KN 2/19 Kontrola decyzji PG Bartosz von Thorn-Janiczek

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych
User avatar
von Thorn-Janiczek
Posts: 417
Joined: 1 Apr 2015, o 20:02

KN 2/19 Kontrola decyzji PG Bartosz von Thorn-Janiczek

Post by von Thorn-Janiczek »

Wysoki Trybunale,

Wniosek por. bnt. Bartosza von Thorn-Janiczka h. Groty przeciwko Prefekturze Generalnej

Pragnę złożyć zażalenie na działanie Prefektury Generalnej w sprawie licytacji majątku należącego do Cudzoziemnca Roberta Fryderyka (nr paszportu A0062). Rzeczony majątek w postaci znaczków jest licytowany (linki poniżej) po wydaleniu Roberta Fryderyka.

Przedstawiłem Prokuraturze umowę (załącznik) jako dowód na przekazanie rzeczonego majątku, spisaną tuż po moim powrocie do Księstwa (24.10.2019), czyli przed uprawomocnieniem wydalenia Cudzoziemnca. Na mocy umowy majątek należy do mnie. Jednakże Prokuratura uznała, że:

a) „Sarmackie prawo nie przewiduje formalnej możliwości rozporządzania swoim majątkiem na okoliczność inną niż śmierć realna”

b) „autentyczność niniejszej umowy jest wątpliwa”

c) „brak niezbitego dowodu sporządzenia niniejszej umowy przed uprawomocnieniem się postanowienia ws. wydalenia cudzoziemca”.

Jednocześnie Prokuratura nie podała żadnego dowodu na swoje tezy, ani podstawy prawnej (zwłaszcza, że podpunkt a) stoi w sprzeczności z art. 40, pkt. 1 ust. 7 oraz art 40, pkt. 2. ust 5 Konstytucji.

W związku z powyższym domagam się zabezpieczenia majątku w formie wstrzymania licytacji, a następnie przekazania mi zapisanego w umowie majątku.

Rzeczone linki:

viewtopic.php?f=1048&t=29058

viewtopic.php?f=1048&t=29057

viewtopic.php?f=1048&t=29056

viewtopic.php?f=1048&t=29054

Rzeczona umowa:
Attachments
UmowavonThorn.jpg
Namiestnik Starosarmacji
Burmistrz Feru
Dowódca Wojsk Bojowych KSZ
Dowódca Bazy Sił Powietrznych w Punta

mjr KSP bar. Bartosz von Thorn-Janiczek herbu Groty
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

KN 2/19 Kontrola decyzji PG Bartosz von Thorn-Janiczek

Post by anglov »

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Na wniosek Bartosza von Thorna-Janiczka (A3199), złożonego w dniu 04 listopada 2019 r., wszczynam postępowanie w sprawie kontrolnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: KN 2/19;
  3. do rozpoznania w/w sprawy wyznaczam siebie.

Andrzej Fryderyk
Marszałek Trybunału
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: KN 2/19 Kontrola decyzji PG Bartosz von Thorn-Janiczek

Post by anglov »

Otwieram rozprawę
.


Wzywam Prefekta Generalnego do zajęcia stanowiska wyznaczając mu w tym celu 3-dniowy termin, tj. do dnia 7.11.2019 r.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Jego Nieaktywność
Posts: 1386
Joined: 6 May 2018, o 20:06

Re: KN 2/19 Kontrola decyzji PG Bartosz von Thorn-Janiczek

Post by Jego Nieaktywność »

Wysoki Trybunale,

Prefektura wszczęła czynności w związku z postanowieniem Księcia ws. wydalenia cudzoziemca A0062, które — z powodu braku apelacji w terminie 7 dni od wydania postanowienie— uprawomocniło się (art. 9 ust. 4 Ustawy o prefektach). W wyniku tego procesu, wobec cudzoziemca należy zastosować przepisy dot. banicji, o których mówi art. 30 Kodeksu Sprawiedliwości. Ust. 2 tego art:

Prawa i obowiązki majątkowe skazanego przechodzą na rzecz Korony, przy czym Korona odpowiada za zobowiązania majątkowe do wysokości nabytych praw.


uprawnia Prefekturę do wszczęcia niezbędnych działań mających na celu przekazanie majątku cudzoziemca Koronie. Z racji braku możliwości przeniesienia znaczków na instytucję Rady Ministrów, podjęto decyzję o ich licytacji na zasadach określonych w art. 7e Ustawy o prefektach.

W dniu dzisiejszym wniesiono zażalenie na decyzję Prefektury ws. rozpoczęcia licytacji znaczków pocztowych należących do cudzoziemca A0062, powołując się na przytoczony we wniosku inicjalnym skan z umowy, mającym świadczyć o tym że licytowane znaczki są jego własnością. Skan tej umowy nie jest dla Prefektury przekonujący, dlatego też jego wniosek o wstrzymanie licytacji został odrzucony.

Zgodnie z art. 45 Kodeksu Sprawiedliwości onus probandi w niniejszej sprawie spoczywa na Skarżącym, ten żaś dalej powołuje się na ten sam dowód i zarazem dalej nie rozwiewa się wątpliwości przedstawionych w decyzji odmownej Prefektury.

Zamieszczony dowód w żaden nie sposób nie dowodzi temu, że zaprezentowana na nim treść jest oświadczeniem woli cudzoziemca A0062. W Księstwie Sarmacji nie posługujemy się oświadczeniami pisanymi ręcznie, tylko wiadomościami tekstowymi wysyłanymi w serwisie informatycznym (postami/artykułami/komentarzami) przez konkretnych użytkowników, w związku z czym nie można stwierdzić, że to oświadczenie woli wyszło spod ręki cudzoziemca A0062. Brakuje też potwierdzenia, że dokument ten został sporządzony przed 28 października. Widniejąca na dokumencie odręcznie napisana data nie jest wystarczającą przesłanką by tak uważać. Dokument tego rodzaju mógł zostać sporządzony nawet dzisiaj, a w zgromadzonym materiale nie przedstawiono dowodu, który by mógł takiemu stwierdzeniu zaprzeczyć. Należy też zwrócić uwagę że zamieszczony dowód nie spełnia warunku przewidzianego w art. 19 § 3. Kodeksu Postępowanie przed Trybunałem Koronnym.

Na korzyść strony przeciwnej nie przemawia też fakt, że Prefektura w swojej decyzji nie podała podstawy prawnej. Podanie podstawy prawnej nie jest conditio sine qua non legalności działań Prefektury, tylko niepisanym zwyczajem wyciągniętym z życia codziennego. Ze względów praktycznych (czasowych) odstąpiono od jej podania. Ewentualne zastrzeżenia co do uzasadnienia decyzji Prefektury, również nie stanowią podstawy do uznania jej działań za niezgodne z prawem, gdyż sporządzane przez Prefekturę uzasadnienia nie podlegają nadzorowi weryfikacyjnemu.

Wobec powyższych, zwracam się do Wysokiego Trybunału z wnioskiem o odrzucenie skargi na działanie Prefektury.


(—) Severin von Verwaltung
Prefekt Generalny
Jego Nieaktywna Mość, Emeryt Koronny
(—) Wicehrabia Severin von Verwaltung-Rentner
Były biurokrata, naczelny eskapista, ocean chimeryczności, ostoja niezdecydowania, fundament nihilizmu
User avatar
von Thorn-Janiczek
Posts: 417
Joined: 1 Apr 2015, o 20:02

Re: KN 2/19 Kontrola decyzji PG Bartosz von Thorn-Janiczek

Post by von Thorn-Janiczek »

Wysoki Trybunale!

Uprzejmie proszę o rozpatrzenie mojego wniosku o zabezpieczenie roszczenia, które złożyłem wraz z wnioskiem o kontrolę.

W związku z powyższym domagam się zabezpieczenia majątku w formie wstrzymania licytacji[...]
Namiestnik Starosarmacji
Burmistrz Feru
Dowódca Wojsk Bojowych KSZ
Dowódca Bazy Sił Powietrznych w Punta

mjr KSP bar. Bartosz von Thorn-Janiczek herbu Groty
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: KN 2/19 Kontrola decyzji PG Bartosz von Thorn-Janiczek

Post by anglov »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Wobec braku podstawy prawnej do zabezpieczenia roszczenia, wniosek odrzucam.

Jednocześnie informuję o sformułowaniu listu do Prefektury Generalnej z prośbą o zawieszenie licytacji do momentu wydania wyroku w sprawie.

Pouczam że na postanowienie przysługuje zażalenie do Księcia w ciągu 2 dni od jego wydania.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: KN 2/19 Kontrola decyzji PG Bartosz von Thorn-Janiczek

Post by anglov »

Dziękuję Prefektowi Generalnego za przedstawienie stanowiska w sprawie.
W związku z wątpliwościami w sprawie, postanawiam o zadaniu skarżącemu pytań:
Do @BvTJ
  1. Czy umowa przekazana do akt sprawy była zamieszczona na serwerze Księstwa Sarmacji, przed dniem 4 listopada 2019 r., kiedy to złożony został wniosek do Prefektury Generalnej?
  2. Czy zostały podjęte działania zmierzające do wykonania owej umowy przed dniem 4 listopada 2019 r.?
  3. Jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie jest przecząca: Jaki jest powód dla którego zwlekano z realizacją umowy?

Ponadto, w związku z wątpliwościami w sprawie, na podstawie art. 24. § 2. KPpTK z własnej inicjatywy postanawiam o powołaniu świadka Januszka von Hippogriffa-Pałasza (AG866), Kanclerza Księstwa Sarmacji. Informuje strony o możliwości zadawania pytań świadkowi.
Jednocześnie postanawiam o zadaniu świadkowi następujące pytania:
Do @JanuszekvHP
  1. Czy, do Rady Ministrów wpłynął wniosek o realizację umowy przekazania mienia wydalonego cudzoziemca A0062 na rzecz Bartosza von Thorna-Janiczka (A3199)?
  2. Jeżeli odpowiedź na poprzednie pytanie jest twierdząca, jaka była data wpłynięcia takiego wniosku?

Zobowiązuje skarżącego Bartosza von Thorna-Janiczka oraz świadka Januszka von Hippogriffa-Pałasza na przedstawienie odpowiedzi w terminie 3-dniowym, czyli do 10.11.2019 r., jednocześnie przedłużając termin z art. 22. § 3. KPpTK o jeden dzień.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: KN 2/19 Kontrola decyzji PG Bartosz von Thorn-Janiczek

Post by Filip I Gryf »

WKW Marszałku Trybunału Koronnego,

Stawiam się przed Trybunałem na wniosek JKW Marszałka. Odpowiadając na pytanie brzmiące:

Czy, do Rady Ministrów wpłynął wniosek o realizację umowy przekazania mienia wydalonego cudzoziemca A0062 na rzecz Bartosza von Thorna-Janiczka (A3199)?


Informuję, że do Rady Ministrów nie wpłynął żaden wniosek odnośnie realizacji umowy przekazania mienia wydalonego cudzoziemca na rzecz Sławetnego Bartosza von Thorn-Janiczaka ani w dziale Rady Ministrów, ani kanałami prywatnymi. Automatycznie nie udzielam odpowiedzi na 2 pytanie.

Oddaje się do dalszej dyspozycji Trybunału, jeśli zajdzie potrzeba.
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
User avatar
von Thorn-Janiczek
Posts: 417
Joined: 1 Apr 2015, o 20:02

Re: KN 2/19 Kontrola decyzji PG Bartosz von Thorn-Janiczek

Post by von Thorn-Janiczek »

Wysoki Trybunale,

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa procesowego do zastępowania mnie w niniejszej sprawie Alusiowi de la Ciprofloksja.
Namiestnik Starosarmacji
Burmistrz Feru
Dowódca Wojsk Bojowych KSZ
Dowódca Bazy Sił Powietrznych w Punta

mjr KSP bar. Bartosz von Thorn-Janiczek herbu Groty
Aluś
Posts: 1645
Joined: 29 Sep 2008, o 16:07
Gadu-Gadu: 0
Location: Prokto-Hemolan

Re: KN 2/19 Kontrola decyzji PG Bartosz von Thorn-Janiczek

Post by Aluś »

Wysoki Sądzie,

niniejszym pismem przystępuję do sprawy jako pełnomocnik skarżącego. W związku z czym podtrzymuję w całości żądanie mojego mocodawcy. Wnoszę również o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania skarżącego oraz świadka JKW Roberta II Fryderyka na okoliczność daty zawarcia umowy pomiędzy skarżącym a ww. świadkiem.

Jednocześnie z powyższym wskazuję, iż twierdzenia prefektury są tyleż nieprawdziwe co niedorzeczne. Po pierwsze wskazać należy, iż prefektura nie jest organem właściwym do badania prawdziwości i skuteczności zawartych umów, gdyż te uprawnienia przysługują sądowi, a nie zaś organowi porządkowemu. Po drugie nie może znikać z pola widzenia fakt, iż twierdzenia prefektury jakoby zamieszczony dowód w żaden nie sposób nie dowodzi temu, że zaprezentowana na nim treść jest oświadczeniem woli cudzoziemca A0062 jest tyleż absurdalne co wręcz bałamutne. Wystarczającym dla stwierdzenia, iż ww. dokument jest oświadczeniem woli fakt, iż znajduje się pod nim podpis darczyńcy. Jakkolwiek wyżej wskazane oświadczenie jest dokumentem prywatnym tak należy wskazać, iż jest to dowód wystarczający dla wykazania, iż osoba, której podpis widnieje pod dokumentem, złożyła oświadczenie o niniejszej treści.

Po wtóre, w Księstwie Sarmacji nie posługujemy się oświadczeniami pisanymi ręcznie, tylko wiadomościami tekstowymi wysyłanymi w serwisie informatycznym (postami/artykułami/komentarzami) przez konkretnych użytkowników, w związku z czym nie można stwierdzić, że to oświadczenie woli wyszło spod ręki cudzoziemca A0062 w tej sytuacji sprzecznie z zasadami logiki i prawa prefektura nie zauważa, iż w istocie ciężar dowodu spoczywa na niej, tj. do obowiązków prefektury należy zaprzeczenie prawdziwości dokumentu. W istocie prefektura nie zgłosiła żadnego dowodu, który miałby wykazać nieprawdziwość dowodów wskazanych przez skarżącego. To symptomatyczne.

Jednocześnie z pewnym niesmakiem pragnę zauważyć, iż prefektura zdaje się nie rozumieć instytucji prawa procesowego domagając się odrzucenia skargi przyjętej do rozpoznania. Pozostaje to jednakże na marginesie toczącego się postępowania i w tym miejscu w ocenie skarżącego wystarczające jest jedynie zasygnalizowanie tego problemu.

Mając na uwadze powyższe należy z całą mocą podkreślić, iż na gruncie obowiązujących przepisów majątek, który prefektura pragnie zlikwidować, stał się skutecznie własnością skarżącego. Podnieść należy, że skoro pod ww. oświadczeniem cudzoziemca znalazł się również podpis skarżącego to można z tego wywodzić, iż nie tylko cudzoziemiec dokonał aktu darowizny, ale skarżący darowiznę tę przyjął. Explicite działania prefektury są bezprawne, gdyż nie zaktualizowały się przesłanki do likwidacji majątku obywatela Księstwa Sarmacji.

W związku z powyższym wnoszę i wywodzę jak na wstępie.
Rooshoffy Byczeq,

Image
Locked

Return to “Archiwum spraw zwykłych”