K 16/19 Korona przeciwko Filipowi von Sarm

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych
User avatar
GFvH
Posts: 631
Joined: 30 Jul 2018, o 15:04
Gadu-Gadu: 0
Location: Srebrny Róg

K 16/19 Korona przeciwko Filipowi von Sarm

Post by GFvH »

Eldorat, 30 listopada 2019 roku

Korona Księstwa Sarmacji
Reprezentowana przez Prefekta Generalnego
Gustawa Fryderyka von Hippogriff, AG804


Trybunał Koronny
AKT OSKARŻENIA
oskarżyciela publicznego

Oskarżam Filipa von Sarma paszport:AG939 o to, że naruszył art. 40. ust. 1. Pkt. 3. Kodeksu Sprawiedliwości oraz art. 40. Ust. 1. Pkt. 8. Kodeksu Sprawiedliwości tj. posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej; oraz naruszanie lub omijanie zakazów wynikających z kary więzienia, w szczególności zamieszczanie wypowiedzi w miejscu publicznym za pośrednictwem osoby trzeciej;
W związku z tym wnoszę o skazanie oskarżonego na karę banicji.


UZASADNIENIE

27 listopada 2019r. po powzięciu informacji o prawdopodobnym załamaniu art. 40. Ust. 1. Pkt. 3 Kodeksu Sprawiedliwości oraz Ust. 1. Pkt. 8. tejże ustawy rozpoczęła postępowanie przygotowawcze o sygnaturze PG Ds. 13.2019

Prefektura podczas postępowania sprawdzającego uprawdopodobniła, iż konta AH013,AG939,AH014 należą do tej samej osoby.

W trakcie prowadzenia postępowania Prefektura zabezpieczyła wyciągi z rejestru klonów(wersji 2)

Oskarżony w dniu 1 listopada 2019r. zarejestrował w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji dwa konta-klony o paszportach odpowiednio AH014 oraz konto AH013. W dniu 27 listopada 2019r. oskarżony złożył z konta AH014 wniosek o zablokowanie konta AH013, który został rozpatrzony pozytywnie. Konto AH014 umożliwiało mu równoczesne korzystanie z systemu informatycznego z trzech różnych tożsamości. Omijał w ten sposób nałożone przez Trybunał Koronny karę więzienia i z tożsamości AH014 brał czynny udział w sarmackim życiu publicznym. Swoimi różnymi tożsamościami wprowadzał w błąd wiele osób, które nie mogły przypuszczać, iż stoi za nimi jedna osoba.

Zgodnie z Kodeksem Sprawiedliwości art. 40. ust. 1. Za czyny popełnione przez oskarżonego zagrożone są karą do 6 miesięcy więzienia lub banicji. Biorąc pod uwagę szkodliwość czynu oraz przepisy z art. 36. Ust.6. mówiące o recydywie wnioskuję o wymierzenie kary banicji.


MATERIAŁ DOWODOWY

Wyciąg z rejestru klonów nr 1
Wyciąg z rejestru klonów nr 2
Wniosek o zablokowanie konta AH013


(~)Gustaw Fryderyk von Hippogriff
Prefekt Generalny

Image
Joahim-von-R
Posts: 1304
Joined: 15 May 2019, o 14:58

Re: [Akt Oskarżenia] Korona przeciwko Filipowi von Sarm

Post by Joahim-von-R »

Serdecznie przepraszam za wtrącanie się, ale mam jeszcze jeden dowód w tej sprawie. Jak wiadomo, 26 listopada Arsacjusz Walidacki napisał post z linkiem do Księstwa Cyberlandii. Około pół godziny później dokładnie taki sam post pojawił się w mojej mikronacji. Oskarżony Filip von Sarm posłużył się używanym tam kontem Łukasz I Zielony. Nie podam linku, ponieważ nie chcę być oskarżony o agitację, jednak jeśli Prefektura lub Trybunał o link poprosi, przedstawię wyżej wymieniony link.

Jeszcze raz serdecznie przepraszam.
Rekrut Waffen-Ok
Uwielbiam Kosmos :)

Chwała Wielkiej Sclavinii Wielonarodowej! CWSW!
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: [Akt Oskarżenia] Korona przeciwko Filipowi von Sarm

Post by anglov »

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 k.p.p.TK: Wszczynam postępowanie w sprawie karnej z oskarżenia publicznego przeciwko Filipowi von Sarmowi. Sprawie przypisuje sygnaturę K 16/19. Powołuję skład orzekający: Defloriusz Dyman Wander oraz Tomasz Liberi. Wyznaczam Defloriusza Dymana Wandera przewodniczącym składu orzekającego.

P O S T A N O W I E N I E

Wobec wypowiedzi poza porządkiem i naruszenia powagi Trybunału, ma podstawie art. 47. § 1. ustawy Sejmu nr 317 – Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 4 lutego 2017 r. z późn. zm. nakładam na Joahima von Ribertropa von Sarma (AG960) karę porządkowa 3 dni więzienia.

Zrozumiałe są emocje towarzyszące w przypadku składania aktów oskarżenia, czy podczas samej rozprawy. W takich sytuacjach częstą praktyką jest stosowanie upomnień, a gdy te nie przynoszą rezultatu – kar porządkowych. Jednakże za zupełnie niedopuszczalne należy uznać świadome naruszenie porządku prac Trybunału przez osobę trzecią, która w samej wypowiedzi wykazuje świadomość niewłaściwości swojej wypowiedzi. Jednocześnie przypominam, że w przypadku chęci wskazania materiału dowodowego można skontaktować się bezpośrednio ze stroną.

Pouczam że na postanowienie przysługuje zażalenie do Marszałka Trybunału Koronnego w ciągu 7 dni od jego wydania.

Informacje o nałożonej karze przekazuje się Prefekturze Generalnej @GFvH
Wykonano.

Andrzej Fryderyk
Marszałek Trybunału
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
piwniczak
Posts: 5595
Joined: 13 Oct 2008, o 18:01
Gadu-Gadu: 1872511
Location: Czarnolas

Re: K 16/19 Korona przeciwko Filipowi von Sarm

Post by piwniczak »

PT Trybunale,

proszę wybaczyć śmiałość, ale jako autor skryptu, pragnę zaznaczyć, że Clone Finder w wersji drugiej wskazuje niepodważalne powiązanie między kontami. Szczegóły działania mogę przekazać prywatnie do wiadomości PT Składu Orzekającego z uwagi na bezpieczeństwo publiczne.

Łączę wyrazy Powagi,
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Image
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: K 16/19 Korona przeciwko Filipowi von Sarm

Post by Michal_Feliks »

Otwieram rozprawę
.


Wzywam oskarżonego Filipa von Sarm posługującego się na forum nickiem @Powietrzny do zajęcia stanowiska, wyznaczając mu w tym celu 3-dniowy termin, tj. do dnia 12.12.2019 r.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
FvS
Posts: 579
Joined: 25 Apr 2019, o 21:25
Location: Królewskie Miasto Almera
Contact:

Re: Pytanko

Post by FvS »

Moje stanowisko w sprawie w TK @defloriusz Nie mogę tam pisać

Ja i Arsacjusz jesteśmy realnymi kuzynami. Mieszkamy w tym samym domu i korzystamy z tych samych urządzeń, dlatego mamy te same adresy IP itp. Gdy było to potrzebne mogę wysłać zdjęcia dowodów osobistych (mamy te z adresami).
Filip von Sarm
ImageImageImageImageImage
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: K 16/19 Korona przeciwko Filipowi von Sarm

Post by Michal_Feliks »

Trybunał skłania się ku dopuszczeniu dowodu z fotografii dowodów osobistych, jednak musi się to odbywać na rozprawie utajnionej, oraz po zanonimizowaniu danych na dowodach według wskazań Trybunału. Nie możemy przetwarzać realnych danych osobowych tego rodzaju. Jeśli zatem oskarżony @Powietrzny chce wykorzystania tego dowodu, Trybunał poucza o prawie złożenia wniosku o utajnienie rozprawy. Trybunał nie ma możliwości utajnienia rozprawy z własnej inicjatywy.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
FvS
Posts: 579
Joined: 25 Apr 2019, o 21:25
Location: Królewskie Miasto Almera
Contact:

Wniosek

Post by FvS »

@defloriusz Wnioskuję o utajnienie
Filip von Sarm
ImageImageImageImageImage
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: K 16/19 Korona przeciwko Filipowi von Sarm

Post by Michal_Feliks »

W odpowiedzi na wniosek oskarżonego postanawiam o utajnieniu rozprawy w odniesieniu do dowodu z tożsamości realnej.
.


Wzywam oskarżonego Filipa von Sarm posługującego się na forum nickiem @Powietrzny do okazania Trybunałowi dowodów w sprawie, w formie fotokopii realnych dowodów osobistych, zanonimizowanych wedle poniższej instrukcji:

Na zdjęciu wyczernione powinny być:

1. Nazwiska (proszę o okazanie Trybunałowi tylko imion).

2. Wszystkie cyfry numeru PESEL oprócz dwóch pierwszych (Trybunał zna z urzędu rok urodzenia oskarżonego i pragnie go w ten sposób potwierdzić).

3. Wszystkie litery nazwy ulicy w adresie zamieszkania oprócz pierwszej, oraz numeru domu/mieszkania (proszę o okazanie tylko pierwszej litery nazwy ulicy oraz pełnego numeru domu/mieszkania).

4. Fotografie (proszę o nieokazywanie Trybunałowi zdjęć oskarżonego i jego kuzyna).

Trybunał wyznacza w tym celu 3-dniowy termin, tj. do dnia 09.01.2020 r.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: K 16/19 Korona przeciwko Filipowi von Sarm

Post by Michal_Feliks »

Wobec nieprzekazania przez oskarżonego dowodu, o którego ocenę wnioskował, Trybunał zamyka rozprawę. Wyrok zostanie wydany po naradzie składu orzekającego.
.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
Locked

Return to “Archiwum spraw zwykłych”