⚠ K 13/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarm

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych
FvS
Posts: 579
Joined: 25 Apr 2019, o 21:25
Location: Królewskie Miasto Almera
Contact:

Re: K 13/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarm

Post by FvS »

Przepraszam, ale Czekam już tydzień
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: K 13/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarm

Post by anglov »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Wobec wypowiedzi poza porządkiem i naruszenia powagi Trybunału, pomimo wcześniejszego ostrzeżenia, nakładam na Filipa von Sarma (AG939) karę porządkowa 1 dnia więzienia.

Pouczam że na postanowienie przysługuje zażalenie do Marszałka Trybunału Koronnego w ciągu 7 dni od jego wydania.

Jednocześnie informuję, iż jeżeli wobec oczekiwania tygodnia na wyrok oskarżony oczekuje podjęcie czynności nadzwyczajnej, powinno nosić to znamiona wniosku do Marszałka Trybunału Koronnego.

Podstawa prawna: art. 47. § 1. ustawy Sejmu nr 317 – Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 4 lutego 2017 r.


Informację o postanowieniu dostarczam się do @Arsacjusz oraz @Powietrzny

Kara porządkowa została wykonana.

Arsacjusz Arped
Prefekt Generalny
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Korczyński
Posts: 63
Joined: 28 May 2019, o 11:01

Re: K 13/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarm

Post by Korczyński »

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 43 § 1 pkt 2 k.p.p.TK: Odwołuję ze składu orzekającego byłego asesora Vanderleia Bouboulinę a-la-Triste. Powołuję do składu orzekającego asesora Michaiła von Hippogriff-Vovkulak.

Informuję, że do składu orzekającego należą obecnie: asesor przewodniczący Andrzej Fryderyk oraz asesorowie Gustaw Fryderyk von Hippogriff i Michaił von Hippogriff-Vovkulak.

Korczyński
Marszałek Trybunału
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: K 13/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarm

Post by anglov »

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie

  • ATK Andrzej Fryderyk – Przewodniczący
  • ATK Gustaw Fryderyk von Hippogriff
  • ATK Michaił von Hippogriff-Vovkulak
rozpoznawszy sprawę karną o sygnaturze K 13/19 wszczętą na wniosek Oskarżyciela Publicznego - Prefekta Generalnego przeciwko Filipowi von Sarmowi (AG939), oskarżonego o czyn z art. 41. ust. 1. p. 8. Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku (Dz. P. poz. 5833 z późn. zm., dalej k.s.) tj. iż w dniu 15 lipca 2019 roku wielokrotnie zamieszczał link do innej mikronacji w celu agitacji na jej rzecz oraz zachęcał osoby postronne do zamieszkania w tejże mikronacji.

rozstrzygniecie

  • Uznaje oskarżonego Filipa von Sarma (AG939) winnego zarzuconego mu czynu opisanego w art. 41. ust. 1. p. 8. k.s.;
  • Wymierza oskarżonemu karę 2 miesięcy więzienia.

uzasadnienie


Oskarżyciel publiczny zarzucił Filipowi von Sarmowi przestępstwo agitacji na rzecz innej mikronacji, które miało mieć miejsce 15 lipca 2019 roku, na kanale Discord Księstwa Sarmacji. Zwrócił uwagę na fakt, iż oskarżony oferował różne urzędy w swojej mikronacji, używał szantażu, ignorował ostrzeżenia administracji i był świadomy nielegalności działania. Nadto w związku z pismem oskarżonego do Trybunału Koronnego z dnia 17 lipca 2019 r., oskarżyciel podkreślił, iż nie jest wymagane, by przestępstwo agitacji było popełnione w miejscu publicznym, lecz istotny jest sam fakt publicznego charakteru czynu oraz zaznaczył, że oskarżony był już karany. Słowa swe oskarżyciel podparł piętnastoma fragmentami rozmów lub wypowiedzi z sarmackiego kanału Discord oraz wyciągiem z kartoteki karnej Filipa von Sarma z rejestrów Prefektury Generalnej.

Oskarżony zrezygnował ze złożenia stanowiska w sprawie i przyznał się do winy.

Podczas analizy materiału dowodowego, Trybunał Koronny stwierdził, iż na jego podstawie nie jest w stanie potwierdzić słów oskarżyciela związanych z ignorowaniem przez oskarżonego ostrzeżeń administracji. Fragmenty wypowiedzi, choć zawierające znacznik daty, nie posiadały informacji o dokładnym czasie publikacji. Wobec tego Trybunał traktował każdy z fragmentów osobno, w sposób niezwiązany z pozostałymi. Uwagę Trybunału zwrócił też fakt, iż w piśmie z 17 lipca 2019 r. oskarżony stwierdził, że nie otrzymywał ostrzeżeń od administracji (kanału Discord). Wobec tego Trybunał zadał oskarżonemu pytania celem wyjaśnienia wątpliwości.

Oskarżony wycofał się ze słów z pisma z 17 lipca 2019 r., twierdząc iż zapomniał iż pośród osób zwracających mu uwagę były osoby związane z Prefekturą. Nadto potwierdził, iż mimo tych ostrzeżeń kontynuował swoje działania. Zważywszy na okoliczności, Trybunał uznał słowa oskarżonego za wiarygodne i nie było potrzeby prowadzenia dalszych wyjaśnień.

Kolejną okolicznością która zwróciła uwagę Trybunału był fakt, że działalność oskarżonego odbywała się w ciągu jednego dnia, a oskarżony swoją postawą zdawał się nie mieć świadomości, że popełnia przestępstwo. Wobec tej wątpliwości, Trybunał postanowił zadać pytania oskarżycielowi i oskarżonemu, czy oskarżony był informowany o tym, że jego działalność nosi znamiona przestępstwa i jakie działania podjęto zanim złożony został akt oskarżenia.

Zarówno wedle słów oskarżyciela jak i oskarżonego, oskarżony nie był informowany o tym, że jego działalność stanowi znamiona przestępstwa. Oskarżyciel zwrócił również uwagę na fakt, iż oskarżony nie dołożył wszelkich starań, by upewnić się że jego działania są zgodne z prawem, a jedna z osób starała się odpowiedzieć na wątpliwości, a także ponowił uwagę o tym, iż oskarżony otrzymywał ostrzeżenia od administracji. Ponadto Oskarżyciel potwierdził, iż oskarżony od dnia 17 lipca 2019 r. nie prowadził już działalności agitacyjnej. Ze względu na zbieżność zeznać obu stron Trybunał uznał, że nie ma potrzeby prowadzenia dalszych wyjaśnień.

Trybunał zważył co następuje.

Filip von Sarm, w dniu 15 lipca 2019 r. wielokrotnie zamieszczał odnośnik do forum mikronacji nieuznawanej przez Księstwo Sarmacji i zachęcał do uczestnictwa w jej życiu publicznym. Analiza materiału dowodowego i wyjaśnień oskarżonego wykazała w sposób bezpośredni, że działania oskarżonego miały charakter agitacji na rzecz innej mikronacji, wykonywanej w sposób szczególnie nachalny, a prośby o zaprzestanie procederu od administracji – Prefekta Joanny Izabeli – pozostały zignorowane. Oskarżony zamieszczał wielokrotnie słowa zachęty do uczestnictwa życiu publicznym innej mikronacji, a swoim rozmówcom proponował rejestrację, zachęcał ich do wypowiedzi, bądź proponował objęcie różnych urzędów. Stanowiło to poważne naruszenie przepisów na które powołał się oskarżyciel.

Oskarżyciel zwrócił uwagę Trybunału na dodatkowe okoliczności obciążające związane z zastosowaniem przez oskarżonego szantażu, co mogłoby stanowić osobne przestępstwo z art. 43 ust. 1 p. 2. k.s. Trybunał we wskazanych wypowiedziach oskarżonego nie znalazł znamion takiego czynu, wobec czego to oskarżenie zostało uznane za niezasadne.

Trybunał nie przychylił się do oceny oskarżyciela związanej z tym, iż działania oskarżonego muszą mieć charakter publiczny. Przepisy prawa nie określają czy działania agitacyjne muszą mieć charakter publiczny czy też karana jest agitacja w ramach działalności o charakterze niepublicznym – na przykład z wykorzystaniem ulotek rozsyłanych poprzez Pocztę Konną. Trybunał odmówił zatem analizy czy działania oskarżonego miały charakter czynu publicznego.

Oceniając szkodliwość czynu oskarżonego Trybunał wziął pod uwagę fakt, iż działanie to miało charakter jednorazowy, wynikający z niewiedzy oskarżonego związanej z obowiązującym prawem i takie działania nie powtarzały się już w przyszłości, co wynika z wyjaśnień stron. Nadto Trybunał zwrócił uwagę na to, że oskarżony przyznał się do winy i cały czas współpracował z sądem oraz fakt, że czyn był popełniony w warunkach recydywy. Wobec tych okoliczności Trybunał uznał żądanie oskarżyciela z wniosku inicjalnego za zasadne.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Locked

Return to “Archiwum spraw zwykłych”