C 1/19 - Adam Jerzy Piastowski vs. Alex Joe

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych
Locked
User avatar
AJ Piastowski
Posts: 1568
Joined: 11 Sep 2014, o 21:17
Gadu-Gadu: 0
Location: Ruhnhoff

C 1/19 - Adam Jerzy Piastowski vs. Alex Joe

Post by AJ Piastowski »

Wasza Książęca Mość,
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoki Trybunale,

Wniosek:

Ja, Markiz Adam Jerzy Piastowski, legitymujący się paszportem AF793 oskarżam Kawalera Alex Joe AG880 o nie dotrzymanie warunków umowy sprzedaży udziałów w firmie Tramwaje Sarmackie. Umowa została zawarta w dn. 20.12.2018 pomiędzy właścicielem instytucji Poważanym Alex Joe, będącym sprzedawcą, a moją skromną osobą jako kupujący.

Zgodnie z warunkami umowy, wnoszę o przepisanie ww. instytucji na własność. Ponad to zwrot poniesionych kosztów w wysokości 150 000Ⱡ, oraz dodatkowo wypłaty odszkodowania w wysokości 50 000Ⱡ.

Uzasadnienie:

Mając na uwadze dobro, ambicje oraz rozwój młodego mieszkańca KS, który wykazał się niewątpliwym talentem w dziedzinie grafiki oraz przedsiębiorczości postanowiłem wesprzeć i dofinansować z pieniędzy prywatnych jego inicjatywę. Jak każdy jednak inwestor chciałem również odnieść stosowny zysk, dlatego pomiędzy stronami spisaliśmy stosowną umowę zawierającą warunki współpracy (załącznik nr 1) sporządzone za pośrednictwem Poczty Konnej.

Niestety od pewnego czasu Kawaler Alex Joe pozostaje nieaktywnym obywatelem, nie udzielając się nigdzie na forum głównym lub centralnym. Zauważyłem jednak, że regularnie loguje się do systemu - co było pewną przeszkodą w rozpoczęciu procedury złożenia niniejszego wątku we wcześniejszym terminie. Próbowałem poprzez PK kontaktować się z Panem Joe z zamiarem wyjaśnienia sytuacji, jednak bez odpowiedzi.

Oskarżam Pana Alexa Joe o niedotrzymanie warunków umowy (załącznik 1) wynikających z:

§3, pkt. 1 tj. Sprzedający zobowiązuje się do zarejestrowania instytucji w systemie DSG. Rejestracja nastąpiła, ale nie pod zmienioną nazwą jako Spółka Akcyjna. Ponad to:

§3, pkt. 2 tj. Rejestracja nastąpi w sposób zrównoważony, nie zaburzając stanu finansowego sprzedającego. Mój stan finansowy został zaburzony, a wkład jaki dokonałem nigdy się nie zwrócił. Zwracam także uwagę, że Pan Joe otrzymał ode mnie stosowny przelew (załącznik 2) na własne konto, w późniejszym czasie pieniądze miały zasilić konto instytucji Tramwaje Sarmackie. Niestety nigdy do tego nie doszło przez co pieniądze nadal leżą na prywatnym koncie oskarżonego.

§4, pkt. 1 tj. "Tramwaje Sarmackie zmieniają nazwę na Tramwaje Sarmackie Spółka Akcyjna (S. A.)" Zmiana nazwy miała wynikać z chęci wprowadzenia spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Srebrnym Rogu, co nigdy nie nastąpiło. Próby świadczące o podjęciu tego działania można odnaleźć w temacie Działalność Giełdy.

§4, pkt. 3 tj. "W razie braku logowania przez 30 dni wszystkie udziały w firmie będące własnością Alex Joe AG880 przechodzą bezpowrotnie na Adam Jerzy Piastowski AF793." Ten właśnie punkt, był ostatnim na mojej liście, który powodował, że nie zwróciłem się do TK wcześniej. Oskarżony pomimo braku aktywności loguje się regularnie, nawet teraz na swoje konto. Jednakże dopiero z dniem 26 czerwca br. udało mi się wykonać printscreen (załącznik 3) świadczący o przerwie w logowaniu trwającej ponad 30 dni.

§2, pkt. 1 tj. "Nabyte udziały gwarantują kupującemu, pobieranie dywidendy o łącznej wartości zysku firmy w stosunku do posiadanych udziałów, od 200 dnia rejestracji firmy, jako Instytucji z możliwością publikowania." Od momentu zarejestrowania firmy tj. 19.12.2018 (załącznik 4). Abstrahując do dnia dzisiejszego minęło 197 dni, jednakże instytucja nigdy nie została przekształcona jako S.A. z możliwością publikowania. Zatem nawet nie mam szans na pobieranie jakiejkolwiek dewidendy po upływie 200 dni. Na tej podstawie wnioskuję o przekazanie mojej osobie odszkodowania za poniesione straty finansowe.

Z całą pewnością przyczyną faktycznego stanu rzeczy, oraz wszelkich niedociągnięć wynikających z podpisania umowy jest realioza Poważanego Alexa Joe. Uważam jednak, że pewne zabezpieczenie w postaci ww. umowy jest wystarczające, aby w świetle przepisów ubiegać się o poniesione straty materialne. Podstawą zawierania umów o podłożu inwestycyjnym jest sukces lub porażka finansowa, zdaję sobie sprawę, że niesie to ze sobą pewne ryzyko. Gdyby jednak warunki umowy zostały dotrzymane nie miałbym do nikogo pretensji o poniesione straty. Jednakże w świetle przedstawionych dowodów i nie wywiązania się z podstawowych czynności zawartych w umowie wnoszę tak jak na wstępie.

Pozostaję do dyspozycji Wysokiego Trybunału.

Materiał dowodowy:

Załącznik 1 Umowa sprzedaży udziałów.
Załącznik 2 Potwierdzenie przelewu.
Załącznik 3 Przerwa w logowaniu trwająca ponad 30 dni.
Załącznik 4 Wniosek o założenie instytucji.
Image
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: Adam Jerzy Piastowski vs. Alex Joe

Post by Filip I Gryf »

Eldorat, 4 lipca 2019 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 4 §3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

  1. Wszczynam na wniosek postępowanie w sprawie cywilnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: C 1/19;
  3. do rozpoznania w/w sprawy wyznaczam ATK Natana Korczyńskiego, ATK Gustawa Fryderyka von Hippogriff oraz siebie.
  4. wyznaczam ATK Gustawa Fryderyka von Hippogriff na Przewodniczącego Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Januszek von Hippogriff-Pałasz
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
User avatar
GFvH
Posts: 631
Joined: 30 Jul 2018, o 15:04
Gadu-Gadu: 0
Location: Srebrny Róg

Re: C 1/19 - Adam Jerzy Piastowski vs. Alex Joe

Post by GFvH »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Otwieram rozprawę. Wzywam oskarżonego Alexa Joe do zajęcia pierwszego stanowiska w sprawie do końca najbliższej niedzieli @AlexJoe

Podstawa prawna: art. 2 ust. 17 i 7 § 1
Kodeksu Postępowania przed TK.
(-) Gustaw Fryderyk von Hippogrif

ktoś tam w czymś tam.
User avatar
GFvH
Posts: 631
Joined: 30 Jul 2018, o 15:04
Gadu-Gadu: 0
Location: Srebrny Róg

Re: C 1/19 - Adam Jerzy Piastowski vs. Alex Joe

Post by GFvH »

W związku z brakiem stanowiska ze strony oskarżonego zamykam rozprawę. Wyrok zostanie po naradzie Składu Orzekającego
(-) Gustaw Fryderyk von Hippogrif

ktoś tam w czymś tam.
User avatar
GFvH
Posts: 631
Joined: 30 Jul 2018, o 15:04
Gadu-Gadu: 0
Location: Srebrny Róg

Re: C 1/19 - Adam Jerzy Piastowski vs. Alex Joe

Post by GFvH »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Trybunał Koronny w składzie:
  • ATK Gustaw Fryderyk von Hippogriff - Przewodniczący
  • MTK Januszek von Hippogriff-Pałasz
  • ATK Natan Korczyński
rozpoznawszy sprawę cywilną o sygnaturze C 1/19, wszczętą na wniosek Adama Jerzego Piastowskiego (AF793) , przeciwko Alexowi Joe (AG880) o niewywiązanie się z umowy sprzedaży udziałów w firmie "Tramwaje Sarmackie"

rozstrzygniecie


1. Uznaje, że Poważany Alex Joe nie dotrzymał warunków umowy z Markizem Adamem Jerzym Piastowskim.
2. Zasądza na rzecz Markiza Adama Jerzego Piastowskiego przepisanie instytucjiTramwaje Sarmackie.

uzasadnienie

Trybunał Koronny ustalił, co następuje:

Pozwany złamał rażąco warunki umowy z Markizem Adamem Jerzym Piastowskim nie stosując się do któregokolwiek z obowiązków, które nakładała na niego ww. umowa, na którą wyraził swą zgodę składając pod nią podpis. Trybunał stwierdził iż oskarżony umyślnie łamał kolejne warunki umowy, w związku z czym powodowi przysługuje pełne prawo dochodzenia roszczeń z tytułu niedotrzymania warunków umowy z pozwanym.

Umowa była zaakceptowana i podpisana przez obydwie strony w dniach 20-21 grudnia 2018r. Z materiału dowodowego wynika iż żadna ze stron nie wniosła sprzeciwu więc umowa została sporządzona w sposób prawidłowy i nadal obowiązuje.

Z załącznika nr.3 wynika, iż pozwany wypełnił warunek z §4 ust.3 ww. umowy, więc zachodzą wyraźne przesłanki do przepisania instytucji na rzecz Oskarżającego.

Trybunał Koronny rozważył co następuje:

Oskarżony ewidentnie działał w sposób świadomy podpisując i łamiąc warunki umowy z powodem. Najprawdopodobniej pozwany nie miał żadnego celu w tym co robi bowiem paręnaście dni po spisaniu umowy z niewiadomych przyczyn przestał być aktywny w Księstwie. Ostatni bowiem wpis na forum przez pozwanego miał miejsce 11 stycznia 2019 roku. Nie zmienia to jednak faktu iż pozwany winien był poinformować powód o swojej nieobecności, a nic takowego nie miało miejsca.

Mamy tu do czynienia ze sprawą cywilną. Trybunał nie widzi podstaw, aby powód miał otrzymać zwrot wydanych 150 tysięcy lt. Otrzymał za nie udziały, które chciał kupić, a dodatkowo prawo nabycia pozostałych udziałów pod warunkiem zawieszającym nieaktywności pozwanego. To, że w praktyce okazały się one znacznie mniej wartościowe, nie ma w ocenie Trybunału znaczenia . Co do zadośćuczynienia, przysługuje ono za naruszenie dóbr osobistych, a nie za niepokój związany z nietrafną inwestycją. Trybunał nie widzi także podstaw do przyznania odszkodowania, bowiem powód nie wykazał należycie, że poniósł szkodę z winy pozwanego.

W tym stanie faktycznym,
zdaniem Trybunału , powodowi powinna przypaść jedynie całkowita własność instytucji Tramwaje Sarmackie.

Trybunał przy wymierzaniu kary wziął pod uwagę umiejętności i chęci do działania pozwanego jak i również jego nagłą realiozę i zniknięcie z życia publicznego.

Wobec czego należało orzec jak w sentencji

pouczenieStronom przysługuje prawo do złożenia apelacji na ręce Księcia (Marszałka Trybunału) w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia
(-) Gustaw Fryderyk von Hippogrif

ktoś tam w czymś tam.
User avatar
AJ Piastowski
Posts: 1568
Joined: 11 Sep 2014, o 21:17
Gadu-Gadu: 0
Location: Ruhnhoff

Re: C 1/19 - Adam Jerzy Piastowski vs. Alex Joe

Post by AJ Piastowski »

Przepraszam za moją opieszałość, ale real daje popalić nad wyraz mocno. Czy mogę złożyć w dniu dzisiejszym jeszcze apelację, czy założyć nową sprawę? Ponieważ nie do końca zgadzam się z postanowieniem TK i mogę wykazać pewne nowe fakty, które mam nadzieję będą miały odpowiednią moc do przeanalizowania raz jeszcze moich roszczeń.
Image
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: C 1/19 - Adam Jerzy Piastowski vs. Alex Joe

Post by Filip I Gryf »

Jaśnie Wielmożny Markizie,

Oczywiście, że może JW złożyć apelacje. Czy jak Pan woli założyć nową sprawę. Trybunał się dostosuje.

@AJPiastowski
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
Locked

Return to “Archiwum spraw zwykłych”