
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: K 10/19 - Korona vs Filip von Sarm

Post by Filip I Gryf »

Eldorat, 29 czerwca 2019 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 4 §3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

  1. Wszczynam na wniosek postępowanie w sprawie karnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: K 10/19;
  3. do rozpoznania w/w sprawy wyznaczam ATK Natana Korczyńskiego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Januszek von Hippogriff-Pałasz
Last edited by Filip I Gryf on 29 Jun 2019, o 14:48, edited 1 time in total.
Reason: kaxiu :-)
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
User avatar
Korczyński
Posts: 63
Joined: 28 May 2019, o 11:01

Re: K 10/19 - Korona vs Filip von Sarm

Post by Korczyński »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Otwieram rozprawę. Wzywam oskarżonego Filipa von Sarma do zajęcia pierwszego stanowiska w sprawie do końca najbliższego wtorku.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 17 i 7 § 1 k.p.p.TK.
FvS
Posts: 579
Joined: 25 Apr 2019, o 21:25
Location: Królewskie Miasto Almera
Contact:

Re: K 10/19 - Korona vs Filip von Sarm

Post by FvS »

Tak, jak napisał Prefekt Generalny.

Wiedziałem, że istnieje tam archiwum lecz, wtedy zapomniałem o tym. Usuwałem te wątki dlatego, że były nieaktualne. Proszę o najniższy wymiar kary.
Filip von Sarm
ImageImageImageImageImage
User avatar
Korczyński
Posts: 63
Joined: 28 May 2019, o 11:01

Re: K 10/19 - Korona vs Filip von Sarm

Post by Korczyński »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Zamykam rozprawę. Wydam wyrok po odpowiednim namyśle.

Podstawa prawna: art. 28 k.p.p.TK.
FvS
Posts: 579
Joined: 25 Apr 2019, o 21:25
Location: Królewskie Miasto Almera
Contact:

Re: K 10/19 - Korona vs Filip von Sarm

Post by FvS »

Czy orientuje się ATK, kiedy to nastąpi?
Filip von Sarm
ImageImageImageImageImage
User avatar
Korczyński
Posts: 63
Joined: 28 May 2019, o 11:01

Re: K 10/19 - Korona vs Filip von Sarm

Post by Korczyński »

Szanowny Panie,

rozumiem, że oczekiwanie na wyrok we własnej sprawie wiążę się z pewnym napięciem emocjonalnym. Prosiłbym jednak, żeby nie poganiał mnie Pan codziennie do jego wydania (informacja dla publiczności: oskarżony kontaktował się ze mną wczoraj, drogą prywatną). Rozstrzygnięcie zapadnie po przeanalizowaniu sprawy. Dzisiaj w ogóle nie miałem czasu, żeby się tym zajmować. Co więcej, nie czuję się zobowiązany do załatwiania spraw w 24 godziny, gdyż jesteśmy tutaj uczestnikami pewnej zabawy, a nie profesjonalnymi urzędnikami.

Wyrok prawdopodobnie wydam jutro, ale nie należy traktować tej informacji jako wiążącej.

Korczyński
asesor przewodniczący
User avatar
Korczyński
Posts: 63
Joined: 28 May 2019, o 11:01

Re: K 10/19 - Korona vs Filip von Sarm

Post by Korczyński »

Uprzejmie informuję, że zamierzam zwrócić się do Marszałka Trybunału o zmianę składu orzekającego w niniejszej sprawie poprzez wyznaczenie dodatkowych dwóch asesorów. Nie podzielam stanowiska oskarżyciela, że oskarżony działał nieumyślnie. Umyślność albo nieumyślność odnosi się bowiem nie do zdziałania czynu zabronionego jako takiego, ale do zdziałania tego, co stanowi czyn zabroniony w jego stronie przedmiotowej. Na gruncie zgromadzonego materiału dowodowego jest jasne, że oskarżony chciał usunąć wypowiedzi, które usunął i nie stanowiło to niezamierzonej konsekwencji jego działań, lecz ich bezpośrednio realizowany cel.

Popełniony umyślnie czyn zabroniony z art. 40 ust. 1 pkt 12 k.s. jest zagrożony karą więzienia do sześciu miesięcy albo karą banicji, wobec czego zgodnie z art. 4 § 4 ustawy procesowej wyrok musi zostać wydany przez Trybunał Koronny w składzie trzech asesorów.

Niezależnie od tego przygotowałem już projekt wyroku, który przedstawię składowi orzekającemu niezwłocznie po jego zmianie, więc mam nadzieję, że sprawa szybko doczeka się rozstrzygnięcia.

Korczyński
asesor przewodniczący
FvS
Posts: 579
Joined: 25 Apr 2019, o 21:25
Location: Królewskie Miasto Almera
Contact:

Re: K 10/19 - Korona vs Filip von Sarm

Post by FvS »

Informuję, że działałem nieumyślnie, ponieważ zapomniałem, że istnieje tam archiwum.
Filip von Sarm
ImageImageImageImageImage
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: K 10/19 - Korona vs Filip von Sarm

Post by Filip I Gryf »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Do Składu Orzekającego wyznaczam dodatkowo ATK Januszka von Hippogriff-Pałasza oraz ATK Gustawa Fryderyka von Hippogriff'a. ATK Natan Korczyński pozostaje Przewodniczącym Składu Orzekającego.

Podstawa prawna: art. 43 par. 1 pkt 4 Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym.
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
Locked

Return to “Archiwum spraw zwykłych”