K 15/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarmowi

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych
Locked
User avatar
Arsacjusz
Posts: 1593
Joined: 16 Dec 2014, o 15:41

K 15/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarmowi

Post by Arsacjusz »

Sygn. akt postępowania
przygotowawczego PG Ds 11.2019
Eldorat, 19 sierpnia 2019 roku

Image
PREFEKT GENERALNY
Arsacjusz Arped

Marszałek Trybunału Koronnego
Natan Korczyński
w miejscu


A K T   O S K A R Ż E N I A
oskarżyciela publicznego

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 roku o prefektach (Dz. P. poz. 4993) z zw. z art. 43 ust. 2 k.s. i art. 11 § 1 ustawy z dnia 4 lutego 2017 roku — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym oskarżam Filipa von Sarma (AG939), zamieszkałego w Almerze, karanego, działającego w warunkach recydywy, o to, że: 19 lipca 2019 roku przedłożył Prefekturze Generalnej złośliwe zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Natalię Helenę von Lichtenstein-Hergemon, tego samego dnia kontaktował się z pokrzywdzoną przez sarmackiego Discorda, używając w stosunku do niej słów powodujących dyskomfort psychiczny (m.in. „Wytłumacz się tam” oraz „[...] na to też jest paragraf”) oraz o to, że 20 lipca 2019 roku złożył w Prefekturze Generalnej bezpodstawne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez pokrzywdzoną, tj. o czyn z art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 36 ust. 5 k.s. Oskarżyciel wnosi o wymierzenie kary dwóch miesięcy więzienia.

U Z A S A D N I E N I E

30 lipca 2019 roku Prefekt Generalny, po zapoznaniu się z zawiadomieniem Andrzeja Fryderyka, wszczął postępowanie przygotowawcze przeciwko Filpowi von Sarmowi podejrzanemu o złośliwe niepokojenie Natalii Heleny von Lichtenstein-Hergemon, tj. czyn z art. 43 ust. 1 pkt 9 k.s.

W trakcie postępowania przygotowawczego zabezpieczono logi z sarmackiego Discorda (dowody nr 1, 2, 3 i 4) oraz akta z repertorium „Ds” o sygnaturach PG Ds 09.2019 i PG Ds 10.2019, które zawierają złożone przez oskarżonego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez pokrzywdzoną (dowody nr 5 i 6).

19 lipca 2019 roku Filip von Sarm złożył w Prefekturze Generalnej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 42 ust. 1 pkt 5 k.s., tj. tytułowania osoby trzeciej nienależnym tytułem przynależnym Królowi Baridasu. Stwierdził, że Natalia Helena von Lichtenstein-Hergemon w wątku „Powrót w glorii i chwale” nazwała Januszka von Hippogriffa-Pałasza „Waszą Wysokością”, czyli tytułem przynależnym Królowi Baridasu (interrexowi). Prefektura ustaliła, że Januszek von Hippogriff-Pałasz rzeczywiście wówczas nie sprawował urzędu interrexa Królestwa Baridasu. Ponadto stwierdzono, że spis władz w rubryce „Samorząd terytorialny” nie był aktualny, ponieważ Januszek von Hippogriff-Pałasz wciąż widniał w spisie jako interrex Królestwa Baridasu. Prefekt Generalny odmówił zatem wszczęcia postępowania przygotowawczego z uwagi na niską społeczną szkodliwości czynu, ponieważ stosowanie do art. 23 ust. 3 k.s. nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. Natalia Helena von Lichtenstein-Hergemon powróciła do Księstwa Sarmacji po długiej nieobecności — miała prawo popełnić błąd w tytulaturze, zwłaszcza że spis władz nie był aktualny. Oskarżony Filip von Sarm został o tym poinformowany, mimo czego złożył w Prefekturze Generalnej zawiadomienie. Co więcej, tego samego dnia na sarmackim Discordzie napisał: „Czekajcie napiszę zawiadomienie do prefektury Natalia von Lichtenstein tytułuje kogoś nie przynależnym tytułem” (pisownia oryginalna, dowód nr 1). Jego działania mogły zaniepokoić pokrzywdzoną — zaraz po powrocie do mikronacji zostaje publicznie oskarżona o popełnienie przestępstwa. Przeciętny obywatel nie chwali się — jeszcze przed złożeniem zawiadomienia (!) — że poinformuje Prefekturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez inną osobę. Ponadto oskarżony wywołał nick pokrzywdzonej, używając znaku małpy, dlatego chciał, aby jego wiadomość do niej trafiła.

Filip von Sarm jeszcze dwukrotnie wywoływał na kanale Natalię Helenę von Lichtenstein-Hergemon. Wypowiadał się w stosunku do niej w trybie rozkazującym, używając słów: „Wytłumacz się tam” oraz „Nie nazywaj się von Lichtenstein, bo na to też jest paragraf”. Pokrzywdzona miała prawo czuć się osaczona i zaniepokojona zachowaniem oskarżonego. Oskarżonemu zwracano uwagę, że pokrzywdzona popełniła pomyłkę i nie należy jej kłopotać — „O jezu, nie czepiaj się przecieź pomyłka”, na co on odrzekł: „A co mi tam” (pisownia oryginalna, dowód nr 2). Wyraźnie możemy zauważyć, że Filip von Sarm nie chciał wspomóc organów ścigania, lecz szukał wyłącznie sensacji i chciał dokuczyć pokrzywdzonej.

20 lipca 2019 roku Filip von Sarm przedłożył Prefekturze Generalnej kolejne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 41 ust. 1 pkt 7 k.s., tj. przywłaszczenia sobie tytułu szlacheckiego. Oskarżony stwierdził, że pokrzywdzona przywłaszczyła sobie tytuł szlachecki baronessy, dodając go do swojego podpisu w państwowym systemie informatycznym. Prefektura ustaliła, że Natalii Helenie von Lichtenstein-Hergemon na podstawie postanowienia Księcia Sarmacji z dnia 31 października 2011 r. w sprawie nobilitacji (Dz. P. poz. 4914) przysługuje tytuł baronessy, wobec czego wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego. Filip von Sarm nie zadał sobie nawet minimalnego trudu, aby zweryfikować swoje oskarżenia.

Działania oskarżonego cechują się wysoką społeczną szkodliwością. Zniechęca on osoby powracające do aktywności, co jest w oczywisty sposób niekorzystne dla sarmackiej społeczności. Filip von Sarm wciąż, mimo poprzednich skazań i toczących się obecnie spraw w Trybunale Koronnym, lekceważy porządek prawny.

3 lipca 2019 roku oskarżony został skazany wyrokiem Trybunału Koronnego w sprawie o sygnaturze TK 10/19 za przestępstwo z art. 40 ust. 1 pkt 12 k.s. na karę tygodnia więzienia oraz karę dodatkową czterech tygodni zakazu sprawowania funkcji publicznych. Jego czyn zagrożony był karą więzienia do sześciu miesięcy lub karą banicji. Oskarżony popełnił zatem czyn objęty niniejszym aktem oskarżenia w warunkach recydywy, bowiem stosownie do art. 36 ust. 1 popełnia czyn zabroniony w warunkach recydywy, kto będąc uprzednio skazanym, ponownie popełnia czyn zabroniony zagrożony taką samą karą lub karą łagodniejszą. Czyn zabroniony złośliwego niepokojenia innej osoby stypizowany w art. 43 ust. 1 pkt 9 k.s. jest zagrożony karą więzienia do trzech miesięcy, co jest karą łagodniejszą w stosunku do kary więzienia do sześciu miesięcy oraz kary banicji, zatem występują ustawowe przesłanki recydywy. Uwzględniając nadzwyczajne obostrzenie kary wynikające z art. 36 ust. 5 k.s., oskarżyciel publiczny wnosi o wymierzenie oskarżonemu kary dwóch miesięcy więzienia.

MATERIAŁ DOWODOWY

(1) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(2) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(3) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(4) Zrzut ekranu z sarmackiego Discorda
(5) Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożone przez Filipa von Sarma
(6) Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożone przez Filipa von Sarma
(7) Kartoteka karna Filipa von Sarma (AG939) z rejestrów Prefektury Generalnej:

R E J E S T R   K A R N Y

1. Dane personalne: Filip von Sarm (AG939)
2. Kartoteka karna:
Sygnatura akt sprawyOrzeczonoData wydania orzeczenia
TK K 10/19kara tygodnia więzienia, kara dodatkowa czterech tygodni zakazu sprawowania funkcji publicznych03.07.2019 r.
TK K 11/19kara banicji zamieniona aktem abolicji indywidualnej na karę trzech tygodni więzienia25.07.2019 r.

3. Uwagi: brak.


(—) Arsacjusz Arped

Image
(—) Arsacjusz Arped [size=85]były Prefekt Generalny[/size][center]Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem[/center]
User avatar
Korczyński
Posts: 63
Joined: 28 May 2019, o 11:01

Re: Korona przeciwko Filipowi von Sarmowi

Post by Korczyński »

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 k.p.p.TK: Wszczynam postępowanie w sprawie z oskarżenia publicznego przeciwko Filipowi von Sarm o złośliwe niepokojenie Natalii Heleny von Lichtenstein-Hergemon. Powołuję skład orzekający: Jego Książęcą Mość oraz asesorów Michaiła von Hippogriff-Vovkulak i Natana Korczyńskiego. Wyznaczam Jego Książęcą Mość przewodniczącym składu orzekającego.

Korczyński
Marszałek Trybunału
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: K 15/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarmowi

Post by anglov »

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 43 § 1 pkt 2 k.p.p.TK wyznaczam Michaiła von Hippogriffa-Vovkulaka jako nowego przewodniczącego składu orzekającego, w miejsce Jego Książęcej Mości.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: K 15/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarmowi

Post by anglov »

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 43 § 1 pkt 3 k.p.p.TK odwołuję ze składu orzekającego asesora Natana Korczyńskiego i powołuję w jego miejsce siebie.

Informuję, że do składu orzekającego należą obecnie: Michaił von Hippogriff-Vovkulak – przewodniczący, JKM Piotr III Łukasz, MTK Andrzej Fryderyk.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Shostakovich
Posts: 233
Joined: 16 Mar 2018, o 14:23
Gadu-Gadu: 0

Re: K 15/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarmowi

Post by Shostakovich »

Na podstawie art. 17. Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym:

Otwieram rozprawę w postępowaniu karnym oznaczonym sygnaturą K 15/19,

a także na podstawie art. 18. Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym wzywam oskarżonego do zajęcia stanowiska, wyznaczając mu w tym celu 3-dniowy termin, tj. do dnia 16.09.2019 r.
ImageImage
ImageImage
ImageImage
FvS
Posts: 579
Joined: 25 Apr 2019, o 21:25
Location: Królewskie Miasto Almera
Contact:

Re: K 15/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarmowi

Post by FvS »

Przepraszam za to co zrobiłem @NvLH Złożyłem zawiadomienie, nie wiedząc, że zakładka Władze jest nieaktualna. Proszę o najniższy wyrok.
Filip von Sarm
ImageImageImageImageImage
User avatar
Shostakovich
Posts: 233
Joined: 16 Mar 2018, o 14:23
Gadu-Gadu: 0

Re: K 15/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarmowi

Post by Shostakovich »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na podstawie art. 28. Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym jako przewodniczący Składu Orzekającego postanawiam zamknąć rozprawę z powodu przyznania się oskarżonego do winy w jego stanowisku w rozprawie ogłoszonym w należytym terminie.

Wyrok w sprawie zapadnie po naradzie Składu Orzekającego na podstawie art. 33. par. 1.

(—) Asesor Trybunału Koronnego, Kawaler
Image
ImageImage
ImageImage
ImageImage
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: K 15/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarmowi

Post by anglov »

P O S TA N O W I E N I E

Na podstawie art. 43 § 1 pkt 2 k.p.p.TK: zmieniam Przewodniczącego Składu Orzekającego na siebie.

Informuję, że obecny skład orzekający to: MTK Andrzej Fryderyk – przewodniczący, JKM Piotr III Łukasz, ATK Michaił von Hippogriff-Vovkulak.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: K 15/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarmowi

Post by anglov »

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie

  • MTK Andrzej Fryderyk – Przewodniczący
  • JKM Piotr III Łukasz
  • ATK Michaił von Hippogriff-Vovkulak

rozpoznawszy sprawę karną o sygnaturze K 15/19 wszczętą na wniosek Oskarżyciela Publicznego - Prefekta Generalnego przeciwko Filipowi von Sarmowi (AG939), oskarżonego o czyn z art. 43 ust. 1 p. 9. Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku (Dz. P. poz. 5833 z późn. zm., dalej k.s.) tj. iż w dniach 19-20 lipca 2019 roku niepokoił Natalię Helenę von Lichtenstein-Hergemon poprzez złożenie dwóch zawiadomień o możliwość popełnienia przestępstwa oraz kontaktowanie się z poszkodowaną używając słów powodujących dyskomfort psychiczny.

rozstrzygniecie

Uznaje oskarżonego Filipa von Sarma (AG939) niewinnego zarzuconego mu czynu opisanego w art. 43 ust. 1 p. 9. k.s.

uzasadnienie

Oskarżyciel publiczny zarzucił Filipowi von Sarmowi przestępstwo złośliwego niepokojenia Natalii Heleny von Lichtenstein–Hergemon, które miało mieć miejsce w dniach 19 oraz 20 lipca 2019 roku, w związku ze złożeniem przez oskarżonego publicznych zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa oraz bezpośrednich wypowiedzi oskarżonego do poszkodowanej o treści rzekomo mogącą zaniepokoić i spowodować uczucie osaczenia przez poszkodowaną. Zasugerował również, iż mają one charakter złośliwego niepokojenia, także ze względu na fakt, iż nie jest sytuacją powszechną, by informować o planach złożenia doniesienia o popełnieniu przestępstwa.

Oskarżyciel publiczny zwrócił również uwagę, iż zachowanie oskarżonego jest wysoce szkodliwe społecznie, poprzez zniechęcanie osób powracających do aktywności, a także na fakt, iż oskarżony był karany w przeszłości.

Oskarżony składając stanowisko w sprawie zaznaczył, iż nie miał świadomości, iż użycie nieprawidłowego tytułu wynika z nieaktualnego spisu władz, przyznał się do winy i przeprosił poszkodowaną.

Trybunał zważył co następuje.

Podczas analizy materiału dowodowego, Trybunał Koronny potwierdził, iż oskarżony zwrócił się do poszkodowanej kilkukrotnie za pośrednictwem kanału komunikacyjnego Discord, a także że złożył przeciwko poszkodowanej dwa publiczne zawiadomienia dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa w zgodzie z powszechną praktyką składania zawiadomień. Równocześnie Trybunał zdecydował się uznać dowód oznaczony numerem 2 jako niewiarygodny, z uwagi na fakt, że nie było możliwe dowieść bezpośredniego powiązania wypowiedzi z wypowiedzią przedstawioną w dowodzie numer 1. Nadto zdaniem Trybunału słowa oskarżonego „A co mi tam” nawet w kontekście wypowiedzi z dowodu numer 1 nie musi świadczyć o tym, że oskarżony szukał sensacji i chciał dokuczyć poszkodowanej, co zostało zasugerowane przez oskarżyciela.

W czasie analizy treści zawiadomień do Prefektury, Trybunał zwrócił uwagę na fakt, że zawiadomienia oskarżonego, choć napisane prostym językiem, nie zawierało treści o charakterze szczególnie złośliwym wobec poszkodowanej. Trybunał zauważył, że oba postępowania zostały przez Prefekturę umorzone: jedne ze względu na fakt niskiej szkodliwości społecznej czynu, drugie zaś z powodu nieprawidłowej przesłanki posiadania przez poszkodowaną tytułu baronessy w momencie rozpatrywania zawiadomienia. Zgodnie z wiedzą powszechną: prawem Księstwa Sarmacji, poszkodowana nie posiadała w tamtym momencie rzeczonego tytułu. Prowadzi to do wniosku, że oskarżony miał uzasadnione powody, by sądzić że poszkodowana mogła popełnić przestępstwo i mógł uznać złożenie doniesienia za właściwe.

Po analizie wypowiedzi oskarżonego skierowanych do poszkodowanej na kanale Discord, przedstawione w dowodach oznaczonych numerami 1, 3 oraz 4, Trybunał uznał, że mieściły się one w ramach swobodnej rozmowy. Trybunał nie przychylił się do opinii oskarżyciela, iż podzielenie się informacją o aktualnie podejmowanym działaniu jest czymś nienaturalnym w społeczności, nawet jeżeli dotyczy to planu złożenia doniesienia o popełnieniu przestępstwa.

Wobec powyższych rozważań, Trybunał stwierdził, że czynności oskarżonego, nie wypełniły przesłanek czynu opisanego w art. 43 ust. 1 p. 9. k.s. Z uwagi na fakt, że oskarżyciel w żaden dodatkowy sposób nie uzasadnił szkodliwości działań oskarżonego, a zgodnie z materiałem dowodowym oskarżony nie kontynuował działań skierowanych przeciwko poszkodowanej ani żadnej innej osobie, Trybunał uznał oskarżonego za niewinnego zarzucanego czynu.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

pouczenie

Stronom przysługuje możliwość złożenia apelacji w terminie 7 dni od wydania orzeczenia.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Locked

Return to “Archiwum spraw zwykłych”