K 16/19 Korona przeciwko Filipowi von Sarm

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: K 16/19 Korona przeciwko Filipowi von Sarm

Post by anglov »

P O S TA N O W I E N I E

Na podstawie art. 43. § 1. p. 2. k.p.p.TK odwołuje ze składu Defloriusza Dymana Wandera oraz Tomasza Liberiego. Powołuję nowy skład orzekający: ATK Santiago Vilarte von Hippogriffa oraz JKM Filipa I Gryfa. Powołuję Santiago Vilarte von Hippogriffa na Przewodniczącego Składu Orzekającego.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Santi Vilarte
Posts: 1543
Joined: 23 Feb 2019, o 22:32
Gadu-Gadu: 22431857

Re: K 16/19 Korona przeciwko Filipowi von Sarm

Post by Santi Vilarte »

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie
  • ATK Santiago Vilarte von Hippogriff – przewodniczący
  • JKM Filip I Gryf
rozpoznawszy sprawę karną o sygnaturze K 16/19 wszczętą na wniosek Oskarżyciela Publicznego - Prefekta Generalnego przeciwko Filipowi von Sarm (AG939), oskarżonemu o czyn wskazany w art. 40. ust. 1. Pkt. 3. Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku (Dz. P. poz. 5833 z późn. zm., dalej KS) oraz art. 40. Ust. 1. Pkt. 8. KS, tj. posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej; oraz naruszanie lub omijanie zakazów wynikających z kary więzienia, w szczególności zamieszczanie wypowiedzi w miejscu publicznym za pośrednictwem osoby trzeciej


rozstrzygniecie


Uznaje oskarżonego Filipa von Sarma za winnego zarzucanego mu czynu i wymierza mu karę banicji.

uzasadnienie


Oskarżyciel zarzucił oskarżonemu założenie na serwerze sarmackim i korzystanie z więcej niż jednego konta, wskazując nr ID AH013,AG939,AH014. Konta te zostały założone na różne personalia w pierwszej połowie listopada 2019 r. Ponadto, oskarżyciel wskazał, że 27 listopada 2019r. oskarżony złożył z konta AH014 wniosek o zablokowanie konta AH013, co zostało wykonane. Dalej, oskarżyciel zauważył, że posiadanie wielu kont umożliwiało oskarżonemu omijanie kary więzienia, nałożonego na niego przez Trybunał w innych postępowaniach. Wreszcie, oskarżyciel podał, że oskarżony popełnił zarzucane czyny w warunkach recydywy, powołując się na art. 36. Ust.6 KS.
Oskarżyciel zażądał kary banicji.

Oskarżony częściowo odniósł się do zarzutów, wskazując, że konto założone na personalia Arsacjusz Walidacki nie jest klonem, ale należy do jego kuzyna, z którym korzystają z tego samego IP. W celu udowodnienia tego, oskarżony zaproponował przesłanie fotografii dowodów osobistych, na co Trybunał (w poprzednim składzie) przystał, wskazując, które dane mają zostać zanonimizowane. W celu dopuszczenia w/w dowodu Trybunał utajnił także rozprawę.
Oskarżony w podanym terminie nie dostarczył jednak ustalonych dowodów, nie wykazał także żadnej innej aktywności.

Trybunał zważył co następuje.

Chronologicznie najstarszym kontem posiadanym przez oskarżonego jest AG939, którego przynależność nie budzi wątpliwości. Konta AH014 i AH013 zostały zarejestrowane w dniu 1 listopada 2019 r. Z kolei 27 listopada 2019 r. z konta AH014 złożono wniosek o zablokowanie konta AH013, wskazując, że zostało założone przez przypadek.
Konto AH013 nie wykazało w tym okresie żadnej aktywności. Nie napisano z niego żadnych postów na forum, artykułów, komentarzy ani ćwirków. Ostatnia aktywność na nim zostala zarejestrowana w dniu 20 listopada 2019 r. Trybunał na podstawie przedstawionych dowodów stwierdził bezspornie, że konto to zostało zalożone z tego samego adresu IP. Niewiadomym pozostaje, dlaczego wniosek o jego zablokowanie został złożony dopiero po upływie niemal miesiąca od założenia, jeśli rzeczywiście nastąpiło to przez przypadek. Można to złożyć na karb niefrasobliwości oskarżonego. Ponieważ konto to nie wykazało żadnej aktywności, przy wyrokowaniu nie było brane pod uwagę w sposób istotny.
Konto AH014 natomiast było bezspornie aktywne. Jako dowody znane Trybunałowi z urzędu, a więc niewymagające podania przez oskarżyciela, można tu wskazać objęcie przez AH014 urzędu Lorda Namiestnika Vienbien 6 listopada 2019 r. Wcześniej, 2 listopada z konta AH014 założono organizację niesystemową o nazwie Spider Sarmatia. Z konta tego na forum zamieszczono 103 posty. Co warte zauważenia, podpis na tym koncie brzmi Robert von Hipuś, a zatem również różni się od jego głównej nazwy Arsacjusz Walidacki. Także w przypadku tego konta, na podstawie wyciągu z rejestru Trybunał stwierdził, że zostało założone z tego samego IP.
W przypadku obu kont nie jest Trybunałowi wiadome, aby oskarżony w jakikolwiek sposób informował właściwe władze o zgodności IP. Oskarżony również nie podał takiej informacji.
Przechodząc do analizy przepisów, art. 40 ust 1 pkt 3 KS penalizuje „posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej”. W tym przypadku niewątpliwie miało miejsce wprowadzanie w błąd „innych osób”. Jako najbardziej oczywisty przykład można podać, że przewodniczący Trybunału jest jednocześnie Lordem Szambelanem Królestwa Hasselandu i z racji sprawowania tego urzędu mianował oskarżonego Lordem Namiestnikiem Vienbien, będąc wówczas przekonanym, że ma do czynienia z inną osobą. Gdyby została uzyskana wówczas informacja, że Filip von Sarm i Arsacjusz Walidacki to ta sama osoba, do nominacji nie doszłoby. Tym samym doszło do wprowadzenia w błąd także „organu władzy publicznej”. W związku z tym oskarżony miał możliwość uzyskania korzyści majątkowej, bowiem stanowisko Lorda Namiestnika Vienbien łączy się z wynagrodzeniem w kwocie 5000 lt brutto miesięcznie (minimalna stawka urzędnicza KH). Z powyższych rozważań wynika także, że oskarżony posłużył się drugą tożsamością w celach wymienionych w cytowanym przepisie. Można bowiem uznać za pewne, że zdawał sobie sprawę, iż z konta Filipa von Sarma, będąc w więzieniu, nawet po odbyciu kary nie mógłby skutecznie starać się o takie stanowisko, nie mówiąc o okresie jej odbywania.
Jako inny przykład można wskazać, że oskarżony z konta AH014 wziął udział w inicjatywie gospodarczej, tworzonej w grudniu 2019 r. w Baridasie. Przez w/w konto zawierał transakcje z osobami, które w ten sposób były przekonane o zawieraniu umów z inną osobą, niż w rzeczywistości (w tym: z osobą niekaraną, co nie odpowiadało prawdzie). Wspomiana okoliczność również każe poddać w wątpliwość, do ilu z tych transakcji doszłoby, gdyby ich drugie strony miały świadomość powyższego.
Z kolei pkt 8 rzeczonego przepisu penalizuje „naruszanie lub omijanie zakazów wynikających z kary więzienia, w szczególności zamieszczanie wypowiedzi w miejscu publicznym za pośrednictwem osoby trzeciej”. Wobec dowodów w postaci wyciągu z rejestrów Trybunał stwierdził bezspornie naruszenie tego przepisu. W rzeczonym okresie Filip von Sarm niewątpliwie był objęty karą więzienia na mocy poprzedniego wyroku, która obejmowała także brak możliwości pisania na ogólnodostępnych forach Sarmacji. Faktem jest zaś, że z konta Arsacjusza Walidackiego zamieszczano wypowiedzi, aplikowano na stanowiska czy zawierano transakcje handlowe.
Wreszcie, art. 36 ust. 6 KS mówi, że „Kto w warunkach recydywy popełnia czyn zabroniony zagrożony karą więzienia sześciu miesięcy albo karą banicji, podlega karze banicji.” Wspomniane przepisy z art. 40 KS są zagrożone takimi właśnie karami. Jednocześnie została spełniona definicja z art. 36 ust. 1: „Popełnia czyn zabroniony w warunkach recydywy, kto będąc uprzednio skazanym, ponownie popełnia czyn zabroniony zagrożony taką samą karą lub karą łagodniejszą.” Jest bowiem faktem powszechnie znanym, że Filip von Sarm był już poprzednio skazany na karę banicji. Nie wykonano jej ze względu na zastosowanie łaski przez Regenta.
Jednocześnie, przepis mówi o tym, że w przypadku recydywy „podlega” się karze banicji. Trybunał nie miał więc nawet teoretycznie możliwości wyrokowania w innym wymiarze.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

Stronom przysługuje możliwość złożenia apelacji w terminie 7 dni od wydania orzeczenia.

Do wiadomości:
@GFvH
@Powietrzny
@JanuszekvHP
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
b. poseł,
Lord Szambelan KH,
Mer Angemontu
TBC
Locked

Return to “Archiwum spraw zwykłych”