K 11/19 - Korona vs Filip von Sarm

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych
User avatar
Arsacjusz
Posts: 1593
Joined: 16 Dec 2014, o 15:41

K 11/19 - Korona vs Filip von Sarm

Post by Arsacjusz »

Sygn. akt postępowania
przygotowawczego PG Ds 05.2019
Eldorat, 17 lipca 2019 roku

Image
PREFEKT GENERALNY
Arsacjusz Arped

Marszałek Trybunału Koronnego
Januszek von Hippogriff-Pałasz
w miejscu


A K T   O S K A R Ż E N I A
oskarżyciela publicznego

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 roku o prefektach (Dz. P. poz. 4993) i art. 11 § 1 ustawy z dnia 4 lutego 2017 roku — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym oskarżam Filipa von Sarma (AG939), zamieszkałego w Książęcym Mieście Grodzisku, karanego, działającego w warunkach recydywy o to, że: od 4 do 10 lipca 2019 roku, w trakcie odbywania kary więzienia, zamieścił w działach „Sztab Główny” oraz „Ćwiczenia” znajdujących się na Forum Centralnym pięć wypowiedzi, tj. o czyn z art. 40 ust. 1 pkt 8 k.s. w zw. z art. 36 ust. 6 k.s. Oskarżyciel wnosi o wymierzenie kary banicji.

U Z A S A D N I E N I E

11 czerwca 2019 roku Prefekt Generalny wszczął z urzędu postępowanie przygotowawcze przeciwko Filpowi von Sarmowi podejrzanemu o naruszenie lub omijanie zakazów wynikających z kary więzienia, w szczególności zamieszczanie wypowiedzi w miejscu publicznym za pośrednictwem osoby trzeciej, tj. czyn z art. 40 ust. 1 pkt 8 k.s.

W toku postępowania zabezpieczono posty zamieszczone przez oskarżonego w niejawnym dziale „Sztab Główny” oraz w jawnym dziale „Ćwiczenia” znajdującym się na Forum Centralnym w okresie od 4 do 10 lipca 2019 roku (dowody nr 1, 2, 3, 4, 5). Z rejestrów prowadzonych w Prefekturze Generalnej wynika, że oskarżony od 3 do 10 lipca (godziny ok. 19.00) odbywał karę więzienia zasądzoną przez Trybunał Koronny w sprawie o sygnaturze TK 10/19, na dowód czego zamieszczam wyrok Trybunału Koronnego oraz wyciąg z repertorium.

Przepisy art. 29 k.s. wyraźnie wskazują, że odbywający karę więzienia nie może wypowiadać się poza więzieniem ani korzystać z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji. Należy stwierdzić, że dział niejawny stanowi integralną Forum Centralnego, które wchodzi w skład państwowego systemu informatycznego, a zatem oskarżony popełnił przestępstwo stypizowane w art. 40 ust. 1 pkt 8 k.s. Zamieszczał on również posty w ogólnodostępnym miejscu. Możliwość zamieszczenia jakichkolwiek wypowiedzi przez Filipa von Sarma, mimo że odbywał karę więzienia, wynikała zapewne z niedoskonałości technicznej. Oskarżony skorzystał z pewnej luki, więc ominął zakaz wynikający z kary więzienia.

Oskarżony był świadomy, że odbywanie kary więzienia wiąże się z niemożnością publikowania wypowiedzi poza działem Więzienia Książęcego, o czym świadczą jego wypowiedzi: „Informuję, iż jestem w więzieniu i mam ograniczoną możliwość rozmów na FC [...]” (post z 8 lipca, godz. 14.02) oraz „[N]ie mogę przez PK pisać, tylko odczytywać, bo więzienie [...]” (post z 10 lipca, godz. 9.53). Co więcej, Filip von Sarm, niedługo po zwolnieniu z więzienia, pochwalił się na sarmackim kanale Discord, że popełnił przestępstwo: „Wiesz co jest najlepsze? Podczas kary mogłem pisać w dziale Sztab główny KSZ” (pisownia oryginalna, dowód nr 7).

Oskarżony wciąż, mimo poprzedniego skazania, lekceważy porządek prawny. Kara więzienia to gatunkowo jedna z najcięższych kar, którą przewiduje Kodeks Sprawiedliwości. Jej izolacyjny charakter ma na celu uświadomić sprawcy, że popełnił błąd oraz dać mu czas na przemyślenia. O negatywnym podejściu do obowiązującego prawa Filipa von Sarma świadczy również wypowiedź zamieszczona na platformie Ćwirek: „Ktoś mnie podkablował do PG (albo PG zauważyła) że pisałem na forum podczas kary” (Ćwirek nr 27039, dowód nr 6).

3 lipca 2019 roku Filip von Sarm został skazany wyrokiem Trybunału Koronnego w sprawie o sygnaturze TK 10/19 za przestępstwo z art. 40 ust. 1 pkt 12 k.s. na karę tygodnia więzienia oraz karę dodatkową czterech tygodni zakazu sprawowania funkcji publicznych. Jego czyn zagrożony był karą więzienia do sześciu miesięcy lub karą banicji. Oskarżony popełnił zatem czyn objęty niniejszym aktem oskarżenia w warunkach recydywy, bowiem stosownie do art. 36 ust. 1 popełnia czyn zabroniony w warunkach recydywy, kto będąc uprzednio skazanym, ponownie popełnia czyn zabroniony zagrożony taką samą karą lub karą łagodniejszą. Czyn zabroniony naruszenia lub omijania zakazów wynikających z kary więzienia również jest zagrożony karą więzienia do sześciu miesięcy lub karą banicji, zatem występują ustawowe przesłanki recydywy. Uwzględniając nadzwyczajne obostrzenie kary, które wynika z art. 36 ust. 6 k.s., Prefekt Generalny wnosi o wymierzenie oskarżonemu kary banicji.

MATERIAŁ DOWODOWY

(1) Zrzut ekranu z działu „Sztab Główny”
(2) Zrzut ekranu z działu „Sztab Główny”
(3) Zrzut ekranu z działu „Sztab Główny”
(4) Zrzut ekranu z działu „Ćwiczenia”
(5) Zrzut ekranu z działu „Ćwiczenia”
(6) Zrzut ekranu z platformy Ćwirek
(7) Zrzut ekranu z sarmackiego kanału Discord
(8) Wyrok Trybunału Koronnego (TK 10/19)
(9) Wyciąg z repertorium „Ds”

(—) Arsacjusz Arped

Image
(—) Arsacjusz Arped [size=85]były Prefekt Generalny[/size][center]Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem[/center]
FvS
Posts: 579
Joined: 25 Apr 2019, o 21:25
Location: Królewskie Miasto Almera
Contact:

Re: Korona vs Filip von Sarm

Post by FvS »

Tylko, proszę. Nie banicja. Ja nie przeżyje bez Sarmacji. A drugiego konta, też nie będę mógł założyć drugiego konta. Proszę.
Filip von Sarm
ImageImageImageImageImage
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: Korona vs Filip von Sarm

Post by Filip I Gryf »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na podstawie art. 47 § 1 Kodeksu Postępowania przed Trybunałem Koronnym wymierzam Pow. Filipowi von Sarm karę porządkową-grzywny w wysokości 4 000 lt za naruszanie powagi i spokoju w trakcie prowadzenia czynności sądowych.

POUCZENIE


Na treść postanowienia przysługuje możliwość wystosowania zażalenia na ręce Księcia w terminie 7 dni od jego wydania.
Last edited by Filip I Gryf on 17 Jul 2019, o 19:44, edited 1 time in total.
Reason: Zmiana wartości grzywny z 5 000 lt
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: Korona vs Filip von Sarm

Post by Filip I Gryf »

Eldorat, 17 lipca 2019 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 4 §3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

  1. Wszczynam na wniosek Prefektury postępowanie w sprawie karnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: K 11/19;
  3. do rozpoznania w/w sprawy wyznaczam ATK Natana Korczyńskiego, ATK Gustawa Fryderyka von Hippogriff oraz siebie.
  4. wyznaczam siebie na Przewodniczącego Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Januszek von Hippogriff-Pałasz
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
FvS
Posts: 579
Joined: 25 Apr 2019, o 21:25
Location: Królewskie Miasto Almera
Contact:

Re: K 11/19 - Korona vs Filip von Sarm

Post by FvS »

Szanowny Trybunale,

proszę o obniżenie kary porządkowej do 4 000 lt.
Filip von Sarm
ImageImageImageImageImage
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: K 11/19 - Korona vs Filip von Sarm

Post by Filip I Gryf »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Otwieram rozprawę. Wzywam oskarżonego Filipa von Sarm do zajęcia pierwszego stanowiska w sprawie do końca najbliższej soboty. @Powietrzny

Podstawa prawna: art. 2 ust. 17 i 7 § 1
Kodeksu Postępowania przed TK.
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
FvS
Posts: 579
Joined: 25 Apr 2019, o 21:25
Location: Królewskie Miasto Almera
Contact:

Re: K 11/19 - Korona vs Filip von Sarm

Post by FvS »

Przyznaję się. Pisałem wtedy. Tylko proszę nie przeżyje bez Księstwa. Jakbym dostał karę więzienia, proszę o zmianę na Pracę Społeczną. I tak jak wcześniej pisałem, proszę o 4 000, bo więcej nie mam.
Filip von Sarm
ImageImageImageImageImage
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: K 11/19 - Korona vs Filip von Sarm

Post by Filip I Gryf »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na podstawie art. 28 k.p.t.k. zamykam rozprawę.
Wyrok zostanie wydany po naradzie Składu Orzekającego. Ja już przeprawiłem, kara wynosić będzie 4 000 lt.

(—) Januszek von Hippogriff-Pałasz
Przewodniczący Składu Orzekającego
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
FvS
Posts: 579
Joined: 25 Apr 2019, o 21:25
Location: Królewskie Miasto Almera
Contact:

Re: K 11/19 - Korona vs Filip von Sarm

Post by FvS »

Dziękuję. Opłatę mam wnieść na konto Dworu czy JKM Piotra III Łukasza ?
Filip von Sarm
ImageImageImageImageImage
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: K 11/19 - Korona vs Filip von Sarm

Post by Filip I Gryf »

FvS wrote:Dziękuję. Opłatę mam wnieść na konto Dworu czy JKM Piotra III Łukasza ?


Nic nie robić w tej sprawie. Prefektura się tym zajmie. I proszę o zachowanie powagi miejsca.
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
Locked

Return to “Archiwum spraw zwykłych”