⚠ K 12/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarm

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych
User avatar
Arsacjusz
Posts: 1593
Joined: 16 Dec 2014, o 15:41

⚠ K 12/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarm

Post by Arsacjusz »

Sygn. akt postępowania
przygotowawczego PG Ds 08.2019
Eldorat, 21 lipca 2019 roku

Image
PREFEKT GENERALNY
Arsacjusz Arped

Marszałek Trybunału Koronnego
Januszek von Hippogriff-Pałasz
w miejscu


A K T   O S K A R Ż E N I A
oskarżyciela publicznego

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 roku o prefektach (Dz. P. poz. 4993) z zw. z art. 43 ust. 2 k.s. i art. 11 § 1 ustawy z dnia 4 lutego 2017 roku — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym oskarżam Filipa von Sarma (AG939), zamieszkałego w Almerze, karanego, o to, że: pomawiał Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste o bycie szpiegiem Królestwa Dreamlandu w Księstwie Sarmacji oraz o to, że 14 lipca 2019 roku na sarmackim Discordzie rozpowiadał fałszywe informacje o rzekomym postępowaniu przygotowawczym toczącym się przeciwko Vanderleiowi Bouboulinie-à-la-Triste i kierował wobec pokrzywdzonego m.in. słowa „oskarżony”, „szpieg” i „szpieg-asesor”, tj. o czyn z art. 43 ust. 1 pkt 3 k.s. Oskarżyciel wnosi o wymierzenie kary dwóch miesięcy więzienia.

U Z A S A D N I E N I E

17 lipca 2019 roku Prefekt Generalny, po zapoznaniu się z zawiadomieniem Wojciecha Hergemona, wszczął postępowanie przygotowawcze przeciwko Filipowi von Sarmowi podejrzanemu o pomawianie Vanderleia Boubouliny-à-la-Triste o takie postępowanie lub właściwości, które mogą go poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu, tj. czyn z art. 43 ust. 1 pkt 3 k.s.

W toku postępowania przygotowawczego zabezpieczono logi z sarmackiego Discorda (dowody nr 1, 2, 3, 4 i 5) oraz akta postępowania przygotowawczego o sygnaturze akt PG Ds 07.2019 zawierające zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożone przez Filipa von Sarma (dowód nr 6) i protokół przesłuchania w charakterze świadka osoby składającej zawiadomienie (dowód nr 7).

14 lipca 2019 roku oskarżony złożył w Prefekturze Generalnej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 40 ust. 1 pkt 6 k.s. oraz art. 41 ust. 1 pkt 2 k.s., tj. brania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Księstwu Sarmacji i wprowadzenia w błąd funkcjonariusza publicznego. Stwierdził, że Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste jest „szpiegiem Królestwa Dreamlandu w Księstwie Sarmacji” oraz wskazał, że sprawując urząd asesora Trybunału Koronnego, pełnił również funkcję publiczną w Królestwie Dreamlandu, czym miał wprowadzić w błąd Marszałka Sejmu, składając fałszywe oświadczenie o spełnianiu wymogów objęcia urzędu asesora. Zawiadomienie nie zawierało żadnych dowodów, zaś sam oskarżony używał słów wymijających — „kiedyś, nie pamiętam kiedy...”. Prefekt Generalny zarządził z tego powodu uzupełnienie danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie złożonym 14 lipca 2019 roku poprzez przesłuchanie w charakterze świadka osoby zawiadamiającej. Przesłuchanie nie przyniosło rezultatów, ponieważ Filip von Sarm nie odpowiadał rzeczowo na pytania prefekta. Już w tym momencie można było zauważyć, że oskarżony formułuje swoje zarzuty bezpodstawnie. Na pytanie: „A jakie funkcje publiczne tam sprawuje?” [w domyśle — Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste] odpowiedział: „Szpiega”. Dalsza część przesłuchania potwierdza impertynencki charakter oskarżeń — np. „Należy oskarżyć całe Królestwo Dreamlandu”. 17 lipca Prefekt Generalny wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego.

14 lipca 2019 roku oskarżony brał udział w dyskusji na sarmackim Discordzie. Stwierdził, że „Ale tu ATK jest oskarżonym”, co było oczywistą nieprawdą, ponieważ w chwili pisania tych słów Prefekt Generalny jeszcze nie rozpatrzył zawiadomienia. Co więcej, Filip von Sarm używał określeń godzących w dobre imię Vanderleia Boubouliny-à-la-Triste: „szpieg” i „szpieg-asesor”. Należy zauważyć, że oskarżony został poinformowany przez Gustawa Fryderyka von Hippogriffa, że przeciwko Vanderleiowi Bouboulinie-à-la-Triste nie jest prowadzone żadne postępowanie (dowód nr 2), więc powinien powstrzymać się od wypowiadania oskarżeń. Jego dalsze słowa były zatem wypowiedziane z pełną premedytacją.

Warto zwrócić uwagę na ugruntowaną linię orzeczniczą. Trybunał Koronny stwierdził, że „funkcja asesora Trybunału Koronnego jako jedna z nielicznych w Księstwie Sarmacji wymaga nieposzlakowanej opinii. Czyn oskarżonego jest więc tym bardziej godny krytyki i tym bardziej potencjalnie szkodliwy, że dotyczy wykonywania funkcji asesora, a więc zajęcia, dla którego niezbędne jest posiadanie zaufania opinii publicznej oraz autorytetu, zaś sugestie złamania prawa bezsprzecznie podważają zarówno owo zaufanie jak i autorytet” (TK K 17/04/06). Oskarżony otwarcie nawiązywał do urzędu asesora Trybunału Koronnego pełnionego przez Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste poprzez stwierdzenie „szpieg-asesor”. Takie oszczerstwa z pewnością godzą w dobre imię pokrzywdzonego.

Filip von Sarm oparł swoje oskarżenia jedynie na rzekomych rozmowach, których — jak sam przecież wspomniał — dobrze nie pamięta. Nie sprawdził również rejestru funkcjonariuszy publicznych Królestwa Dreamlandu. Celem oskarżonego nie było obywatelskie zawiadomienie organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa, ale poszukiwanie sensacji. Gdyby jego działanie było ukierunkowane na pomoc Prefekturze, zgromadziłby odpowiedni materiał dowodowy i powstrzymał się od wypowiadania oskarżeń. Odwołując się do realnego orzecznictwa, należy zauważyć pogląd Sądu Najwyższego: „Zamiar zniesławienia może istnieć nawet w wypadku, gdy sprawca formalnie działa w akcji obronnej. Uwidacznia się on bądź z formy oświadczenia, bądź z jego treści, o ile oparta jest na faktach zmyślonych lub gdy wychodzi oczywiście poza ramy konieczności wskazanej celem obrony prawa” (wyrok SN z dnia 28 października 1935 r., I K 686/35 – OSN(K) 1936/4/156). Z taką sytuacją mamy do czynienia w tej sprawie. Składając zawiadomienie, Filip von Sarm rzekomo podejmował akcję obronną obowiązującego prawa, jednak z samej treści zawiadomienia, późniejszego przesłuchania oraz rozmów na Discordzie wynika, że działał z zamiarem zniesławienia.

Prefektura Generalna stoi na stanowisku, że należy bronić dobrego imienia funkcjonariuszy publicznych, dlatego objęła ściganiem przestępstwo prywatnoskargowe na podstawie art. 43 ust. 2 k.s. Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności popełnienia przestępstwa, wnoszę o wymierzenie oskarżonemu kary dwóch miesięcy więzienia.

MATERIAŁ DOWODOWY

(1) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(2) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(3) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(4) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(5) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(6) Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożone przez Filipa von Sarma
(7) Protokół przesłuchania w charakterze świadka Filipa von Sarma w trakcie postępowania sprawdzającego:

Królewskie Miasto Almera, 17 lipca 2019 roku

Sygn. akt PG Ds 07.2019
P R O T O K Ó Ł
przesłuchania w charakterze świadka

dane świadka: Filip von Sarm (AG939)
osoby uczestniczące w przesłuchaniu: Prefekt Generalny Arsacjusz Arped
czynność rozpoczęto: 16.07.2019 roku, godzina 23.31
czynność zakończono: 17.07.2019 roku, godzina 13.34

Informacja o celu przesłuchania: Prefekt Generalny zarządził uzupełnienie danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie złożonym 14 lipca 2019 roku poprzez przesłuchanie w charakterze świadka osoby zawiadamiającej.

Świadek podał, co następuje (zaprotokołowane zostały również pytania prowadzącego przesłuchanie):

Jakie personalia nosi Pan Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste w Królestwie Dreamlandu?
— Takie same.

A jaką funkcję publiczną tam sprawuje?
— Szpiega.

Dlaczego Pan przypuszcza, że Pan Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste bierze udział w działalności obcego wywiadu?
— Sam mi tak napisał. Przecież napisałem w zawiadomieniu. I to nie tylko On. Dreamland ma całą się szpiegów. Należy oskarżyć całe Królestwo Dreamlandu.

Zarzuty zgłoszone przez świadka co do treści protokołu: nie złożono zastrzeżeń.
Do protokołu dołączono: brak.

Protokół osobiście odczytałem po przesłaniu za pośrednictwem Poczty Konnej: (—) Filip von Sarm
Podpis prowadzącego czynność: (—) Arsacjusz Arped

(—) Arsacjusz Arped

Image
(—) Arsacjusz Arped [size=85]były Prefekt Generalny[/size][center]Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem[/center]
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: Korona vs Filip von Sarm

Post by Filip I Gryf »

Eldorat, 21 lipca 2019 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 4 §3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

  1. Wszczynam na wniosek Prefektury postępowanie w sprawie karnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: K 12/19;
  3. do rozpoznania w/w sprawy wyznaczam ATK Natana Korczyńskiego, ATK Gustawa Fryderyka von Hippogriff oraz siebie.
  4. wyznaczam ATK Gustawa Fryderyka von Hippogriff na Przewodniczącego Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Januszek von Hippogriff-Pałasz
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
User avatar
GFvH
Posts: 631
Joined: 30 Jul 2018, o 15:04
Gadu-Gadu: 0
Location: Srebrny Róg

Re: K 12/19 - Korona vs Filip von Sarm

Post by GFvH »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Otwieram rozprawę. Wzywam oskarżonego Filipa von Sarm do zajęcia pierwszego stanowiska w sprawie do końca najbliższej soboty. @Powietrzny

Podstawa prawna: art. 2 ust. 17 i 7 § 1
Kodeksu Postępowania przed TK.
(-) Gustaw Fryderyk von Hippogrif

ktoś tam w czymś tam.
Joahim-von-R
Posts: 1304
Joined: 15 May 2019, o 14:58

Re: K 12/19 - Korona vs Filip von Sarm

Post by Joahim-von-R »

Przepraszam że przeszkodzę, ale Filip von Sarm jest obecnie nie obecny i raczej do soboty się nie odezwie.
Rekrut Waffen-Ok
Uwielbiam Kosmos :)

Chwała Wielkiej Sclavinii Wielonarodowej! CWSW!
FvS
Posts: 579
Joined: 25 Apr 2019, o 21:25
Location: Królewskie Miasto Almera
Contact:

Re: K 12/19 - Korona vs Filip von Sarm

Post by FvS »

Potwierdzam, nie ma mnie 3 tygodnie. Proszę o przedłużenie.
Filip von Sarm
ImageImageImageImageImage
FvS
Posts: 579
Joined: 25 Apr 2019, o 21:25
Location: Królewskie Miasto Almera
Contact:

Re: K 12/19 - Korona vs Filip von Sarm

Post by FvS »

Dobra, przyznaję się. Tylko proszę o mały wymiar kary.
Filip von Sarm
ImageImageImageImageImage
User avatar
GFvH
Posts: 631
Joined: 30 Jul 2018, o 15:04
Gadu-Gadu: 0
Location: Srebrny Róg

Re: K 12/19 - Korona vs Filip von Sarm

Post by GFvH »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
W związku z przyznaniem się do winy oskarżonego zamykam rozprawę.
Wyrok zostanie wydany po naradzie Składu Orzekającego.

Podstawa prawna: art. 28 k.p.t.k.

(—) Gustaw Fryderyk von Hippogriff
Przewodniczący Składu Orzekającego
(-) Gustaw Fryderyk von Hippogrif

ktoś tam w czymś tam.
FvS
Posts: 579
Joined: 25 Apr 2019, o 21:25
Location: Królewskie Miasto Almera
Contact:

Re: K 12/19 - Korona vs Filip von Sarm

Post by FvS »

Kiedy mam spodziewać się wyroku.
Filip von Sarm
ImageImageImageImageImage
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: K 12/19 - Korona vs Filip von Sarm

Post by Filip I Gryf »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Ze Składu Orzekającego w swoje miejsce wyznaczam JKM Regenta Andrzeja Fryderyka.

Podstawa prawna: art. 43 par. 1 pkt 4 Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym.
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
FvS
Posts: 579
Joined: 25 Apr 2019, o 21:25
Location: Królewskie Miasto Almera
Contact:

Re: K 12/19 - Korona vs Filip von Sarm

Post by FvS »

Przepraszam, ale czekam już prawie miesiąc na wyrok.
Locked

Return to “Archiwum spraw zwykłych”